Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 209 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007 -
LEGE nr. 209 din 2 iulie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind Depozitul legal de documente"2. Înaintea articolului 1 se introduce capitolul I cu următorul titlu:"CAPITOLUL IDispoziţii generale"3. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se constituie şi se organizează Depozitul legal de documente, denumit în continuare Depozitul legal. (2) Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural naţional mobil."4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de documente, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite: a) cărţi, broşuri, fascicole; b) ziare, reviste, almanahuri, calendare şi publicaţii seriale; c) extrase din publicaţii seriale; d) partituri muzicale; e) reproduceri în serie ale albumelor, lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale ilustratelor şi cărţilor poştale ilustrate; f) atlase, hărţi plane, în relief şi globulare, planuri tiparite; g) materiale de comunicare propagandistică, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv: programe, anunţuri, afişe, proclamaţii, planşe; h) teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare; i) documente în formă electronică, pe urmatorul tip de suport: disc, casetă, videocasetă, CD, DVD şi, respectiv, cele pe următorul tip de suport: diafilm, diapozitiv, microfilm, microfişă; j) publicaţii, având caracter oficial, ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative; k) standarde şi norme tehnice şi de funcţionare; l) documente numismatice şi filatelice; m) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc., cu excepţia celor prevăzute la art. 5."5. După articolul 2 se introduce capitolul II cu următorul titlu:"CAPITOLUL IIOrganizarea Depozitului legal"6. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Depozitul legal este organizat, la nivel central, de către Biblioteca Naţională a României şi are ca beneficiari: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară «Mihai Eminescu» Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară «Eugen Todoran» Timişoara, Biblioteca Militară Naţională şi Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti. (2) Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile judeţene şi de Biblioteca Metropolitană Bucureşti."7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele prevăzute la art. 2 produse în România, precum şi cele realizate în străinătate de către persoane juridice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate. (2) Documentele prevăzute la art. 2 realizate în străinătate de către persoane fizice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate, pot fi trimise cu titlu de depozit legal."8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Nu sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informaţională redusa agende, cărţi de vizită, ferpare, plicuri de corespondenţă, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj - produse în serie şi destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material şi de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, documentele de valoare - documente bancare, bilete de transport şi de spectacole, acte de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filme artistice şi documentare de lung şi scurt metraj, materiale de publicitate şi de reclamă cu caracter comercial, materiale ce conţin informaţii secrete de stat sau secrete de serviciu."9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pentru documentele prevăzute la art. 2, produse în România, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, aparţine producătorilor: edituri, persoane fizice sau juridice care realizează documente în regie proprie, ateliere, case/studiouri de înregistrare, Banca Naţională a României, Monetăria Statului, Compania Naţională «Poşta Româna» S.A., precum şi altor asemenea producători. (2) În cazul documentelor realizate în străinătate de către sau pentru persoane juridice române, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestora."10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 7 exemplare, următoarele documente: a) cărţile, cu excepţia ediţiilor rare şi bibliofile; b) broşurile; c) extrasele din publicaţii seriale. (2) Biblioteca Naţională a României reţine 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi un exemplar destinat schimbului internaţional de publicaţii, şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare «Mihai Eminescu» Iaşi, Bibliotecii Centrale Universitare «Eugen Todoran» Timişoara. (3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice care nu sunt încadrate în armată, se trimit, într-un exemplar, suplimentar faţă de cele care se trimit Bibliotecii Naţionale a României, la Biblioteca Militară Naţională şi la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti."11. După articolul 7 se introduc 4 noi articole, articolele 7^1 -7^4, cu urmatorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 6 exemplare, următoarele documente: a) publicaţiile seriale; b) publicaţiile cu caracter oficial ale autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi la culegerile de acte normative; c) manualele şcolare; d) documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri; e) documentele în formă electronică difuzate pe discheta, CD-uri, DVD-uri. (2) Biblioteca Naţionala a României reţine două exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare «Mihai Eminescu» Iaşi şi Bibliotecii Centrale Universitare «Eugen Todoran» Timişoara. (3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice care nu sunt încadrate în armată, se trimit, într-un exemplar, suplimentar faţă de cele care se trimit Bibliotecii Naţionale a României, la Biblioteca Militara Naţionala şi la Centrul de Studii şi Pastrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti. (4) Tezele de doctorat se trimit, în câte un exemplar, la Biblioteca Naţională a României, de către Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului şi la Biblioteca Academiei Române, de către universitaţile responsabile.Art. 7^2. - (1) Se trimit la Biblioteca Naţionala a României, în 3 exemplare, următoarele documente: a) partiturile muzicale; b) programele, anunţurile, afişele, proclamaţiile, cu valoare de memorie culturală; c) atlasele, albumele, hărţile plane, în relief şi globulare, planurile tipărite; d) reproducerile în serie ale lucrărilor de artă grafica, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale cărţilor poştale şi cărţilor poştale ilustrate; e) microfilmele, microfişele. (2) Biblioteca Naţionala a României reţine două exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi distribuie un exemplar Bibliotecii Academiei Române.Art. 7^3. - (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în două exemplare, următoarele documente: a) ediţiile rare şi bibliofile; b) cursurile universitare tipărite sau multigrafiate; c) rezumatele tezelor de doctorat; d) standardele şi normele tehnice şi de funcţionare; e) fascicolele. (2) Biblioteca Naţională a României reţine un exemplar pentru Depozitul legal propriu şi distribuie celalalt exemplar Bibliotecii Academiei Române.Art. 7^4. - Se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Academiei Române documentele numismatice şi filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile şi marcile poştale."12. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În cazul documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi art. 7^1 alin. (1), persoanele prevăzute la art. 6 trimit un exemplar suplimentar cu titlu de depozit legal la biblioteca judeţeana din judeţul în care "şi au sediul, respectiv domiciliul, şi un exemplar la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în vederea includerii documentelor în Depozitul legal local."13. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal către bibliotecile prevăzute la art. 7 şi art. 7^1 -7 4 are caracter obligatoriu. Documentele se trimit cu titlu gratuit. (2) Cheltuielile de expediere a documentelor cu titlu de depozit legal trimise de către persoanele prevăzute la art. 6 se asigură de către acestea, iar cheltuielile de expediere între biblioteci se suportă de către bibliotecile care le expediază, din sumele prevăzute în bugetele proprii."14. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Persoanele fizice şi juridice care trimit documente pentru Depozitul legal sunt obligate să înscrie în actele însoţitoare următoarele date necesare identificării fiecărui exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, preţul şi numărul de comandă. Aceste date se adaptează în funcţie de categoria documentelor trimise. (2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal trebuie să figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi următoarele date: numele/denumirea şi domiciliul/sediul producătorului, luna şi anul tipăririi, numărul internaţional standardizat - I.S.B.N., tirajul şi, în cazul tipăririi în străinatate, ţara în care a fost tipărită cartea."15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Biblioteca Naţională a României este autorizată să exercite funcţia de agenţie naţională pentru Depozit legal şi are, în aceasta calitate, următoarele atribuţii: a) asigură controlul bibliografic naţional - C.B.N. - asupra documentelor prevăzute la art. 2 din prezenta lege; b) întocmeşte statistica oficială a ediţiilor naţionale; c) atribuie numărul de Depozit legal; d) atribuie numerele internaţionale standardizate ale cărţilor I.S.B.N.- şi ale publicaţiilor seriale - I.S.S.N. - şi întocmeşte catalogarea înaintea publicării - C.I.P.; e) creează şi gestionează baza de date a editurilor cu sediul în România; f) urmăreşte şi controlează modul în care persoanele fizice şi juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de depozit legal, se conformează acestei obligaţii; g) urmăreşte şi controlează modul în care bibliotecile beneficiare prelucrează, depozitează şi conservă cărţile şi celelalte documente primite cu titlu de depozit legal; h) reţine, prelucrează, depozitează şi conservă, ca fond intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de depozit legal şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 şi art. 7^1 -7^3 ."16. La articolul 12, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Instituţiile beneficiare ale exemplarelor de depozit legal au următoarele obligaţii:".17. După articolul 12 se introduce capitolul III cu următorul titlu:"CAPITOLUL IIIContravenţii şi sancţiuni"18. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de depozit legal în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al documentului sau valoarea documentară. Fac excepţie documentele prevăzute la art. 7^2 lit. b). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul prevăzut la art. 13 alin. (1). (3) Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale pentru savârşirea contravenţiei prevăzute la art. 15 alin. (1), contravenienţii sunt obligaţi să trimită pentru Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei. (2) Netransmiterea documentelor conform alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională între limitele prevăzute la art. 15 alin. (1), reduse la jumătate. Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în situaţia în care contravenienţii probează ca, anterior sau începând cu data aplicării amenzii contravenţionale pentru savârşirea contravenţiei prevăzute la art. 15 alin. (1), nu mai deţin documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei."20. După articolul 16 se introduce capitolul IV cu următorul titlu:"CAPITOLUL IVDispoziţii finale"21. Articolul 17 se abrogă. Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIILegea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 209.________

Noutăți

 • LEGE nr. 267 din 22 decembrie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 530 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 232 din 10 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 364 din 10 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice şi juridice nerezidente
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 350 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului
 • LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
 • LEGE nr. 104 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acţiuni şi al terenurilor deţinute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
 • LEGE nr. 118 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea unor acţiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internaţional al vârstnicilor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 71 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 94 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 4 iulie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 291 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 238 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 138 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 14 din 1 iulie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 80/1977 privind primirea la studii pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetăţenilor străini
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 9 noiembrie 2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 70 din 16 aprilie 2010 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
 • LEGE nr. 73 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 73 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Damasc la 24 iunie 2008
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 17 din 17 februarie 1997 pentru modificarea articolului 330^1 din Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 15 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit
 • LEGE nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 92 din 31 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 26 octombrie 2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020