Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 224 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008 -
LEGE nr. 224 din 28 octombrie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu următoarele modificări și completări la articolul unic:1. La punctul 1, articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.2. După punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților.3. La punctul 2, articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Serviciul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unități administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz.4. După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 2 alineatul (3), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală;5. La punctul 3, articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale elaborează și aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale.6. La punctul 4, articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Strategiile adoptate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și al sectoarelor municipiului București vor urmări, în principal, următoarele obiective:7. La punctul 5, articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:8. După punctul 5 se introduc patru noi puncte, punctele 5^1-5^4, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) a se modifică și va avea următorul cuprins:d) participarea la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;5^2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot forma asociații de dezvoltare intercomunitară, în condițiile stabilite de Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înființării, organizării și exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiții comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară astfel înființate vor acționa în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, conform mandatului încredințat de acestea prin documentele constitutive ale asociației.5^3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins: Articolul 6^1(1) Consiliile județene pot avea competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora.(2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, aparțin domeniului public al județului.(3) Sistemul de management integrat al deșeurilor este destinat și asigură deservirea unităților administrativ-teritoriale membre în asociația de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.5^4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanțele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii.9. La punctul 6, articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să asigure tratament egal pentru toți operatorii serviciilor de salubrizare care acționează în cadrul unității administrativteritoriale/ sectoarelor municipiului București sau al asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz;10. După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 9, partea introductivă și litera f) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 9Ministerul Internelor și Reformei Administrative are următoarele responsabilități cu privire la gestionarea deșeurilor:..................................................................................................f) elaborează reglementări specifice privind obligațiile și responsabilitățile autorităților administrației publice locale, deliberative sau executive, după caz, legate de gestionarea deșeurilor.11. La punctul 7, articolul 11, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități/sectoarelor municipiului București, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.12. La punctul 8, articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:13. La punctul 9, articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.14. La punctul 10, articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.15. La punctul 11, articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prelungirea va fi decisă, în condițiile alin. (2), de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociația de dezvoltare intercomunitară.16. După punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 11^1 și 11^2, cu următorul cuprins:11^1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Managementul operatorilor serviciului de salubrizare cu statut de societăți comerciale, al căror capital social majoritar aparține unităților administrativ-teritoriale, poate fi privatizat în condițiile legii, cu condiția ca operatorul să nu aibă în derulare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară managementul operatorilor poate fi privatizat, în condițiile legii, numai cu acordul tuturor asociațiilor, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre care au și calitatea de acționari/asociați ai operatorilor respectivi.(2) Hotărârea privind privatizarea managementului operatorilor serviciului de salubrizare având statut de societăți comerciale și capital social majoritar al unităților administrativ-teritoriale, precum și alegerea metodei de privatizare aparțin autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sub a căror autoritate operatorul își desfășoară activitatea.(3) Privatizarea managementului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale în vigoare în materie de privatizare și poate fi însoțită sau nu de vânzarea, în totalitate ori în parte, a bunurilor aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare.(4) Simultan cu procedura de privatizare a managementului operatorului se organizează și se derulează și procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea selectării noului operator.11^2. La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Societățile comerciale de salubrizare înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcție de limitele teritoriale în care își desfășoară activitatea.(2) Societățile comerciale de salubrizare înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativteritoriale își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale.17. La punctul 12, articolul 19 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităților administrativ-teritoriale, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii.18. La punctul 13, articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operatorii își pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. și a contractului de delegare a gestiunii.19. La punctul 14, articolul 24, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. și aprobat prin ordin al președintelui acesteia...............................................................................................(4) Autoritățile deliberative ale unităților administrativteritoriale, împreună cu primarii și președinții consiliilor județene, după caz, în calitate de autorități executive și de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităților și urmăresc respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.20. La punctul 16, articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii;21. La punctul 17, articolul 30, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) și (2) care constituie contravenții în domeniul serviciilor de salubrizare.22. După punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 18 și 19, cu următorul cuprins:18. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 32Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul mediului și dezvoltării durabile, de ministrul internelor și reformei administrative, de președintele A.N.R.S.C., precum și de președinții consiliilor județene și primari sau de împuterniciții acestora.19. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 35Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate potrivit legislației privind ajutorul de stat și se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat. Articolul IIPrevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se completează cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 28 octombrie 2008.Nr. 224.-------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 69 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 39 din 1 iunie 1991 pentru retragerea rezervei României la Protocolul relativ la prohibirea întrebuinţării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare şi a mijloacelor bacteriologice
 • LEGE nr. 37 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • LEGE nr. 136 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 81 din 27 aprilie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000 privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 6 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la procedurile în fata Comisiei şi Curţii Europene ale Drepturilor Omului, adoptat la Londra la 6 mai 1969
 • LEGE nr. 356 din 18 decembrie 2013 bugetului de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 474 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 116 din 21 mai 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 10 martie 1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 28 martie 2002 privind modificarea şi completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 18 februarie 2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 135 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989
 • LEGE nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 115 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 193 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 208 din 3 noiembrie 2017 privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944
 • LEGE nr. 550 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 154 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 5 din 11 februarie 1994 pentru modificarea Legii nr. 60/1993 privind acordarea de către Guvernul României a unui credit Guvernului Republicii Moldova
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 6 septembrie 2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizării Complexului Sportiv Dinamo Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 190 din 14 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
 • LEGE nr. 154 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 208 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital, semnată la Bucureşti la 21 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 17 octombrie 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 1 aprilie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 196 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 504 din 4 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 261 din 4 noiembrie 2008 privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021