Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 336 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007 -
LEGE nr. 336 din 3 decembrie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:"c) creşterea aportului de valută prin vânzarea pe piaţa externă de produse ale industriei de apărare şi a altor produse şi servicii ale economiei româneşti şi/sau prin investiţii de capital străin;".2. La articolul 4 litera b), liniuţele a doua şi a opta vor avea următorul cuprins:"- subcontractarea - acea formă de compensare prin care un operator economic român produce o parte sau o componentă a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziţie şi/sau prestează servicii care contribuie la implementarea şi/sau exploatarea în bune condiţii a echipamentelor, produselor sau serviciilor achiziţionate;....................................................................................- donarea de utilaje, echipamente, standuri de probă, piese şi subansambluri de schimb pentru realizarea sau întreţinerea produselor contractate în România sau care să permită întreţinerea, exploatarea şi/sau dezvoltarea obiectului contractului de achiziţie;".3. La articolul 4, literele c), d), e) şi l) vor avea următorul cuprins:"c) operaţiuni compensatorii indirecte - compensaţiile economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziţie. Operaţiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:- vânzarea pe piaţa externă de produse şi servicii ale economiei româneşti care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziţii;- asistenţă în marketing - activităţi de sprijinire a operatorilor economici români în pătrunderea pe pieţele externe;- asistenţă financiară - activităţi legate de furnizarea sau sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea efectuării de vânzări pe piaţa externă;- alte activităţi în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată, precum: transferul de tehnologie şi know-how, cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;- investiţii - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acţiuni la o societate comercială, persoană juridică română, cu condiţia ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puţin poziţia de acţionar semnificativ, potrivit legii şi eventualelor cerinţe ale Agenţiei; d) contract de achiziţie - contractul de achiziţie de produse şi/sau servicii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, semnat între o autoritate contractantă şi un contractant şi care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 5; e) contractant - orice ofertant care poate fi persoană juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări, provenind de pe piaţa externă, căruia i se atribuie contractul de achiziţie în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislaţia română în vigoare;...................................................................................... l) valoarea efectivă a unei tranzacţii prin compensare valoarea adăugată local a tranzacţiei prin compensare, respectiv valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de instituţia publică din România cu care s-a derulat operaţiunea compensatorie şi acceptată de Agenţie, din care se scad, dacă este cazul:- valoarea acceptată a materiilor prime, materialelor, produselor, subansamblelor sau serviciilor achiziţionate de pe piaţa externă şi încorporate în produsul finit;- profitul corespunzător realizat de contractant, beneficiarul român şi/sau de entitatea eligibilă, transferat în afara ţării după plata impozitelor şi taxelor legale;- alte plăţi aferente tranzacţiei, de tipul redevenţelor sau licenţelor, transferate în afara ţării, după plata impozitelor şi taxelor legale;".4. La articolul 4, după litera d) se introduce o literă nouă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;".5. La articolul 4, după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi t), cu următorul cuprins:"s) cumpărare de pe piaţa externă - totalitatea operaţiunilor comerciale de import şi/sau achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii dintr-un stat membru în România; t) vânzare pe piaţa externă - totalitatea operaţiunilor comerciale de export şi/sau livrările intracomunitare de bunuri şi servicii din România către un stat membru."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din atribuirea unui contract de achiziţie de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a cărui valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui contract de achiziţie în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din încheierea unui acord-cadru privind achiziţia de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro. (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui acord-cadru în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro."7. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Valoarea obligaţiei de compensare în cazul contractului de achiziţie semnat cu un operator economic român se calculează la valoarea fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) a contractului de achiziţie.(1^2) Valoarea obligaţiei de compensare în cazul acordului-cadru trebuie să fie cel puţin 80% din valoarea cumulată a contractelor de achiziţie atribuite în baza acordului-cadru."8. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligaţiei de compensare, contractantul şi-a îndeplinit în totalitate obligaţia, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."9. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Îndeplinirea obligaţiilor contractantului se urmăreşte separat pe categorii de operaţiuni compensatorii. (2) În cazul în care valoarea totală obţinută în final în cadrul uneia dintre cele două categorii de operaţiuni compensatorii depăşeşte valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord pentru respectiva categorie, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operaţiuni compensatorii. (3) Depăşirile obligaţiilor de compensare se menţin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la încetarea acordului de compensare."10. La articolul 44, litera b) va avea următorul cuprins:"b) efectuarea unei achiziţii de produse, servicii sau lucrări în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror valoare depăşeşte 3 milioane de euro, cu eludarea sau încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."11. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu următorul cuprins:"Art. 49^1. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul încheierii de către autoritatea contractantă de acorduri-cadru în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale cu unul sau mai mulţi contractanţi. (2) Condiţiile de semnare, derulare, creditare, stabilirea duratei, constituirea garanţiei de bună execuţie, restricţiile şi limitările aplicabile în cazul acordurilor de compensare aferente acordurilor-cadru se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă." Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială va elabora şi supune spre adoptare Guvernului propunerile de modificare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 decembrie 2007.Nr. 336.----

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 100 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre Republica Socialistă România şi Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • LEGE nr. 249 din 11 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 10 din 21 martie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Beirut la 28 iunie 1995
 • LEGE nr. 351 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 131 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 89/1998
 • LEGE nr. 36 din 9 iunie 1994 bugetului de stat pe anul 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 28 iunie 2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 8 decembrie 2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
 • LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 1994 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 5 martie 2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul
 • LEGE nr. 142 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 372 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 12 noiembrie 1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 75 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 661 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 89 din 2 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 24 octombrie 1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • LEGE nr. 482 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 156 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 281 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 7 din 8 ianuarie 1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 497 din 28 decembrie 2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România
 • LEGE nr. 579 din 14 decembrie 2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 151 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 504 din 4 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 122 din 22 decembrie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*) privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 343 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 186 din 28 iunie 1930 prin care Ministerul Agriculturii şi Domeniilor cedează în deplina proprietate tovaraşiei ţărăneşti "Iascinschi" din satul Romanca, judeţul Bălţi, suprafaţa de 200 ha
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021