Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 28 aprilie 1987 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecată
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 19 din 5 mai 1987 -
LEGE nr. 1 din 28 aprilie 1987pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecată Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 19 din 5 mai 1987

Articolul 1Legea nr. 59/1968 privind comisiile de judecată, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 27 din 9 martie 1973, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Comisiile de judecată sînt alcătuite din 9 membrii, care se aleg, în condiţiile legii de faţa, pe timp de 4 ani, după cum urmează: a) membrii comisiilor prevăzute în art. 3, de către personalul muncitor sau membrii organizaţiilor respective; b) membrii comisiilor de judecată prevăzute în art. 4, de către consiliile populare."2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Comisiile de judecată din întreprinderi, organizaţii economice, instituţii şi celelalte organizaţii socialiste de stat, constituie conform prevederilor art. 7, judeca următoarele litigii de muncă, dacă obiectul lor are o valoare de cel mult 10. 000 lei sau este neevaluabil în bani; a) litigiile dintre personalul muncitor şi organizaţiile socialiste în legătură cu încheierea şi executarea contractului de muncă; b) litigiile privind pretenţii referitoare la drepturi în legătură cu desfacerea contractului sau reintegrarea în munca, în cazul în care nu se contesta temeinicia şi legalitatea acestor măsuri."3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Comisiile de judecată din cooperativele agricole de producţie au, pe lîngă competenţa prevăzută în art. 15, şi pe aceea de a judeca litigiile privind plingerile membrilor cooperativelor agricole de producţie împotriva hotărîrilor consiliului de conducere al cooperativei prin care au fost obligaţi la despăgubiri pentru pagube aduse cooperativei, precum şi împotriva hotărîrilor prin care consiliul de conducere le-a rezolvat cererile referitoare la retributia muncii, dacă în toate aceste cazuri obiectul lor are o valoare de cel mult 10.000 lei."4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Comisiile de judecată din cooperativele meşteşugăreşti au, pe lîngă competenţa prevăzută în art. 15, şi pe aceea de a judeca litigiile dintre cooperativele meşteşugăreşti şi membrii acestora în legătură cu pagube aduse cooperativei, precum şi orice pretenţii dintre cooperativele meşteşugăreşti şi membrii cooperatori în legătură cu raporturile de muncă, dacă în toate aceste cazuri obiectul lor are o valoare de cel mult 10.000 lei."5. La articolul 20 alineatul 1, după litera f) se introduc literele g), h) şi 1), cu următorul cuprins:"g) abandonul de familie (art. 305). În cazul acestei infracţiuni sînt competente sa incerce împăcarea părţilor şi comisiile de judecată de la locul unde domiciliază partea vătămată; h) nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 307); i) tulburarea folosinţei locuinţei (art. 320)."6. După articolul 27 se introduc articolele 27^1, 27^2, 27^3 şi 27^4, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - Comisia de judecată, în cazul unor fapte prevăzute de legea penală, altele decît cele de la art. 27, săvîrşite de un minor între 14-18 ani, va dispune măsura încredinţării acestuia, pe o durată de unu la doi ani, colectivului în care munceste sau învaţă, stabilind, totodată, reguli stricte de disciplina şi comportare, a căror respectare va fi urmărită de colectivul de muncă sau învăţătura şi de familie.În cazuri excepţionale, cînd minorii între 14-18 ani săvîrşesc fapte penale deosebit de grave, competenţa revine instanţei de judecată, care va dispune măsurile prevăzute de lege.Art. 27^2. - Pe durata măsurii încredinţării colectivului în care munceste sau învaţă, minorul are următoarele obligaţii: a) să respecte cu stricteţe programul de muncă sau învăţătura, precum şi celelalte măsuri prevăzute în regulamentul de ordine interioară ori, după caz, în regulamentul şcolar; b) să se conformeze regulilor de disciplina şi să respecte măsurile dispuse în vederea îndreptării lui; c) să aibă o buna conduita la locul de muncă sau învăţătura; d) sa dea dovadă de sîrguinţa în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin; e) să depună staruinta pentru obţinerea unei calificări la locul de muncă, respectiv rezultate bune la învăţătura; f) să aibă o comportare corecta în societate şi în familie şi să respecte legile tarii şi regulile de convieţuire socială.Art. 27^3. - Colectivul de muncă sau învăţătura căruia i-a fost încredinţat minorul are următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa urmărească şi sa îndrume îndeaproape modul de comportare a minorului la locul de muncă sau învăţătura şi în societate, în scopul îndreptării lui; b) sa păstreze o legătură permanenta cu conducerea unităţii, şcolii, organizaţiei de sindicat, organizaţiei de tineret şi cu familia minorului, în vederea luării celor mai bune măsuri pentru corectarea acestuia; c) sa pună în discuţie abaterile minorului de la regulile de comportare şi disciplina stabilite, depunind staruinta pentru îndreptarea lui; d) sa sesizeze pe procuror, pentru a lua măsurile prevăzute de lege, în cazul în care minorul săvîrşeşte din nou o faptă prevăzută de legea penală.Dacă înainte de împlinirea duratei măsurii de încredinţare se schimba locul de muncă sau de învăţătura al minorului, conducerea unităţii, respectiv a şcolii, va comunică noului loc de muncă sau de învăţătura hotărîrea comisiei de judecată, în vederea aplicării, în continue, a măsurii dispuse.Art. 27^4. - Părinţii sau reprezentanţii legali ai minorului încredinţat colectivului de muncă sau de învăţătura sînt obligaţi sa supravegheze îndeaproape comportarea acestuia, sa urmărească şi să asigure respectarea şi aducerea la îndeplinire de către minor a măsurilor stabilite de comisia de judecată în vederea îndreptării lui, în care scop vor tine permanent legătură cu colectivul de muncă sau de învăţătura căruia i-a fost încredinţat minorul."7. Articolul 46 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Hotărîrile executorii ale comisiei de judecată prin care s-au recunoscut ori acordat drepturi de orice fel organizaţiilor socialiste şi cele prin care s-au luat măsurile prevăzute în art. 27 alin. 1 lit. b) şi art. 27.1 se vor comunică organelor în drept, în vederea executării lor."8. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Litigiile privind desfacerea contractului sau reintegrarea în munca a personalului muncitor, pricinile prevăzute în art. 18 lit. b), precum şi litigiile de muncă prevăzute în art. 13, 15 alin. 1 lit c), art. 16, 17 şi 23, dacă obiectul lor are o valoare mai mare de 10.000 lei, sînt de competenţa judecătoriei. Litigiile privind desfacerea contractului şi reintegrarea în munca a personalului muncitor cu funcţii de răspundere se soluţionează potrivit prevederilor Codului muncii, iar cele privind alte persoane încadrate în munca prevăzute în legi speciale se soluţionează potrivit dispoziţiilor din acele legi."9. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - Pe lîngă Consiliul de Miniştri se instituie o comisie alcătuită din delegaţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii Republicii Socialiste România, Ministerului Muncii, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Consiliului Central al Asociaţiei juristilor, care va da îndrumări cu privire la organizarea şi funcţionarea comisiilor de judecată.Pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti se constituie colective formate din reprezentanţi, pe plan local, ai organelor şi organizaţiilor prevăzute la alin. 1, care vor asigura instruirea şi îndrumarea unitară a comisiilor de judecată din raza lor de activitate." Articolul 2Cauzele privind litigii de muncă aflate în curs de judecată, care potrivit prevederilor prezentei legi sînt de competenţa comisiilor de judecată, vor fi trimise spre soluţionare acestora.Cauzele privind faptele penale prevăzute de art. 305, 307 şi 320 din Codul penal, aflate în curs de urmărire penală, pentru care potrivit dispoziţiilor rezentei legi comisiile de judecată incearca împăcarea părţilor, vor fi trimise acestora.În cauzele privind faptele penale prevăzute la alin. 2, aflate în curs de judecată, instanţele vor continua judecata. Articolul 3Legea nr. 59/1968 privind comisiile de judecată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dîndu-se articolelor o noua numerotare.PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSAN-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2011 privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
 • LEGE nr. 55 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 262/1977 pentru completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 210/1977 cu privire la majorarea pensiilor
 • LEGE nr. 53 din 24 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 103 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, prin reorganizarea comunei Voila
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 173 din 12 iunie 2007 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 209 din 30 iunie 2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 83 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanţarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a dotării cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 25 iulie 2000
 • LEGE nr. 78 din 8 aprilie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
 • LEGE nr. 37 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnică
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 89 din 2 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 38 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte, şi Republica Bulgaria şi România, pe de altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a Acordului dintre România şi Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 10 octombrie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 5 din 1 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 286 din 27 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 1 din 13 martie 1969 pentru modificarea unor articole din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 8 din 18 februarie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 22 din 13 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 155 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 37 din 20 aprilie 1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 329 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 42 din 11 aprilie 2014 privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
 • LEGE nr. 45 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 94/1971 pentru modificarea Decretului nr. 55/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Agricole, aprobat prin Legea nr. 15/1970
 • LEGE nr. 1 din 8 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 288 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 290 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 30 din 22 decembrie 1978 Codul vamal al Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 octombrie 2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020