Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 36 din 17 martie 2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 17 martie 2008 -
LEGE nr. 36 din 17 martie 2008privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 17 martie 2008

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Cadrul juridic al privatizării. Definiţii Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic necesar finalizării privatizării Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A., prin vânzarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui număr de 13.716.318 acţiuni, reprezentând 72,40316% din capitalul social al Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) agent escrow - "Citibank România" - S.A. sau altă bancă de reputaţie internaţională care operează pe teritoriul României; b) "Automobile Craiova" - S.A. - Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A., cu sediul în Craiova, str. Caracal nr. 113, judeţul Dolj, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J16/722/1991, cod fiscal nr. 2299988; c) A.V.A.S. - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în Bucureşti, str. Cpt. av. Alex. Şerbănescu nr. 50, sectorul 1, cod fiscal nr. 11795573; d) cont escrow - contul deschis de cumpărător la agentul escrow, în care cumpărătorul va depune preţul pentru acţiunile cumpărate de la A.V.A.S.; e) contract de vânzare-cumpărare - contractul prin care A.V.A.S. vinde către cumpărător acţiunile emise de "Automobile Craiova" - S.A. prevăzute la art. 1; f) cumpărător - "Ford Motor Company" sau un afiliat al acestuia, care devine parte la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni conform contractului de vânzare-cumpărare prevăzut în anexa la prezenta lege; g) "Daewoo România" - S.A. - Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A., cu sediul în Craiova, şos. Caracal km 3, judeţul Dolj, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J16/3150/1994, cod fiscal nr. 6488696; h) data finalizării - data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la art. 1 de la A.V.A.S. către cumpărător, în registrul depozitarului central al Bursei de Valori Bucureşti, şi, respectiv, a creditării contului A.V.A.S. cu suma reprezentând preţul acestor acţiuni; i) "Mecatim" - S.A. - Societatea Comercială "Mecatim" - S.A., cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 5, judeţul Timiş, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J35/692/1991, cod fiscal nr. 2488022; j) societate-ţintă - oricare dintre societăţile comerciale "Automobile Craiova" - S.A., "Daewoo România" - S.A. şi "Mecatim" - S.A.; k) societăţi-ţintă - societăţile comerciale "Automobile Craiova" - S.A., "Daewoo România" - S.A. şi "Mecatim" - S.A., luate împreună. Articolul 3Se aprobă decizia Comisiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A., constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2007 privind constituirea Comisiei de privatizare a Societăţii Comerciale "Daewoo Automobile România" - S.A., cu modificările ulterioare, de selectare a ofertei tehnice şi financiare depuse de "Ford Motor Company" drept ofertă câştigătoare în cadrul procedurii competitive de selectare a cumpărătorului, prin negocieri pe bază de ofertă finală, îmbunătăţită şi irevocabilă, derulată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 (1) Se aprobă contractul de vânzare-cumpărare încheiat între A.V.A.S., în calitate de vânzător, şi "Ford Motor Company", în calitate de cumpărător, la data de 12 septembrie 2007, contract care are drept obiect vânzarea de către A.V.A.S., respectiv cumpărarea de către "Ford Motor Company" a unui număr de 13.716.318 acţiuni ale "Automobile Craiova" - S.A., reprezentând 72,40316% din capitalul social al acesteia. (2) Contractul de vânzare-cumpărare menţionat la alin. (1) este prevăzut în anexa*) la prezenta lege, care face parte integrantă din aceasta.──────────── Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 5Operaţiunile de plată şi încasare a preţului de cumpărare a acţiunilor se vor derula prin contul bancar în valută deschis de A.V.A.S. la o bancă agreată de părţi, precum şi prin contul escrow constituit în scopul finalizării tranzacţiei la aceeaşi bancă. Articolul 6 (1) Ulterior semnării contractului de vânzare-cumpărare, se autorizează A.V.A.S. ca, în temeiul unor acorduri cu acţionarii minoritari ai "Automobile Craiova" - S.A., să recurgă la schimburi de acţiuni cu aceştia. În temeiul acestor acorduri, A.V.A.S. este autorizată să achiziţioneze de la aceşti acţionari minoritari acţiuni deţinute în "Automobile Craiova" S.A. şi să ofere în schimb acţiuni deţinute de A.V.A.S. la alte societăţi comerciale. (2) Acţiunile dobândite de A.V.A.S., conform alin. (1), vor fi înstrăinate cumpărătorului la acelaşi preţ oferit pe acţiune în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, cu instituirea obligaţiei cumpărătorului de a gaja cel puţin 50% dintre acţiunile dobândite, în scopul garantării obligaţiilor investiţionale şi de restructurare asumate, în condiţiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare. Capitolul II Obligaţii postprivatizare ale cumpărătorului. Restructurarea "Automobile Craiova" - S.A. şi a societăţilor controlate. Măsuri de privatizare Articolul 7 (1) Se autorizează A.V.A.S. să aprobe şi să participe la procesul de restructurare a societăţilor comerciale "Automobile Craiova" - S.A., "Daewoo România" - S.A. şi "Mecatim" - S.A., conform planului de restructurare prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare, în temeiul următoarelor principii: a) fuziunea societăţilor-ţintă, prin absorbţia de către "Daewoo România" - S.A. a societăţilor comerciale "Automobile Craiova" - S.A. şi "Mecatim" - S.A.; b) divizarea ulterioară a "Daewoo România" - S.A. şi constituirea a două entităţi cu structuri ale acţionariatului identice: o societate de producţie de autoturisme - societatea principală - şi o societate care nu are ca obiect şi nu deţine active necesare producţiei de autoturisme - societatea secundară; c) schimbul acţiunilor pe care A.V.A.S. le deţine în societatea principală cu acţiuni pe care cumpărătorul le deţine în societatea secundară. (2) În scopul aplicării măsurilor prevăzute la alin. (1), A.V.A.S. este autorizată să întreprindă toate măsurile necesare şi să împuternicească reprezentanţii săi în adunările generale ale societăţilor-ţintă să decidă efectuarea formalităţilor procedurale şi încheierea oricăror acte juridice necesare restructurării. (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, A.V.A.S. este autorizată să preia în proprietate acţiuni deţinute de cumpărător în societatea secundară, în schimbul cărora este autorizat să cesioneze toate acţiunile deţinute de A.V.A.S. în societatea principală, fără plata vreunei sulte, conform contractului de vânzare-cumpărare. Articolul 8 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, A.V.A.S. este autorizată să suporte în totalitate prejudiciile prevăzute la alin. (2) lit. a) - j), suferite de societăţile-ţintă sau de succesoarele acestora şi rezultate din procesul de restructurare, cu respectarea limitelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare. (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), A.V.A.S. va suporta următoarele prejudicii suferite de oricare dintre societăţile-ţintă sau de succesoarele acestora: a) prejudiciile suferite ca urmare a unor acte, fapte şi operaţiuni a căror cauză a existat la data finalizării şi care nu au fost dezvăluite cumpărătorului sau care au fost dezvăluite într-un mod incorect, incomplet ori care induce în eroare; b) prejudiciile rezultate din contaminarea istorică a mediului, conform termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare; A.V.A.S. este autorizată să acorde beneficiul garanţiei privind contaminarea istorică a mediului oricărui proprietar ulterior al activelor sau al activităţilor pentru care a fost acordată garanţia respectivă, conform termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, fără a depăşi perioada prevăzută în favoarea cumpărătorului; c) prejudiciile legate de implementarea tranzacţiei încheiate de "Daewoo România" - S.A. şi "Daewoo Motors Company" la data de 15 noiembrie 2006, cu privire la răscumpărarea acţiunilor proprii; d) prejudiciile legate de eventualele încălcări ale prevederilor Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, în cazul "Daewoo România" - S.A., altele decât cele prevăzute la lit. j); e) prejudiciile care vor rezultă din proceduri judiciare iniţiate împotriva "Daewoo România" - S.A. sau împotriva "Automobile Craiova" - S.A. de succesorii "Daewoo Motors Company", de orice afiliat al grupului de companii "Daewoo", de "GM Daewoo Auto amp; Technology Company" sau de orice afiliat al grupului de companii "General Motors", indiferent dacă respectivele proceduri sunt legate de acorduri la care "Daewoo România" - S.A. sau "Automobile Craiova" - S.A. sunt parte; f) prejudiciile legate de sancţiuni impuse societăţilor-ţintă de autorităţile competente în domeniul concurenţei; g) prejudiciile rezultate din cereri de restituire sau plângeri referitoare la titlul de proprietate, introduse împotriva "Daewoo România" - S.A. sau "Automobile Craiova" - S.A., care privesc proprietăţile identificate în contractul de vânzare-cumpărare ca fiind active importante pentru activitatea de producţie de autovehicule şi care ar conduce la pierderea dreptului de proprietate asupra respectivelor proprietăţi sau ar restrânge utilizarea lor de către "Daewoo România" - S.A., de "Automobile Craiova" - S.A. sau de succesoarea acestora; h) prejudiciile rezultate din defecte existente ale produselor "Automobile Craiova" - S.A. sau ale produselor pe care "Daewoo România" - S.A. le-a introdus pe piaţă înainte de data finalizării sau la un moment ulterior, dacă au fost realizate după un model sau conform unui proces de producţie introdus anterior datei finalizării; i) prejudiciile derivate din garanţiile legale sau contractuale în legătură cu produsele pe care "Automobile Craiova" - S.A. şi/sau "Daewoo România" - S.A. le-au introdus pe piaţă anterior datei finalizării sau ulterior acestei date, dacă au fost realizate după un model sau conform unui proces de producţie introdus anterior datei finalizării; j) prejudiciile legate de oricare dintre procedurile administrative sau civile iniţiate de către "Daewoo Automobile România" - S.A. sau de autorităţile vamale, în legătură cu recuperarea facilităţilor fiscale acordate "Daewoo România" - S.A., conform Legii nr. 71/1994, aflate pe rolul instanţelor la data finalizării. (3) Plata prejudiciilor prevăzute la alin. (2) se va face către societatea-ţintă afectată sau către succesorii acesteia, conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare. (4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, A.V.A.S. este autorizată să suporte în totalitate prejudiciile produse cumpărătorului, rezultate din încălcarea declaraţiilor şi a garanţiilor date de A.V.A.S. în cadrul contractului de vânzare-cumpărare, cu referire limitativă la: statutul acestei instituţii, capacitatea sa de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, numărul şi valoarea acţiunilor înstrăinate. Articolul 9Sumele necesare pentru plata de către vânzător a despăgubirilor sunt asigurate de A.V.A.S. din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli. Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de 4 ani de la data finalizării procesului de privatizare, orice fuziune sau divizare a "Automobile Craiova" - S.A. se va face numai după notificarea prealabilă a A.V.A.S. şi încheierea unui act adiţional cu această autoritate, într-un termen de maximum 15 zile de la notificare. A.V.A.S. va lua măsurile organizatorice necesare pentru încheierea actului adiţional în acest termen. Articolul 11Prin derogare de la prevederile art. 9^1 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de 4 ani de la data finalizării procesului de privatizare, cumpărătorul va putea transfera acţiunile dobândite la "Automobile Craiova" - S.A. sau acţiunile deţinute de cumpărător în societatea succesoare a "Automobile Craiova" - S.A., în urma restructurării societăţilor-ţintă conform art. 7, precum şi obligaţiile din contractul de vânzare-cumpărare, fără acordul vânzătorului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) transferul are loc către o persoană juridică deţinută în totalitate de către cumpărător; b) cumpărătorul va rămâne solidar răspunzător cu cesionarul pentru respectarea tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare; c) încheierea unui act adiţional la contractul de vânzare-cumpărare semnat de A.V.A.S., cumpărător şi cesionar. Articolul 12 (1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care A.V.A.S. constată că oricare dintre obligaţiile postprivatizare ale cumpărătorului nu a fost îndeplinită conform contractului de vânzare-cumpărare, va urma procedura prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare pentru a încerca remedierea acestei situaţii în mod amiabil, iar în cazul în care diferendele dintre părţi persistă, va proceda conform mecanismului de rezolvare a disputelor neconciliate prevăzute în acelaşi contract. (2) După parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1), încheiate cu emiterea unei decizii arbitrale favorabile A.V.A.S., această autoritate va impune asupra cumpărătorului sancţiunile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare şi va executa garanţiile acordate de cumpărător. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 13Membrii comisiei de privatizare şi ai comisiei de negociere pentru privatizarea "Automobile Craiova" - S.A. nu răspund pentru garanţiile şi declaraţiile furnizate de către vânzător cumpărătorului prin contractul de vânzare-cumpărare. Articolul 14Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, vor fi notificate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de autorităţile competente, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat. A.V.A.S. nu are nicio răspundere faţă de cumpărător sau de societăţile-ţintă în cazul eventualei respingeri sau autorizări limitate a acestor ajutoare de stat. Articolul 15La articolul 2 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 iulie 1994, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care reducerea capitalului social şi retragerea din societate a investitorului străin este aprobată prin act normativ cu putere de lege sau societatea face obiectul unor măsuri de privatizare sau restructurare aprobate de Guvern."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 martie 2008.Nr. 36.----

Noutăți

 • LEGE nr. 500 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 132 din 19 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 29 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • COD PENTRU CONSTRUCŢIA DE NAVE SPECIALE din 17 iunie 1983 Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.10(54) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 29 aprilie 1987, prin Rezoluţia MSC.14(57) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 aprilie 1989 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.32(27) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 17 martie 1989, prin Rezoluţia MSC.28(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.55(33) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992, prin Rezoluţi
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 748 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaţionale şi a protocolului la acesta, semnate la Bucureşti la 25 aprilie 1996
 • LEGE nr. 364 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
 • LEGE nr. 3 din 30 mai 1950 cuprinzînd Codul Muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 89 din 26 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 112 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 36 din 19 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 5 martie 2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 decembrie 2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • LEGE nr. 83 din 26 februarie 2002 pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 133 din 22 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, a Acordului internaţional privind carnea de bovina şi a Acordului internaţional privind produsele lactate, încheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 1 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 591 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 105 din 18 aprilie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 44 din 11 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 664 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 88 din 21 mai 2010 (*republicată*) privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice
 • LEGEA nr. 10 din 31 iulie 1990 privind proclamarea zilei naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 22 decembrie 1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 68 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 309/1971 pentru modificarea Decretului nr. 24/1970 privind depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi, aprobat prin Legea nr. 9/1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 4 octombrie 2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 42 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 22 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 141/1968 privind înfiinţarea Băncii Agricole
 • LEGE nr. 202 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003
 • LEGE nr. 78 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 205/1974 pentru modificarea unor dispoziţii din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021