Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 257 din 19 iulie 2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007 -
LEGE nr. 257 din 19 iulie 2007privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Starea de mobilizare şi de război se declară, iar starea de asediu şi de urgenţă se instituie potrivit legii. (2) Trecerea de la starea de pace la starea de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă impune completarea patrimoniului unităţilor existente la pace, precum şi al celor care se transformă sau se înfiinţează, cu tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale, potrivit organizării la război. (3) Prin unitate, în sensul prezentei legi, se înţelege toate elementele din structura organizatorică a instituţiilor componente ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care au stat de organizare, denumire şi/sau indicativ proprii. Articolul 2 (1) Necesarul de tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se stabileşte pe baza prevederilor statelor de organizare, normelor de înzestrare la război şi eşalonării stocurilor de produse şi materiale. (2) Eşalonarea stocurilor de produse şi materiale se aprobă de conducătorii Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Articolul 3Înzestrarea unităţilor, potrivit statelor de organizare, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, cu tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale se face din existentul la pace, stocurile instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2), constituite în timp de pace pentru completare/rezerve proprii, şi achiziţii/rechiziţii de la operatorii economici. Articolul 4Documentele de mobilizare privind asigurarea cu tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale pentru starea de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se actualizează ori de câte ori modificările intervenite în statele de organizare a unităţilor prevăzute la art. 1 variază cu mai mult de 10% din personal sau când intervin modificări în normele de înzestrare. Articolul 5Personalul din instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) are dreptul, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, la hrană gratuită. Articolul 6 (1) Hrănirea personalului instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se face, de regulă, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii de personal, care constituie norme de hrană zilnice. (2) Normele de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Hrănirea personalului din instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) se poate face şi pe bază de alocaţie valorică, cu aprobarea conducătorilor acestora. (4) Rezerviştii primesc, pe timpul concentrării la starea de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, aceleaşi drepturi de hrană ca şi militarii activi. Articolul 7 (1) Structura normelor de hrană care se aplică personalului din instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se stabileşte în mod unitar de Ministerul Apărării împreună cu celelalte instituţii publice prevăzute la art. 2 alin. (2), în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanţă cu nevoile nutritive ale personalului şi în raport cu eforturile depuse pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, precum şi în procesul de instruire şi îndeplinire a misiunilor, condiţiile de mediu şi alţi factori specifici. (2) Hrănirea personalului se face, de regulă, prin unităţi proprii. (3) În situaţia în care hrănirea personalului nu se poate asigura potrivit alin. (2), aceasta se va realiza prin operatori economici de profil, în limita valorii financiare a normei de hrană la care are dreptul. Cheltuielile directe şi indirecte aferente activităţii de preparare şi servire a hranei, precum şi profitul negociat ce revine operatorului economic de profil vor fi suportate de la bugetul de stat, în condiţiile legii. (4) Personalul instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2), care are dreptul la hrană gratuită potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de hrană preparată, primeşte valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană la care are dreptul. (5) Pentru aplicarea normelor de hrană, precum şi a celor referitoare la înzestrarea cu tehnică, produse şi materiale specifice hrănirii, echipării şi asigurării medicale, conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) vor emite instrucţiuni proprii. Articolul 8 (1) Pentru asigurarea hrănirii în situaţii neprevăzute a personalului propriu, instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aproviziona, din creditele bugetare alocate, un stoc de siguranţă de produse agroalimentare neperisabile, peste cantităţile destinate nevoilor de consum lunar, calculat pentru 30 de zile. (2) În cazul unor unităţi izolate, stocul de siguranţă prevăzut la alin. (1) poate fi asigurat pentru o perioadă mai mare, în funcţie de situaţia concretă a acestora. (3) Aprovizionarea cu produse pentru iarnă se poate face fără a depăşi nevoile de consum pentru un an. Articolul 9 (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot înfiinţa în unităţile subordonate şi în garnizoane popote, pentru care cheltuielile de organizare şi funcţionare se suportă din creditele bugetare aprobate. (2) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor se asigură din avansuri de credite bugetare, în condiţiile legii, urmând ca justificarea lor să se facă, pe măsura recuperării contravalorii produselor consumate, de la abonaţii popotei. (3) Instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) pot constitui stocuri de siguranţă pentru popote, în vederea asigurării consumului pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare. (4) Produsele agroalimentare necesare popotelor se asigură, în principal, prin depozitele unităţilor, la preţurile la care acestea au fost aprovizionate. (5) Pentru felurile de mâncare şi preparatele ce se desfac prin popote sau puncte de hrănire, care au fost supuse unor prelucrări culinare, preţurile de vânzare se calculează prin însumarea valorii produselor folosite ca materie primă calculate la preţurile cu care au fost aprovizionate, la care se adaugă o cotă de până la 3%. Sumele încasate din această cotă se vor folosi pentru îmbunătăţirea meselor servite şi pentru acoperirea eventualelor pierderi sau deprecieri de produse ori materiale. (6) Cota de 3% prevăzută la alin. (5) nu se aplică în cazul hrănirii prin normele în natură care se realizează prin popotă. (7) Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea popotelor se aprobă de către conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2). Articolul 10Valoarea financiară a normelor de hrană pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se stabileşte şi se actualizează conform reglementărilor în vigoare pe timp de pace. Articolul 11 (1) Persoanele reţinute şi prizonierii de război beneficiază de o normă de hrană specială, sub formă de hrană preparată care se serveşte în săli de mese separate de cele ale trupelor proprii. (2) Norma de hrană pentru persoanele reţinute şi prizonierii de război se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată în concordanţă cu tratatele la care România este parte. Articolul 12 (1) Înzestrarea unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) cu tehnică şi materiale pentru aprovizionat şi depozitat produse agroalimentare, pentru preparat, transportat şi servit hrana, precum şi pentru dotarea atelierelor de resortul logisticii şi spălătoriilor se realizează potrivit normelor de înzestrare, în funcţie de prevederile statelor de organizare la război. (2) Normele de înzestrare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar structura acestora se aprobă de către conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2). (3) Tehnica şi materialele de resortul hrănirii se vor gestiona potrivit regulilor stabilite prin instrucţiunile de evidenţă a materialelor pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă. (4) În afară de tehnica şi materialele de resortul hrănirii prevăzute în normele de înzestrare, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se va folosi şi tehnica, precum şi celelalte materiale de resortul hrănirii existente în timp de pace asupra unităţilor militare. Articolul 13 (1) Pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, personalul militar, funcţionarii publici cu statut special, studenţii din instituţiile de învăţământ superior de formare a ofiţerilor, elevii şcolilor militare şi ai instituţiilor de învăţământ organizate în subordinea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) au dreptul la echipament gratuit şi nu mai primesc drepturile de echipament cuvenite pe timp de pace. (2) Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special care, datorită specificului, sunt obligaţi să poarte în majoritatea timpului ţinută civilă pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, potrivit prevederilor normelor din timp de pace, cu aprobarea conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2). (4) În unele situaţii speciale, conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aproba modificări în compunerea normelor de echipare şi ţinută a militarilor pe timp de război. (5) Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului pentru persoanele reţinute şi prizonierii de război se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (6) Pentru echiparea şi asigurarea cu materiale de resortul echipamentului a rezerviştilor, la declararea stării de mobilizare sau de război ori la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, se constituie stocuri din timp de pace, pe baza normelor de echipare la război. Articolul 14 (1) Pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, personalul din instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) are dreptul la asigurare medicală, asistenţă medicală, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. (2) Normele de înzestrare cu medicamente, instrumentar, aparatură medicală şi inventare sanitare, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 15Hrănirea animalelor prevăzute în statele de organizare se face, pe timp de război, în conformitate cu reglementările adoptate în timp de pace.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 iulie 2007.Nr. 257.------

Noutăți

 • LEGE nr. 605 din 22 decembrie 2003 privind modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 265 din 7 decembrie 2000 privind desfiinţarea unilaterala a regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 138 din 8 iunie 2015 privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 163 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Timişoara privind finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timişoara, în valoare de 19.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999
 • LEGE nr. 125 din 16 octombrie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 436 din 25 octombrie 2004 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 91 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 144 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37 din 5 august 1994 privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor
 • LEGE nr. 131 din 20 iulie 1999 pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 191 din 24 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 191 din 10 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 mai 2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 438 din 25 octombrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Grădina prin reorganizarea comunei Târguşor, judeţul Constanţa
 • LEGE nr. 78 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 45 din 14 mai 1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport
 • LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 529 din 25 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 124 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 15 din 2 decembrie 1988 privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 25 din 27 februarie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • LEGE nr. 53 din 1 aprilie 2009 privind transmiterea unor imobile, clădiri şi terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 242 din 9 iunie 2004 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 50 din 2 martie 1998 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta la 3 iulie 1996
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 125 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 14 mai 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 4 octombrie 2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 394 din 22 iunie 1943 pentru accelerarea judecaţilor în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 13 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020