Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 71 din 26 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007 -
LEGE nr. 71 din 26 martie 2007pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind instituirea Programului de dezvoltare ainfrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural"2. Înaintea articolului 1 se introduce titlul capitolului I cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IDispoziţii generale"3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prin prezenta ordonanţă se instituie Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, denumit în continuare Programul."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Scopul acestui Program este îmbunătăţirea situaţiei sociale, economice şi cultural-sportive a locuitorilor din zonele rurale vizate."5. După articolul 2 se introduce titlul capitolului II cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IIProgramul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural"6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Obiectivele generale sunt dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural românesc, format din satele componente ale comunelor, satele aparţinând oraşelor şi municipiilor şi zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplică Programul la reţeaua de drumuri publice comunale, judeţene şi naţionale prin poduri, podeţe şi punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, precum şi prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare."7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Obiectivele specifice sunt: creşterea pieţei agricole, a investiţiilor locale, a serviciilor publice şi scăderea abandonului şcolar."8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Beneficiarii direcţi ai acestui Program sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural, precum şi asociaţii ale acestora constituite conform legii, unde se realizează şi se utilizează investiţiile: poduri, podeţe, punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, sisteme de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare."9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Programul se aplică începând cu anul 2006 şi se va desfăşura pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege."10. După articolul 6 se introduce capitolul III cu articolele 6^1-6^4 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIProgramul de dezvoltare a infrastructuriiunor baze sportive din spaţiul ruralArt. 6^1. - Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural urmăreşte revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal.Art. 6^2. - Obiectivul principal al acestui Program, ca program naţional, îl constituie realizarea într-o primă etapă a 500 de baze sportive în timp de 2 ani, începând cu semestrul 2 al anului 2007.Art. 6^3. - Beneficiarii acestui Program sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural.Art. 6^4. - (1) Bazele sportive, ca obiective de investiţii sportive, se realizează în baza unor proiecte tipizate. (2) Terenul şi utilităţile necesare realizării şi funcţionării bazelor sportive se asigură de autorităţile administraţiei publice locale beneficiare ale investiţiei."11. După articolul 6^4 se introduce titlul capitolului IV cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IVFinanţarea proiectelor, avizarea şi aprobarea acestora"12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din: a) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului; b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; c) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor; d) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor; e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; g) 2 reprezentanţi ai primului-ministru; h) un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii; i) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România; j) un reprezentant al Federaţiei Române de Fotbal. (2) Reprezentanţii instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi desemnaţi la nivel de secretar de stat. (3) Preşedinţia Comisiei va fi asigurată de unul dintre reprezentanţii primului-ministru. (4) Componenţa nominală şi preşedintele Comisiei se stabilesc prin decizie a primului-ministru. (5) Comisia va elabora normele, regulamentele şi Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilităţii proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obţine finanţare în cadrul Programului. (6) Comisia va primi cererile de finanţare adresate de consiliile locale, le va selecta şi va aproba proiectele care corespund criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate. (7) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat, format din specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care va asigura şi monitorizarea derulării Programului."13. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pentru finanţarea proiectelor care fac obiectul prezentei ordonanţe se acordă bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. (2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Secretariatului General al Guvernului. (3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2009 aferentă desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural nu va depăşi suma de 3.000.000.000 lei. (4) Valoarea minimă a unei cereri de finanţare pentru un proiect cuprins în Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural va fi de 40.000 lei, iar valoarea maximă de 4.000.000 lei. (5) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2007-2008 aferent desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural nu va depăşi suma de 262.500.000 lei. (6) Valoarea de investiţii a fiecărui proiect cuprins în Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural nu va depăşi 525.000 lei. (7) Pe lângă sumele prevăzute la alin. (1), bugetele locale pot contribui la finanţarea lucrărilor respectivelor obiective de investiţii."14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Lucrările de investiţii aprobate de Comisie conform cererilor de finanţare se vor contracta cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei privind achiziţiile publice."15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Comisia va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului." Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 26 martie 2007.Nr. 71.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 128 din 24 iunie 2008 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • LEGE nr. 11 din 1971 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 434 din 27 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 60 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 681/1969 privind modificarea Decretului nr. 281/1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii
 • LEGE nr. 39 din 8 martie 1930 pentru autorizarea Ministerului Armatei să facă un schimb de terenuri cu D-na Carmen Herfurtt Sachsenheim din Braşov
 • LEGE nr. 80 din 30 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 50 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 34 din 27 martie 2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 108 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • LEGE nr. 77 din 25 aprilie 2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 183 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie
 • LEGE nr. 584 din 24 septembrie 1940 privitoare la interzicerea jocurilor de noroc pe bani
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 271 din 10 noiembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 25 din 17 decembrie 1969 ***Republicată privind regimul străinilor în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 81 din 20 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 174 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
 • LEGE nr. 162 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 251 din 14 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 3 martie 2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 11 iunie 1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 6 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 28 din 27 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 609 din 1 iulie 1941 pentru măsurile excepţionale aplicabile în timpul cât armata se află în stare de răsboiu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
 • LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021