Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 135 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008 -
LEGE nr. 135 din 4 iulie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80 din 28 iunie 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:6. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Cuantumul pensiei de serviciu a personalului care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 este de 80% din venitul lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază și sporurile acordate potrivit legii, avut în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe cu o lună înainte de împlinirea vârstei de pensionare.(2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic și consular prevăzuți la alin. (1), care au fost numiți prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, este de 80% din venitul lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază și sporurile acordate potrivit legii, al membrului personalului diplomatic și consular cu gradul sau funcția de ambasador din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data pensionării membrilor personalului diplomatic și consular respectivi.(3) Cuantumul pensiei de serviciu a personalului care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 și care, la data împlinirii acestor condiții, se află în misiune permanentă în străinătate este de 80% din venitul lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază și sporurile acordate potrivit legii, avut în administrația centrală cu o lună înainte de trimiterea la post, actualizat la nivelul venitului lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază și sporurile acordate potrivit legii, avut de personalul cu același grad și/sau funcție aflat în activitate în administrația centrală, la data pensionării personalului respectiv.2. La articolul I, punctul 7 va avea următorul cuprins:7. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007, pensiile aflate în plată ale personalului care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 se actualizează la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu, calculate prin aplicarea procentului de 80% la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, corespunzător limitei maxime de încadrare a membrilor personalului cu aceleași funcții, aflați în activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007.(2) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007, pensiile membrilor personalului diplomatic și consular prevăzuți la alin. (1), care au fost numiți prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, se actualizează la nivelul cuantumului pensiei de serviciu, calculat prin aplicarea procentului de 80% la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, al membrului personalului diplomatic și consular cu gradul sau funcția de ambasador aflat în activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007.3. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se calculează prin aplicarea procentului de 80% la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, avut de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior la data pensionării.(3) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007, pensiile persoanelor care au desfășurat activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a celorlalte ministere și departamente de comerț exterior menționate la alin. (1) se actualizează, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, corespunzător limitei maxime de încadrare a persoanelor cu aceleași grade sau funcții, aflate în activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, și avut de acestea la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007.4. La articolul I punctul 10, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 5Pentru fiecare an lucrat în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență peste limitele de vechime în muncă prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b) și la art. 10^2 alin. (1), respectiv de 18 ani, la cuantumul pensiei de serviciu rezultat din calcul se adaugă câte 1% din venitul lunar brut, stabilit conform art. 2, fără a putea depăși 100% din acest venit.5. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Copiii persoanelor îndreptățite la pensie de serviciu au dreptul la pensie de urmaș din pensia acestora în condițiile de stabilire și plată prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. La articolul 10^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pensia de serviciu pentru personalul diplomatic și consular și pentru persoanele prevăzute la alin. (1), (2) și (3) este de 80% din venitul lunar brut, reprezentând salariul de bază și sporurile acordate potrivit legii, al ambasadorului aflat în activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007.7. La articolul I punctul 16, articolul 11^2 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 11^2Pentru fiecare lună în care personalul reglementat de prezenta ordonanță de urgență a deținut funcții de conducere în administrația centrală a celor două ministere, respectiv Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, la cuantumul pensiei de serviciu rezultat din calcul se adaugă câte o cotă procentuală de: 0,167% pentru funcțiile de secretar general și secretar general adjunct, 0,125% pentru funcțiile de director general, director general adjunct, director și director adjunct și câte 0,084% pentru funcțiile de șef serviciu și șef birou, din venitul lunar brut, stabilit conform art. 2, fără ca prin aceasta să se depășească 100% din acest venit. Prevederile acestui articol se aplică numai personalului care la data pensionării nu a deținut astfel de funcții. Articolul IIPensiile de serviciu și pensiile de urmaș din pensiile de serviciu stabilite până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, precum și cele actualizate conform art. 3 și art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2007 se recalculează în funcție de modificările și completările aduse prin art. 1 alin. (1), (2) și (3), art. 2, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 10^2, art. 11^1 alin. (2) și art. 11^2 din aceeași ordonanță, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 4 iulie 2008.Nr. 135.---------

  Noutăți

 • LEGE nr. 71 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 109 din 27 aprilie 2006 pentru înfiinţarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, judeţul Alba
 • LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 168 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 229 din 7 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 365 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 300 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 566 din 16 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentării cu apa, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 119 din 15 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 130 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 21 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 115/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 19 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 385 din 17 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 99 din 16 septembrie 1992 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Turcia privind transferul persoanelor condamnate
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 226 din 24 iulie 2015 pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • LEGE nr. 107 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 180 din 10 octombrie 2019 pentru declararea zilei de 30 octombrie - Ziua pacientului cu arsuri
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 212 din 15 noiembrie 2011 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 222 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • LEGE nr. 171 din 5 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Serbauti prin reorganizarea comunei Calafindeşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 521 din 11 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind piaţa de electricitate, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2003
 • LEGE nr. 400 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 112 din 14 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecţia mediului
 • LEGE nr. 484 din 18 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGE nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 57 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 163 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 100 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021