Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 6 din 29 iunie 1988 privind statutul juridic al unităţilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL NR. 36 DIN 4 IULIE 1988 -
LEGE nr. 6 din 29 iunie 1988privind statutul juridic al unităţilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 iulie 1988

În condiţiile intaririi continue a autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, oamenii muncii, în calitate de proprietari, producători şi beneficiari ai tuturor bunurilor materiale şi spirituale ale societăţii, poarta întreaga răspundere pentru conducerea directa şi eficienta a fiecărei unităţi economice, pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor din patrimoniul acesteia.Unităţile socialiste, în calitate de persoane juridice, răspund nemijlocit de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce le revin, potrivit legii şi contractelor încheiate, urmărind valorificarea superioară a mijloacelor materiale şi băneşti de care dispun.În mod corespunzător, în condiţiile diversificării şi extinderii raporturilor comerciale internaţionale, unităţile de comerţ exterior poarta răspunderea proprie şi exclusiva pentru executarea obligaţiilor asumate prin contractele externe şi realizarea drepturilor ce le revin din acestea.În scopul intaririi statutului juridic al unităţilor socialiste şi delimitării patrimoniale a acestora, inclusiv a unităţilor de comerţ exterior în cadrul contractelor încheiate cu alte unităţi sau cu partenerii externi, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1În Republica Socialistă România, potrivit Constituţiei şi legilor tarii, întreprinderile, centralele şi celelalte unităţi socialiste sînt organizate şi funcţionează pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii. Articolul 2În calitate de persoane juridice unităţile socialiste au autonomie economico-financiară, organizare de sine stătătoare corespunzătoare obiectului lor de activitate, organe proprii de autoconducere, un patrimoniu distinct pe baza căruia asigura îndeplinirea planului şi bugetului de venituri şi cheltuieli proprii, stabilite potrivit legii, dreptul de a încheia contracte şi alte acte juridice în cadrul relaţiilor economico-sociale la care participa.Dobindirea şi încetarea calităţii de persoana juridică se fac în condiţiile legii. Sediul şi denumirea persoanei juridice se stabilesc prin actul de înfiinţare. Articolul 3În conformitate cu principiile autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, colectivele de oameni ai muncii, în calitate de proprietari, producători şi beneficiari, participa nemijlocit la conducerea şi bunul mers al întregii activităţi în unităţile din care fac parte şi sînt obligate să asigure gospodărirea eficienta şi judicioasă a patrimoniului acestora.Consiliul oamenilor muncii răspunde nemijlocit de realizarea integrală a producţiei fizice planificate şi a celorlalţi indicatori de plan, valorificarea superioară a întregului potenţial tehnico-productiv al unităţii, obţinerea unei eficiente maxime care să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, constituirea fondurilor proprii, participarea într-o măsura cît mai mare la satisfacerea necesităţilor generale ale economiei.Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, în calitate de gestionar colectiv al patrimoniului unităţii, asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului şi răspunde de luarea măsurilor necesare pentru utilizarea fondurilor materiale şi financiare cu respectarea destinaţiilor stabilite prin plan şi bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a dispoziţiilor legale. Articolul 4Directorul, directorul general sau alt conducător al unităţii socialiste, după caz, poarta răspunderea directa a gestionării întregului patrimoniu al unităţii, aplicind măsurile ce se impun pentru realizarea sarcinilor de plan, întărirea ordinii şi disciplinei la fiecare loc de muncă, respectarea hotărîrilor de partid şi a legilor tarii şi angajează unitatea în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale. Articolul 5Consiliul oamenilor muncii, biroul executiv al acestuia, directorul general, respectiv conducătorul unităţii, răspund în faţa adunării generale a oamenilor muncii, forul suprem al proprietarilor şi producătorilor, pentru modul de gestionare a patrimoniului şi rezultatele economice obţinute. Articolul 6În desfăşurarea activităţii potrivit prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a tarii, unităţile socialiste îşi exercită în nume propriu drepturile şi îşi îndeplinesc pe proprie răspundere obligaţiile legate de gospodărirea fondurilor fixe şi a celorlalte mijloace materiale şi băneşti din patrimoniul lor.De asemenea, unităţile socialiste răspund, în limita patrimoniului propriu şi în condiţiile legii, pentru orice paguba produsă ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, contractelor sau altor acte pe care le-au încheiat. Articolul 7Pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare, centralele care încheie contracte de comerţ exterior, întreprinderile şi celelalte unităţi de comerţ exterior, în calitate de persoane juridice, au autonomie în negocierea şi încheierea contractelor externe şi poarta răspunderea exclusiva, în raporturile cu partenerii externi, pentru executarea obligaţiilor şi realizarea drepturilor stabilite prin aceste contracte. Articolul 8Centralele care încheie contracte de comerţ exterior, întreprinderile şi celelalte unităţi de comerţ exterior răspund patrimonial pentru obligaţiile ce le revin din contractele la care sînt părţi sau din alte acte şi fapte juridice legate de activitatea proprie de comerţ exterior şi cooperare economică internationala. Articolul 9Unităţile socialiste, inclusiv unităţile de comerţ exterior, nu răspund pentru obligaţiile altor unităţi.Statul şi nici un organ de stat nu răspund pentru obligaţiile unităţilor socialiste, inclusiv ale unităţilor de comerţ exterior, şi nici acestea pentru obligaţiile ce revin statului ori organelor de stat.Răspunderea statului, respectiv a unităţilor socialiste, pentru alte unităţi, poate fi angajata numai dacă şi-au asumat aceasta obligaţie în mod expres prin contracte, acorduri sau alte înţelegeri internaţionale.----------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 25 martie 1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 109 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 23 mai 2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală
 • LEGE nr. 337 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate
 • LEGE nr. 280 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 188 din 19 mai 2004 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Serbia şi Muntenegru, semnat la Bucureşti la 23 decembrie 2003
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 356 din 27 decembrie 2018 privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor
 • LEGE nr. 78 din 19 decembrie 1991 pentru ratificarea Protocolului privind desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • LEGE nr. 28 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 1^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 102 din 16 mai 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016
 • LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 185 din 9 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1998 pentru modificarea anexei nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 108 din 9 mai 2008 privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 157 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale
 • LEGE nr. 372 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 18 septembrie 2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 75 din 3 mai 1999 pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţionala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
 • LEGE nr. 22 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie 1953
 • LEGE nr. 170 din 16 mai 2006 privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 37 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 80 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • LEGE nr. 102 din 14 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală
 • CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (*republicat*) (Legea nr. 53/2003)
 • LEGE nr. 757 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 31 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • LEGE nr. 78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 63 din 30 octombrie 1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 17 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 469/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021