Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 13 aprilie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*)privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*) Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 13 aprilie 2007

----------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 31 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 468/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 217/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează condiţiile referitoare la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor în întreprinderile de dimensiune comunitară şi în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, în vederea îmbunătăţirii dreptului la informare şi consultare al salariaţilor. Articolul 2 (1) Comitetul european de întreprindere sau procedura de informare şi consultare se instituie, după modalităţile prevăzute de prezenta lege, în fiecare întreprindere de dimensiune comunitară şi în fiecare grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, definite potrivit art. 4. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară include una sau mai multe întreprinderi ori unul sau mai multe grupuri de întreprinderi care sunt, de asemenea, de dimensiune comunitară, comitetul european de întreprindere se constituie la nivelul grupului, în afara cazului în care acordul la care se referă art. 19 prevede altfel. Articolul 3Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială. Capitolul II Definiţii şi domeniu de aplicare Secţiunea 1 Termeni şi expresii utilizate Articolul 4În sensul prevederilor prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. întreprindere - o entitate publică sau privată care desfăşoară o activitate economică, cu scop lucrativ sau nu;2. grup de întreprinderi - un grup cuprinzând o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate;3. reprezentanţii salariaţilor - reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau persoanele alese şi mandatate să reprezinte salariaţii, potrivit legii şi/sau practicii naţionale;4. întreprindere de dimensiune comunitară - întreprinderea care angajează minimum 1.000 de salariaţi în statele membre şi, în cel puţin două state membre diferite, cel puţin 150 de salariaţi în fiecare dintre acestea;5. întreprindere care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi - întreprinderea care poate exercita o influenţă dominantă asupra unei alte întreprinderi, denumită întreprindere controlată, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al regulilor care o guvernează.Se prezumă capacitatea de a exercita o influenţă dominantă, fără a se exclude însă proba contrară, atunci când o întreprindere, direct sau indirect, îndeplineşte unul dintre următoarele criterii: a) poate numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, comitetului de direcţie sau ai consiliului de supraveghere al unei alte întreprinderi; b) controlează majoritatea voturilor ataşate acţiunilor emise de o altă întreprindere; c) deţine majoritatea capitalului social subscris al unei alte întreprinderi.Drepturile de vot şi de numire pe care le deţine întreprinderea care exercită controlul le includ pe cele ale oricărei alte întreprinderi controlate şi pe cele ale oricărei persoane sau ale oricărui organism care acţionează în nume propriu, dar în interesul întreprinderii care exercită controlul sau al oricărei alte întreprinderi controlate.Nu este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care deţine participaţii într-o altă întreprindere, atunci când prima dintre acestea se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 lit. b) sau c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată.Nu se prezumă exercitarea unei influenţe dominante exclusiv pe baza faptului că un reprezentant îşi exercită atribuţiile, în conformitate cu prevederile legii, cu privire la lichidare, faliment, insolvabilitate, încetare de plăţi sau o procedură similară.Atunci când două sau mai multe întreprinderi dintr-un grup îndeplinesc unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c) ale prezentului punct, este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care îndeplineşte criteriul prevăzut la lit. a), fără a se exclude însă posibilitatea probei că o altă întreprindere are capacitatea de a exercita o influenţă dominantă.Legislaţia aplicabilă pentru a determina dacă o întreprindere este o întreprindere care exercită controlul este cea a statului membru care guvernează întreprinderea respectivă. Dacă legislaţia care guvernează întreprinderea nu este cea a unui stat membru, legislaţia aplicabilă este cea a statului membru pe al cărui teritoriu este situat reprezentantul întreprinderii sau, în absenţa unui astfel de reprezentant, conducerea centrală a întreprinderii din grup care angajează cel mai mare număr de salariaţi;6. grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară - grupul de întreprinderi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) angajează cel puţin 1.000 de salariaţi în statele membre; b) conţine cel puţin două întreprinderi membre ale grupului în state membre diferite; c) cel puţin o întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariaţi într-un stat membru şi cel puţin o altă întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariaţi într-un alt stat membru;7. conducerea centrală - conducerea centrală a întreprinderii de dimensiune comunitară sau conducerea centrală a întreprinderii care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;8. consultare - schimbul de opinii şi stabilirea unui dialog între reprezentanţii salariaţilor şi conducerea centrală sau orice alt nivel de conducere;9. salariatul - persoana încadrată în muncă în baza unui contract individual de muncă sau de ucenicie;10. comitetul european de întreprindere - comitetul constituit conform prevederilor cuprinse în cap. III sau IV, în vederea informării şi consultării salariaţilor;11. grupul special de negociere - grupul constituit în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14, în vederea negocierii cu conducerea centrală cu privire la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor;12. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European.Pentru stabilirea numărului de salariaţi, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitară şi al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară, se ia în calcul numărul mediu de salariaţi, inclusiv salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial, angajaţi în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a iniţiat negocierea prevăzută la art. 8.La cererea reprezentanţilor salariaţilor, conducerea centrală pune la dispoziţie informaţii privind numărul de salariaţi al întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicare Articolul 5 (1) Prezenta lege se aplică: a) întreprinderilor de dimensiune comunitară şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară care au conducerea centrală în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European; b) întreprinderilor de dimensiune comunitară şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, dar şi-a desemnat un reprezentant în România; c) întreprinderilor de dimensiune comunitară şi grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru şi nici nu şi-a desemnat un reprezentant într-un stat membru, atunci când filiala, sucursala sau orice alt sediu secundar al unei astfel de întreprinderi ori, după caz, întreprinderea membră a grupului care angajează cel mai mare număr de salariaţi într-un stat membru este situată în România. (2) În aplicarea prezentei legi, reprezentantul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi, respectiv, conducerea întreprinderii, filialei, sucursalei sau a oricărui alt sediu secundar prevăzut la alin. (1) lit. c) sunt consideraţi drept conducere centrală. (3) Atribuţiile şi competenţa comitetului european de întreprindere, precum şi sfera procedurii de informare şi consultare acoperă toate filialele, sucursalele şi celelalte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre şi toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre, cu excepţia cazului în care acordul prevăzut la art. 19 stabileşte o arie mai largă de aplicare. Articolul 6 (1) Prevederile prezentei legi nu se aplică societăţilor europene înfiinţate conform Regulamentului CE nr. 2.157/2001, precum şi societăţilor cooperatiste europene înfiinţate conform Regulamentului CE nr. 1.435/2003, în cazul în care acestea sunt întreprinderi de dimensiune comunitară sau întreprinderi care exercită controlul asupra unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară. (2) În cazul în care grupul special de negociere constituit în cadrul societăţilor prevăzute la alin. (1) decide să nu înceapă negocieri sau să pună capăt negocierilor deja începute, prevederile prezentei legi sunt aplicabile. Capitolul III Constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor Articolul 7Conducerea centrală are obligaţia creării condiţiilor şi mijloacelor necesare pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare în întreprinderile ori grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege. Secţiunea 1 Grupul special de negociere Articolul 8 (1) Conducerea centrală situată în România iniţiază negocieri pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare, din oficiu sau la solicitarea scrisă a cel puţin 100 de salariaţi ori, după caz, a reprezentanţilor acestora din cel puţin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare situate în cel puţin două state membre diferite. (2) Cererea privind iniţierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare se adresează conducerii centrale definite potrivit prezentei legi. Articolul 9În vederea constituirii comitetului european de întreprindere sau a instituirii procedurii de informare şi consultare a salariaţilor, se creează un grup special de negociere. Articolul 10Grupul special de negociere are rolul de a stabili cu conducerea centrală din România, printr-un acord scris, domeniul de aplicare, componenţa, atribuţiile şi durata mandatului comitetului sau comitetelor europene de întreprindere ori modalităţile de aplicare a uneia sau mai multor proceduri de informare şi consultare a salariaţilor. Articolul 11 (1) Grupul special de negociere este compus din minimum 3 membri, iar numărul maxim de membri nu poate depăşi numărul de state membre, cu reprezentarea ambelor sexe. (2) În cadrul grupului special de negociere este desemnat sau ales cel puţin un membru suplimentar din fiecare stat membru în care întreprinderea de dimensiune comunitară are una ori mai multe filiale, sucursale sau orice alte sedii secundare ori în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară are una sau mai multe întreprinderi. (3) Desemnarea sau alegerea de membri suplimentari în grupul special de negociere va avea în vedere reprezentarea ambelor sexe şi se face după următoarele reguli: a) un membru suplimentar pentru fiecare stat membru în care sunt angajaţi cel puţin 10% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară; b) 2 membri suplimentari pentru fiecare stat membru în care sunt angajaţi cel puţin 20% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară; c) 3 membri suplimentari pentru fiecare stat membru în care sunt angajaţi cel puţin 40% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară; d) 4 membri suplimentari pentru statul membru în care sunt angajaţi cel puţin 60% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară; e) 5 membri suplimentari pentru statul membru în care sunt angajaţi cel puţin 75% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. Articolul 12 (1) În România membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi de către reprezentanţii salariaţilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. În situaţia inexistenţei acestor reprezentanţi, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi cu majoritatea voturilor salariaţilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. (2) Membrii grupului special de negociere pot alege un preşedinte dintre ei şi pot adopta un regulament de organizare şi funcţionare. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum şi aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora. Articolul 13Pentru asigurarea continuităţii în cadrul grupului special de negociere în situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listă de rezervă, astfel: a) un înlocuitor pentru fiecare stat membru; b) un înlocuitor suplimentar, dacă cel puţin 75% dintre salariaţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt încadraţi în unul şi acelaşi stat membru. Articolul 14Conducerea centrală situată în România este informată cu privire la componenţa grupului special de negociere şi a persoanelor care figurează pe lista de rezervă. Conducerea centrală informează şi conducerile filialelor, sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, precum şi conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară. Articolul 15 (1) Cheltuielile aferente negocierilor acordului pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor se suportă de conducerea centrală. (2) Conducerea centrală depune toate diligenţele în vederea asigurării membrilor grupului special de negociere a resurselor materiale şi financiare necesare îndeplinirii atribuţiilor lor. (3) În măsura în care conducerea centrală şi grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experţi, conducerea centrală va suporta cheltuielile numai pentru un expert. Secţiunea a 2-a Acordul privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor Articolul 16 (1) Conducerea centrală convoacă, în termen de 30 de zile de la data comunicării componenţei grupului special de negociere, o reuniune cu membrii acestuia, în scopul încheierii unui acord privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. Conducerea centrală informează despre aceasta conducerile locale. (2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior datei la care este convocat de conducerea centrală, potrivit alin. (1). (3) În scopul realizării atribuţiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de către experţi, la alegerea acestuia. Articolul 17În vederea încheierii acordului prevăzut la art. 19, deciziile grupului special de negociere se iau cu votul majorităţii membrilor. Articolul 18 (1) Grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor, să oprească negocierile cu conducerea centrală sau să nu le iniţieze. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) şi în lipsa unui acord între grupul special de negociere şi conducerea centrală, prin care se decide altfel, grupul special de negociere se dizolvă. (3) O nouă solicitare de convocare, respectiv de constituire a grupului special de negociere poate fi introdusă cel mai devreme după 2 ani de la data deciziei prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiei în care părţile fixează un termen mai scurt. (4) În situaţia luării unei decizii în condiţiile alin. (1), dispoziţiile subsidiare prevăzute în prezenta lege nu sunt aplicabile. Articolul 19 (1) Acordul dintre grupul special de negociere şi conducerea centrală are ca scop fie constituirea comitetului european de întreprindere, fie instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. (2) Acordul trebuie să se încheie în formă scrisă. Articolul 20Acordul privind constituirea şi funcţionarea comitetelor europene de întreprindere stabileşte cel puţin: a) întreprinderile care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară sau filialele, sucursalele ori alte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară cărora li se aplică acordul; b) componenţa comitetului european de întreprindere, numărul de membri, cu reprezentarea ambelor sexe, repartiţia locurilor şi durata mandatului membrilor; c) atribuţiile şi procedura informării şi consultării comitetului european de întreprindere; d) locul, frecvenţa şi durata reuniunilor comitetului; e) resursele financiare şi materiale necesare funcţionării, care vor fi alocate comitetului; f) durata acordului şi procedura de renegociere a acestuia. Articolul 21 (1) Conducerea centrală şi grupul special de negociere pot conveni, prin acord scris, să instituie una sau mai multe proceduri de informare şi consultare, în loc să constituie un comitet european de întreprindere. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), acordul trebuie să prevadă modalităţile concrete în care reprezentanţii salariaţilor au dreptul de a se reuni pentru a fi informaţi şi de a se consulta cu conducerea centrală în privinţa informaţiilor care le sunt comunicate, respectiv de a se reuni pentru a discuta cu privire la informaţiile care le sunt comunicate. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se referă, în principal, la aspectele transnaţionale care afectează considerabil interesele salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. Articolul 22Acordului prevăzut la art. 19 nu i se aplică dispoziţiile subsidiare din prezenta lege, dacă prin acesta nu se prevede contrariul. Capitolul IV Dispoziţii subsidiare Secţiunea 1 Aplicabilitate Articolul 23 (1) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile în oricare dintre situaţiile următoare: a) conducerea centrală şi grupul special de negociere decid astfel; b) conducerea centrală refuză deschiderea negocierilor în termen de 6 luni de la data solicitării salariaţilor, formulată potrivit art. 8 alin. (1); c) în termen de 3 ani de la data solicitării salariaţilor, formulată potrivit art. 8 alin. (1), conducerea centrală şi grupul special de negociere nu sunt în măsură să încheie un acord şi grupul special de negociere nu a luat decizia prevăzută la art. 18 alin. (1). (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) se constituie un comitet european de întreprindere, în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol. Secţiunea a 2-a Componenţa comitetului european de întreprindere Articolul 24 (1) Comitetul european de întreprindere este compus din salariaţi ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară desemnaţi ori aleşi de reprezentanţii salariaţilor sau, în absenţa acestora, de ansamblul salariaţilor. (2) Numărul membrilor comitetului european de întreprindere este de cel puţin 3 şi de cel mult 30, cu reprezentarea ambelor sexe. Articolul 25 (1) Comitetul european de întreprindere adoptă regulamentul său de organizare şi funcţionare. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor săi, precum şi aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora. Articolul 26Reprezentarea în comitetul european de întreprindere se asigură prin desemnarea sau alegerea unui membru din fiecare stat membru în care întreprinderea de dimensiune comunitară are una ori mai multe filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară are una sau mai multe întreprinderi. Articolul 27Desemnarea sau alegerea de membri suplimentari în comitetul european de întreprindere se face după procedura prevăzută la art. 11 alin. (3). Articolul 28 (1) Conducerea centrală verifică la fiecare 2 ani dacă numărul de salariaţi s-a schimbat; în acest caz numărul de membri dintr-un stat trebuie readaptat. (2) Când o asemenea schimbare este constatată, conducerea centrală notifică în scris comitetului european de întreprindere această schimbare. (3) Comitetul european de întreprindere va desemna sau va alege noii membri, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, potrivit art. 26 şi 27. Articolul 29Pentru a asigura continuitatea în cadrul comitetului european de întreprindere, în situaţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listă de rezervă, potrivit regulilor prevăzute la art. 13, cu reprezentarea ambelor sexe. Articolul 30 (1) Dacă dimensiunea comitetului european de întreprindere o justifică, acesta alege din rândul membrilor săi un comitet restrâns care cuprinde cel mult 3 membri, cu reprezentarea ambelor sexe. (2) Comitetul restrâns prevăzut la alin. (1) adoptă un regulament de organizare şi funcţionare. Articolul 31Conducerea centrală din România este informată cu privire la componenţa comitetului european de întreprindere, a comitetului restrâns, precum şi a persoanelor care figurează pe lista de rezervă. Ea informează şi conducerile filialelor, sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, precum şi conducerile întreprinderilor care compun grupul de dimensiune comunitară. Secţiunea a 3-a Competenţa şi funcţionarea comitetului european de întreprindere Articolul 32 (1) Competenţa comitetului european de întreprindere este limitată la informarea şi consultarea salariaţilor asupra problemelor care interesează ansamblul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară ori cel puţin două filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori întreprinderi ale grupului, situate în state membre diferite. (2) În cazul întreprinderilor sau al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, competenţa comitetului european de întreprindere este limitată la aspectele care privesc toate filialele, sucursalele şi orice alte sedii secundare ori toate întreprinderile membre ale grupului, situate în statele membre, sau care privesc cel puţin două filiale, sucursale ori alte sedii secundare sau întreprinderi ale grupului, situate în state membre diferite. Articolul 33 (1) Conducerea centrală convoacă, cel puţin o dată pe an, o reuniune cu comitetul european de întreprindere, pentru a-l informa şi a-l consulta cu privire la evoluţia activităţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară şi a perspectivelor acesteia, în baza unui raport elaborat de conducerea centrală. Reuniunea va avea în vedere, în principal, următoarele aspecte: a) structura întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară; b) situaţia economică şi financiară a acestora; c) evoluţia probabilă a activităţilor întreprinderii sau grupului de întreprinderi; d) situaţia angajărilor şi previziunile de dezvoltare în acest domeniu; e) producţia şi vânzările; f) investiţiile; g) principalele modificări care privesc organizarea întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi; h) introducerea noilor metode de lucru sau a noilor procedee de producţie; i) transferurile de producţie, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor părţi importante ale acestora; j) concedierile colective. (2) Conducerea centrală va comunică data reuniunii comitetului european de întreprindere şi conducerilor locale, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de aceasta. Articolul 34 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33, când intervin situaţii excepţionale care afectează considerabil interesele salariaţilor, în special în cazul schimbării sediului, închiderii întreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrâns sau, dacă acesta nu există, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat. (2) În acest caz comitetul european de întreprindere sau, după caz, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrală din România sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară ori al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, care are competenţa să ia decizii, pentru a fi informat şi consultat asupra măsurilor ce afectează considerabil interesele salariaţilor. (3) La reuniunea organizată cu comitetul restrâns au, de asemenea, dreptul să participe membrii care au fost aleşi sau desemnaţi de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare şi/sau de întreprinderile care sunt direct afectate de măsurile respective. Articolul 35 (1) Reuniunea de informare şi consultare prevăzută la art. 34 are loc în cel mai scurt timp posibil, pe baza unui raport elaborat de conducerea centrală sau de conducerile organizate la diferite niveluri. (2) Comitetul european de întreprindere poate exprima un punct de vedere cu privire la raport, la sfârşitul reuniunii sau într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 zile de la data reuniunii. Articolul 36Reuniunea prevăzută la art. 34 nu poate aduce atingere prerogativelor conducerii centrale. Articolul 37Înainte de orice reuniune cu conducerea centrală, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, care poate fi extins atunci când este cazul, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3), are dreptul să se reunească fără să fie prezentă conducerea centrală. Articolul 38 (1) Membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentanţii salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară ori, în absenţa acestora, pe toţi salariaţii asupra conţinutului şi rezultatului informărilor şi consultărilor desfăşurate potrivit prevederilor prezentului capitol. (2) Prevederile alin. (1) nu pot exonera membrii comitetului european de întreprindere sau membrii comitetului restrâns de obligaţia de confidenţialitate prevăzută la art. 44. Articolul 39 (1) După 4 ani de la data constituirii comitetului european de întreprindere, acesta examinează necesitatea iniţierii de negocieri în vederea încheierii unui acord potrivit art. 19 sau a menţinerii aplicării dispoziţiilor subsidiare prevăzute de prezentul capitol. (2) Dacă se decide iniţierea unei proceduri de negociere, se aplică prevederile art. 17, 19-22, art. 43 alin. (3) şi dispoziţiile subsidiare din prezenta lege, iar rolul grupului special de negociere este îndeplinit de comitetul european de întreprindere. Articolul 40 (1) Comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, după caz, poate fi asistat de experţi, la alegerea acestuia, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor lor. (2) Conducerea centrală situată în România suportă cheltuielile pentru cel puţin un expert. Articolul 41 (1) Cheltuielile de funcţionare ale comitetului european de întreprindere sunt suportate de conducerea centrală situată în România, conducere care va stabili, în colaborare cu comitetul european de întreprindere, bugetul anual al acestuia. (2) Conducerea centrală asigură membrilor comitetului european de întreprindere resursele financiare şi materiale care să le permită să îşi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile stabilite de prezenta lege. (3) Conducerea centrală preia, dacă nu s-a convenit altfel, cheltuielile de organizare a reuniunilor şi de traducere, precum şi cheltuielile aferente deplasării şi cazării membrilor comitetului european de întreprindere şi ale membrilor comitetului restrâns. Capitolul V Protecţia reprezentanţilor salariaţilor Articolul 42 (1) Membrii grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere şi reprezentanţii salariaţilor angajaţi în România beneficiază, în exercitarea funcţiilor lor, de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru reprezentanţii salariaţilor şi pentru persoanele alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. (2) Prevederea alin. (1) priveşte, în special, participarea la reuniunile grupului special de negociere ori ale comitetului european de întreprindere sau la orice altă reuniune realizată în cadrul acordului prevăzut la art. 19, precum şi plata salariului pentru membrii care fac parte din personalul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, în timpul absenţei necesare exercitării atribuţiilor acestora. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot fi supuse vreunei discriminări, concediate sau supuse altor sancţiuni, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor lor în conformitate cu prevederile prezentei legi. (4) Membrilor grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere şi reprezentanţilor salariaţilor trebuie să le fie acordate timpul şi mijloacele necesare pentru a le permite să informeze salariaţii cu privire la stadiul şi rezultatele procesului de informare şi consultare. Capitolul VI Dispoziţii diverse Articolul 43 (1) Relaţiile dintre conducerea centrală din România şi comitetul european de întreprindere se bazează pe principiul colaborării, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor lor reciproce. (2) Colaborarea dintre conducerea centrală şi reprezentanţii salariaţilor este necesară şi în cadrul procedurii de informare şi consultare a salariaţilor. (3) Negocierile dintre conducerea centrală şi grupul special de negociere se bazează pe principiul colaborării. Articolul 44Informaţiile cu caracter confidenţial comunicate cu acest titlu membrilor grupului special de negociere, membrilor comitetului european de întreprindere, experţilor, precum şi reprezentanţilor salariaţilor nu pot fi dezvăluite unor terţi nici după expirarea mandatului, indiferent de locul unde se găsesc aceste persoane. Articolul 45 (1) Conducerea centrală din România nu este obligată să comunice informaţii atunci când acestea, potrivit unor criterii obiective, prin natura lor, ar afecta grav funcţionarea întreprinderilor respective sau le-ar prejudicia. (2) Conducerea centrală din România are obligaţia motivării în scris a refuzului divulgării informaţiilor prevăzute la alin. (1). Articolul 46Solicitarea venită din partea conducerii centrale de respectare a confidenţialităţii, respectiv decizia conducerii centrale de a nu divulga informaţiile prevăzute la art. 45 poate fi contestată de comitetul european de întreprindere sau de reprezentanţii salariaţilor la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile. Capitolul VII Răspunderea contravenţională Articolul 47Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei următoarele fapte*):--------- Notă *) Amenzile sunt exprimate în monedă nouă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. a) obstrucţionarea constituirii, organizării sau funcţionării grupului special de negociere, a comitetului european de întreprindere sau împiedicarea instituirii ori aplicării procedurii de informare sau consultare a angajaţilor de către un membru al conducerii centrale ori al conducerii de un alt nivel în cadrul unei întreprinderi de dimensiune comunitară sau al unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară ori de către o persoană care acţionează în numele acestora; b) discriminarea unui membru al grupului special de negociere, al comitetului european de întreprindere sau al unui reprezentant al salariaţilor, care acţionează conform prezentei legi; c) divulgarea informaţiilor cu caracter confidenţial de către persoanele cărora le-au fost comunicate în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 48Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei**) sau de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control.----------- Notă **) Conform art. 15 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" se înlocuieşte cu "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse". Articolul 49Contravenţiilor prevăzute la art. 47 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 50Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare. Articolul 51Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Prezenta lege transpune:Directiva Consiliului 94/45/CE privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 254 din 30 septembrie 1994***);prevederile art. 13 alin. (1) din Directiva Consiliului 2001/86/CE de completare a Statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea salariaţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 294 din 10 noiembrie 2001****);prevederile art. 15 alin. (1) din Directiva Consiliului 2003/72/CE de completare a Statutului societăţii europene de cooperare cu privire la implicarea salariaţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 207 din 18 august 2003****).--------- Notă ***) Norma de transpunere se regăseşte în Legea nr. 217/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005. Notă ****) Normele de transpunere au fost introduse prin Legea nr. 468/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.-------

Noutăți

 • LEGE-CADRU nr. 339 din 12 iulie 2004 privind descentralizarea
 • LEGE nr. 36 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 495 din 20 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Poştală Universala privind organizarea la Bucureşti a celui de-al 23-lea Congres poştal universal, semnat la Bucureşti la 20 iunie 2003
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 36 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 56 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Georgia, semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 16 septembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 3 martie 2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 20 iunie 2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 638 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri şi băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2002 privind abrogarea art. 7^1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
 • LEGE nr. 314 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 1.051 din 19 august 1864 pentru Dreptul acordat strainilor de a cumpara imobile
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 270 din 5 octombrie 2005 pentru înfiinţarea comunei Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 210 din 13 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 95 din 13 iunie 1925 pentru Unificarea Administrativă
 • LEGE nr. 99 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
 • LEGE nr. 189 din 14 octombrie 2010 privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 536 din 25 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 569 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*)
 • LEGE nr. 144 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 174 din 14 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 586 din 29 octombrie 2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 26 noiembrie 1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • LEGE nr. 116 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021