Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 321 din 22 noiembrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 5 decembrie 2007 -
LEGE nr. 321 din 22 noiembrie 2007privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 5 decembrie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică activităţilor de medic specialist de medicină sportivă exercitate în România în baza unui contract individual de muncă sau în mod independent. Articolul 2Activitatea de medicină sportivă, parte integrantă a asistenţei medicale, constă în efectuarea selecţiei, a orientării şi a reorientării la efort fizic, efectuarea examinărilor medicale la începerea activităţii sportive, periodic, la încetarea activităţii din cauze medicale şi la reluarea activităţii sportive, după întreruperea acesteia din cauze diverse, eliberarea de avize medicale practicanţilor de forme de sport, stabilind calificativul "apt/inapt de efort fizic", în condiţiile unei examinări interdisciplinare complexe, elaborarea programelor de educaţie în domeniul sănătăţii sportive, precum şi asigurarea managementului de medicină sportivă. Articolul 3Medicul specialist de medicină sportivă trebuie să contribuie, în măsura posibilităţilor cabinetului, la îmbunătăţirea asistenţei medicale în domeniul medicinei sportive. Articolul 4Activităţile de medicină sportivă se realizează în cabinetele de medicină sportivă din sectorul public şi/sau privat constituite ca atare sau în cadrul ambulatoriilor de specialitate, spitalelor, structurilor sportive şi în cadrul instituţiilor publice cu atribuţii în sport, cu respectarea dispoziţiilor legale privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Articolul 5Ministerul Sănătăţii Publice asigură controlul şi evaluarea activităţii de medicină sportivă. Capitolul II Organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă Articolul 6Serviciile de medicină sportivă pot fi organizate şi pot furniza servicii de specialitate în una dintre următoarele forme: a) secţii şi compartimente de medicină sportivă în oraşele reşedinţă de judeţ aflate în subordinea spitalelor publice sau private, la propunerea autorităţilor de sănătate publică judeţene ori a municipiului Bucureşti şi/sau a direcţiilor pentru sport judeţene ori a municipiului Bucureşti; b) cabinete de medicină sportivă, înfiinţate şi organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) cabinete de medicină sportivă, înfiinţate în cadrul structurilor sportive, organizaţiilor sportive naţionale şi instituţiilor publice cu atribuţii în sport, cu respectarea dispoziţiilor legale privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Articolul 7 (1) Pentru furnizarea serviciilor de specialitate, cabinetele de medicină sportivă pot încheia contracte cu casele de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (2) În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin pentru asigurarea protecţiei angajaţilor care practică orice tip de efort fizic în cadru organizat, angajatorul se obligă să respecte prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă şi poate opta pentru una dintre formele de asigurare a serviciilor de medicină sportivă, după cum urmează: a) organizarea unui cabinet de medicină sportivă în cadrul structurii sportive organizate ca serviciu autonom, situaţie în care medicul specialist de medicină sportivă are calitatea de salariat, iar raporturile de muncă se stabilesc pe baza contractului individual de muncă; b) contractarea şi furnizarea serviciilor de medicină sportivă cu un cabinet medical de specialitate sau cu un spital care are organizat un astfel de serviciu, situaţie în care medicul specialist de medicină sportivă nu mai este salariat al angajatorului, ci un furnizor de servicii medicale de medicină sportivă, iar raporturile dintre acesta şi angajator sunt reglementate printr-un contract privind furnizarea acestor servicii. (3) Structurile sportive cu finanţare de la bugetul de stat îşi pot asigura serviciile de medicină sportivă prin formele prevăzute la alin. (2), iar plata acestora se realizează în limita bugetului alocat. Articolul 8 (1) Cabinetul de medicină sportivă poate deservi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mai multe structuri sportive, de comun acord cu părţile interesate, prin contract, în limitele legii şi fără să afecteze activitatea specifică pentru care a fost înfiinţat. Pentru orice prejudiciere a părţilor, cabinetul de medicină sportivă răspunde în faţa autorităţilor abilitate să controleze activitatea acestuia. (2) Pentru a putea furniza serviciile de specialitate, cabinetele de medicină sportivă trebuie să îndeplinească condiţiile de acreditare în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Articolul 9Dotarea cabinetului de medicină sportivă se face în conformitate cu baremul stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Articolul 10 (1) Cabinetul de medicină sportivă, indiferent de forma de organizare, efectuează următoarele servicii: a) consultaţie iniţială; b) consultaţie de control; c) somatometrie; d) dinamometrie; e) miotonometrie; f) compoziţie corporală; g) proba Ruffier; h) EKG de repaus şi efort la sportivi; i) electromiografie - EMG; j) spirometrie; k) evaluarea capacităţii aerobe de efort; l) evaluarea capacităţii anaerobe; m) investigaţie în efort specific; n) fişa de nutriţie şi calcularea raţiei alimentare în funcţie de sportul practicat; o) medicaţia efortului sportiv. (2) Cabinetul de medicină sportivă desfăşoară următoarele activităţi: a) eliberează avizul medical "apt/inapt de efort fizic", în urma examinărilor clinice şi paraclinice specifice, cu avizul medicului specialist, a colaborării cu alte specialităţi medicale, în funcţie de particularităţile cazului; b) monitorizează starea de sănătate a celor care efectuează o formă de efort fizic organizat prin examene medicale de selecţie, examen medical în procesul de antrenament, examen medical la reluarea activităţii sportive, control medical periodic; c) comunică rezultatele examinării medicale către toţi factorii implicaţi în procesul sportiv, la nivel local şi naţional; d) îndrumă activităţile de refacere şi recuperare medicală, reorientare sportivă; e) consiliază tehnicienii în privinţa planului de antrenament şi de menţinere a sănătăţii sportivilor; f) transmite autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărei rază funcţionează datele privind starea de sănătate a sportivilor, precum şi eventualele accidente înregistrate în teren. Capitolul III Controlul profesional al activităţii cabinetului de medicină sportivă Articolul 11Autoritatea de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti pe a cărei rază funcţionează cabinetele de medicină sportivă şi Colegiul Medicilor din România, direct sau prin structurile teritoriale, exercită controlul profesional, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 12Medicul specialist de medicină sportivă, fie că este salariat al angajatorului care organizează un astfel de serviciu în cadrul structurii sportive autorizate, fie că prestează serviciile medicale pe baza unui contract privind furnizarea serviciilor de medicină sportivă, are următoarele atribuţii generale şi specifice:A. Atribuţii generale: a) ia măsuri pentru prevenirea accidentelor, din cauze medicale, în cursul practicării efortului fizic; b) asigură controlul medical al celor implicaţi în procesul efortului fizic, din momentul începerii acestui proces şi pe toată durata executării contractului individual sportiv sau nesportiv pentru recuperare şi refacere; c) comunică echipei tehnice, respectiv antrenorului şi angajatorului, numele sportivilor apţi/inapţi din punct de vedere medical; d) stabileşte şi comunică echipei tehnice tipul de antrenament, de recuperare, de refacere, corespunzător stării de sănătate a sportivului; e) reevaluează periodic tipul de activitate fizică a fiecărui sportiv, în funcţie de starea de sănătate şi de parametrii biologici ai acestuia.B. Atribuţii specifice: a) recomandă investigaţiile necesare pentru a stabili diagnosticul medico-sportiv; b) evaluează diagnosticul bolilor intercurente, în limita competenţei, precum şi al celor legate de activitatea sportivă; c) apelează la membrii unei echipe interdisciplinare formate din medici specialişti de: medicină internă, pediatrie, ortopedie, traumatologie, neurologie, psihiatrie, laborator clinic, cardiologie, imagistică medicală, precum şi psihologi şi psihologi sportivi, sistematizând şi concluzionând rezultatele necesare pentru avizul medical "apt/inapt de efort fizic". Pentru orele de educaţie fizică din şcoli, avizul medical poate fi eliberat de către medicul şcolar în colaborare cu medicii de specialitate; d) efectuează examinări medicale la începutul activităţii, în timpul antrenamentelor, periodic, la reluarea activităţii care presupune efort fizic în cadru organizat şi la încetarea acestui tip de activitate; e) asigură controlul medical al sportivilor şi al celor care practică efort fizic în cadru organizat, asistenţă medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice, ale cluburilor sportive şi asistenţă medicală la bazele sportive, în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor, precum şi la locurile amenajate în alte locaţii decât cele prevăzute; f) coordonează monitorizarea biologică a pacienţilor şi a efectelor biologice consecutive efortului fizic, după o prealabilă selecţie a celor mai adecvate teste; g) ţine evidenţa şi supraveghează bolile legate de activitatea fizică şi supraveghează bolile cronice la pacienţii care fac efort fizic în cadru organizat; h) înregistrează şi declară bolile, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice; i) stabileşte aptitudinea de efort fizic, cu ocazia oricărei examinări medicale; j) avizează locurile unde se practică efort fizic în cadru organizat; k) organizează primul ajutor şi tratamentul de urgenţă standard; l) recomandă tipul de efort fizic care este util în funcţie de capacitatea de efort fizic şi aptitudine celor care doresc să practice efort fizic; m) consiliază asupra programelor de sănătate, dietă, medicaţie de susţinere a efortului fizic şi refacere şi asupra metodelor de refacere eficiente; n) evaluează aptitudinea pentru efort fizic, în concordanţă cu starea de sănătate, şi promovează adaptarea antrenamentului la posibilitatea pacientului; o) promovează capacitatea de efort fizic, sănătatea, îndemânarea şi antrenamentul; p) consiliază pacienţii vârstnici şi pe cei cu dizabilităţi; q) consiliază în problemele de recuperare şi refacere a celor care practică efort fizic în cadru organizat; r) îndeplineşte atribuţiile precizate în dispoziţiile legale privind măsurile antidoping; s) evaluează permanent capacitatea de efort fizic. Capitolul IV Secretul profesional Articolul 13Rezultatele examinărilor medicale efectuate se comunică angajatorilor prin avizul medical, în termenii apt sau inapt de efort fizic. Pentru sportivii de performanţă din loturile naţionale şi olimpice, avizul medical se eliberează numai de către Institutul Naţional de Medicină Sportivă. Articolul 14Medicul specialist de medicină sportivă declară periodic accidentele, bolile infecţioase şi parazitare cu risc de transmitere în colectivitate autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ministerului Sănătăţii Publice. Articolul 15Orice document medical în care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigaţii şi/sau concluzii diagnostice se eliberează numai pacientului în cauză. Articolul 16Medicul de familie primeşte date considerate ca fiind necesare în domeniul îngrijirilor primare de sănătate şi cu privire la medicaţia interzisă de legile internaţionale antidoping. Capitolul V Medicul specialist de medicină sportivă Articolul 17 (1) Sportivul care practică efort fizic într-un cadru organizat se află în evidenţa unui medic de familie şi a unui medic specialist de medicină sportivă şi beneficiază de asistenţă medicală conform contractului-cadru. Medicul de familie şi medicul specialist de medicină sportivă colaborează pentru a asigura starea de sănătate a sportivilor aflaţi în evidenţă. (2) Colaborarea dintre medicul de familie şi medicul specialist de medicină sportivă presupune: a) evidenţa sportivului pe lista medicului de familie şi înscrierea datelor personale în carnetul de sănătate; b) transmiterea de către medicul de familie a datelor sportivului cabinetului de medicină sportivă care supraveghează activitatea sportivului şi care, la rândul său, completează carnetul de sănătate cu datele pe care le deţine; c) informarea medicului de familie de către medicul specialist de medicină sportivă în legătură cu medicaţia de susţinere a efortului fizic, de refacere fizică, precum şi cu medicaţia acceptată şi cea interzisă de forurile internaţionale sportive, pe bază de scrisoare medicală; d) comunicarea oricărui tratament administrat sportivului de către medicul de familie şi/sau de către alţi medici specialişti medicului specialist de medicină sportivă pentru avizare. Această comunicare presupune prezentarea documentelor medicale pe care sportivul le deţine: reţete, scrisori medicale sau bilete de externare. (3) Cabinetul medicului specialist de medicină sportivă şi cabinetul medicului de familie comunică permanent, atât prin intermediul carnetului de sănătate, cât şi prin alte mijloace, cum ar fi: înscrisuri, recomandări şi altele asemenea, în vederea obţinerii de informaţii complete şi corecte asupra stării de sănătate a sportivului. Articolul 18 (1) Sportivul trebuie să deţină asupra sa carnetul de sănătate, care cuprinde următoarele date: a) antecedentele heredo-colaterale; b) antecedentele fiziologice şi patologice personale; c) diagnosticul stării de sănătate; d) avizul epidemiologic; e) avizul medical, care conţine diagnosticul stării de dezvoltare şi nutriţie şi diagnosticul capacităţii de efort fizic. (2) Modelul carnetului de sănătate este elaborat de Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu Institutul Naţional de Medicină Sportivă, ca for metodologic, şi cuprinde elemente de protecţie împotriva eventualelor tentative de falsificare. (3) Medicii sunt răspunzători de exactitatea datelor înscrise în carnetul de sănătate. Articolul 19 (1) În cazul deplasărilor de la locul de reşedinţă, în absenţa medicului lotului, sportivul este luat în evidenţă de medicul specialist de medicină sportivă din teritoriu, pe baza datelor înscrise în carnetul de sănătate, şi este afiliat medicului de familie cu care colaborează medicul specialist de medicină sportivă pe plan local. (2) Prevederile art. 17 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi colaborării dintre medicii prevăzuţi la alin. (1). Articolul 20În cadrul Institutului Naţional de Medicină Sportivă se creează o bază de date, cu toate informaţiile medicale ale sportivilor legitimaţi, bază care poate fi accesată de toţi medicii acreditaţi de această instituţie. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 21Medicul specialist de medicină sportivă trebuie să deţină o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională. Articolul 22 (1) Comisia naţională de soluţionare a cazurilor deosebite şi a litigiilor profesionale în medicina sportivă se înfiinţează şi funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Medicină Sportivă, care asigură condiţiile tehnice de desfăşurare a activităţii. (2) Comisia naţională de soluţionare a cazurilor deosebite şi a litigiilor profesionale în medicina sportivă este formată din: a) 3 medici desemnaţi de Institutul Naţional de Medicină Sportivă; b) un medic desemnat de şeful disciplinei de medicină sportivă a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"; c) medicul specialist de medicină sportivă al sportivului analizat. Articolul 23Pentru obţinerea specialităţii în medicină sportivă se organizează concurs de rezidenţiat, în condiţiile legii. Articolul 24Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 noiembrie 2007.Nr. 321.---------

Noutăți

 • CODUL MUNCII din 1950 (LEGE nr. 3 din 30 mai 1950)
 • LEGE nr. 235 din 31 octombrie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 259 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei în ediţie oficială a codurilor şi a altor legi complexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 10 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 113 din 8 aprilie 1947 privind ratificarea Tratatului de Comerţ şi Navigaţie între România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, încheiat la Moscova la 20 februarie 1947
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 228 din 25 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii
 • LEGE nr. 186 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 555 din 23 martie 1865 de instituirea perceptorilor
 • LEGE nr. 135 din 24 iulie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 398 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 342 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Lozna, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Dersca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 327 din 5 decembrie 2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 114 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 119 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 572 din 22 decembrie 2003 privind declararea municipiului Lugoj Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 414 din 18 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 8 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori modificând Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998
 • LEGE nr. 55 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010
 • LEGE nr. 215 din 22 mai 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 707 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 339 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei
 • LEGE nr. 35 din 1 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 58 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • ORDONANŢA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 770 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 170 din 29 noiembrie 2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 183 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 295 din 2 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 253 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020