Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 64 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2007 -
LEGE nr. 64 din 22 martie 2007pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe ratifică Protocolul adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/1999, aprobată prin Legea nr. 153/1999.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 22 martie 2007.Nr. 64.PROTOCOL ADIŢIONAL*)la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om_________ Notă *) Traducere.PREAMBULGuvernele statelor membre ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (C.E.M.N.), părţi la prezentul protocol adiţional, denumite în continuare părţi,conform prevederilor art. 3, 4, 5, 7 şi 8 ale Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998, denumit în continuare Acordul C.E.M.N.,conştiente de rolul crescut şi de importanţa strategiilor eficiente de prevenire referitoare la cooperarea în domeniul asistenţei de urgenţă,luând în considerare importanţa unei politici de răspuns mai eficace în caz de dezastre şi necesitatea cooperării practice în domeniul reducerii riscurilor majore şi prevenirii acestora, precum şi intensificarea acţiunilor în situaţii de urgenţă,reafirmând hotărârea lor de a realiza prin eforturi comune îmbunătăţirea constantă a aplicării prevederilor Acordului C.E.M.N.,în scopul securizării nivelului de coordonare a cooperării între autorităţile părţilor,au convenit următoarele: Articolul 1Crearea Reţelei de ofiţeri de legăturăPărţile vor crea Reţeaua C.E.M.N a ofiţerilor de legătură privind asistenţa de urgenţă, denumită în continuare Reţea, formată din ofiţerii de legătură desemnaţi de părţi ca fiind reprezentanţii lor. Articolul 2ObiectiveObiectivele Reţelei sunt următoarele:1. intensificarea cooperării în domeniul asistenţei de urgenţă şi asigurarea coordonării interacţiunii dintre autorităţile competente ale părţilor;2. stabilirea unei reţele de schimb de informaţii între autorităţile competente ale părţilor pentru a colabora efectiv în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă, în conformitate cu Acordul C.E.M.N. Articolul 3Sarcini şi funcţiiOfiţerii de legătură din Reţea au următoarele sarcini şi funcţii:1. să transmită statelor lor cererile celorlalţi ofiţeri de legătură, în situaţii de urgenţă, în decursul unei zile, iar, pentru celelalte situaţii, în decursul a 3 zile, conform prevederilor art. 4 şi 5 din Acordul C.E.M.N.;2. să transmită informaţiile solicitate părţilor, la cererea lor, conform prevederilor art. 4 din Acordul C.E.M.N.;3. să se întâlnească periodic pentru a aprecia tendinţele în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă în regiune, în vederea identificării unor noi forme de cooperare între autorităţile competente ale statelor membre C.E.M.N.;4. să informeze şi să propună autorităţilor respective modalităţile de continuare a intensificării cooperării;5. să faciliteze schimbul de experienţă practică între autorităţile competente ale statelor părţilor în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă. Articolul 4Statutul Reţelei în cadrul C.E.M.N.Reţeaua este un grup de cooperare în domeniul asistenţei de urgenţă, creată în conformitate cu prevederile art. 7 din Acordul C.E.M.N. Articolul 5Locul de desfăşurare a întâlnirilor ReţeleiÎntâlnirile Reţelei se vor desfăşura în clădirea Secretariatului Internaţional Permanent C.E.M.N., în cazul în care nu s-a decis altfel de către preşedintele C.E.M.N. în exerciţiu sau de către consiliul miniştrilor afacerilor externe. Articolul 6Organizare şi operaţii1. Reţeaua va opera conform Cartei şi Regulilor de procedură C.E.M.N., precum şi în conformitate cu prevederile Acordului C.E.M.N.2. Fiecare parte la prezentul protocol adiţional îşi va desemna un ofiţer de legătură în cadrul Reţelei, precum şi un locţiitor al acestuia.3. După numirea sau retragerea ofiţerilor de legătură din Reţea, părţile vor notifica în acest sens Secretariatul Internaţional Permanent C.E.M.N., în vederea informării tuturor statelor membre.4. Reţeaua se va întâlni periodic, cel puţin o dată pe an.5. Reţeaua îşi va îndeplini sarcinile sub autoritatea Grupului de lucru privind cooperarea în domeniul asistenţei de urgenţă, căruia îi raportează. Articolul 7CheltuieliToate cheltuielile ofiţerilor de legătură legate de aplicarea prevederilor prezentului protocol adiţional vor fi suportate de către partea care îi numeşte. Articolul 8Puncte de contact naţionalePărţile vor stabili un punct naţional de contact în cadrul autorităţilor lor competente, în ale cărui atribuţii intră, de preferinţă, cooperarea internaţională. Articolul 9Observatori şi invitaţi1. Reprezentanţii statelor observatoare la C.E.M.N. pot participa la lucrările Reţelei, în conformitate cu prevederile Cartei şi Regulilor de procedură C.E.M.N.2. Instituţiile sau agenţiile internaţionale relevante pot fi invitate la reuniunile Reţelei. Articolul 10Prevederi finale1. Prezentul protocol adiţional va fi deschis spre semnare sau aderare pentru oricare stat membru C.E.M.N.2. Secretariatul Internaţional Permanent C.E.M.N. va fi depozitarul prezentului protocol adiţional. Originalul acestuia, într-un singur exemplar în limba engleză, fiind depus la Secretariatul Internaţional Permanent C.E.M.N., care va transmite o copie certificată fiecărei părţi.3. Prezentul protocol adiţional va intra în vigoare în a 30-a zi de la data la care al treilea document de ratificare sau aprobare se depune la Secretariatul Internaţional Permanent C.E.M.N.4. Pentru fiecare parte care a ratificat, aprobat sau a aderat la prezentul protocol adiţional, după depunerea celui de-al treilea document de ratificare, aprobare sau aderare, prezentul protocol adiţional va intra în vigoare în a 30-a zi după data depunerii documentului de ratificare, aprobare sau aderare de către această parte.5. Oricare dintre părţi se poate retrage din prezentul protocol adiţional prin notificarea scrisă a Secretariatului Internaţional Permanent C.E.M.N. Retragerea va produce efecte după 3 luni de la data primirii notificării retragerii de către Secretariatul Internaţional Permanent C.E.M.N.6. Oricare parte poate propune amendarea prezentului protocol adiţional. Amendamentele vor fi acceptate cu consimţământul tuturor părţilor şi vor intra în vigoare conform alin. 3 şi 4 ale prezentului articol.7. După 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol adiţional, părţile vor proceda la o analiză intermediară a rezultatelor obţinute prin aplicarea prevederilor acestuia. O evaluare finală se va face după 4 ani de la intrarea sa în vigoare, în scopul convenirii măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea în continuare a cooperării.Pentru Guvernul Republicii AlbaniaPentru Guvernul Republicii ArmeniaPentru Guvernul Republicii Azerbaidjan(semnătură indescifrabilă)cu următoarea declaraţie (textul este anexat)Pentru Guvernul Republicii Bulgaria(semnătură indescifrabilă)Pentru Guvernul Georgiei(semnătură indescifrabilă)Pentru Guvernul Republicii Grecia(semnătură indescifrabilă)Pentru Guvernul Republicii MoldovaPentru Guvernul României(semnătură indescifrabilă)Pentru Guvernul Federaţiei RusePentru Guvernul Republicii TurciaPentru Guvernul Ucrainei(semnătură indescifrabilă)Copie certificată a originalului depozitat la Secretariatul PERMIS al C.E.M.N.DECLARAŢIARepublicii Azerbaidjan la Protocolul adiţional la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de omRepublica Azerbaidjan declară că niciun drept, obligaţie sau prevedere ce decurge din prezentul protocol adiţional nu se va aplica în legătură cu Republica Armenia.__________

Noutăți

 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 97 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier, situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vinatului
 • LEGE nr. 191 din 14 octombrie 2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral
 • LEGE nr. 24 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili
 • LEGE nr. 681 din 21 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 8 iulie 1994
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 30 decembrie 1997 privind utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 decembrie 2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 39 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 765/1968 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea garzilor patriotice
 • LEGE nr. 158 din 3 decembrie 2014 pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009
 • LEGE nr. 334 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • LEGE nr. 493 din 21 februarie 1928 privind actele stării civile
 • LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 269 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 1 din 8 februarie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, semnat la Bruxelles la 7 decembrie 1992, precum şi a memorandumului de înţelegere anexat la acesta
 • LEGE nr. 27 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015
 • LEGE nr. 284 din 19 noiembrie 2015 privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust
 • LEGE nr. 222 din 31 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 151 din 22 octombrie 2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
 • LEGE nr. 310 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea participării Consiliului Naţional al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA
 • LEGE nr. 201 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 101 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 447 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit fără dobânda acordat Societăţii Comerciale "I.C.P.P.A.M." - S.A. Baloteşti
 • LEGE nr. 40 din 12 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studii şi a actelor de studii eliberate în România şi în Republica Slovaca, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 385 din 17 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 5 din 19 ianuarie 1948 pentru modificarea unor dispoziţiuni din codul penal
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 213 din 28 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 30 iunie 2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 186 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 75 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 234 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 54 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
 • LEGE nr. 76 din 6 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 259 din 7 decembrie 2011 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
 • LEGE nr. 48 din 5 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 183 din 24 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • LEGE nr. 407 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 60 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 681/1969 privind modificarea Decretului nr. 281/1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii
 • LEGE nr. 376 din 3 decembrie 2009 pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020