Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 215 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008 -
LEGE nr. 215 din 24 octombrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, literele d), i), j), l), ţ) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;................................................................................................. i) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic şi suprafaţa de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar şi astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafeţele din intravilan, precum şi zona strict protejată şi zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;................................................................................................. j) fond cinegetic naţional - totalitatea fondurilor cinegetice din România;.................................................................................................. l) gestionar consacrat - organizaţia de vânătoare română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv şi oferă tariful de gestionare;..................................................................................................ţ) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obţinut/obţinute prin acţiunile de vânătoare sau prin acţiunile de braconaj cinegetic; u) vânătoare - acţiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie acţiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop ştiinţific, urmată de eliberarea acestora;".2. La articolul 6 alineatul (1), literele b), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) stabileşte criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;.................................................................................................. f) stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 mai, cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului; cotele de recoltă astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;................................................................................................. h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română şi de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului;".3. La articolul 8 alineatul (1) litera A, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) fondurile cinegetice pe care proprietarii privaţi, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafaţă de teren care reprezintă minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic, individual sau într-o asociaţie legal constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz; b) fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) şi e) şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea;".4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Tariful de gestionare prevăzut la alin (2) nu este purtător de TVA şi se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor."5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică ce reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond forestier, în vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi."6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art.8 alin.(1) lit.A.b), câte un fond cinegetic. (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat în care se realizează cel puţin 2 ani de specializare cinegetică au dreptul de a primi în scop didactic, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 fonduri de vânătoare. (3) Atribuirea în gestiune a faunei cinegetice în condiţiile alin. (1) şi (2) se realizează prin ordin al administratorului, la solicitarea instituţiilor de învăţământ."7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, se acordă despăgubiri. (2) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează: a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubelor; b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie. (3) Pentru situaţiile în care atât gestionarul, cât şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinaţie. (4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie."8. La articolul 15, alineatele (2), (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numărului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele două sezoane de vânătoare încheiate, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrise în anexele nr. 1 şi 2. (3) Tarifele de gestionare înscrise în contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică pentru fiecare sezon de vânătoare, prin acte adiţionale, până la data de 15 martie, după cum urmează: a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2); b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitaţie publică, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculată, conform prevederilor lit. a), înmulţită cu raportul dintre valoarea rezultată din licitaţie publică şi valoarea de pornire a licitaţiei................................................................................................... (7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligaţia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetaţie forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivării, depozitării şi distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării construcţiilor şi instalaţiilor vânătoreşti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în suprafaţă de minimum: a) 1 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte; b) 2 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal; c) 3 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie."9. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Neîncheierea actelor adiţionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor."10. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Gestionarii au obligaţia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predarepreluare, în prezenţa reprezentantului administratorului."11. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare. (2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice şi vor fi supuse aprobării administratorului."12. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 10 ani de către personalul cu specializare superioară silvică sau cinegetică angajat al gestionarului şi se supun aprobării administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor de vânătoare.(2^2) În situaţia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.(2^3) În fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate, evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se realizează împreună cu reprezentanţii administraţiilor ariilor naturale protejate."13. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone cu protecţie strictă sau zone de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de către administraţiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor ştiinţifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management şi, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective."14. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În scopul conservării biodiversităţii, regimul juridic al vânării mamiferelor şi păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. (2) Speciile de mamifere şi păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, prevăzute în anexa nr. 2, se supun derogărilor adoptate de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului, cu avizul conform al administratorului."15. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului şi a administratorului."16. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie prin planurile de management cinegetic."17. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul forestier;".18. La articolul 23 alineatul (1), literele c), e) şi o) se abrogă.19. La articolul 23 alineatul (1), după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:"x) incendierea miriştilor şi a tufărişurilor din fondurile cinegetice."20. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic."21. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vânează în numărul, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii."22. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A."23. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc două noi alineatele, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanţă cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^1), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" începe cu 15 zile mai târziu faţă de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B."24. La articolul 27 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) posedă autorizaţii eliberate de gestionar; c) posedă permis de armă tip B;".25. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.26. La articolul 28, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz şi pentru obţinerea permiselor de vânătoare în condiţiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului. (6) Examenul pentru obţinerea calităţii de vânător se organizează pe judeţe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului."27. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Autorizaţiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului şi reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condiţiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii."28. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Vânătoarea se practică cu: a) arme de foc de vânătoare; b) capcane autorizate. (2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului."29. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - În interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în terenurile neincluse în fondurile cinegetice recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul din zona respectivă sub formă de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific al acesteia, după caz."30. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate este admisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile de management al ariilor naturale respective. (2) Vânătoarea în zonele tampon, admise la vânătoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practică doar la speciile care nu fac obiectul protecţiei în aria naturală respectivă. (3) Vânătoarea în zonele de dezvoltare durabilă din cadrul rezervaţiilor biosferei este permisă numai membrilor asociaţiilor locale de vânători. (4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă."31. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate şi în afara perioadei legale de vânătoare, în condiţiile aprobării administratorului."32. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă.33. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Pentru acţiunile care se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizaţii de vânătoare, în condiţiile aprobării emise de administrator."34. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) şi ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise următoarele: a) mamiferele şi păsările admise la vânătoare sau părţi ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin acţiuni de vânătoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânătorilor; b) mamiferele admise la vânătoare în stare vie ori moartă sau orice părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializării, deţinerii şi/sau transportului în scopul comercializării sau populării de către persoane juridice autorizate, potrivit legii; c) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D şi 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonanţe de urgenţă. (2) Transportul, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii, sunt interzise."35. La articolul 39, literele a), d), f), g), o), u), w) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) depăşirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;....................................................................... d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar ori depăşirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;....................................................................... f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, şi în afara căilor de comunicaţie; g) accesul cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;....................................................................... o) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acţiunea de vânătoare sau a celor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă;....................................................................... u) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate, în intravilan, în crescătorii de vânat, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;....................................................................... w) vânătoarea în suprafeţele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, şi în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce priveşte vânătoarea; x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;".36. La articolul 39, literele p), q), r) şi s) se abrogă.37. La articolul 39, după litera z) se introduc două noi litere, literele z^1) şi z^2), cu următorul cuprins:"z^1) completarea necorespunzătoare a autorizaţiilor de vânătoare;z^2) nereturnarea în termen a autorizaţiilor de vânătoare de către titularii acestora."38. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:"Art. 39^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 39 lit. g), u) şi w), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică şi a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia. (2) Exemplarele recoltate în condiţiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii şi reprezintă baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice."39. La articolul 42 alineatul (1), literele e), f), g), j), l), n), p) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate altfel decât în condiţiile art. 39^1; f) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» altfel decât în condiţiile art. 34; g) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare constituite în baza prevederilor directivelor Uniunii Europene, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management şi/sau în regulamentele acestora;........................................................................ j) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;........................................................................ l) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;........................................................................ n) vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog;........................................................................ p) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete; q) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;".40. La articolul 42 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) vânătoarea practicată cu arme de foc şi capcane neautorizate în afara fondurilor cinegetice; d) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii."41. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul nejustificat cu arma de vânătoare în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum şi în zona strict protejată şi în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», ale căror limite sunt vizibil delimitate, şi accesul altor membri vânători decât ai asociaţiilor locale de vânători, în zonele tampon, în parcurile naturale şi în ariile naturale protejate ale patrimoniului natural universal, cuprinse în fondurile cinegetice."42. La articolul 44, literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) scoaterea din ţară a trofeelor care pot fi medaliate de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale; b) transportul vânatului dobândit în condiţiile art. 42 sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii;........................................................................ d) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare, în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege;"43. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:"Art. 44^1. - Complicitatea la acţiunile prevăzute la art. 42-44 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei."44. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecţie strictă, a zonelor de protecţie integrală şi a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."45. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:"Art. 46^1. - Faptele prevăzute la art. 42-45 prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, indiferent de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi de conduita făptuitorului."46. La articolul 48 alineatul (1), literele b)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) şi v) şi la art. 39 lit. b), d), ş), y), z^1) şi z^2), cu amendă de la 250 lei la 750 lei; c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) şi s), precum şi la art. 39 lit. h), k), m) şi t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei; d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), ş), t) şi w), precum şi la art. 39 lit. i), ţ), u) şi z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; e) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (2^1), (2^2), (2^3), (3) şi (4), art. 19 alin. (2^1), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), ţ) şi x), art. 35 alin. (4) şi la art. 39 lit. c), j) şi o), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei."47. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor este un document tipizat al cărui model se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură."48. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) În scopul administrării şi gestionării fondului cinegetic într-o concepţie unitară, administratorul elaborează şi aprobă, cu avizul Consiliului Naţional de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementări tehnice."49. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileşte pe cale civilă."50. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Perioadele de vânare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare şi valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă"51. La anexa nr. 1 litera A), punctele 4, 6, 7, 9, 10 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"4. Cerbul comun (Cervus elaphus) - mascul trofeu - mascul selecţie - femelă şi viţel 10 septembrie - 15 noiembrie 1 septembrie - 15 noiembrie 1 septembrie - 15 februarie 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 12.000 12.000 12.000
6. Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) 15 septembrie - 31 martie 10 60 120
7. Dihorul comun (Putorius putorius) 15 septembrie - 31 martie 5 30 60
9. Iepurele-de- câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 25 150 300
10. Iepurele-de -vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 20 100 400
16. Şacalul (Canis aureus) 15 mai - 31 martie 5 80 160"
    52. La anexa nr. 1 litera B, punctele 2, 3, 4, 6, 8, 12, 17, 18, 24, 25,    31 şi 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"2. Cioara grivă (Corvus corone cornix) 1 iunie - 31 martie - 10 20
3. Cioara-de -semănătură (Corvus frugilegus) 1 iunie - 31 martie - 10 70
4. Ciocârlia-de -câmp (Alauda arvensis) 15 septembrie - 15 noiembrie 1 20 30
6. Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) - mascul 20 aprilie - 10 mai 1.000 1.350 2.700
8. Coţofana (Pica pica) 1 iunie - 31 martie - 10 20
12. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris) 1 septembrie - 28 februarie 20 55 275
17. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 15 august - 28 februarie 2 27 80
18. Porumbelul-de -scorbură (Columba oenas) 15 august - 28 februarie 2 55 110
24. Raţa-cu-cap- castaniu (Aythya ferina) 1 septembrie - 28 februarie 10 55 110
25. Raţa moţată (Aythya fuligula) 1 septembrie - 28 februarie 10 55 110
31. Raţa-cu-cap negru (Aythya marila) 1 septembrie - 28 februarie 10 65 130
32. Sitarul de pădure (Scalopax rusticola) 1 septembrie - 28 februarie 10 55 110"
  53. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 1 se introduce un nou punct,  punctul 11, cu următorul cuprins: 
"1^1. Becaţina mică(Lymnocryptes minimus) 1 septembrie - 28 februarie 10 55 135"
  54. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 2 se introduce un nou punct,  punctul 21, cu următorul cuprins: 
"2^1. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) 1 iunie - 31 martie - 10 20"
  55. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 3 se introduce un nou punct,  punctul 31, cu următorul cuprins: 
"3^1. Cioara neagră (Corvus corone corone) 1 iunie-31 martie - 10 70"
  56. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 11 se introduce un nou punct,  punctul 111, cu următorul cuprins: 
"11^1. Gâsca-de- semănătură (Anser fabalis fabalis) 1 septembrie - 28 februarie 20 55 275"
  57. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 14 se introduce un nou punct,  punctul 141, cu următorul cuprins: 
"14^1. Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus) 1 septembrie - 28 februarie 2 15 55"
  58. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 15 se introduce un nou punct,  punctul 151, cu următorul cuprins: 
"15^1. Ierunca (Bonasa bonasia) 15 septembrie - 15 decembrie 50 150 350"
59. La anexa nr. 1 litera B, punctele 1 şi 33 se abrogă.60. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite şi valoarea de calcul a tarifului de gestionare pentru speciile la care vânarea este interzisă"61. La anexa nr. 2 litera A, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"6. Pisica sălbatică (Felis silvestris) 50 200"
    62. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 51 se introduce un nou punct,  punctul 511, cu următorul cuprins: 
"51^1. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 50 200"
    63. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 153 se introduce un nou punct,  punctul 1531, cu următorul cuprins: 
"153^1. Sitarul-de-mal (Limosa limosa) 10 50"
    64. La anexa nr. 2, litera B punctele 13, 88 şi 99 se abrogă.    65. La anexa nr. 2, litera B punctele 4, 7, 20, 48, 50, 51, 63, 64, 75,  95, 123, 126, 134, 142, 145, 155, 157, 163, 176 şi 177 se modifică şi vor  avea următorul cuprins: 
"4. Acvila-mică (Hieraaetus pennatus) 1.350 1.350
7. Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus) 540 540
20. Capântortura (Jynx torquilla) 5 135
48. Corcodelul mic (Pachybaptus ruficollis) 20 55
50. Corcodelul-cu-gât-ne- gru(Podiceps nigricolis) 20 135
51. Corcodelul-cu-gât-ro- şi (Podiceps griseigena) 20 270
63. Culicul-cu-cioc- subţire (Numenius tenuirostris) 50 2.700
64. Drepneaua (Apus sp.) 5 55
75. Florintele (Carduelis chloris) 5 27
95. Guşă-vânătă (Luscinia sp.) 10 27
123. Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 50 270
126. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 500 1.350
134. Pietruşul (Arenaria interpres) 5 55
142. Prundăraşul (Charadrius sp.) 10 55
145. Raţa-cu-ciuf (Netta rufina) 50 270
155. Spârcaciul (Tetrao tetrix) 500 1.350
157. Stârcul-de-cireadă (Bubulcus ibis) 25 135
163. Striga (Tyto alba guttata) 250 540
176. Uliul(Accipiter sp.) 150 270
177. Vânturelul-de-seară (Falco vespertinus) 250 1.350"
Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "fond de vânătoare" se înlocuieşte cu sintagma "fond cinegetic". Articolul IIIActuala strategie cinegetică şi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea, emise în baza legilor anterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanţă cu prevederile prezentei legi, dar numai târziu de un an de la intrarea în vigoare a acesteia Articolul IVModalitatea de emitere şi înseriere a autorizaţiilor de vânătoare existentă la data intrării în vigoare a prezentei legi se aplică până la testarea practică şi funcţionarea corespunzătoare a sistemului informatic prevăzut la art. 31 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul V (1) Modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute la art. 13 alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care va fi adoptată în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 50 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul VILegea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 octombrie 2008.Nr. 215.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 164 din 22 octombrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 239 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 51 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 345 din 22 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 547 din 17 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 59 din 26 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 5 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 282 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE din 27 ianuarie 1912 pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti - LEGEA NENIŢESCU
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 8 din 22 noiembrie 1972 privind dezvoltarea economico-socială planificată a României
 • LEGE nr. 134 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997
 • LEGE nr. 404 din 7 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 214 din 24 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 453 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • LEGE nr. 21 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 54 din 29 aprilie 1931 pentru modificarea unor articole din legea pentru Curtea de casaţie şi justiţie din 20 Decembrie 1925, cu modificările ce i s`au făcut prin legile din 1 Ianuarie 1929
 • LEGE nr. 46 din 3 aprilie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 91 din 29 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la Ierusalim la 2 septembrie 1991
 • LEGE nr. 278 din 15 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexa, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 247 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • LEGE nr. 104 din 19 iunie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 145 din 22 iulie 2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 15 noiembrie 2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
 • LEGE nr. 60 din 1 ianuarie 1881 privitoare la procedura de execuţie din Transilvania*)
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 18 septembrie 2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 55 din 6 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 5 mai 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 40 din 19 decembrie 1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 175 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 413 din 18 octombrie 2004 privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 166 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 177/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021