Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 5 din 29 iunie 1989 privind gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 24 DIN 05/07/89 -
LEGE nr. 5 din 29 iunie 1989privind gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 24 din 5 iulie 1989

Capitolul 1 Articolul 1Calitatea şi puritatea apei - condiţie esenţială a vieţii -, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apa reprezintă o cerinţa de interes naţional. Păstrarea curata a apei, gospodărirea şi protecţia acesteia, conservarea şi protejarea resurselor de apa, constituie obligaţia tuturor unităţilor socialiste, organelor de stat şi cetăţenilor în scopul satisfacerii necesităţilor economiei naţionale şi populaţiei, inlaturarii oricăror forme de risipa şi consum neraţional, evitării epuizarii şi poluarii apei. Articolul 2Folosirea apei este permisă numai cu respectarea de consum şi în condiţiile asigurării calităţii şi protecţiei acesteia împotriva factorilor poluarii de orice fel, în vederea păstrării echilibrului ecologic, menţinerii şi ameliorării factorilor naturali, apărării sănătăţii ca şi a celorlalte condiţii de viaţa şi munca ale cetăţenilor. Articolul 3Exploatarea şi valorificarea eficienta a apei în cadrul proceselor tehnologice şi al celorlalte activităţi economice trebuie să conducă la creşterea continua a gradului de utilizare şi refolosire a resurselor de apa, micşorarea costurilor de tratare şi epurare, în condiţiile păstrării calităţii apei, reducerea consumului de apa pe unitatea de produs, evitarea oricărei forme de risipa sau consum neraţional. Articolul 4Unităţile socialiste, de stat şi cooperatiste, precum şi cetăţenii, sînt obligaţi să aplice măsurile stabilite pentru folosirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apei, luînd măsuri în scopul utilizării judicioase a acesteia la fiecare loc de muncă, respectiv gospodărire, respectarea stricta a disciplinei tehnologice în activităţile de producţie care impun folosirea apei, prevenirea risipei sau poluarii de orice fel.Încălcarea acestor obligaţii atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor vinovate.Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti răspund pentru organizarea activităţii de gospodărire şi protecţie a apelor în unităţile subordonate, controlul acestei activităţi şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. Articolul 6În funcţie de necesităţile de dezvoltare economico-socială a tarii, în concordanta cu prevederile planului naţional unic şi ale Programului naţional de amenajare în perspectiva a bazinelor hidroforice, se vor realiza lacuri de acumulare cu folosinţă complexa, prize şi alte surse de apa, care să asigure satisfacerea cerinţelor de apa în toate unităţile administrativ-teritoriale. Capitolul 2 Articolul 7Centralele, întreprinderile, celelalte unităţi socialiste au obligaţia de a asigura folosirea eficienta şi raţională a apei, protecţia acesteia împotriva poluarii, în care scop răspund de: a) încadrarea stricta în normele de consum pe unitate de produs şi reducerea continua a acestor norme; b) urmărirea sistematica în toate fazele de producţie a consumului de apa, reducerea pierderilor, mărirea gradului de recirculare a apei, înlocuirea tehnologiilor de producţie mari consumatoare de apa; c) epurarea, la nivelul parametrilor de calitate, stabiliţi, a apelor uzate, refolosirea apelor convenţional curate, rezultate din epurare, din procesele tehnologice de răcire, spalare şi altele; d) transportul, manipularea sau depozitarea produselor ori reziduurilor în care să nu ducă la poluarea apelor; e) prevenirea poluarii accidentale, protecţia calităţii apelor subterane şi a izvoarelor prin evitarea patrunderii substanţelor poluante; f) înlăturarea risipei la toate locurile de muncă, repararea tuturor instalaţiilor interioare pînă la robinet şi întocmirea unor programe stricte de folosire a apei. Articolul 8Folosirea apei de către unităţile socialiste se face în condiţiile şi cu autorizaţia prevăzute de lege. Autorizaţia se eliberează pe baza constatării tehnice a stării corespunzătoare a instalaţiilor în care urmează a fi folosită apa şi a celor de evacuare a apelor uzate.Autorizaţia se eliberează pe timp limitat, iar prelungirea să se poate face de către organul emitent numai după o noua constatare potrivit alin. 2. Articolul 10Centralele, întreprinderile, unităţile cooperatiste şi celelalte unităţi socialiste răspund de buna funcţionare a statiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate, astfel încît în aval apa să fie preluată de toţi consumatorii, fără cheltuieli suplimentare de tratare.Execuţia şi punerea în funcţiune a statiilor şi instalaţiilor de epurare se fac în mod obligatoriu o dată cu capacitatile de producţie sau ansamblurilor de locuinţe, iar extinderea sau după caz, modernizarea acestora, concomitent cu modificarea proceselor tehnologice, urmărindu-se totodată, înlocuirea tehnologiilor umede cu cele de evacuare uscata. Articolul 11Unităţile socialiste răspund pentru pagubele provocate altor unităţi sau persoanelor fizice datorită poluarii apelor, suportînd şi toate cheltuielile impuse de tratarea apelor pe care le-au poluat.În condiţiile legii, Consiliul Naţional al Apelor poate dispune oprirea funcţionarii unităţii sau instalaţiei care provoacă poluarea.Persoanele încadrate în munca vinovate de încălcarea prevederilor referitoare la asigurarea calităţii apei răspund civil sau material, după caz, atît pentru pagubele prevăzute la alin. 1, cît şi pentru cele rezultind din pierderile de substanţe utile datorită neepurarii corespunzătoare a apelor evacuate, şi se sancţionează potrivit legii. Articolul 12Se interzic evacuarea, aruncarea sau injectarea, în apele de suprafaţa, subterane, marine, de ape reziduale, deşeuri sau produse de orice fel, care pot schimba caracteristicile apei, evacuarea apelor uzate sau epurate în apele stătătoare, depozitarea, pe malurile sau în albiile cursurilor de apa sau ale lacurilor, de gunoaie ori deşeuri industriale de orice fel, folosirea de îngrăşăminte chimice sau pesticide la distanţe mai mari de 300 m faţă de malurile cursurilor de apa şi lacurilor. De asemenea, se interzic exploatarea nisipului, pietrisului, pietrei de riu şi altor materiale din albii sau malurile cursurilor de apa fără autorizaţie sau contrar prevederilor acesteia, pasunatul animalelor şi efectuarea de arături, săpături, gropi sau santuri pe diguri, baraje, alte construcţii hidrotehnice, maluri, albii şi în zonele de protecţie ale acestora, precum şi circulaţia auto şi hipo pe diguri, baraje sau alte lucrări hidrotehnice dacă nu au fost amenajate în acest scop. Topirea inului, cînepii, teiului sau a altor plante textile în cursurile de apa, canale, lacuri, balti sau iazuri se poate face numai cu acordul organului de gospodărire a apei şi cu respectarea stricta a condiţiilor stabilite de acestea. Articolul 13Pentru protejarea şi folosirea izvoarelor, organele de gospodărire a apelor, organele locale ale administraţiei de stat, toate unităţile socialiste şi cetăţenii au obligaţia să execute lucrările de amenajare, curăţire, întreţinere şi decolmatare, precum şi a celor necesare în vederea protecţiei împotriva poluarii. Articolul 14Pentru protecţia resurselor de apa, păstrarea, îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii apei, toţi cetăţenii sînt, în principal obligaţi: a) sa folosească în mod judicios apa în gospodărie, să asigure efectuarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor de alimentarea cu apa; b) sa nu arunce în albiile cursurilor de apa, în cuvetele de lacuri şi pe malurile acestora gunoaie menajere, substanţe sau deşeuri de orice fel; c) sa nu spele vehicule, autovehicule sau obiecte conţinînd substanţe toxice în cursurile de apa şi lacuri ori pe malurile acestora; d) sa nu arunce în instalaţiile sanitare sau în reţelele de canalizare resturile de substanţe petroliere sau alte substanţe toxice; e) sa participe, în condiţiile legii, la toate acţiunile de igienizare a cursurilor de apa, lacurilor şi de protecţie a calităţii acestora; f) sa ia o atitudine ferma împotriva celor ce risipesc apa atît în locuinţe, cît şi la locul de muncă. Articolul 15Unităţile care au în administrare sau în exploatare lucrări hidrotehnice sînt obligate sa utilizeze prizele, barajele şi lacurile de acumulare conform graficelor dispecer, pe baza programelor lunare de exploatare, să asigure debitele necesare folosintelor industriei, agriculturii şi populaţiei, corelat cu producerea energiei, şi să respecte, în perioadele de seceta sau inundaţii, măsurile operative dispuse de organele de gospodărire a apelor.Programul de exploatare a lacurilor de acumulare se aproba lunar prin decret al Consiliului de Stat. Articolul 16Lacurile de acumulare şi alte surse de apa vor fi proiectate şi amenajate în vederea îndeplinirii unor funcţii multiple, cum sînt alimentari cu apa, irigaţii, producerea de energie electrica, navigaţie şi dezvoltarea faunei piscicole, în strinsa concordanta cu cerinţele de apa, fundamentate, ale industriei, agriculturii şi populaţiei. Articolul 17Executarea de lucrări ori plantaţii pe cursurile apelor sau avînd legătură cu apele, modificarea sau extinderea unor astfel de lucrări şi plantaţii ori amplasarea oricăror construcţii în albiile majore ale cursurilor de apa se pot face în condiţiile legii numai cu acordul organului de gospodărire a apelor şi cu respectarea întocmai a condiţiilor stabilite prin acest acord. Articolul 18Unităţile care exploatează sau au în administrare construcţii hidrotehnice sau plantaţii de protecţie a apelor sînt obligate să asigure întreţinerea şi, după caz, repararea acestora. Deteriorarea, sub orice formă, a acestor construcţii sau plantaţii atrage răspunderea unităţii şi persoanelor vinovate. Articolul 19Navele fluviale sau maritime, sub orice pavilion, sînt obligate sa ia măsurile necesare pentru păstrarea puritatii apelor teritoriale, evitarea poluarii apelor teritoriale, evitarea poluarii prin scurgeri accidentale sau intenţionate ale hidrocarburilor, altor substanţe chimice ori toxice, precum şi prin aruncarea oricăror deşeuri de natura sa modifice calitatea apei. În scopul prevenirii, depistarii şi inlaturarii poluarilor produse de nave, precum şi pentru constatarea şi sancţionarea eventualelor abateri sau neglijente, controlul navelor fluviale şi maritime se face de Inspectoratul Navigaţiei Civile şi capitaniile portuare, cu participarea obligatorie a delegatului organului teritorial de gospodărire a apelor. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are obligaţia de a realiza, în porturile maritime şi fluviale, dane specializate pentru preluarea de la nave a apelor uzate încărcate cu hidrocarburi, iar împreună cu Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice, de a stabili modul de recuperare a substanţelor utile din acestea. Capitolul 3 Articolul 20Încălcarea normelor privind gospodărirea şi folosirea raţională a apei, protecţia şi asigurarea calităţii acesteia, crearea de noi surse de apa atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanei vinovate. Articolul 21Normele specifice privind gospodărirea, protecţia şi calitatea apelor, precum şi organizarea acestor activităţi, se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.Consiliul de Miniştri va supune spre aprobare acest regulament în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi. Articolul 22Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe data intrării în vigoarea a prevederilor prezentei legi, orice dispoziţii contrare acestora se abroga.----------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 103 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 342 din 3 decembrie 2007 privind modificarea alin. (2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 27 iunie 2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
 • LEGE nr. 264 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 24 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 295/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Securităţii Statului
 • LEGE nr. 124 din 14 iulie 1999 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 201 din 27 iunie 2013 privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 76 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 46 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 95/1971 pentru modificarea articolului 16 din Decretul nr. 1171/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului, aprobat prin Legea nr. 7/1969
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 10 iulie 1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 117 din 9 decembrie 1994 privind acordarea dreptului absolvenţilor cu diploma ai colegiilor de stat de a continua studiile universitare în învăţământul superior de lungă durata în anul universitar 1994 - 1995
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 14 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 1/1982 privind efectuarea recensămîntului animalelor domestice
 • LEGE nr. 533 din 23 septembrie 2002 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 80 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiaţii Naţionali şi Excedentele de Populaţie în Europa şi la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 198 din 3 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 318 din 8 iulie 2003 energiei electrice
 • LEGE nr. 187 din 19 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • LEGE nr. 148 din 16 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 130 din 27 decembrie 1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 33 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 80 din 30 septembrie 1994 privind ratificarea Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la convenţie
 • LEGE nr. 243 din 23 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 13 octombrie 2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 213 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Bălteşti, judeţul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997
 • LEGE nr. 108 din 10 iulie 2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 237 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 75 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 173 din 14 iulie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA URG. nr. 29 din 22 octombrie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
 • LEGE nr. 287 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 425 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020