Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 3 din 1 iulie 1983 cu privire la contractul-angajament
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL Nr. 51 DIN 09/07/83 -
LEGE nr. 3 din 1 iulie 1983cu privire la contractul-angajament Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 51 din 9 iulie 1983

Dezvoltarea proprietăţii întregului popor, în condiţiile perfecţionării cadrului organizatoric al democraţiei muncitoresti, de participare nemijlocită a maselor la conducerea economiei, pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii impune întărirea, în continuare, a răspunderii oamenilor muncii, a organelor de conducere colectivă, pentru gospodărirea şi valorificarea superioară a tuturor resurselor, creşterea eficientei economice, sporirea venitului naţional, unica sursa a progresului economico-social şi de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii.În acest scop este necesar ca patrimoniul unităţilor socialiste să fie încredinţat, pe bază de contract, oamenilor muncii din unităţi, care în calitate de proprietari ai mijloacelor de producţie şi în acelaşi timp de producători şi beneficiari ai valorilor materiale şi spirituale, poarta întreaga răspundere pentru conducerea directa şi efectivă a fiecărei unităţi, pentru buna gospodărire a tuturor mijloacelor materiale şi financiare încredinţate din proprietatea întregului popor.Statul, în calitate de administrator general al proprietăţii întregului popor, asigura înfăptuirea politicii de dezvoltare economico-socială planificata a tarii, controlul modului de gospodărire a patrimoniului încredinţat colectivelor de oameni ai muncii, astfel încît toate unităţile să-şi desfăşoare activitatea pe principiile economice ale eficientei şi rentabilitatii.Pentru reglementarea cadrului juridic de încredinţare a patrimoniului unităţilor socialiste colectivelor de oameni ai muncii şi de intarire, pe aceasta baza, a prerogativelor şi raspunderilor care le revin din calitatea lor de proprietari, producători şi beneficiari, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1În scopul intaririi autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, creşterii răspunderii colectivelor de oameni ai muncii, organelor de conducere colectivă din întreprinderi, centrale, ministere şi alte organe centrale, precum şi a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în dezvoltarea şi apărarea proprietăţii întregului popor, gospodărirea judicioasă şi eficienta a tuturor bunurilor încredinţate şi realizarea sarcinilor ce le revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială se instituie, în condiţiile prezentei legi, contractul-angajament. Articolul 2Contractul-angajament se încheie între: a) stat, în calitate de administrator general al proprietăţii întregului popor-reprezentat prin ministere, organe centrale sau locale în subordinea cărora funcţionează întreprinderile şi centralele - şi colectivele de oameni ai muncii din aceste unităţi; b) stat - reprezentat, din împuternicirea Consiliului de Stat, de primul-ministru al guvernului - şi ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti. Articolul 3Prin contractul - angajament dintre stat şi colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi şi centrale, patrimoniul acestor unităţi - parte integrantă din proprietatea întregului popor - se încredinţează personalului muncitor, în vederea exercitării nemijlocite a prerogativelor şi raspunderilor ce decurg din calitatea oamenilor muncii de proprietari, producători şi beneficiari.Contractul - angajament stabileşte obligaţiile şi răspunderile fiecărui colectiv de oameni ai muncii cu privire la păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului încredinţat, buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare, realizarea sarcinilor de plan, în scopul obţinerii unei eficiente superioare, care să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, constituirea fondurilor proprii ale unităţii, participarea într-o măsura cît mai mare la satisfacerea necesităţilor generale ale economiei. Articolul 4Contractul - angajament dintre stat şi ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în calitate de administratori ai patrimoniului unităţilor socialiste din subordine, stabileşte obligaţia acestora de a acţiona permanent pentru utilizarea cu maxima eficienta a potenţialului tehnico-productiv din unităţile respective, valorificarea superioară a resurselor, asimilarea de noi produse şi introducerea de tehnologii avansate, asigurarea aprovizionarii şi desfacerii producţiei, creşterea eficientei exporturilor, realizarea integrală şi la termen a sarcinilor de plan, apărarea şi dezvoltarea patrimoniului încredinţat oamenilor muncii din unităţi. Articolul 5Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale sînt obligate sa stabilească măsurile necesare pentru gospodărirea cu maxima eficienta a patrimoniului încredinţat, aplicarea întocmai a prevederilor din contractul-angajament, asigurarea condiţiilor tehnice, organizatorice şi economice în vederea îndeplinirii planului în toate sectoarele de activitate.Periodic, odată cu dezbaterea în consiliile oamenilor muncii şi în adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale a realizării prevederilor din planul naţional unic şi bugetul de venituri şi cheltuieli, se va analiza şi modul în care au fost îndeplinite obligaţiile şi răspunderile ce decurg din contractul-angajament, stabilindu-se măsuri pentru gospodărirea cu maxima eficienta a patrimoniului unităţii.La ministere şi celelalte organe centrale, precum şi la consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, analiza modului de îndeplinire a prevederilor contractului-angajament se face în consiliile de conducere ale acestora, respectiv în comitetele executive, tinindu-se seama de concluziile şi hotărîrile adoptate de adunările generale din întreprinderile şi centralele din subordine. Articolul 6Fiecare om al muncii, la încadrarea în munca într-o unitate socialistă, va semna un angajament individual cuprinzînd obligaţiile ce îi revin din contractul-angajament pentru realizarea exemplara a sarcinilor de producţie, respectarea normelor tehnologice şi de disciplina a muncii, folosirea cu randament superior a maşinilor şi utilajelor, a tuturor fondurilor fixe, utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei, ridicarea calităţii produselor, precum şi obligaţia de a milita permanent pentru aplicarea şi respectarea stricta a hotărîrilor de partid şi legilor tarii.Miniştrii, ceilalţi conducatori ai organelor centrale sau locale, directorii generali ai centralelor şi directorii întreprinderilor vor semna un angajament individual prin care îşi asuma răspunderea pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului încredinţat, gospodărirea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale şi financiare, aplicarea stricta a hotărîrilor de partid şi a legilor. Articolul 7Cuprinsul contractului-angajament pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale şi comitete executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, precum şi al angajamentelor individuale, se aproba prin decret al Consiliului de Stat. Capitolul 2 Încheierea contractului-angajament, obligaţiile şi răspunderile părţilor Secţiunea I Contractul-angajament dintre stat şi colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi şi centrale Articolul 8Contractul-angajament dintre stat şi colectivul de oameni ai muncii din întreprinderi şi centrale va cuprinde obligaţiile ce revin personalului muncitor pentru buna gospodărire şi dezvoltare a patrimoniului încredinţat, pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare. În contract se vor cuprinde, în principal, următoarele: a) utilizarea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale şi băneşti încredinţate, realizarea integrală a sarcinilor de plan, introducerea progresului tehnic şi ridicarea calităţii producţiei, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili şi energie şi sporirea gradului de utilizare a materialelor refolosibile, asigurarea aprovizionarii şi a desfacerii producţiei, creşterea eficientei exporturilor, a rentabilitatii tuturor produselor şi serviciilor şi, pe aceasta baza, autofinantarea întregii activităţi; b) sporirea mai rapida a productivitatii muncii decît a retributiilor, astfel încît să se asigure atît fondurile necesare majorării retributiei cît şi resursele pentru acoperirea cheltuielilor generale ale statului; c) utilizarea judicioasă a forţei de muncă, dimensionarea la strictul necesar a personalului, perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, respectarea stricta a ordinii şi disciplinei în munca; d) folosirea fondurilor proprii şi altor fonduri băneşti numai în conformitate cu prevederile de plan şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli, cu respectarea stricta a dispoziţiilor legale; e) dezvoltarea patrimoniului, restituirea fondurilor primite de la societate, constituirea celorlalte fonduri prevăzute de lege, participarea într-o măsura cît mai mare la progresul general al societăţii.Contractul-angajament privind încredinţarea patrimoniului centralei va cuprinde atît obligaţiile ce revin personalului muncitor pentru buna gospodărire şi dezvoltare a acestuia, inclusiv a celui aflat în autogestiunea unităţilor componente fără personalitate juridică, cît şi obligaţiile referitoare la coordonarea, îndrumarea, controlul şi sprijinul activităţii întreprinderilor subordonate. Articolul 9Consiliul oamenilor muncii răspunde nemijlocit pentru stabilirea măsurilor necesare de gospodărire judicioasă a patrimoniului încredinţat, valorificarea cu maxima eficienta a întregului potenţial tehnico-productiv al unităţii, îndeplinirea tuturor obligaţiilor decurgind din contractul-angajament faţă de stat.Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, în calitate de gestionar colectiv al patrimoniului încredinţat potrivit contractului-angajament, asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului oamenilor muncii şi răspunde direct de luarea măsurilor necesare pentru utilizarea fondurilor materiale şi financiare, cu respectarea stricta a destinaţiilor stabilite prin plan şi bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a dispoziţiilor legale.Directorul întreprinderii şi, după caz, directorul general al centralei, preşedinte al biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, prin angajament individual îşi asuma răspunderea directa a gestionării întregului patrimoniu al unităţii şi pentru aplicarea măsurilor necesare în vederea realizării sarcinilor de plan, intaririi ordinei şi disciplinei la fiecare loc de muncă, respectării hotărîrilor de partid şi a legilor tarii, îndeplinirii întocmai a tuturor obligaţiilor rezultate din contractul-angajament.Consiliul oamenilor muncii, biroul executiv al acestuia, directorul întreprinderii, precum şi directorul general al centralei, răspund în faţa adunării generale a oamenilor muncii, forul suprem al proprietarilor şi producătorilor, pentru modul de gestionare a patrimoniului încredinţat şi de realizare a tuturor obligaţiilor ce revin colectivului oamenilor muncii din contractul-angajament.Adunarea generală a oamenilor muncii, pe baza raportului consiliului oamenilor muncii, analizează situaţia aducerii la îndeplinire a prevederilor din contractul-angajament, stabilind măsurile pentru aplicarea mai ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, a principiilor socialiste de retribuire, pentru creşterea eficientei economice. Articolul 10Oamenii muncii, în calitate de producători, proprietari şi beneficiari, răspund pentru conducerea directa şi efectivă a unităţii, pentru păstrarea, dezvoltarea şi apărarea patrimoniului încredinţat, gospodărirea judicioasă a acestuia, precum şi pentru rezultatele economice obţinute.Fiecare om al muncii are dreptul şi obligaţia de a se pronunţa asupra tuturor problemelor ce interesează buna desfăşurare a activităţii, perfecţionarea acesteia, munca organelor de conducere, participind nemijlocit la elaborarea, adoptarea şi înfăptuirea hotărîrilor. Oamenii muncii noi încadraţi au calitatea de membri asociaţi ai colectivului, cu drept de vot consultativ.În raport cu participarea la îndeplinirea sarcinilor de plan şi cu rezultatele economico-financiare obţinute oamenii muncii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru munca depusa.Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru realizarea sarcinilor de plan, astfel încît personalul muncitor să poată beneficia în întregime de retribuţiile şi celelalte drepturi stabilite potrivit legii. Articolul 11Ministerul sau organul central ori local care a încheiat contractul-angajament ca reprezentant al statului răspunde de soluţionarea problemelor generale privind elaborarea şi realizarea sarcinilor de plan, precum şi de îndrumarea şi controlul activităţii de gospodărire, de către colectivul de oameni ai muncii, a patrimoniului încredinţat potrivit contractului-angajament. Secţiunea a II-a Contractul-angajament dintre stat şi ministere, alte organe centrale ori comitete executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti Articolul 12Prin contractul-angajament dintre stat şi minister, alt organ central, precum şi prin contractul-angajament dintre stat şi comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti se stabilesc obligaţiile şi răspunderile ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, în calitate de administratori ai patrimoniului unităţilor din subordine, cu privire la: a) utilizarea cu maxima eficienta a potenţialului tehnico-productiv al tuturor unităţilor din subordine, conducerea prin plan a activităţii economice a acestora; b) valorificarea superioară a resurselor materiale, asimilarea de noi produse şi introducerea de tehnologii avansate, folosirea integrală a capacităţilor de producţie, gospodărirea judicioasă a resurselor, reducerea consumurilor, creşterea gradului de utilizare a materialelor refolosibile; c) creşterea productivitatii muncii, îmbunătăţirea calităţii şi competitivitatii produselor şi serviciilor, precum şi a rentabilitatii acestora şi a eficientei exporturilor, în vederea intaririi permanente a autogestiunii economico-financiare în toate unităţile subordonate; d) utilizarea raţională şi eficienta a forţei de muncă, coordonarea activităţii de organizare a producţiei şi a muncii, de asigurare a cadrelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor; e) organizarea şi efectuarea controlului în toate unităţile din subordine şi stabilirea măsurilor necesare pentru înlăturarea deficienţelor constatate, întărirea ordinii şi disciplinei în fiecare unitate. Articolul 13Consiliul de conducere al ministerului sau altui organ central, respectiv comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, în întregul său şi fiecare membru în parte, răspund nemijlocit de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul-angajament încheiat potrivit art. 12. Articolul 14Ministrul, conducătorul organului central sau preşedintele comitetului executiv al consiliului popular judeţean ori al municipiului Bucureşti, prin angajamentul individual îşi asuma răspunderea directa pentru îndeplinirea politicii partidului şi statului în domeniul de activitate pe care îl coordonează, realizarea sarcinilor de plan, întărirea autoconducerii şi autogestiunii în toate unităţile din subordinea organului respectiv, respectarea întocmai a hotărîrilor de partid şi a legilor tarii. Capitolul 3 Dispoziţii finale Articolul 15Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător instituţiilor de stat. Articolul 16Personalul muncitor existent în unităţi la data încheierii contractului-angajament va semna angajamentul individual în termen de 30 zile de la încheierea acestui contract. Articolul 17Personalul muncitor nou încadrat are obligaţia de a lucra în unitate minimum 5 ani, în condiţiile prevăzute în contractul-angajament. În această perioadă personalul muncitor are calitatea de membru asociat al colectivului de muncă.Unităţile socialiste au obligaţia de a asigura pregătirea profesională a membrilor asociaţi şi perfecţionarea pregătirii lor profesionale în raport cu calificarea şi cu drepturile prevăzute de lege.Membrii asociaţi primesc 50% din sumele ce li se cuvin din fondul de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, iar diferenţa se consemnează la C.E.C. pe numele acestora, urmînd a fi eliberata la finele perioadei de 5 ani.În cazul în care membrii asociaţi părăsesc unitatea înainte de împlinirea termenului de 5 ani, din proprie iniţiativă, în mod nejustificat, sau ca urmare a desfacerii contractului de muncă din motive ce le sînt imputabile, au obligaţia sa restituie cheltuielile efectuate de unitate cu pregătirea lor profesională, precum şi celelalte cheltuieli ale unităţii de care au beneficiat cu titlu gratuit în perioada respectiva; de asemenea, membrii asociaţi pierd dreptul de a primi suma consemnată la C.E.C. potrivit alineatului precedent.După trecerea perioadei de 5 ani, membrii asociaţi devin membri cu drepturi depline, calitate în care vor putea alege şi să fie aleşi în organele de conducere colectivă; personalul din conducere va fi recrutat numai dintre membrii cu drepturi depline. --------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 65 din 1 noiembrie 1991 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de electricitate "Renel".
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 57 din 28 februarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • LEGE nr. 691 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 198 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 23 decembrie 1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 124 din 30 mai 2017 privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 215 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 175 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 12 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 206 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 433 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 32 din 27 martie 2014 pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013
 • LEGE nr. 11 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 240 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • LEGE nr. 1.251 din 15 decembrie 1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 18 decembrie 2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica M
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 88 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 167 din 22 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Chişinău la 21 iulie 2015
 • LEGE nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
 • LEGE nr. 488 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
 • LEGE nr. 108 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 15 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 29 iunie 2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a (RO9905-9908), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia
 • LEGE nr. 725 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGE nr. 101 din 16 septembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afară căsătoriei, încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975
 • LEGE nr. 23 din 3 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • LEGE nr. 195 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 299 din 14 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021