Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 12 din 6 august 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 8 august 1990 -
Selectați versiunea
LEGEA nr. 12 din 6 august 1990privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 august 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Constituie activităţi comerciale ilicite şi au ca efect aplicarea, faţă de cei care le-au savirsit, a măsurilor prevăzute în prezenta lege, următoarele: a) efectuarea de acte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale sau cu încălcarea de către comercianţi a obiectului activităţii lor comerciale, stabilit în condiţiile legii; b) revinzarea la un preţ mai mare a mărfurilor cumpărate din unităţile de desfacere cu amănuntul ale comerţului de stat sau cooperatist; revinzarea mărfurilor cumpărate de la un comerciant cu amănuntul, altul decît cei menţionaţi anterior, cu un preţ mai mare de 10% decît cel de cumpărare.În cazul în care mărfurile suferă operaţiuni de prelucrare din care nu rezultă un produs nou, de reambalare, depozitare şi alte asemenea, preţul nu poate fi mai mare decît cu cel mult 20%; c) cumpărarea de produse, în scop de revinzare, de la restaurant, cofetarie, bar, cantina, unitate de turism sau alta unitate similară; d) cumpărarea, în scop de revinzare, de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilită prin balanţa, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; e) stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piaţa şi revinzarii lor ulterioare; f) vînzarea produselor cumpărate în condiţiile de la lit. c) şi d) sau a celor stocate în condiţiile de la lit. e); g) înţelegerea între comercianţii cu amănuntul pentru impunerea unor preţuri superioare celor practicate pe piaţa; h) ascunderea, alterarea sau distrugerea de acte ori documente, neînregistrarea mărfurilor, precum şi ţinerea unei duble evidente contabile, în scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe; i) vînzarea de mărfuri de către comercianţi în alte locuri decît cele autorizate de primării sau în afară condiţiilor înscrise în licenţe; j) condiţionarea vinzarii unui produs de cumpărarea altui produs; k) orice alta fapta săvîrşită de un comerciant cu scopul de a crea un deficit pe piaţa în aprovizionarea cu mărfuri a populaţiei. Articolul 2Cistigurile realizate din activităţile prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi f) sînt supuse unui impozit egal cu valoarea acestor cistiguri.Încasările rezultate din vînzarea de către un comerciant a unor mărfuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită se impozitează cu o cota de 95% .Prevederile alin. 2 se aplică şi pentru mărfurile de provenienţă străină supuse vamuirii potrivit legii, la care persoanele juridice sau fizice care le-au introdus în ţara nu au actul de impunere vamală. Articolul 3Sînt contravenţii, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă: a) de la 5.000 lei la 10.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. i) şi j); b) de la 10.000 lei la 50.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. e), g) şi k); c) cu o sumă egala cu valoarea impozitului sustras, care se va plati împreună cu impozitul datorat, fapta prevăzută la art. 1 lit. h); d) de la 20.000 lei la 60.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d).Sancţiunea pentru faptele prevăzute la art. 1 lit. c), d) şi e) se aplică şi în cazul în care mărfurile au fost vîndute.Bunurile care fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. c), d) şi e), aflate la data constatării la contravenient, se confisca. Articolul 4În afară comercianţilor, sînt contraveniente şi persoanele încadrate la regiile autonome, societăţile comerciale, unităţile cooperatiste, orice alte organizaţii sau unităţile de stat, care, în scopul săvîrşirii contravenţiei, au convenit cu comerciantul asupra modalităţilor de savirsire a acesteia.Persoanelor prevăzute la alin. 1 li se va aplica aceeaşi amenda ca aceea pentru comerciant. Articolul 5Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. a), b) şi d) se constata de către funcţionarii prefecturilor, primăriilor, împuterniciţi de către acestea, precum şi de către organele de poliţie, iar contravenţia prevăzută la art. 3 lit. c), de către funcţionarii inspecţiilor teritoriale financiare de stat, împuterniciţi de inspecţia respectiva.Persoanele împuternicite să constate contravenţia vor aplica şi amenda, luînd, totodată, măsura confiscării prevăzute la art. 3 alin. 3. Articolul 6Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 7Pentru urmărirea desfăşurării activităţii comerciale în condiţiile prevăzute de lege, la primării se va constitui un corp de control comercial.Primăriile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuţiile şi structura organizatorică ale corpurilor de control, precum şi modul de salarizare a controlorilor comerciali, se stabilesc prin hotărîre a guvernului. Articolul 8La data publicării prezentei legi se abroga dispoziţiile art. 295 lit. c) şi d) din Codul penal, art. 70 - 87 din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerţ interior, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 163 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare
 • LEGE nr. 110 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992, şi a schimbului de note-anexa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 138 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2000 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 61 din 16 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1997 privind stabilirea plafonului de îndatorare externa a României pentru anul 1997
 • LEGE nr. 414 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 50 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea poliţienească, semnată la Bucureşti la 14 aprilie 1999
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 35 din 27 martie 2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 255 din 21 septembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 557 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 207 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului
 • LEGE nr. 364 din 10 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice şi juridice nerezidente
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 privind securitatea generală a produselor
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 29 iunie 2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 185 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 14 decembrie 2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 8 din 1 martie 2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 400 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 aprilie 2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A., semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garanţia parţială de risc acordată de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea acordurilor care compun garanţia parţială de risc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 (*republicată*) privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare*)
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 385 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 115 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 197 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 242 din 21 octombrie 2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 306 din 13 noiembrie 2007 privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 37 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnică
 • LEGE nr. 99 din 16 septembrie 1992 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Turcia privind transferul persoanelor condamnate
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 30 din 6 mai 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021