Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 125 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008 -
LEGE nr. 125 din 27 mai 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, denumită în continuare ASSI, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în scopul implementării şi al operării sistemelor informatice şi de comunicaţii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice şi al reglementării activităţilor specifice guvernării prin mijloace electronice."2. La articolul 2, literele b), c), e), g), i), j), k) şi m) vor avea următorul cuprins:"b) reglementează activităţile specifice furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice; c) implementează, coordonează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;....................................................................... e) înaintează Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, propuneri de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice şi al serviciilor societăţii informaţionale;....................................................................... g) operează sistemul denumit "Ghişeul virtual de plăţi", parte a sistemului e-guvernare;....................................................................... i) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale; j) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; k) poate fi membru al organizaţiilor interne şi internaţionale de specialitate şi participă la activităţile acestora;....................................................................... m) asigură interoperabilitatea aplicaţiilor de guvernare prin mijloace electronice;".3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare, ASSI va fi sprijinită de celelalte autorităţi publice, în vederea identificării, localizării şi sancţionării, în condiţiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea."4. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se abrogă.5. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) ASSI poate prelua, în condiţiile legii, sisteme informatice şi infrastructuri de comunicaţii ale altor instituţii publice."6. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Conducerea ASSI este asigurată de un preşedinte şi de 3 vicepreşedinţi."7. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) se abrogă.8. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. Durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor este de 4 ani. Mandatele preşedintelui şi vicepreşedinţilor încetează de drept pentru următoarele motive: a) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; b) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive."9. La articolul 4, alineatul (8) se abrogă.10. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cuantumul sumelor datorate cu titlu de tarif se stabileşte prin decizie cu caracter individual a preşedintelui ASSI."11. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Se interzice autorităţilor administraţiei publice centrale să dezvolte sisteme informatice sau să achiziţioneze servicii informatice pentru dezvoltarea acestor sisteme, susceptibile de a furniza servicii publice prin mijloace electronice de natura celor furnizate prin intermediul sistemelor informatice operate de ASSI. (2) Înainte de iniţierea oricărei proceduri de atribuire ce are ca obiect achiziţia de servicii sau echipamente informatice destinate asigurării interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional, autorităţile administraţiei publice centrale au obligaţia de a solicita ASSI formularea de observaţii asupra cerinţelor tehnice care pot afecta compatibilitatea cu sistemele informatice componente ale Sistemului Electronic Naţional, cuprinse în proiectele de caiete de sarcini aferente procedurilor sus-menţionate. Observaţiile formulate de ASSI au caracter obligatoriu pentru autorităţile contractante prevăzute la alin. (1), acestea având obligaţia de a le introduce în caietele de sarcini. (3) Normele metodologice privind procedura de aplicare a activităţii prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) În scopul asigurării interoperabilităţii dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi Sistemul Electronic Naţional, instituţiile publice care deţin registre electronice vor asigura, în condiţiile legii, accesul electronic al ASSI la informaţiile necesare asigurării interoperabilităţii cu Sistemul Electronic Naţional cuprinse în aceste registre, pentru utilizare în vederea construirii şi operării aplicaţiilor de guvernare electronică, precum şi a aplicării procedurii electronice. Accesul ASSI se realizează pe bază de protocoale-cadru încheiate cu autorităţile administraţiei publice centrale. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 20.000 de lei la 100.000 de lei. (6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere în asigurarea accesului, conform procedurii stabilite prin protocol între instituţiile implicate. (7) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6), precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se fac de personalul ASSI special împuternicit în acest sens. (8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."12. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, ASSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei imobilul - clădire şi teren - din Bucureşti, sectorul 2, Str. Italiană nr. 22, infrastructura necesară operării la nivel naţional a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul aferent acestei activităţi, sursele de finanţare aferente atribuţiilor specifice, o cotă-parte stabilită prin protocol din disponibilităţile bugetare existente şi din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I în bugetul fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi un număr de 10 autoturisme."13. La articolul 10, alineatele (4)-(6) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 27 mai 2008.Nr. 125.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 160 din 30 iunie 2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 283 din 20 decembrie 2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros - S.R.L. Bucureşti
 • LEGE nr. 185 din 16 mai 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 11 din 31 iulie 1990 ***Republicată privind încuviinţarea adopţiei
 • LEGE nr. 444 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 205 din 27 iunie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 197 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • LEGE nr. 330 din 28 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 2 din 30 martie 1988 privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 1 aprilie 2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 135 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 227 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 132 din 8 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 297 din 30 iunie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 2 din 6 iulie 1979 pentru modificarea şi completarea Legii finanţelor nr. 9/1972
 • LEGE nr. 54 din 9 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 februarie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 15 aprilie 2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • LEGE nr. 380 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 205 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 22 din 27 februarie 2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • LEGE nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGE nr. 391 din 16 decembrie 2005 pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din Fondul forestier naţional, din proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 123 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 5 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 179 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 207 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 463 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021