Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 4 iunie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*)privind evaluarea conformității produselor*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 4 iunie 2008

  Notă *) Republicată în temeiul art. V lit. s) al titlului III din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006 și a fost modificată prin Legea nr. 62/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 2 aprilie 2007. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta lege stabilește cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformității și supravegherea pieței pentru produsele introduse pe piață și/sau puse în funcțiune în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piață și/sau se pun în funcțiune numai dacă satisfac cerințele esențiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile și dacă poartă marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare. Articolul 3Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului și echipamentelor speciale care implică apărarea și siguranța națională, cărora, din motive întemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege. Articolul 4(1) În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:a) acreditare - procedura prin care organismul național de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice;b) autoritate competentă - organ al administrației publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;c) cerință esențială - cerință care are în vedere protecția sănătății, securitatea utilizatorilor, protecția animalelor domestice, a proprietății și a mediului, așa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;d) certificare a conformității - acțiune a unui organism care este independent față de clienții lui și alte părți interesate și care dovedește existența încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;e) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare și care indică existența încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;f) certificat de examinare de tip - document emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs supus evaluării conformității în baza unei reglementări tehnice care prevede evaluarea conformității produsului prin aplicarea modulului "examinare de tip" respectă cerințele acelei reglementări tehnice;g) certificat de recunoaștere - document emis de o autoritate competentă, prin care se atestă că un laborator sau un organism de certificare ori de inspecție este capabil și competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformității și demonstrează independența, imparțialitatea și integritatea conform prevederilor unei reglementări tehnice;h) declarația de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformității, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerințele esențiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip și satisface cerințele esențiale din reglementările tehnice aplicabile;i) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activități sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic și include standarde, specificații tehnice, coduri de bună practică și reglementări;j) domeniu reglementat - ansamblul activităților economice și produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condițiile de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune;k) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aprobă, prin ordin al conducătorului său, un laborator, un organism de certificare sau de inspecție recunoscut, dreptul de a acționa pe piață în legătură cu o procedură de evaluare a conformității, prevăzută de o reglementare tehnică;l) evaluare a conformității - activitate al cărei obiect este determinarea faptului că un produs satisface cerințele esențiale din reglementările tehnice aplicabile sau că un produs este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip și satisface cerințele esențiale din reglementările tehnice aplicabile produsului;m) inspecție - examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalații și determinarea conformității lor cu condițiile specifice sau cu condițiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale;n) importator - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piața românească sau pe piața Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spațiu;o) introducere pe piață a unui produs - acțiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii și/sau utilizării;p) încercare - operațiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanță cu o procedură specificată;q) marcaj de conformitate - simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piață și/sau de punerea în funcțiune, pe un produs, pe o placă de marcaj atașată, pe ambalajul și/sau pe documentele însoțitoare și care are semnificația conformității produsului cu toate cerințele esențiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile:– CS - marcaj național de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2;– CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3;r) notificare - procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspecție, aflat sub jurisdicția română, desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformității și pentru care Comisia Europeană a alocat anterior un număr, conform prevederilor reglementării tehnice specifice;s) organism de certificare - organism independent față de clientul lui și alte părți interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării și supravegherii conformității;t) organ de control - structură responsabilă, stabilită să asigure supravegherea pieței;u) organism de inspecție - organism independent față de clientul lui și alte părți interesate, care efectuează inspecția;v) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecție, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat și notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformității într-un domeniu reglementat și care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;w) organism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecție, persoană juridică cu sediul în România, care este capabil și competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformității și care demonstrează independență, imparțialitate și integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice și pentru care s-a emis un certificat de recunoaștere;x) producător - persoană fizică autorizată sau persoană juridică, responsabilă pentru proiectarea și realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piață și/sau al punerii în funcțiune în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său. Responsabilitățile producătorului se preiau de orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce asamblează, ambalează ori etichetează produse în vederea introducerii pe piață și/sau a punerii în funcțiune, sub nume propriu;y) Protocol la Acordul european privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA - protocol încheiat între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și România, pe de altă parte, pentru anumite domenii reglementate, privind recunoașterea mutuală a rezultatelor evaluării conformității și acceptarea produselor industriale;z) punere în funcțiune - acțiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;z^1) recunoaștere - acțiune în responsabilitatea autorității competente, prin care se stabilește dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecție este capabil și competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformității și demonstrează independență, imparțialitate și integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice, în vederea desemnării și, după caz, a notificării;z^2) reprezentant autorizat al producătorului - persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să acționeze în numele acestuia;z^3) standard european armonizat - standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene și adoptat de către o organizație europeană de standardizare, care conferă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale dintr-o directivă aplicabilă, acoperită de un astfel de standard. Lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;z^4) supravegherea pieței - ansamblul măsurilor, resurselor și structurilor instituționale adecvate, prin care autoritățile competente asigură și garantează, în mod imparțial, că produsele introduse pe piață și/sau puse în funcțiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurențe.(2) Termenii "standard", "specificație tehnică" și "reglementare tehnică" se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile de organizare și realizare a schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană. Capitolul II Reglementări tehnice Articolul 5(1) În scopul asigurării securității vieții și sănătății populației, precum și al protejării mediului, animalelor domestice și proprietății, autoritățile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internaționale și comunitare privind libera circulație a mărfurilor în comerțul intern și internațional.(2) Reglementările tehnice se aprobă prin hotărâri ale Guvernului. Articolul 6Reglementările tehnice prevăd, în principal:a) definirea domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. 1;b) grupele de produse care fac obiectul reglementării tehnice, precum și grupele de produse exceptate de la aceasta, dacă este cazul;c) cerințele esențiale;d) procedurile pentru evaluarea conformității produselor;e) conținutul dosarului tehnic și documentele ce atestă conformitatea cu cerințele esențiale;f) cerințele minime pentru evaluarea organismelor desemnate să realizeze evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale;g) regulile de aplicare a marcajului de conformitate, dacă este cazul;h) cerințele privind supravegherea pieței. Articolul 7(1) Reglementările tehnice vor face referire la standardele europene armonizate, adoptate la nivel național, care conferă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale.(2) În scopul adoptării standardelor europene armonizate autoritățile competente asigură mijloacele financiare din fonduri alocate de la bugetul de stat. Articolul 8Autoritățile competente vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând standardele adoptate prevăzute la art. 7. Capitolul III Evaluarea conformității Articolul 9Principiile pe care se bazează procesul de evaluare a conformității sunt:a) competență și imparțialitate;b) transparență și credibilitate;c) independență față de posibila predominare a oricăror interese specifice;d) asigurarea confidențialității și păstrarea secretului profesional;e) reprezentarea intereselor publice;f) contribuția la promovarea principiului liberei circulații a produselor. Articolul 10(1) Potrivit prevederilor prezentei legi, produsele din domeniile reglementate care se introduc pe piață și/sau se pun în funcțiune trebuie să poarte marcajul de conformitate corespunzător, dacă reglementările tehnice aplicabile prevăd aplicarea acestui marcaj.(2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a produselor din domeniile reglementate, are obligația să asigure:a) proiectarea și realizarea produselor, respectând cerințele esențiale;b) întocmirea și deținerea dosarului tehnic, în forma, scopul și pe perioada prevăzute de reglementările tehnice, după caz;c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale, prevăzute de reglementările tehnice;d) întocmirea declarației de conformitate EC, deținerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atestă conformitatea, după caz;e) aplicarea marcajului CE, după caz. Articolul 11În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind deținerea documentelor ce atestă conformitatea și prezentarea acestor documente, la cererea organelor de control, revine importatorului. Articolul 12Conformitatea produselor cu cerințele esențiale este atestată prin declarația de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, rapoartele de încercare, certificatele ori alte documente care atestă conformitatea, emise de laboratoare, respectiv de organisme de certificare sau de inspecție, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, și prin marcajul CE, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile. Articolul 13Evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate cu cerințele esențiale prevăzute în reglementările tehnice se face de către organisme desemnate sau, după caz, notificate, conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile. Articolul 14Cerințele minime ce trebuie îndeplinite de laboratoarele de încercări și organismele de certificare sau de inspecție, pentru a fi recunoscute în vederea desemnării și, după caz, a notificării, sunt:a) disponibilitate de personal și echipamente;b) independență și imparțialitate în relațiile directe și indirecte;c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformității;d) asigurarea confidențialității, păstrarea secretului profesional și integritatea;e) deținerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege. Articolul 15Organismele desemnate și, după caz, notificate trebuie să îndeplinească permanent toate cerințele inițiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea și, respectiv, notificarea. Articolul 16Organismele recunoscute trebuie să fie în prealabil acreditate. Articolul 17(1) Pot fi desemnate și, după caz, notificate de autoritățile competente numai organisme recunoscute; recunoașterea organismelor se atestă prin emiterea certificatului de recunoaștere.(2) Certificatul de recunoaștere conține minimum următoarele informații:a) denumirea autorității competente care a decis recunoașterea;b) datele de identificare a organismului recunoscut;c) datele de identificare a reglementării tehnice în baza căreia este recunoscut laboratorul sau organismul;d) sarcinile specifice, în legătură cu evaluarea conformității, pe care laboratorul sau organismul dovedește că este capabil și competent tehnic să le realizeze;e) data emiterii. Articolul 18(1) Organismele se consideră desemnate și acționează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorității competente prin care se aprobă organismele respective.(2) Organismele se consideră notificate și acționează conform prevederilor reglementărilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniunii Europene. Articolul 19(1) Procedurile pentru evaluarea conformității depind de gradul de complexitate al produsului și de riscul estimat la utilizarea acestuia.(2) Reglementarea tehnică prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformității; procedura pentru evaluarea conformității este formată din unul sau o combinație adecvată a următoarelor module:a) modulul A - controlul intern;b) modulul B - examinarea de tip;c) modulul C - conformitatea cu tipul;d) modulul D - asigurarea calității producției;e) modulul E - asigurarea calității produsului;f) modulul F - verificarea produsului;g) modulul G - verificarea unității de produs;h) modulul H - asigurarea totală a calității.(3) În situația în care, din motive întemeiate, procedurile prevăzute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformității acestora se realizează conform prevederilor reglementării tehnice aplicabile. Articolul 20(1) Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, ușor lizibil și de neșters, direct pe produs, pe instrucțiunile ce însoțesc produsul sau pe o placă de marcaj atașată produsului, astfel încât să nu poată fi detașată. În situația în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu există cerințe în acest sens, ținând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, și pe documentele ce însoțesc produsul, dacă reglementarea tehnică prevede astfel de documente.(2) În situația în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementări tehnice care prevăd aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifică conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementări. Articolul 21Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare a organismului notificat care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului. Articolul 22Este interzisă aplicarea de marcaje care pot fi confundate cu marcajele de conformitate prevăzute de prezenta lege. Capitolul IV Desemnarea și notificarea Articolul 23(1) Autoritățile competente desemnează dintre organismele recunoscute acele organisme care realizează sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformității în domeniul reglementat, conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice.(2) Pentru fiecare domeniu reglementat autoritățile competente stabilesc în mod clar în ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnică în baza căreia urmează să activeze organismele ce fac obiectul desemnării, denumirea completă și adresa sediului organismului și sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformității, identificabile în reglementarea tehnică, pentru fiecare organism.(3) Ordinele prevăzute la alin. (2) se actualizează ori de câte ori este necesar. Articolul 24(1) Autoritățile competente notifică organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate. În situația în care un astfel de protocol nu este încheiat, autoritățile competente notifică organisme desemnate de la data aderării României la Uniunea Europeană.(2) În situația în care o reglementare tehnică prevede cerința de notificare a unor organisme, autoritățile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifică, cu respectarea prevederilor art. 23.(3) Autoritățile competente solicită la Comisia Europeană, anterior actului de notificare prevăzut la alin. (1), atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 21, pentru fiecare organism ce se va notifica.(4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se acceptă și se recunosc rapoartele de încercări și certificatele de evaluare a conformității, emise de către orice organism notificat din Uniunea Europeană. Articolul 25(1) În situația în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai îndeplinește cumulativ cerințele care au stat la baza deciziei privind desemnarea ori, după caz, notificarea, autoritățile competente retrag desemnarea și, respectiv, notificarea.(2) Retragerea desemnării sau, după caz, a notificării nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise de către organismul în cauză anterior acestei decizii. Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente își pierd valabilitatea și se retrag numai dacă se dovedește că această măsură trebuie întreprinsă. Capitolul V Supravegherea pieței Articolul 26Supravegherea pieței este în responsabilitatea și în subordonarea autorităților competente, care asigură un sistem eficient și efectiv de supraveghere și control atât pentru produsele din domeniile reglementate, cât și pentru evaluarea conformității produselor din aceste domenii. Articolul 27Autoritățile competente nominalizează organele de control în reglementările tehnice. Articolul 28(1) Organele de control trebuie să dețină resursele și autoritatea necesare pentru exercitarea activităților de supraveghere a pieței, să asigure competența și integritatea profesională a personalului lor și să acționeze independent și nediscriminatoriu.(2) Resursele necesare pentru exercitarea activității de supraveghere a pieței se suportă de către ordonatorii principali de credite cu competențe de reglementare în domeniile prevăzute în anexa nr. 1, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat. Capitolul VI Măsuri tranzitorii Articolul 29(1) Se admit introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune și a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile, numai până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situația în care un astfel de protocol nu este încheiat.(2) De la termenele prevăzute la alin. (1) produsele din domeniile reglementate pot fi introduse pe piață și/sau puse în funcțiune numai în condițiile în care acestea poartă marcajul CE, dacă acest marcaj de conformitate este prevăzut de reglementările tehnice aplicabile.(3) Produsele cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile, introduse pe piață anterior datei aderării României la Uniunea Europeană, pot fi distribuite contra cost sau gratuit și/sau puse în funcțiune și după data aderării. Articolul 30(1) Marcajul CS prevăzut la art. 29 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat, persoană fizică ori juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România.(2) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile produsului. Articolul 31Evaluarea conformității produselor prevăzute la art. 29 alin. (1) se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecție, cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor tehnice aplicabile. Articolul 32(1) Autoritățile competente stabilesc în reglementările tehnice sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformității, pe care trebuie să le realizeze organismele recunoscute cuprinse în lista prevăzută la art. 31.(2) În perioada de tranziție prevăzută la art. 29 alin. (1) autoritățile competente aprobă, prin ordin al conducătorului lor, lista organismelor recunoscute care realizează sarcinile specifice privind evaluarea conformității prevăzute la alin. (1).(3) Pot fi cuprinse în lista organismelor recunoscute numai laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecție care respectă prevederile art. 14-17.(4) Ordinul conducătorului autorității competente care aprobă lista organismelor recunoscute prevăzute la art. 31 trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 23 alin. (2) și, dacă este cazul, numărul de identificare al organismului prevăzut la art. 30 alin. (2). Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este necesar.(5) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), autoritățile competente solicită, dacă este cazul, înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute și atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 30 alin. (2), conform prevederilor reglementărilor tehnice. Numărul de identificare reprezintă numărul de înregistrare al organismului recunoscut în Registrul organismelor recunoscute.(6) Registrul organismelor recunoscute este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calității și evaluării conformității produselor.(7) Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute acționează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorității competente prevăzut la alin. (4).(8) În situația în care organismul cuprins în lista aprobată a organismelor recunoscute nu mai îndeplinește cumulativ cerințele care au stat la baza deciziei privind includerea în listă, autoritățile acționează conform prevederilor art. 25. Articolul 33(1) Ordinele prevăzute la art. 32 alin. (2) se revocă pe data intrării în vigoare a PECA, care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute, sau la data aderării României la Uniunea Europeană în situația în care un astfel de protocol nu a fost încheiat.(2) La termenele stabilite la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate și, după caz, notificate de autoritatea competentă, conform prevederilor art. 23 și, respectiv, ale art. 24. Articolul 34Înainte de introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligația de a asigură realizarea cerințelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) și marcarea produselor cu respectarea prevederilor art. 20. Articolul 35Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România, responsabilitățile prevăzute la art. 11 revin importatorului. Capitolul VII Sancțiuni Articolul 36Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați. Articolul 37(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte și se sancționează astfel:a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și introducerii pe piață a produselor neconforme;b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b), c) sau d), art. 11 ori ale art. 20, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei și interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformităților;c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. e), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea introducerii pe piață a produselor nemarcate sau marcate incorect;d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și retragerea certificatului de recunoaștere;e) nerespectarea prevederilor art. 29 se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și retragerea de pe piață a produselor cu marcaj CS.(2) Sancțiunile prevăzute în prezenta lege se aplică de către organul de control.(3) Cuantumul amenzilor va fi reactualizat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 38Contravențiilor prevăzute la art. 37 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul VIII Dispoziții finale Articolul 39Ministerul Economiei și Finanțelor este autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calității și evaluării conformității produselor. În acest scop în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor se înființează o structură corespunzătoare. Articolul 40(1) În termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Industriei și Resurselor va elabora norme metodologice*) de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Notă *) Normele metodologice au fost elaborate de Ministerul Industriei și Resurselor - devenit ulterior Ministerul Economiei și Comerțului și în prezent Ministerul Economiei și Finanțelor - și adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformității produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, republicată, și a regulilor de aplicare și utilizare a marcajului european de conformitate CE, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006, și prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, republicată, care a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006.(2) În termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor împreună cu Ministerul Industriei și Resurselor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței vor supune spre aprobare Guvernului modificările corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei legi, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997**). Notă **) Hotărârea Guvernului nr. 168/1997 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, hotărâre care a fost elaborată în anul 2002 de Ministerul Industriei și Resurselor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Apelor și Protecției Mediului, Ministerul Integrării Europene, Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Articolul 41Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 42(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I***). Notă ***) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziție contrară se abrogă. Anexa nr. 1DOMENII REGLEMENTATE ****) Notă ****) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.1. Echipamente de joasă tensiune2. Recipiente sub presiune3. Jucării4. Produse pentru construcții5. Compatibilitatea electromagnetică6. Mașini industriale7. Echipamente individuale de protecție8. Aparate de cântărit cu funcționare neautomată9. Dispozitive medicale implantabile active10. Arzătoare cu combustibili gazoși11. Cazane pentru apă caldă12. Explozibili utilizați în scopuri civile13. Dispozitive medicale14. Medii potențial explozive15. Ambarcațiuni de agrement16. Ascensoare17. Echipamente de refrigerare18. Echipamente sub presiune19. Dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro20. Echipamente terminale de radio și telecomunicații21. Ambalaje și deșeuri de ambalaje22. Instalații de transport pe cablu pentru persoane23. Interoperativitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză transeuropean24. Echipamente maritime25. Echipamente sub presiune transportabile26. Emisiile de zgomot în mediu produse de către echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor27. Interoperativitatea sistemului de transport feroviar convențional transeuropean28. Mijloace de măsurare Anexa nr. 2MARCAJUL CSMarcajul de conformitate CS este format din literele C și S, cu forma prezentată în figura următoare:NOTĂ:– fontul (stilul literei) - Times New Roman, corp 36;– diametrul cercului - Ø`4f 20 mm;– litera "C" simbolizează cerința esențială;– litera "S" simbolizează securitate.În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micșorat, este necesar să se respecte proporțiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C și S ale marcajului de conformitate CS trebuie să aibă aceeași dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm. Anexa nr. 3MARCAJUL CEMarcajul de conformitate CE constă din inițialele "CE" având următoarea formă:În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micșorat, este necesar să se respecte proporțiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C și E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeași dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.--------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • LEGE nr. 5 din 6 iulie 1978 (*republicată*) cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare
 • LEGE nr. 37 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 115 din 7 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • LEGE nr. 251 din 10 iunie 2003 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003
 • LEGEA nr. 17 din 7 august 1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • LEGE nr. 93 din 10 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind inventarierea înţelegerilor bilaterale încheiate între România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 99 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
 • LEGE nr. 127 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 246 din 26 octombrie 2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 2 mai 2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 18 din 12 februarie 1948 pentru modificarea codului de procedura civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 224 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale
 • LEGE nr. 3 din 2 februarie 2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 126 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 16 februarie 2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb
 • LEGE nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 22 din 9 martie 2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 16 iunie 2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 171 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 389 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 94 din 26 februarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 mp, situat în sos. Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 424 din 25 octombrie 2004 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991, activităţilor şi personalului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 şi la Bucureşti la 13 noiembrie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 24 decembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 345 din 10 iulie 2003 pentru ratificarea Protocolului privind înfiinţarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanţa (România) la Omisalj (Croaţia), dintre România, Republica Federala Iugoslavia şi Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituţional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
 • LEGE nr. 512 din 6 septembrie 1940 privitor la reglementarea succesiunii la Tronul României a Marelui Voevod Mihai de Alba Iulia
 • LEGE nr. 280 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013
 • LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
 • LEGE nr. 86 din 14 decembrie 1993 pentru ratificarea înţelegerii, prin schimb de scrisori, pentru modificarea anexei nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991
 • LEGE nr. 138 din 8 iunie 2015 privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020