Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 (*republicată*) privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 23 aprilie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 (*republicată*)privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană*) Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 23 aprilie 2008

__________ Notă *) Republicată în temeiul prevederilor art. V lit. i) din titlul III din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 7 martie 2006 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 5/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007. Articolul 1Prezenta lege stabileşte reguli privind recoltarea, transportul, comercializarea, prelucrarea şi folosirea ciupercilor din flora spontană în alimentaţie, precum şi achiziţionarea acestora. Articolul 2 (1) Comercializarea, prelucrarea, precum şi utilizarea în alimentaţie a ciupercilor din flora spontană sunt permise numai după ce au fost controlate şi stabilite ca fiind comestibile de către un inspector specializat în domeniul sănătăţii publice şi epidemii, denumit în continuare inspector de specialitate, care eliberează un certificat de calitate. (2) Aprecierea calităţii ciupercilor din flora spontană, culese în scopul uscării, se face în stare proaspătă. (3) Sortarea şi ambalarea ciupercilor uscate pot fi făcute numai sub supravegherea inspectorilor de specialitate. Articolul 3 (1) Ciupercile pot fi comercializate: a) în pieţele de desfacere angro, pieţele şi halele desemnate în acest scop de către autorităţile locale, denumite în continuare pieţe; b) în acele unităţi comerciale a căror autorizaţie de funcţionare cuprinde şi desfacerea ciupercilor; c) în alte locuri desemnate în acest scop de către autorităţile locale. (2) Ciupercile vor fi comercializate pe specii şi numai separat de alte mărfuri sau produse. (3) Ciupercile proaspete din flora spontană se comercializează numai vrac, iar cele uscate numai ambalate. (4) În cazul comercializării anumitor ciuperci, care sunt comestibile condiţionat, stocul respectiv va trebui să poarte la loc vizibil inscripţia referitoare la condiţiile de consum. Articolul 4 (1) Administraţiile pieţelor şi operatorii economici autorizaţi se vor îngriji ca, pe parcursul vânzării ciupercilor din flora spontană, să asigure prezenţa unui inspector de specialitate care să supravegheze comercializarea ciupercilor şi să elibereze autorizaţia de comercializare. (2) Vânzătorul este obligat să prezinte inspectorului de specialitate, înainte de începerea vânzării, întregul stoc de ciuperci culese şi destinate vânzării, pentru aprecierea calităţii acestora şi dacă se află pe lista ciupercilor admise pentru comercializare. (3) Dacă se constată prezenţa ciupercilor necomestibile, acestea vor fi confiscate şi distruse. (4) Autorizaţia de comercializare va conţine numele şi prenumele comerciantului, domiciliul acestuia, locul de desfacere, numele speciei de ciuperci, greutatea netă, data eliberării autorizaţiei, precum şi semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate. Autorizaţia este valabilă numai în piaţa menţionată în act şi numai în ziua eliberării acesteia. Comerciantul este obligat să afişeze autorizaţia într-un loc cât mai vizibil, în imediata apropiere a stocului de marfă în cauză. Articolul 5În cazul în care ciupercile provin de la un depozit angro, transportul trebuie să fie însoţit de autorizaţia de comercializare. Articolul 6La cumpărarea ciupercilor destinate utilizării în cadrul activităţii de alimentaţie, utilizatorul este obligat să păstreze certificatul timp de 15 zile de la data achiziţionării acestora, iar la cererea organelor abilitate trebuie să prezinte acest act. Articolul 7Persoanele care comercializează ciuperci, cele care le prelucrează sau le utilizează în alimentaţie, în situaţia în care iau cunoştinţă de îmbolnăviri cauzate de ciupercile respective, trebuie să procedeze la oprirea imediată a comercializării, a prelucrării sau a consumării lor, păstrând cantitatea rămasă, şi să anunţe fără întârziere autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi oficiul judeţean sau al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor. Articolul 8 (1) Administraţia pieţelor sau operatorii economici care comercializează ciuperci asigură condiţiile pentru activitatea de informare a populaţiei cu privire la regulile de folosire în alimentaţie a ciupercilor din flora spontană, efectuată de către inspectorul de specialitate. (2) Organizarea activităţii de informare a populaţiei la sfârşit de săptămână şi în zilele nelucrătoare este asigurată de serviciile fitosanitare din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. (3) Activitatea de informare a populaţiei poate fi efectuată numai de către inspectori de specialitate. (4) Inspectorul de specialitate, care îndeplineşte activitatea de informare a populaţiei, este şi cel care reţine ciupercile improprii pentru consumul uman şi asigură distrugerea lor. Pentru speciile de ciuperci care nu figurează în lista ciupercilor admise pentru comercializare nu se eliberează autorizaţie de comercializare. Articolul 9Modelul autorizaţiei de comercializare a ciupercilor din flora spontană, precum şi formarea şi modul de lucru al inspectorilor de specialitate vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 10 (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 2 şi 5 şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 4.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor sunt efectuate de către inspectorul de specialitate. Articolul 11Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Lista ciupercilor comestibile din flora spontană ale căror recoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi**)._________ Notă **) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 246/2006 pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2006.__________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 aprilie 2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA din 29 iunie 1965 (*republicată*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 octombrie 2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • LEGE nr. 763 din 29 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
 • LEGE nr. 241 din 6 iunie 2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 136 din 21 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 21 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 57 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Kazahstan, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 80 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 226 din 24 noiembrie 2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 58 din 11 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • LEGE nr. 51 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 201 din 13 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Sebeş, judeţul Alba, municipiu
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 38 din 24 iunie 1993 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992 şi refinanţarea ratei scadente în anul 1992 la împrumutul de stat contractat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat înregistrat în anul 1991
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 34 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 62/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Radioteleviziunii Române
 • LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • LEGE nr. 42 din 29 iunie 1993 *** Republicată privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*republicată*) pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice*)
 • LEGE nr. 210 din 24 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • LEGE nr. 569 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 149 din 16 iunie 2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 295 din 24 octombrie 2005 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 11 aprilie 2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 6 din 19 iunie 1952 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii Republicii Populare Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 184 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 25 din 23 februarie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul anual de finanţare 2004, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 7 iulie 2005
 • LEGE nr. 429 din 23 octombrie 2003 de revizuire a Constituţiei României
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 201 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 188 din 14 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., semnat la Luxembourg şi la Bucureşti la 12 şi, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a, privind finanţarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 230 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor persoane, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021