Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 13 din 1 decembrie 1988 bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1989
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din 07 decembrie 1988 -
LEGE nr. 13 din 1 decembrie 1988bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1989
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 62 din 7 decembrie 1988

  Marea Adunare Naționala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1Bugetul de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1989 cuprinde veniturile centralizate ale statului și repartizarea acestora în concordanta cu obiectivele Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România și ale Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, adoptate de Marea Adunare Naționala, pentru finanțarea dezvoltării economiei naționale, acțiunilor social-culturale, apărării tarii și altor nevoi ale societății, în condiții de eficienta sporită și de asigurare a echilibrului financiar și monetar.Bugetul de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1989 se stabilește după cum urmează: – milioane lei - a) Venituri 423.473,5 b) Cheltuieli 423.473,5 În volumul total al cheltuielilor bugetului de stat se cuprind fonduri de rezerva la dispoziția Consiliului de Stat în suma de 70.896,7 milioane lei. Articolul 2Bugetele locale pe anul 1989 se stabilesc astfel: – milioane lei - a) Venituri 25.446,8 b) Cheltuieli 14.078,7 c) Excedent 11.368,1 și se cuprind în Bugetul de stat al Republicii Socialiste România. Articolul 3Veniturile provenite de la unitățile economice de stat organizate în baza autogestiunii economico-financiare și de la unitățile cooperatiste și obștești se stabilesc în suma de 291.161,2 milioane lei, din care: – milioane lei - a) vărsăminte din beneficiile unități- lor economice de stat 55.220,2 b) impozitul pe circulația mărfurilor 233.283,0 c) impozitul pe veniturile unităților cooperatiste și obștești 2.658,0 Articolul 4Veniturile prevăzute în bugetul de stat din impozitul pe fondul total de retribuire se stabilesc în suma de 50.924,0 milioane lei, cele din impozitul agricol de la cooperativele agricole de producție în suma de 1.590,0 milioane lei, iar veniturile din impozite și taxe de la populație în suma de 5.727,4 milioane lei. Articolul 5Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc în suma de 47.275,0 milioane lei. Articolul 6Cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale se acoperă din fondurile proprii ale unităților economice, alocații de la bugetul de stat și credite bancare, potrivit legii. Cheltuielile cu aceasta destinație, de la bugetul de stat, se stabilesc în suma de 183.373,4 milioane lei. Articolul 7Cheltuielile pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic se acoperă din fondurile proprii ce se constituie, potrivit legii, la unitățile economice și din alocațiile de la bugetul de stat. Cheltuielile cu aceasta destinație, de la bugetul de stat, se stabilesc în suma de 1.103,0 milioane lei. Articolul 8Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale ce se finanțează, potrivit legii, de la bugetul de stat, se stabilesc în suma de 107.041,8 milioane lei. Articolul 9Cheltuielile pentru funcționarea organelor puterii și administrației de stat și pentru organele judecătorești și ale procuraturii, de la buget, se stabilesc în suma de 4.000,7 milioane lei.În cadrul acestor cheltuieli, pentru Marea Adunare Naționala se stabilește suma de 3,0 milioane lei. Articolul 10Cheltuielile pentru apărarea tarii se stabilesc în suma de 11.753,3 milioane lei. Articolul 11Contribuția comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare la bugetul republican, din excedentele bugetelor proprii ale acestora, pentru constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți se stabilește la suma de 11.348,8 milioane lei. Articolul 12Sumele prevăzute în bugetul de stat la venituri reprezintă sarcini minime de realizat, iar prevederile la cheltuieli, limite maxime care nu pot fi depășite. Articolul 13Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și băncile, sa acționeze pentru:a) perfecționarea activității tuturor unităților corespunzător principiilor mecanismului economico-financiar, folosirea tuturor capacităților de producție la parametrii stabiliți, utilizarea cu maxima eficienta și cu respectarea normativelor economico-financiare aprobate, a resurselor materiale, de muncă și financiare, creșterea rentabilitatii tuturor produselor, activităților și unităților economice, astfel încît fiecare leu investit sau cheltuit sa dea maximum de eficienta, să contribuie la sporirea continua a producției și a beneficiilor;b) realizarea integrală a producției fizice, cu prioritate a celei destinate exportului, la un nivel tehnic și calitativ ridicat, a producției marfa vîndute și încasate, urmărindu-se realizarea de produse cu parametri tehnico-funcționali și economici ridicati, care valorifica superior resursele de materii prime, materiale, combustibili și energie și sînt competitive pe piața externa;c) reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, creșterea productivitatii muncii, ridicarea calității și performantelor produselor în conformitate cu programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, astfel încît să se asigure aplicarea cu toată fermitatea a programelor de reducere continua a cheltuielilor de producție și încadrarea în costurile aprobate prin normativele economico-financiare pe produse și grupe de produse;d) aplicarea ferma a sistemului îmbunătățit de formare a prețurilor de producție și tarifelor care să contribuie la activizarea factorilor de dezvoltare pe baze intensive a economiei naționale și la accentuarea laturilor calitative ale activității în toate sectoarele; întărirea controlului, precum și a ordinii și disciplinei în domeniul stabilirii și aplicării prețurilor și tarifelor; asigurarea stabilitatii prețurilor, inclusiv a prețurilor bunurilor de consum și serviciilor;e) îndeplinirea de fiecare unitate economică a acumularilor bănești planificate, a obligațiilor față de buget, prin efectuarea vărsămintelor din beneficii, impozitului pe circulația mărfurilor, precum și a celorlalte vărsăminte prevăzute de lege; constituirea și utilizarea, potrivit legii, a fondurilor proprii ale unităților pentru finanțarea investițiilor, mijloacelor circulante și cointeresarea colectivă a personalului muncitor;f) folosirea cu eficienta sporită a fondurilor bănești puse la dispoziția unităților, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, încadrarea stricta în normele de stoc și normativele de mijloace circulante stabilite, efectuarea aprovizionarilor cu materii prime și materiale în stricta concordanta cu necesitățile pentru realizarea producției contractate, vamuirea și livrarea operativă și în condiții de buna calitate a fondului de marfa prevăzut în contractele cu beneficiarii externi, prevenirea formării de stocuri supranormative;g) întărirea controlului asupra documentelor de decontare pentru livrări de mărfuri, executării de lucrări și prestări de servicii, urmărind urgentarea încasării lor, lichidarea refuzurilor nejustificate, efectuarea plăților în condițiile legii, imediat după recepție, astfel încît să se asigure accelerarea decontărilor și menținerea capacității de plată; folosirea cu eficienta sporită de către unitățile economice a creditelor acordate de bănci, prevenirea apariției de credite bancare nerambursate la scadenta sau plati restante;h) utilizarea cu eficienta sporită a fondurilor proprii și a celor alocate de la buget pentru cheltuielile social-culturale, de administrație și din alte domenii de activitate, dimensionarea la strictul necesar a cheltuielilor de întreținere, funcționare, reparații la clădiri și instalații, folosirea eficienta a bazei materiale, creșterea veniturilor proprii și sporirea gradului de autofinanțare a instituțiilor social-culturale și din alte domenii de activitate;i) exercitarea unui control financiar exigent și permanent, în special preventiv, în toate domeniile de activitate economico-socială, în vederea respectării cu strictețe a disciplinei de plan, contractuale și financiare, utilizării cu eficienta sporită a resurselor materiale, de muncă și bănești. Articolul 14Execuția bugetului de stat se realizează sub îndrumarea și controlul Consiliului de Miniștri.Consiliul de Miniștri va examina, periodic, execuția bugetului de stat, a planului financiar centralizat al activității economico-sociale și a celorlalte planuri financiare și va stabili măsurile necesare pentru realizarea integrală a veniturilor înscrise în bugetul de stat și în celelalte planuri financiare, efectuarea cheltuielilor în funcție de nivelul de realizare a sarcinilor de plan cu respectarea legii și în condiții de eficienta sporită, îndeplinirea integrală a veniturilor din bugetele de venituri și cheltuieli ale ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor, întreprinderilor și instituțiilor, aplicarea unui regim sever de economii, întărirea ordinii și disciplinei în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, menținerea echilibrului financiar, monetar și valutar. Articolul 15În vederea creșterii eficientei economice a fondurilor destinate finanțării investițiilor, lichidării și prevenirii imobilizarilor de fonduri, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanțelor, băncile și Consiliul de coordonare a activității de investiții, sa acționeze pentru fundamentarea temeinica a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și dimensionarea judicioasă a resurselor materiale și bănești necesare, reducerea, în continuare, a costului investițiilor prin aplicarea celor mai eficiente soluții tehnologice și constructive, revizuirea proiectelor tip și diminuarea ponderii lucrărilor de construcții-montaj în volumul total al investițiilor, reducerea consumurilor de materiale de construcții, utilizarea larga a prefabricatelor, respectarea termenelor planificate de începere și executare a lucrărilor de investiții, punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție prevăzute în plan și asigurarea realizării parametrilor proiectati, folosirea rațională a materialelor și a forței de muncă pe santiere, eliminarea totală a risipei și reducerea imobilizarilor de fonduri în investiții neterminate și utilaje cu durate de stationare depășite pe santiere. Articolul 16Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanțelor, băncile, ministerele, centralele și întreprinderile producătoare de mărfuri pentru export, precum și întreprinderile de comerț exterior, sa acționeze pentru realizarea integrală și la termen a planului și contractelor încheiate la export, să execute produse de înalt nivel calitativ, cu parametri tehnici și funcționali ridicati, cu consumuri materiale și energetice reduse, competitive sub toate aspectele cu cele mai bune produse realizate pe plan mondial, diversificarea formelor de comercializare și largire a piețelor de desfacere, realizarea tuturor acțiunilor de cooperare economică internationala, încheierea de contracte de lungă durata, obținerea unor prețuri externe în concordanta cu nivelurile minime planificate și încadrarea stricta în cursurile de revenire aprobate, în vederea realizării unei eficiente valutare sporite.Totodată, vor acționa pentru reducerea sau înlocuirea unor importuri, respectarea riguroasă a echilibrului prevăzut al balanței comerciale și de plati externe, încasarea de la partenerii externi la termenele și în condițiile convenite a tuturor drepturilor în valută. Articolul 17Ministerele și celelalte organe centrale și locale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, în colaborare cu organele financiar-bancare, de planificare și aprovizionare, vor acționa pentru îndeplinirea integrală a indicatorilor economici și financiari și vor lua măsuri pentru perfecționarea activității, potrivit principiilor mecanismului economico-financiar, reducerea costurilor de fabricație, constituirea la nivelul aprobat și utilizarea, în condițiile legii, a fondurilor proprii de dezvoltare economico-socială, asigurarea capacității de plată a tuturor unităților economice, încadrarea în normele și normativele economico-financiare aprobate.De asemenea, vor lua măsuri pentru asigurarea în toate unitățile a unei evidente clare și la zi a tuturor materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și producției finite, depozitarea, păstrarea și gospodărirea cu grija și răspundere a acestora, precum și cu respectarea normelor de stoc stabilite potrivit legii. Articolul 18Ministerul Finanțelor, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, băncile, ministerele, celelalte organe centrale și locale vor analiza lunar execuția bugetului de stat și a planului financiar centralizat al activității economico-sociale și vor acționa pentru realizarea integrală a veniturilor, precum și pentru efectuarea cheltuielilor în raport cu nivelul de îndeplinire a sarcinilor de plan, în condiții de eficienta sporită, întărirea controlului financiar-bancar în toate domeniile de activitate și menținerea echilibrului financiar, monetar și valutar.Totodată, în organele de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor, întreprinderilor și instituțiilor, cu sprijinul organelor financiar-bancare, se va analiza lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli al fiecărei unități și se vor stabili măsuri în vederea asigurării realizării sarcinilor de venituri și de reducere continua a cheltuielilor, creșterii beneficiilor, rentabilitatii și eficientei economice, îndeplinirii integrale a obligațiilor față de bugetul de stat, eliminării oricăror forme de risipa, intaririi ordinii și disciplinei în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, asigurării permanente a capacității de plată a tuturor unităților economice. Articolul 19Birourile executive ale consiliilor oamenilor muncii, cadrele de conducere ale unităților socialiste răspund de luarea tuturor măsurilor și asigurarea condițiilor necesare în vederea respectării disciplinei de plan, intaririi controlului asupra producției, încadrării în normativele economico-financiare stabilite potrivit legii, obținerii unei eficiente maxime în utilizarea fondurilor, gospodăririi cu spirit de răspundere a patrimoniului, apărării și dezvoltării proprietății socialiste.De asemenea, vor acționa pentru intensificarea controlului financiar în unități, asigurind utilizarea fondurilor materiale și bănești în concordanta cu sarcinile de plan, încadrarea în cheltuielile și fondurile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, realizarea cel puțin la nivelurile planificate a rentabilitatii și beneficiului. Articolul 20Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru realizarea în bune condiții a bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și a excedentelor bugetare planificate.Totodată, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare răspund de realizarea veniturilor prevăzute în bugetul de stat de către toate unitățile socialiste, indiferent de subordonarea acestora.Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor acționa pentru creșterea veniturilor proprii ale bugetelor locale, precum și pentru folosirea rațională a mijloacelor materiale și bănești de care dispun, în condiții de maxima eficienta economică și socială, cu respectarea disciplinei financiare, a legilor tarii și eliminarea oricărei forme de risipa, în vederea sporirii gradului de autofinanțare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru creșterea contribuției acestora la constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți.În același timp, vor lua măsuri pentru reducerea cheltuielilor care se suporta din bugetele locale, prin realizarea unor obiective social-culturale, economice și edilitar-gospodărești prevăzute în plan, din contribuția bănească și în munca a populației, în condițiile prevăzute de lege, atragerea în mai mare măsura a populației la acțiunea de gospodărire și infrumusetare a localităților, extinderea autogospodaririi unităților social-culturale și din alte domenii de activitate, utilizarea cu randament sporit a bazei materiale de care dispun unitățile. Articolul 21Consiliul financiar-bancar, Ministerul Finanțelor, băncile, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și locale vor asigura aplicarea cu fermitate în economie a mecanismului economico-financiar, înfăptuirea autogestiunii economico-financiare a unităților socialiste, respectarea stricta a normelor și normativelor economico-financiare aprobate, introducerea unui regim sever de economii în efectuarea cheltuielilor, indiferent de fondurile din care se acoperă, instituirea unei ordini și discipline de plan contractuale și financiare ferme, ținerea corecta și la zi a evidentei patrimoniului, soluționarea operativă a problemelor financiare care apar. Articolul 22Curtea Superioară de Control Financiar, Ministerul Finanțelor și băncile, împreună cu unitățile economice, centralele, ministerele și celelalte organe centrale și locale, vor acționa pentru exercitarea în economie a unui control financiar exigent și în special a celui preventiv care să asigure gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, respectarea legilor statului și apărarea integrității proprietății socialiste. Articolul 23Indicatorii prevăzuți în bugetul de stat și în planul financiar centralizat pe anul 1989 vor fi desfășurați pe titulari de plan prin decret al Consiliului de Stat. Articolul 24Se adopta contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1987 la venituri în suma de 334.627.819.523 lei, iar la cheltuieli în suma de 281.426.001.092 lei, cu un excedent în suma de 53.201.818.431 lei, din care la bugetul republican 53.042.046.728 lei și la bugetele locale 159.771.703 lei constituind fond de rulment pentru autofinanțare la dispoziția comitetelor executive ale consiliilor populare.------------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 143 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 26 octombrie 2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 185 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 238 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare
 • LEGE nr. 112 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 330 din 27 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 348 din 6 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 161/2001 privind completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 84 din 18 octombrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 1 din 13 martie 1969 pentru modificarea unor articole din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 154 din 3 decembrie 2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 48 din 23 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 609 din 1 iulie 1941 pentru măsurile excepţionale aplicabile în timpul cât armata se află în stare de răsboiu
 • LEGE nr. 262 din 22 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • LEGE nr. 131 din 29 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 569 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 329 din 2 octombrie 1947 (*republicată*) pentru înfiinţarea biletului la ordin agricol cu modificările şi completările ulterioare - Republicare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetica nucleara din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetica nucleara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 5 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 martie 2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • LEGE nr. 159 din 6 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 112 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 393 din 7 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 234 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 29 decembrie 2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 589 din 15 decembrie 2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale
 • LEGE nr. 41 din 29 martie 2017 pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015
 • LEGE nr. 461 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Maritima şi Medalia Virtutea Maritima
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 3 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervenţiile de asistenţă în domeniul protecţiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupaţionale
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021