Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 20 iulie 1990 -
LEGEA nr. 5 din 19 iulie 1990privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 20 iulie 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile de uniune naţionala constituite provizoriu la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale îşi încetează activitatea. Articolul 2Pînă la formarea viitoarelor organe locale, ca rezultat al alegerilor, administrarea judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor, se realizează de prefecturi şi primării, organe locale ale administraţiei de stat cu competenţa generală. Articolul 3Prefecturile şi primăriile rezolva, în condiţiile legii, problemele privind dezvoltarea economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale, urmăresc respectarea cadrului legal al desfăşurării activităţii economice, asigura gestionarea bugetelor locale şi soluţionează problemele de ordin edilitar, precum şi în alte domenii date în competenţa lor prin lege.De asemenea, prefecturile şi primăriile asigura menţinerea ordinii publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin organele de ordine publică legal constituite. Articolul 4Prefecturile se organizează la nivelul judeţelor şi sînt compuse din: 1 prefect, 2 subprefecţi, 1 secretar şi 7 membri. Articolul 5Primăriile se organizează la nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor şi au următoarea componenta: a) la municipiul Bucureşti: 1 primar general, 3 viceprimari, 1 secretar şi 8 membri; b) la municipiile reşedinţa de judeţ şi sectoarele municipiului Bucureşti: 1 primar, 2 viceprimari, 1 secretar şi 5 membri; c) la municipiile care nu sînt reşedinţa de judeţ: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar şi 4 membri; d) la oraşe: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar şi 4 membri; e) la comune: 1 primar, 1 secretar şi 3 membri, iar la comunele cu peste 5000 locuitori: 1 primar, 1 viceprimar, 1 secretar şi 4 membri. Articolul 6Numirea şi eliberarea din funcţiile prevăzute de art. 4 şi art. 5 lit. a) se fac de primul-ministru, la propunerea Direcţiei administraţiei locale din cadrul Secretariatului general al guvernului.Numirea şi eliberarea din funcţiile prevăzute la art. 5 lit. b)-e) se fac prin decizii ale prefecturilor judeţene, respectiv a Primăriei municipiului Bucureşti. Articolul 7Prefecturile şi primăriile, în întregul lor şi fiecare dintre membrii acestora, răspund în faţa organelor administraţiei de stat ierarhic superioare şi a guvernului. Articolul 8Prefecturile şi primăriile se întrunesc, de regula, o dată pe saptamina, precum şi ori de cîte ori este necesar, lucrînd valabil în prezenta majorităţii membrilor lor.Convocarea se face de către prefect sau primar. Articolul 9În îndeplinirea atribuţiilor care le revin, prefecturile şi primăriile emit decizii cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor acestora.Deciziile se semnează de prefect, după caz de primar, şi se contrasemnează de secretar.Deciziile de interes general se aduc la cunoştinţa cetăţenilor prin orice mijloace de publicitate.În unităţile administrativ-teritoriale locuite şi de populaţie de alta naţionalitate decît cea română, aceste decizii se aduc la cunoştinţa cetăţenilor şi în limba acelei naţionalitati. Articolul 10Deciziile prefecturilor şi primăriilor pot fi anulate de către organele ierarhic superioare atunci cînd contravin legilor, decretelor, hotărîrilor guvernului ori deciziilor organelor administraţiei de stat ierarhic superioare. Articolul 11Prefecturile şi primăriile au un aparat propriu de specialitate, organizat potrivit legii. Articolul 12La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale funcţionează, potrivit legii, organe locale de specialitate ale administraţiei de stat, care se subordonează atît prefecturilor şi primăriilor, cît şi ministerelor sau celorlalte organe centrale de specialitate ale administraţiei de stat. Articolul 13Prefecturile şi primăriile exercita drepturile şi îndeplinesc obligaţiile pe care le au ca persoana juridică judeţul, municipiul, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşul şi comuna.În executarea bugetului, prefectul sau, după caz, primarul îndeplineşte atribuţiile de ordonator principal de credite. Articolul 14Bunurile şi celelalte elemente de activ şi pasiv ale consiliilor provizorii teritoriale de uniune naţionala trec la prefecturile şi primăriile din unităţile administrativ-teritoriale respective, pe bază de proces-verbal. Articolul 15Personalul care trece la alte unităţi, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi, se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de trei luni de la data transferului, de acelaşi salariu tarifar de încadrare, dacă la noul loc de muncă salariul tarifar de încadrare este mai mic. Articolul 16Personalul consiliilor provizorii teritoriale de uniune naţionala va fi redistribuit şi încadrat prin grija prefecturilor judeţene sau a primăriilor, după caz. Articolul 17Primării şi viceprimarii numiţi în baza art. 6 beneficiază de drepturile prevăzute de art. 15 şi 16 la încetarea exercitării funcţiei din motive neimputabile acestora. Articolul 18Pe data prezentei legi se abroga art. 6, art. 7 şi art. 8 alin. 1-3 din Decretul-lege nr. 2/1989 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvării Naţionale, art. 3 din Decretul-lege nr. 81/1990 privind Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala şi Decretul-lege nr. 8/1990 privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iulie 1990. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 iulie 1990. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale şi dispun publicarea sa în Monitorul Oficial. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU---------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 126 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 martie 1996
 • LEGE nr. 473 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea şi tratarea apei uzate în oraşul Târgu Mureş, România", semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 6 din 10 iulie 1970 cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 283 din 20 decembrie 2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros - S.R.L. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 164 din 12 iulie 2010 pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
 • LEGE nr. 274 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 87 din 17 decembrie 1993 privind acordarea de ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 noiembrie - 30 aprilie 1994
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 24 octombrie 2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 220 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 89 din 28 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • LEGE nr. 41 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 211/1977 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 11 martie 2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • LEGE nr. 327 din 28 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 21 aprilie 2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 515 din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 1 octombrie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 104 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 8 decembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului
 • LEGE nr. 179 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 30 martie 1998 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare a Programului Operaţional de Ţara PHARE 1997, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 10 octombrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • LEGE nr. 507 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 202 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • LEGE nr. 339 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 661 din 22 februarie 1923 pentru unificarea contributiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global
 • LEGE nr. 75 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 43 din 30 iunie 1994 pentru aderarea României la Acordul general asupra privilegiilor şi imunităţilor Consiliului Europei, precum şi la Protocoalele adiţionale nr. 1, 2, 4 şi 5
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 87 din 7 aprilie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii consumului ilegal şi a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004
 • LEGE nr. 138 din 29 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 229 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 29 martie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 14 din 28 decembrie 1972 privind organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 231 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 135/2000 pentru completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 223 din 28 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Adjud, judeţul Vrancea, municipiu
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021