Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 153 din 11 iulie 2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008 -
LEGE nr. 153 din 11 iulie 2008privind efectuarea recensământului general agricol din România Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal necesar efectuării recensământului general agricol din România. (2) În perioada 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011 se efectuează în toate unităţile administrativ-teritoriale recensământul general agricol. (3) Scopul acestei cercetări statistice de interes naţional este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună, prin înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a maşinilor şi a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfăşoară activităţi agricole, a metodelor de producţie agricolă, precum şi a dezvoltării rurale. Articolul 2 (1) La recensământul general agricol se înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare. (2) Unitatea de recenzare, în accepţiunea recensământului general agricol, este exploataţia agricolă individuală, societatea comercială, societatea/asociaţia agricolă, precum şi alţi utilizatori de suprafeţe agricole şi/sau deţinători de animale, care, în urma activităţii desfăşurate, obţin produse agricole şi/sau păstrează suprafeţele agricole în bune condiţii de mediu. Articolul 3 (1) Recensământul general agricol are ca obiectiv culegerea datelor şi obţinerea informaţiilor privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole, cum sunt: identificarea în teritoriu a unităţilor de recenzare şi statutul juridic al acestora, utilizarea suprafeţelor agricole pe forme de administrare, suprafeţele agricole cultivate, plantaţiile viti-pomicole, irigaţiile, efectivele de animale, utilajele şi maşinile agricole, construcţiile cu destinaţie agricolă, persoanele care desfăşoară activităţi agricole. (2) Concomitent cu recensământul general agricol se desfăşoară o anchetă selectivă specială privind metodele de producţie agricolă. (3) Culegerea datelor în teren se realizează prin formulare de înregistrare. Articolul 4 (1) Organizarea şi efectuarea recensământului general agricol se realizează de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol. (2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol, în componenţa prevăzută în anexa nr.1, iar nominalizarea persoanelor se face, prin ordin, de către conducătorul fiecărei instituţii implicate. (3) Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol răspunde de pregătirea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului, având următoarele atribuţii principale: a) aprobă programul general de organizare şi efectuare a recensământului general agricol; b) avizează formularele şi metodologia de înregistrare şi prelucrare a datelor, precum şi programul de publicare a rezultatelor; c) avizează clasificările şi nomenclatoarele necesare înregistrării şi prelucrării datelor de recensământ, cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului; d) aprobă, dacă se consideră oportun, organizarea de cercetări statistice selective conexe recensământului; e) aprobă instrucţiunile, modul de organizare şi îndrumă acţiunile şi operaţiunile de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ; f) coordonează acţiunile de recrutare şi instruire a recenzorilor, a recenzorilor-şefi şi a coordonatorilor; g) aprobă programul de popularizare a recensământului general agricol; h) aprobă şi prezintă Guvernului rezultatele provizorii ale recensământului general agricol. (4) Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol îşi încetează activitatea odată cu publicarea rezultatelor provizorii ale recensământului, iar rezultatele finale şi detaliate sunt publicate şi difuzate de Institutul Naţional de Statistică. Articolul 5 (1) Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare şi publicare a rezultatelor recensământului, Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol organizează secretariatul tehnic central. (2) Secretariatul tehnic central pentru recensământul general agricol funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Statistică. (3) Secretariatul tehnic central pentru recensământul general agricol are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul programului general de organizare, metodologia de înregistrare şi de prelucrare a datelor, precum şi de publicare a rezultatelor recensământului; b) proiectează formularele de înregistrare şi instrucţiunile de completare a acestora; c) propune clasificările şi nomenclatoarele necesare înregistrării şi prelucrării datelor de recensământ, cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului; d) elaborează proiectele instrucţiunilor şi normelor de organizare, îndrumare şi monitorizare a acţiunilor şi operaţiunilor de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ; e) monitorizează sectorizarea teritoriului localităţilor, care se realizează conform listelor unităţilor de recenzare întocmite pe baza registrului agricol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011; f) elaborează normele de recrutare şi realizează acţiunile de instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ; g) elaborează proiectul programului de popularizare a recensământului; h) organizează şi urmăreşte procesul de înregistrare a datelor de la unităţile de recenzare; i) elaborează şi prezintă Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol rapoarte asupra modului de desfăşurare a lucrărilor recensământului; j) prezintă Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol rezultatele provizorii ale recensământului. Articolul 6 (1) În vederea realizării lucrărilor de organizare şi efectuare a recensământului în teritoriu, se organizează comisii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sub coordonarea prefectului, precum şi comisii ale municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor, respectiv comunelor, sub coordonarea primarului. (2) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti organizează secretariatele tehnice. (3) Componenţa şi atribuţiile comisiilor judeţene, a municipiului Bucureşti, ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, precum şi ale secretariatelor tehnice sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului şi sunt reglementate prin norme de funcţionare aprobate de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol. (4) Comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale oraşelor şi ale comunelor recrutează recenzorii, recenzorii-şefi şi coordonatorii, care primesc indemnizaţie pentru activitatea depusă. Articolul 7 (1) Persoanele fizice au obligaţia de a furniza recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete. (2) Persoanele juridice au obligaţia de a înscrie în formularele de înregistrare date şi informaţii corecte şi complete, sub îndrumarea recenzorilor-şefi. (3) Datele individuale înscrise în formularele de înregistrare sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice. (4) În vederea asigurării exhaustivităţii înregistrării exploataţiilor agricole individuale şi a calităţii datelor, la recensământ este înregistrat şi utilizat codul numeric personal, prin libera declaraţie a persoanelor intervievate, în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, culegere, prelucrare a datelor şi publicare a rezultatelor recensământului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Institutul Naţional de Statistică angajează personal suplimentar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu încadrarea în numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 9În termen de 30 de zile de la data constituirii Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, se elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea fondurilor necesare pentru organizarea, efectuarea, prelucrarea şi tipărirea rezultatelor recensământului. Articolul 10Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 11 iulie 2008.Nr. 153. Anexa 1COMPONENŢAComisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol  preşedinţe - ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;  vicepreşedinţi: - preşedintele Institutului Naţional de Statistică;                    - un secretar de stat al Ministerului Economiei şi                      Finanţelor;                    - un secretar de stat al Ministerului Agriculturii şi                      Dezvoltării Rurale;                    - un secretar de stat al Ministerului Internelor şi                      Reformei Administrative;  secretari: - secretarul general al Ministerului Agriculturii şi                      Dezvoltării Rurale;                    - secretarul general al Institutului Naţional de Statistică;                    - secretarul general al Ministerului Economiei şi                      Finanţelor;  membri: - un vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică;                    - un secretar de stat al Ministerului Internelor şi Reformei                      Administrative;                    - secretarul general al Academiei de Ştiinţe Agricole şi                      Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti";                    - directorul general adjunct al Agenţiei Naţionale de                      Cadastru şi Publicitate Imobiliară;                    - preşedintele Asociaţiei Comunelor din România;                    - preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România;                    - preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România;                    - preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din                      România. Anexa 2NUMĂRUL DE POSTURIaferente personalului angajat cu contractindividual de muncă, pe perioadă determinată,în vederea efectuării recensământului general agricol ┌────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ Anul 2010 │Anul 2011│Anul 2012│ │ Specificare │Anul 2009├───────┬─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │12 luni│8 luni*1)│ 12 luni │ 12 luni │ ├────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Ministerul Agriculturii şi │ 10 │ 20 │ - │ 20 │ - │ │Dezvoltării Rurale │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- unităţile teritoriale ale │ │ │ │ │ │ │Ministerului Agriculturii şi│ - │ - │ 150 │ 150 │ - │ │Dezvoltării Rurale │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Institutul Naţional de │ 10 │ 20 │ - │ 20 │ 15 │ │Statistică │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │- unităţile teritoriale ale │ │ │ │ │ │ │Institutului Naţional de │ - │ - │ 200 │ 600*2)│ 42 │ │Statistică │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┘_________*1) Perioada 1 mai - 31 decembrie 2010.*2) Din care: 450 de operatori calculator angajaţi în perioada 1 martie - 31 decembrie 2011.----

Noutăți

 • LEGE nr. 466 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 237 din 28 noiembrie 2016 privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933
 • LEGE nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei
 • LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 139 din 27 aprilie 2004 privind trecerea satelor Dobricel şi Dumbrăviţa din componenţa comunei Căianu Mic în componenţa comunei Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 octombrie 2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "ţară parteneră", la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 272 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 29 din 28 februarie 2006 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 19 mai 2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 216 din 11 noiembrie 2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judeţul Neamţ"
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 14 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 208 din 27 mai 2004 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 95 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Marea Jamahirie Arabă Libiana Populara Socialistă, semnată la Bucureşti la 1 iulie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 281 din 20 decembrie 2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 104 din 26 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 17 noiembrie 1998 privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 303 din 12 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
 • LEGE nr. 184 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 114 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sa încheie acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru înstrăinarea acţiunii nominative de control după transformarea acesteia în acţiune comuna
 • LEGE nr. 28 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • LEGE nr. 411 din 26 iunie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 403 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 19 octombrie 1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 41 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 28 august 2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. şi Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • LEGE nr. 15 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 15 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021