Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 12 din 1 decembrie 1988 Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL NR. 62 DIN 7 decembrie 1988 -
LEGE nr. 12 din 1 decembrie 1988Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989 Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 62 din 7 decembrie 1988

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1Se adopta Planul de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989.Principalii indicatori ai dezvoltării agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor sînt:
       
      - in procente calculate pe baza preturilor la 31.X.1988 -
  Nr. crt.IndicatorulCrestere fata de anul 1988
  1.Valoarea productiei globale agricole5,0 - 5,5
  2.Valoarea productiei nete agricole6,0 - 6,5
  3.Valoarea productiei marfa industriale11,5
  4.Volumul comertului exterior6
  5.Productivitatea muncii calculata pe baz valorii productiei marfa:a
    - in agricultura6,9
    - in industrie9,5
  6.Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie marfa - lei  
    - in intreprinderi agricole de stat45
    - in statiuni pentru mecanizarea agriculturii9,5
    - in industrie15
  7.Veniturile taranimii provenite din munca in cooperativele agricole de productie si gospodariile personale2
     
Articolul 2În vederea infaptuirii obiectivelor noii revoluţii agrare, realizării producţiei agricole prevăzute în plan şi în programele speciale, aplicării ferme a principiului autoconducerii şi autoaprovizionarii teritoriale, Consiliul de Miniştri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti să asigure: a) realizarea sarcinilor de creştere a suprafeţei agricole şi arabile, respectarea stricta a termenelor stabilite pentru recuperarea şi redarea în circuitul agricol a suprafeţelor care au fost ocupate pentru lucrări de investiţii şi alte activităţi, înfăptuirea prevederilor din Programul naţional de îmbunătăţiri funciare, asigurind la termenele stabilite suprafeţele irigate în cultura, cele desecate şi cu lucrări de combatere a eroziunii solului; b) folosirea completa şi intensiva a potenţialului productiv al fondului funciar prin utilizarea în întregime, de fiecare posesor, a suprafeţelor agricole conform destinaţiei stabilite prin plan, continuarea lucrărilor de cadastrare şi de organizare a teritoriului; c) introducerea şi extinderea în cultura a celor mai productive soiuri şi hibrizi, producerea şi folosirea de seminţe din categorii biologice superioare, realizarea densitatii optime a plantelor potrivit legii, executarea la timp a lucrărilor de fertilizare şi întreţinere a culturilor, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor, aplicarea udarilor necesare pe întreaga suprafaţa amenajată pentru irigat, urmărindu-se folosirea raţională a tuturor mijloacelor din dotare, reducerea consumului de combustibili şi energie electrica; d) folosirea integrală a suprafeţelor destinate culturilor duble şi succesive; e) executarea în perioade optime a lucrărilor de recoltare, transport şi depozitare a producţiei agricole, în vederea reducerii la minimum a pierderilor, asigurarea din timp a spaţiilor necesare pentru conservarea şi păstrarea produselor; f) dezvoltarea zootehniei în sectorul socialist al agriculturii şi în gospodăriile populaţiei prin:- îmbunătăţirea reproductiei şi ameliorarea raselor, realizarea indicilor de natalitate planificati şi reducerea la minimum a pierderilor;- sporirea productiilor medii animaliere şi respectarea stricta a greutatii de livrare a animalelor prevăzute în plan;- sporirea randamentelor la hectar, atît la plantele de nutret cultivate, cît şi la pajistile naturale, prin extinderea lucrărilor ameliorative pe astfel de suprafeţe, folosirea în mai mare măsura a furajelor grosiere şi a produselor secundare şi îmbunătăţirea valorii lor nutritive;- modernizarea complexelor şi fermelor zootehnice prin adoptarea de soluţii ieftine pentru asigurarea condiţiilor de adăpostire şi a necesarului de apa pentru animale şi mecanizarea lucrărilor cu volum mare de muncă; g) perfecţionarea organizării producţiei şi a muncii în toate unităţile agricole, aplicarea ferma a acordului global, îmbunătăţirea continua a normelor de muncă, stabilirea consumului de manopera pe fiecare lucrare, creşterea răspunderii în munca în vederea respectării riguroase a tehnologiilor de producţie, executării la timp şi la un nivel superior a tuturor lucrărilor agricole, întărirea ordinii şi disciplinei; h) sporirea eficientei activităţii economice în toate unităţile agricole de stat şi cooperatiste; i) instruirea periodică a specialiştilor, mecanizatorilor şi celorlalţi lucrători din agricultura, în vederea însuşirii temeinice a tehnologiilor specifice fiecărei culturi, specii şi categorii de animale, generalizarea experienţei unităţilor distinse cu inaltul titlu de "Erou al Noii Revoluţii Agrare". Articolul 3Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, direcţiile generale judeţene pentru agricultura şi consiliile producătorilor agricoli vor sprijini gospodăriile individuale cu seminţe, material săditor reproducatori de valoare, furaje, asistenţa şi îndrumare tehnica, în vederea obţinerii unor producţii agricole vegetale şi animale cît mai mari, în conformitate cu programul unic aprobat. Articolul 4Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, Ministerul Agriculturii, Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene vor lua măsuri pentru realizarea, la nivelul planului stabilit pe fiecare judeţ, a fondului centralizat. Articolul 5Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, Ministrul Agriculturii, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru folosirea completa şi valorificarea superioară a materiilor prime agricole în industria alimentara şi utilizarea integrală a capacităţilor de producţie existente. Se vor diversifica în mai mare măsura produsele alimentare corespunzător cerinţelor unei alimentatii rationale. Articolul 6Investiţiile pentru agricultura, industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor vor fi destinate, în principal, pentru terminarea obiectivelor începute în anii anteriori şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute pentru anul 1989 în programele de perfecţionare a organizării şi de modernizare a proceselor de producţie, precum şi în celelalte programe aprobate pentru aceste sectoare de activitate.În scopul realizării investiţiilor planificate, vor fi luate măsuri pentru: a) asigurarea studiilor şi documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi; b) realizarea lucrărilor de investiţii pe bază de tehnologii şi proiecte tipizate, reducerea continua a consumurilor de metal, ciment şi alte materiale energointensive, folosirea pe scara larga a materialelor locale şi utilizarea celor recuperabile; c) punerea în funcţiune la termenele planificate a obiectivelor de investiţii din agricultura, industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor prin desfăşurarea ritmica şi susţinută a activităţii pe santiere, asigurarea livrării utilajelor în concordanta cu termenele de execuţie planificate, respectarea perioadelor de probe mecanice şi tehnologice, pregătirea din timp a forţei de muncă necesare exploatării în bune condiţii a noilor capacităţi. Articolul 7Sub coordonarea Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţămîntului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, centralele şi întreprinderile, institutele centrale şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, unităţile de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică şi de proiectare, în colaborare cu Comitetul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, vor asigura creşterea aportului cercetării ştiinţifice prin: a) elaborarea de noi tehnologii pentru refacerea şi creşterea capacităţii de producţie a solurilor erodate şi a celor nisipoase şi sărăturate, perfecţionarea metodelor de fertilizare şi pregătire a terenurilor, organizarea de asolamente cu parcele optime şi rotatii îmbunătăţite ale culturilor; b) crearea de noi soiuri şi hibrizi de seminţe şi material săditor cu caracteristici superioare, cu potenţial productiv ridicat, rezistente la temperaturi scăzute, la seceta şi la alte condiţii nefavorabile de mediu, la boli şi daunatori; c) realizarea de metode şi tehnici de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor, în scopul reducerii consumurilor de substanţe chimice şi a efectelor poluante asupra produselor agricole; d) ameliorarea genetica a animalelor pentru creşterea potenţialului productiv al acestora, elaborarea de noi tehnologii, urmărindu-se valorificarea superioară a bazei furajere, inclusiv utilizarea de noi resurse, reducerea consumului specific de furaje, sporirea accentuata a producţiei pe păşuni şi fîneţe naturale, stabilirea de metode eficiente de profilaxie, diagnostic şi tratament al bolilor; e) introducerea în circuitul economic a unor noi resurse cu caracter neconventional prin valorificarea integrală a materiilor prime agricole, realizarea de produse şi preparate cu conţinut nutritiv ridicat care să asigure o alimentaţie raţională corespunzătoare normelor fundamentate ştiinţific; f) perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie în industria alimentara, în vederea reducerii consumurilor energetice, proteinizarea şi vitaminizarea alimentelor, precum şi reducerea conţinutului de substanţe chimice şi elemente nocive de natura chimica şi microbiana; g) introducerea în cultura de noi soiuri de plante cu un conţinut ridicat de substanţa utila, în vederea creşterii randamentelor de extracţie la sfecla de zahăr şi seminţe oleaginoase, precum şi asigurarea altor materii prime neconventionale; h) asigurarea transferului mai rapid al rezultatelor cercetării ştiinţifice în producţie, pentru obţinerea unor randamente superioare atît cantitativ, cît şi calitativ. Articolul 8În vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor şi sarcinilor prevăzute în Programul naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului forestier, Ministerul Silviculturii va lua măsuri pentru: a) apărarea, conservarea şi dezvoltarea fondului forestier, respectarea riguroasă a cotelor de tăiere aprobate; b) sporirea potenţialului productiv al pădurilor, gospodărirea judicioasă a resurselor de masa lemnoasă şi combaterea risipirii acesteia; c) regenerarea pădurilor şi îmbunătăţirea celor slab productive, reimpadurirea, promovarea în cultura a speciilor autohtone valoroase; d) creşterea funcţiilor de protecţie a pădurilor; e) intensificarea acţiunilor de recoltare şi valorificare superioară a fructelor de padure, a celorlalte resurse naturale şi produse accesorii ale pădurii, dezvoltarea vinatului şi pescuitului în apele de munte. Articolul 9În domeniul gospodăririi apelor se va urmări: a) amenajarea, potrivit programului aprobat, a reţelei hidrografice pentru asigurarea satisfacerii nevoilor de apa potabilă, industriala, pentru irigaţii, producerea energiei electrice şi altele; b) creşterea gradului de recirculare a apelor industriale şi reducerea la minimum a pierderilor, epurarea şi recuperarea substanţelor utile din apele uzate, folosirea namolurilor reziduale; c) gospodărirea raţională a apelor şi combaterea tuturor surselor de poluare pentru păstrarea calităţii acestora. Articolul 10În vederea creşterii eficientei activităţii de comerţ exterior, se va acţiona pentru realizarea fondului de marfa prevăzut la export prin specializarea de capacităţi şi întreprinderi care să asigure în exclusivitate sau în cea mai mare parte mărfuri în structura sortimentala şi de calitate solicitată de beneficiarii externi, precum şi sporirea continua a aportului valutar al produselor; folosirea cu maximum de eficienta a fondurilor valutare alocate la import, actionindu-se pentru utilizarea cu prioritate a materiilor prime, materialelor, combustibililor, maşinilor şi utilajelor din resurse interne, precum şi pentru reducerea cheltuielilor valutare privind transportul mărfurilor; realizarea şi extinderea acţiunilor de cooperare economică cu alte tari. Articolul 11În anul 1989 se va pune un accent deosebit pe sporirea eficientei economice în toate sectoarele din agricultura, industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor, pe creşterea mai accentuata a productivitatii muncii şi reducerea costurilor de producţie, pe aplicarea ferma a prevederilor programelor privind perfecţionarea organizării şi modernizarea proceselor de producţie, a normativelor economico-financiare şi baremelor de cheltuieli pe produs, pe utilizarea cu maximum de randament a tuturor resurselor. Articolul 12Indicatorii Planului de dezvoltare a agriculturi, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989 se vor preciza pe titulari de plan prin decret al Consiliului de Stat. Articolul 13Consiliul de Miniştri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, Ministerul Silviculturii, Consiliul Naţional al Apelor, departamentele, direcţiile generale economice, centralele şi întreprinderile, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sa acţioneze cu fermitate pentru îndeplinirea integrală a prevederilor Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989.--------------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 94 din 26 februarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 mp, situat în sos. Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 527 din 25 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 106 din 3 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 237 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 292 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • LEGE nr. 103 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
 • LEGE nr. 45 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 450 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004
 • LEGE nr. 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 244 din 26 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 161 din 9 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 370 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 447 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 322 din 27 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 236 din 5 decembrie 2011 privind declararea municipiului Constanţa Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 191 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea graului din recolta anului 1997, proprietate a producătorilor agricoli şi a arendaşilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 501 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 83 din 24 iunie 2014 privind invenţiile de serviciu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 78 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptată la Geneva la 29 octombrie 1971
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 489 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 705 din 3 decembrie 2001 privind sistemul naţional de asistenţa socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 254 din 29 aprilie 2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 158 din 7 aprilie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 29 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • LEGE nr. 201 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021