Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 12 din 6 august 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 8 august 1990 -
Selectați versiunea
LEGEA nr. 12 din 6 august 1990privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 august 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Constituie activităţi comerciale ilicite şi au ca efect aplicarea, faţă de cei care le-au savirsit, a măsurilor prevăzute în prezenta lege, următoarele: a) efectuarea de acte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale sau cu încălcarea de către comercianţi a obiectului activităţii lor comerciale, stabilit în condiţiile legii; b) revinzarea la un preţ mai mare a mărfurilor cumpărate din unităţile de desfacere cu amănuntul ale comerţului de stat sau cooperatist; revinzarea mărfurilor cumpărate de la un comerciant cu amănuntul, altul decît cei menţionaţi anterior, cu un preţ mai mare de 10% decît cel de cumpărare.În cazul în care mărfurile suferă operaţiuni de prelucrare din care nu rezultă un produs nou, de reambalare, depozitare şi alte asemenea, preţul nu poate fi mai mare decît cu cel mult 20%; c) cumpărarea de produse, în scop de revinzare, de la restaurant, cofetarie, bar, cantina, unitate de turism sau alta unitate similară; d) cumpărarea, în scop de revinzare, de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilită prin balanţa, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; e) stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piaţa şi revinzarii lor ulterioare; f) vînzarea produselor cumpărate în condiţiile de la lit. c) şi d) sau a celor stocate în condiţiile de la lit. e); g) înţelegerea între comercianţii cu amănuntul pentru impunerea unor preţuri superioare celor practicate pe piaţa; h) ascunderea, alterarea sau distrugerea de acte ori documente, neînregistrarea mărfurilor, precum şi ţinerea unei duble evidente contabile, în scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe; i) vînzarea de mărfuri de către comercianţi în alte locuri decît cele autorizate de primării sau în afară condiţiilor înscrise în licenţe; j) condiţionarea vinzarii unui produs de cumpărarea altui produs; k) orice alta fapta săvîrşită de un comerciant cu scopul de a crea un deficit pe piaţa în aprovizionarea cu mărfuri a populaţiei. Articolul 2Cistigurile realizate din activităţile prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi f) sînt supuse unui impozit egal cu valoarea acestor cistiguri.Încasările rezultate din vînzarea de către un comerciant a unor mărfuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită se impozitează cu o cota de 95% .Prevederile alin. 2 se aplică şi pentru mărfurile de provenienţă străină supuse vamuirii potrivit legii, la care persoanele juridice sau fizice care le-au introdus în ţara nu au actul de impunere vamală. Articolul 3Sînt contravenţii, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă: a) de la 5.000 lei la 10.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. i) şi j); b) de la 10.000 lei la 50.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. e), g) şi k); c) cu o sumă egala cu valoarea impozitului sustras, care se va plati împreună cu impozitul datorat, fapta prevăzută la art. 1 lit. h); d) de la 20.000 lei la 60.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d).Sancţiunea pentru faptele prevăzute la art. 1 lit. c), d) şi e) se aplică şi în cazul în care mărfurile au fost vîndute.Bunurile care fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. c), d) şi e), aflate la data constatării la contravenient, se confisca. Articolul 4În afară comercianţilor, sînt contraveniente şi persoanele încadrate la regiile autonome, societăţile comerciale, unităţile cooperatiste, orice alte organizaţii sau unităţile de stat, care, în scopul săvîrşirii contravenţiei, au convenit cu comerciantul asupra modalităţilor de savirsire a acesteia.Persoanelor prevăzute la alin. 1 li se va aplica aceeaşi amenda ca aceea pentru comerciant. Articolul 5Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. a), b) şi d) se constata de către funcţionarii prefecturilor, primăriilor, împuterniciţi de către acestea, precum şi de către organele de poliţie, iar contravenţia prevăzută la art. 3 lit. c), de către funcţionarii inspecţiilor teritoriale financiare de stat, împuterniciţi de inspecţia respectiva.Persoanele împuternicite să constate contravenţia vor aplica şi amenda, luînd, totodată, măsura confiscării prevăzute la art. 3 alin. 3. Articolul 6Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 7Pentru urmărirea desfăşurării activităţii comerciale în condiţiile prevăzute de lege, la primării se va constitui un corp de control comercial.Primăriile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuţiile şi structura organizatorică ale corpurilor de control, precum şi modul de salarizare a controlorilor comerciali, se stabilesc prin hotărîre a guvernului. Articolul 8La data publicării prezentei legi se abroga dispoziţiile art. 295 lit. c) şi d) din Codul penal, art. 70 - 87 din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerţ interior, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-------------------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 13 mai 2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGE nr. 288 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 635 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România
 • LEGE nr. 196 din 7 noiembrie 2011 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • LEGE nr. 106 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 1 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 42 din 11 aprilie 2014 privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 125 din 21 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 176 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
 • LEGE nr. 517 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 aprilie 2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)
 • LEGE nr. 135 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 176 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 193 din 10 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 331 din 11 noiembrie 2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 394 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
 • LEGE nr. 369 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior
 • LEGE nr. 210 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 187 din 18 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 27 noiembrie 2001 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 300 din 15 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 244 din 30 octombrie 2018 pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 340 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 289 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • LEGE nr. 36 din 9 iunie 1994 bugetului de stat pe anul 1994
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 16 noiembrie 2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 195 din 23 iunie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 540 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 307 din 13 noiembrie 2007 pentru acceptarea Protocolului privind resturile explozive de război (Protocolul V), adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982
 • LEGE nr. 715 din 7 septembrie 1946 privind stabilirea despăgubirilor cuvenite populaţiei evacuate din Dobrogea de Sud, în urma tratatului Româno-Bulgar din 7 Septemvrie 1940 (Decretul Nr. 2.723 din 4 Septemvrie 1946)
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 305 din 11 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 4 din 22 februarie 2000 pentru declararea municipiului Târgu Mureş Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 325 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021