Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 42 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008 -
LEGE nr. 42 din 19 martie 2008privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 45 din 28 august 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 30 august 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 12^1 va avea următorul cuprins: Articolul 12^1(1) În cazul unei operațiuni de transport combinat de mărfuri, dacă transportul pe segmentul rutier inițial este efectuat în cont propriu, în condițiile prevăzute la art. 12, de către un transportator rutier care este expeditorul mărfii, atunci transportul pe segmentul rutier final până la destinația mărfurilor se consideră a fi efectuat tot în cont propriu de către transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile, dacă acesta utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier expeditor, care a efectuat transportul pe segmentul rutier inițial.(2) În cazul transportului combinat de mărfuri, dacă transportul pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu în condițiile prevăzute la art. 12 de către transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile, atunci transportul pe segmentul rutier inițial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier destinatar, care efectuează transportul pe segmentul rutier final.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), transportatorul căruia îi sunt destinate mărfurile sau transportatorul care expediază mărfurile, după caz, trebuie să îndeplinească prevederile art. 12 lit. a)- d) și f).2. La articolul I punctul 3, alineatele (2^1), (2^2) și (2^5) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:(2^1) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), condiția de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită de la momentul în care persoana în cauză este reabilitată, potrivit reglementărilor în vigoare, sau, după caz, de la momentul în care au încetat cauzele pentru care a fost declarată inaptă.(2^2) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), condiția de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită după o perioadă de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau întreprinderea pentru care persoana în cauză îndeplinea funcția de persoană desemnată a fost sancționat/sancționată pentru încălcări grave...........................................................................(2^5) Dacă faptele la care se face referire la alin. (2^3) și (2^4) sunt săvârșite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul României, autoritatea competentă va informa autoritățile competente din statele membre în care sunt stabiliți aceștia în legătură cu faptele constatate și sancțiunile aplicate.3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. După articolul 39^2 se introduce un nou articol, articolul 39^3, cu următorul cuprins: Articolul 39^3Întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operațiuni de transport de pasageri au obligația de a-i informa pe aceștia cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:a) de către conducătorul auto;b) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;c) prin mijloace audiovizuale;d) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme stabilite prin norme.4. La articolul I punctul 4, articolul 50^1 se abrogă.5. La articolul I punctul 4, articolul 50^2 va avea următorul cuprins: Articolul 50^2(1) În scopul facilitării controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonanțe, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceștia au obligația dotării acestora cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.(2) Modelul și locul de aplicare a plăcuțelor se stabilesc de autoritatea competentă prin norme.(3) Plăcuțele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformității vehiculului respectiv cu prevederile legislației comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise și masele maxime admise/autorizate.6. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 65 va avea următorul cuprins:(4) Certificatele de calificare profesională inițială (CPI) și certificatele de calificare profesională continuă (CPC) se eliberează de către autoritatea competentă numai:a) conducătorilor auto, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au în România reședința curentă, așa cum este aceasta definită la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare;b) conducătorilor auto cetățeni ai unui alt stat, care nu este membru al Uniunii Europene, care sunt angajați în mod legal de un operator de transport sau de o întreprindere cu sediul ori domiciliul în România sau care sunt deținători ai unui permis de muncă valabil eliberat de autoritățile române.7. Articolul II va avea următorul cuprins: Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.8. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins: Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 19 martie 2008.Nr. 42.-----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 95 din 5 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 114 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 378 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 75 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 348/1971 cu privire la înfiinţarea Universităţii din Braşov.
 • LEGE nr. 42 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • LEGE nr. 54 din 24 martie 2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 3 din 30 decembrie 1971 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie
 • LEGE nr. 102 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • LEGE nr. 223 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 88 din 21 octombrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 17 noiembrie 2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 48 din 11 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 38 din 19 martie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 157 din 25 iulie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 41 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 575 din 14 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • LEGE nr. 58 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 241 din 24 noiembrie 2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcţii în afară Ministerului de Interne în organizaţiile internaţionale care acorda asistenţa de specialitate pe teritoriul României
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 601 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 610 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 (*republicată*) privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia*)
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 67 din 15 iulie 1994 privind declararea ca oraş a comunei Făget
 • LEGE nr. 295 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 796 din 29 decembrie 2001 privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman, în Deparaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 382 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 19 din 14 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 4 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze în domeniul transportului rutier internaţional de persoane şi mărfuri şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind transporturile maritime, semnate la Beirut la 28 iunie 1995
 • LEGE nr. 751 din 27 decembrie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 121 din 19 decembrie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Royal Bank of Canada, semnat la Washington la 24 septembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 59 din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 305 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 22/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 iulie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 20 februarie 2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020