Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 6 din 29 iunie 1988 privind statutul juridic al unităţilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL NR. 36 DIN 4 IULIE 1988 -
LEGE nr. 6 din 29 iunie 1988privind statutul juridic al unităţilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 iulie 1988

În condiţiile intaririi continue a autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, oamenii muncii, în calitate de proprietari, producători şi beneficiari ai tuturor bunurilor materiale şi spirituale ale societăţii, poarta întreaga răspundere pentru conducerea directa şi eficienta a fiecărei unităţi economice, pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor din patrimoniul acesteia.Unităţile socialiste, în calitate de persoane juridice, răspund nemijlocit de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce le revin, potrivit legii şi contractelor încheiate, urmărind valorificarea superioară a mijloacelor materiale şi băneşti de care dispun.În mod corespunzător, în condiţiile diversificării şi extinderii raporturilor comerciale internaţionale, unităţile de comerţ exterior poarta răspunderea proprie şi exclusiva pentru executarea obligaţiilor asumate prin contractele externe şi realizarea drepturilor ce le revin din acestea.În scopul intaririi statutului juridic al unităţilor socialiste şi delimitării patrimoniale a acestora, inclusiv a unităţilor de comerţ exterior în cadrul contractelor încheiate cu alte unităţi sau cu partenerii externi, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1În Republica Socialistă România, potrivit Constituţiei şi legilor tarii, întreprinderile, centralele şi celelalte unităţi socialiste sînt organizate şi funcţionează pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii. Articolul 2În calitate de persoane juridice unităţile socialiste au autonomie economico-financiară, organizare de sine stătătoare corespunzătoare obiectului lor de activitate, organe proprii de autoconducere, un patrimoniu distinct pe baza căruia asigura îndeplinirea planului şi bugetului de venituri şi cheltuieli proprii, stabilite potrivit legii, dreptul de a încheia contracte şi alte acte juridice în cadrul relaţiilor economico-sociale la care participa.Dobindirea şi încetarea calităţii de persoana juridică se fac în condiţiile legii. Sediul şi denumirea persoanei juridice se stabilesc prin actul de înfiinţare. Articolul 3În conformitate cu principiile autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, colectivele de oameni ai muncii, în calitate de proprietari, producători şi beneficiari, participa nemijlocit la conducerea şi bunul mers al întregii activităţi în unităţile din care fac parte şi sînt obligate să asigure gospodărirea eficienta şi judicioasă a patrimoniului acestora.Consiliul oamenilor muncii răspunde nemijlocit de realizarea integrală a producţiei fizice planificate şi a celorlalţi indicatori de plan, valorificarea superioară a întregului potenţial tehnico-productiv al unităţii, obţinerea unei eficiente maxime care să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, constituirea fondurilor proprii, participarea într-o măsura cît mai mare la satisfacerea necesităţilor generale ale economiei.Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, în calitate de gestionar colectiv al patrimoniului unităţii, asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului şi răspunde de luarea măsurilor necesare pentru utilizarea fondurilor materiale şi financiare cu respectarea destinaţiilor stabilite prin plan şi bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a dispoziţiilor legale. Articolul 4Directorul, directorul general sau alt conducător al unităţii socialiste, după caz, poarta răspunderea directa a gestionării întregului patrimoniu al unităţii, aplicind măsurile ce se impun pentru realizarea sarcinilor de plan, întărirea ordinii şi disciplinei la fiecare loc de muncă, respectarea hotărîrilor de partid şi a legilor tarii şi angajează unitatea în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale. Articolul 5Consiliul oamenilor muncii, biroul executiv al acestuia, directorul general, respectiv conducătorul unităţii, răspund în faţa adunării generale a oamenilor muncii, forul suprem al proprietarilor şi producătorilor, pentru modul de gestionare a patrimoniului şi rezultatele economice obţinute. Articolul 6În desfăşurarea activităţii potrivit prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a tarii, unităţile socialiste îşi exercită în nume propriu drepturile şi îşi îndeplinesc pe proprie răspundere obligaţiile legate de gospodărirea fondurilor fixe şi a celorlalte mijloace materiale şi băneşti din patrimoniul lor.De asemenea, unităţile socialiste răspund, în limita patrimoniului propriu şi în condiţiile legii, pentru orice paguba produsă ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, contractelor sau altor acte pe care le-au încheiat. Articolul 7Pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare, centralele care încheie contracte de comerţ exterior, întreprinderile şi celelalte unităţi de comerţ exterior, în calitate de persoane juridice, au autonomie în negocierea şi încheierea contractelor externe şi poarta răspunderea exclusiva, în raporturile cu partenerii externi, pentru executarea obligaţiilor şi realizarea drepturilor stabilite prin aceste contracte. Articolul 8Centralele care încheie contracte de comerţ exterior, întreprinderile şi celelalte unităţi de comerţ exterior răspund patrimonial pentru obligaţiile ce le revin din contractele la care sînt părţi sau din alte acte şi fapte juridice legate de activitatea proprie de comerţ exterior şi cooperare economică internationala. Articolul 9Unităţile socialiste, inclusiv unităţile de comerţ exterior, nu răspund pentru obligaţiile altor unităţi.Statul şi nici un organ de stat nu răspund pentru obligaţiile unităţilor socialiste, inclusiv ale unităţilor de comerţ exterior, şi nici acestea pentru obligaţiile ce revin statului ori organelor de stat.Răspunderea statului, respectiv a unităţilor socialiste, pentru alte unităţi, poate fi angajata numai dacă şi-au asumat aceasta obligaţie în mod expres prin contracte, acorduri sau alte înţelegeri internaţionale.----------------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 107 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului asupra bazelor relaţiilor şi cooperării dintre România şi Republica Arabă Egipt, încheiat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGEA nr. 21 din 15 octombrie 1990 pentru trecerea Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 2 octombrie 2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 60 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 58 din 6 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 16 din 3 februarie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 iulie 1996
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 31 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • LEGE nr. 126 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 3 din 30 mai 1950 cuprinzînd Codul Muncii
 • LEGE nr. 74 din 7 aprilie 1998 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
 • LEGE nr. 261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 106 din 9 mai 2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
 • LEGE nr. 6 din 25 februarie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Australiei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 21 iunie 1993
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 martie 2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice"Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
 • LEGE nr. 546 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 23 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 23 decembrie 1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
 • LEGE nr. 132 din 22 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 166 din 11 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014
 • LEGE nr. 312 din 17 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 220 din 26 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma în domeniul protecţiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 402 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 42 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009
 • LEGE nr. 22 din 11 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 38 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 iunie 2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • LEGE nr. 326 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 84 din 29 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles
 • LEGE nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 17 din 23 iulie 1975 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 36/1975 cu privire la reorganizarea activităţii unităţilor de cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului şi a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice
 • LEGE nr. 357 din 25 iulie 2006 pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 4 noiembrie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021