Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 95 din 8 aprilie 2009 pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2009 -
LEGE nr. 95 din 8 aprilie 2009pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2009

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se ratifică Acordul de reglementare a datoriei dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008. Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, administratorul şi depozitarul acordului prevăzut la art. 1, este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile acestuia. Articolul 3Banca Comercială Română - S.A. este autorizată pentru realizarea operaţiunilor bancare potrivit prevederilor art. 2, 4 şi 5 din acordul prevăzut la art. 1.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 8 aprilie 2009.Nr. 95.ACORDde reglementare a datoriei între GuvernulRomâniei şi Guvernul MongolieiGuvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Guvernul Mongoliei, reprezentat de Ministerul Finanţelor (părţile), au convenit lichidarea obligaţiilor financiare reciproce privind conturile de credit şi cliring, după cum urmează: Articolul 11. Totalul drepturilor şi obligaţiilor financiare reciproce la data de 31 decembrie 2006 sunt precum urmează:    a) sold în favoarea României, din care:                                           XTR 4.023.716,62    ● cont de credit în conformitate cu      Convenţia de credit semnată la 23      iulie 1976 XTR 1.503.612,88    ● cont de credit în conformitate cu      Convenţia de credit semnată la 18      februarie 1988 XTR 1.546.367,00    ● dobânda (2% pe an) XTR 973.736,74    b) soldul contului de cliring în      favoarea Mongoliei XTR 138.785,572. Dobânda aplicată la conturile de credit, calculată conform Aranjamentului bancar începând cu 1 mai 1991 până la 31 decembrie 2006, va fi exceptată din obligaţiile de plată ale Mongoliei faţă de România.3. Soldul net al obligaţiilor financiare reciproce ale părţilor este în sumă de XTR 2.911.194,31 în favoarea României.4. Rata de schimb pentru conversia rublei transferabile în dolari SUA convenită de ambele părţi este: 10 XTR = 1 dolar SUA.5. Prin folosirea acestei rate, datoria Mongoliei faţă de România este de 291.119,43 dolari SUA. Articolul 2Guvernul României autorizează Banca Comercială Română S.A. (Banca) ca agent bancar pentru realizarea prezentului acord.Banca va transfera suma datorată în dolari SUA într-un cont de lichidare (contul). Articolul 3Rambursarea datoriei totale în dolari SUA menţionată la art. 1 se va realiza în valută convertibilă, în dolari SUA, în 3 ani, în rate anuale egale.Plata va fi făcută la data de 31 iulie a fiecărui an, prima plată începând după intrarea în vigoare a prezentului acord.Dacă pentru o plată în cadrul prezentului acord scadenţa cade la sfârşit de săptămână, plata va fi făcută în următoarea zi lucrătoare. Articolul 4Plata dobânzii se va face la data de 31 iulie a fiecărui an, începând cu 31 iulie 2008. O dobândă LIBOR la un an va fi aplicată la soldul datoriei. LIBOR înseamnă rata de oferire a creditelor interbancare pe piaţa londoneză pentru un dolar SUA determinată de Reuters pentru suma şi perioada de pe piaţa LIBOR aproximativ la ora 11,00 a.m., ora Londrei, cu două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei relevante, rotunjită cu o marjă până la 1/16. Calcularea dobânzii va începe la data intrării în vigoare a prezentului acord.În eventualitatea unei întârzieri mai mari de 30 de zile de la plata oricărei sume datorate în cadrul prezentului acord, se va aplica o dobândă de întârziere la nivelul ratei crescută cu 0,5% şi calculată începând de la data iniţială de plată până la data anterioară datei când se primeşte efectiv plata.Banca va notifica Ministerului Finanţelor din Mongolia cu privire la suma de plată şi rata dobânzii cu cel puţin o lună înainte de data plăţii şi va confirma sumele dobânzilor primite. Articolul 5Banca va informa ministerele finanţelor din cele două ţări cu privire la soldul contului la data de 31 decembrie a fiecărui an, nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor. Articolul 6Orice dispută între cele două părţi privind interpretarea şi îndeplinirea prezentului acord va fi reglementată prin negociere.În cazul în care nu se ajunge la o rezolvare pe cale amiabilă, litigiul va fi supus spre soluţionare Curţii de Arbitraj a Camerei Internaţionale de Comerţ din Paris, conform Regulamentului de arbitraj al Curţii, care va aplica prezentului acord dreptul francez. Arbitrajul se va efectua în limba engleză şi va fi guvernat şi interpretat în concordanţă cu legislaţia franceză. Articolul 7Prezentul acord poate fi modificat sau amendat doar printr-un acord scris între părţi. Articolul 81. Ca urmare a semnării prezentului acord, ambele părţi se vor înştiinţa reciproc, în scris, prin canale diplomatice cu privire la finalizarea procedurilor lor juridice interne pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei dintre aceste notificări.2. În scopul realizării prezentului acord, părţile se vor adresa reciproc la următoarele adrese:● pentru Ministerul Economiei şi Finanţelor din RomâniaÎn atenţia: Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Ministerul Economiei şi FinanţelorStr. Apolodor nr. 17, 050741, Bucureşti, RomâniaTel.: + 4021 319 96 89Fax: + 4021 319 98 18● pentru Ministerul Finanţelor din MongoliaÎn atenţia: Departamentul de Administrare a Datoriei, Ministerul FinanţelorStr. Naţiunile Unite 5/1Ulan Bator 210646, MongoliaTel/Fax +976 11 264 908.3. Prezentul acord va rămâne în vigoare până când toate obligaţiile reciproce care decurg din acesta sunt realizate.Semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile engleză, mongolă şi română, toate textele fiind egal autentice. În cazul unui dezacord asupra prezentului acord, părţile vor folosi textul în limba engleză.
     
  DIN PARTEA GUVERNULUI ROMÂNIEI,DIN PARTEA GUVERNULUI MONGOLIEI,
  Eugen Orlando Teodorovici,Chultem Ulaan,
  secretar de stat,ministrul finanţelor,
  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORMINISTERUL FINANŢELOR
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 632 din 16 noiembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prasilă, precum şi pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi
 • LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000 privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • LEGE nr. 236 din 14 octombrie 2015 pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014
 • LEGE nr. 296 din 28 septembrie 2009 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 77 din 26 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicaţii şi informatică ale NATO în România
 • LEGE nr. 244 din 17 iulie 2013 pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări
 • LEGE nr. 235 din 13 iulie 2005 privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 214 din 9 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 83 din 13 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 57 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi şi accidentaţi de război
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 2017 pentru completareaart. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 132 din 19 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 23 mai 2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*) privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 375 din 26 noiembrie 2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 182 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 206 din 7 noiembrie 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 140 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 72 din 29 decembrie 1969 privind organizarea, planificarea şi executarea investiţiilor
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 91 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 219 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 116 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 279 din 26 noiembrie 2018 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 201 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021