Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007energiei electrice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2007

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Domeniul de reglementare (1) Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiţiile de accesabilitate, disponibilitate şi suportabilitate şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului. (2) Nu se supun dispoziţiilor prezentei legi: a) acumulatoarele electrice, grupurile electrogene mobile, instalaţiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel; b) sursele stationare de energie electrica în curent continuu; c) instalaţiile energetice amplasate în marea teritorială, care nu sunt racordate la reţeaua electrica. Articolul 2Obiectivele legiiActivităţile în domeniul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare trebuie să se desfăşoare pentru realizarea următoarelor obiective de baza: a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale; b) diversificarea bazei de resurse energetice primare; c) crearea şi asigurarea funcţionarii pieţelor concurentiale de energie electrica; d) asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrica şi la reţelele electrice de interes public; e) transparenta tarifelor, preţurilor şi taxelor la energie electrica în cadrul unei politici de tarifare, urmărind creşterea eficientei energetice pe ciclul de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice; f) constituirea stocurilor de siguranţă la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice, precum şi a energiei termice produse în cogenerare; g) asigurarea funcţionarii interconectate a Sistemului electroenergetic naţional cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine şi cu sistemele electroenergetice din Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE); h) promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie; i) asigurarea protecţiei mediului la nivel local şi global, în concordanta cu reglementările legale în vigoare; j) asigurarea măsurilor de securitate în vederea prevenirii şi combaterii actelor de terorism şi sabotaj asupra infrastructurii Sistemului electroenergetic naţional; k) asigurarea siguranţei în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional; l) asigurarea siguranţei în alimentarea cu energie electrica a consumatorilor; m) promovarea producţiei de energie electrica realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficienta, asociata energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat. Articolul 3Înţelesul unor termeni şi expresiiÎn înţelesul prezentei legi, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:1. acces la reţeaua electrica de interes public - dreptul operatorilor economici care produc şi/sau furnizează energie electrica, precum şi al consumatorilor de energie electrica de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie;2. autoritate competentă - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;3. avarie - eveniment care se manifesta prin abateri periculoase de la parametrii funcţionali prevăzuţi de normele tehnice în vigoare;4. capacitate de interconexiune - instalaţiile şi echipamentele prin care se realizează conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice;5. capacitate energetica - instalaţiile de producere a energiei electrice sau energiei termice în cogenerare, reţele electrice şi alte echipamente electroenergetice;6. centrala electrica - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrica;7. centrala electrica de cogenerare (termoficare) - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica şi termica;8. client - persoana fizica sau juridică cu care se tranzactioneaza energia electrica;9. client angro - orice persoană fizica autorizata sau juridică ce cumpara energie electrica în scopul revinderii pe piaţa interna sau externa de energie electrica;10. client eligibil - orice persoană fizica sau juridică libera sa cumpere energie electrica de la furnizor, conform alegerii sale;11. client final - orice persoană fizica sau juridică ce cumpara energie electrica pentru uz propriu;12. client necasnic - orice persoană fizica sau juridică ce cumpara energie electrica ce nu este pentru propriul uz casnic; această categorie include şi producători şi clienţi angro;13. congestie - situaţie în care, la programarea funcţionarii sau la funcţionarea în timp real, circulaţia de puteri între doua noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranţă în funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional, fiind necesare acţiuni corective din partea operatorului de transport şi sistem;14. consumator captiv - consumatorul de energie electrica care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul, precum şi consumatorul eligibil care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul;15. consumator casnic - consumatorul care cumpara energie electrica pentru consumul propriu al gospodăriei, excluzând consumul aferent activităţilor comerciale sau profesionale;16. consumator de energie electrica - client final, persoana fizica sau juridică, ce cumpara energie electrica pentru consumul propriu;17. consumator eligibil de energie electrica - consumatorul de energie electrica care poate să aleagă furnizorul şi sa contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie;18. consumator vulnerabil - consumatorul casnic care, din motive de sănătate, vârsta sau de alta natura, beneficiază de anumite facilităţi în asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice, stabilite prin hotărâre a Guvernului şi acte ale autorităţilor şi organelor administraţiei publice locale;19. control asupra unui operator economic - drepturile, contractele sau orice alte modalităţi prin care, separat sau împreună şi având în vedere considerentele de drept sau de fapt implicate, se conferă unui operator economic posibilitatea de a exercita o influenţa decisiva asupra unui alt operator economic, în special prin: a) deţinerea cu titlu de proprietate sau dreptul de a folosi toate sau o parte din activele unui operator economic; b) drepturi sau contracte care conferă o influenţa decisiva asupra structurii, drepturilor de vot sau deciziilor luate de organele interne ale unui operator economic;20. culoar de trecere a liniei electrice - suprafaţa terestra situata de-a lungul liniei electrice şi spaţiului aerian de deasupra sa în care se impun restrictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, construcţiile, instalaţiile etc.; culoarul de trecere include zona de protecţie şi zona de siguranţă;21. distribuţie de energie electrica - transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune, medie tensiune şi joasa tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea;22. exploatare comercială a unei capacităţi energetice - ansamblul activităţilor desfăşurate de un operator economic în sectorul energiei electrice în baza unei licenţe acordate în condiţiile prezentei legi;23. furnizare de energie electrica - activitatea de comercializare a energiei electrice către clienţi;24. furnizor - persoana juridică, titulara a unei licenţe de furnizare;25. furnizor de ultima opţiune - furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul de furnizare în condiţii specifice reglementate;26. furnizor implicit - furnizorul, desemnat de autoritatea competentă, care deţine şi licenta de distribuţie, precum şi contract de concesiune pentru prestarea exclusiva a serviciului de distribuţie într-o zona determinata sau succesorul entitatii juridice care desfăşoară atât activitatea de distribuţie, cat şi cea de furnizare la data intrării în vigoare a prezentei legi;27. garanţie de origine - documentul emis de autoritatea competentă producătorilor de energie electrica ce atesta provenienţă acesteia din surse regenerabile de energie sau în cogenerare;28. grup de măsurare - ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;29. linie electrica directa - linia electrica ce leagă o capacitate energetica de producţie izolata de un client izolat sau linia electrica ce leagă un producător de energie electrica şi/sau furnizor de energie electrica, în scopul alimentarii directe a sediilor proprii, a sediilor secundare, a filialelor sau a clienţilor eligibili ai acestora;30. management al eficientei energetice/cererii - abordarea, globală sau integrală, destinată influentarii volumului şi programării consumului de energie electrica în scopul scaderii consumului de energie primara şi a surselor de vârf prin acordarea de prioritate investiţiilor de eficienta energetica, contractelor de alimentare cu energie electrica intreruptibile, investiţiilor noi pentru creşterea capacităţii de producere, dacă acestea sunt opţiunile cele mai eficiente şi economice, având în vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului de energie asupra mediului, asupra siguranţei alimentarii cu energie electrica, precum şi asupra costurilor de distribuţie legate de acestea;31. management al congestiilor - totalitatea activităţilor, programelor şi acţiunilor întreprinse de operatorul de transport şi de sistem pentru a elimina congestiile ce apar la programarea funcţionarii sau la funcţionarea în timp real a Sistemului electroenergetic naţional;32. monopol natural în domeniul energiei electrice - situaţia de piaţa în care serviciul de transport şi serviciul de distribuţie a energiei electrice se asigura, fiecare în parte, de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;33. operator al pieţei centralizate de energie electrica - operatorul economic titular de licenţă care asigura organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrica;34. operator de distribuţie - orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de distribuţie şi este titulara a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zona şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice;35. operator de transport şi de sistem - orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport şi este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zona şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;36. operator economic afiliat - orice alt operator economic care, direct sau indirect, controlează operatorul economic specificat, este controlat de acesta sau este sub controlul comun, împreună cu acest operator economic;37. operator economic integrat pe orizontala - operatorul economic care îndeplineşte cel puţin una dintre funcţiile de producere pentru vânzare, transport, distribuţie sau furnizare a energiei electrice, precum şi o alta activitate care nu este în domeniul energiei electrice;38. operator economic integrat pe verticala - operatorul economic sau grupul de operatori economici ale căror relaţii reciproce sunt de control, asa cum acesta este definit în prezenta lege, şi care efectuează cel puţin una dintre funcţiile de transport sau distribuţie şi minimum una dintre funcţiile de producere sau furnizare a energiei electrice;39. ordine de merit - ordinea în care un producător de energie electrica este luat în considerare pe baza preţului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrica în Sistemul electroenergetic naţional;40. piaţa angro de energie electrica - cadrul organizat în care energia electrica este achizitionata de furnizori de la producători sau de la alţi furnizori, de regula, în vederea revânzării;41. piaţa de energie electrica - cadrul de organizare înăuntrul căruia se tranzactioneaza energia electrica şi serviciile asociate;42. piaţa centralizata - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu energie electrica între diversi operatori economici, intermediate, de regula, de o contraparte centrala, pe baza unor reguli specifice, aprobate de autoritatea competentă;43. piaţa cu amănuntul de energie electrica - cadrul organizat în care energia electrica este cumpărată de clienţi de la furnizori sau producători, în vederea consumului;44. plan de apărare a Sistemului electroenergetic naţional împotriva perturbatiilor majore documentul care conţine măsuri tehnice şi organizatorice, cu rolul de a împiedica extinderea perturbatiilor în sistem şi de a limita consecinţele acestora;45. plan de perspectiva - planificarea pe termen lung a necesarului de investiţii în capacităţi de producere, transport şi distribuţie, în vederea acoperirii cererii de energie electrica a sistemului şi a asigurării livrărilor către clienţi;46. producător de energie electrica - persoana fizica sau juridică, titulara de licenţă, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare;47. producere distribuita - capacitatile de producere a energiei electrice conectate la sistemul de distribuţie;48. producţie prioritara - producţia de energie electrica realizată din surse regenerabile sau în cogenerare eficienta, preluată cu prioritate în reţelele electrice;49. reabilitare - ansamblul operaţiunilor efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii energetice care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnica şi de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţa;50. retehnologizare - ansamblul operaţiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficientei activităţii, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;51. reţea electrica - ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrica de la o capacitate energetica de producere a energiei electrice la un utilizator. Reţeaua electrica poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie;52. reţea electrica de distribuţie - reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv;53. reţea electrica de interes public - reţeaua electrica la care sunt racordati cel puţin 2 utilizatori;54. reţea electrica de transport - reţeaua electrica de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV;55. sector al energiei electrice - ansamblul activităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare, de transport, de servicii de sistem, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice, importul şi exportul energiei electrice, schimburile naturale şi/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine, precum şi instalaţiile aferente acestora;56. serviciu de distribuţie - serviciul asigurat de operatorul de distribuţie care consta în asigurarea transmiterii, în condiţii de eficienta şi siguranţa, a energiei electrice între doua sau mai multe puncte ale reţelei de distribuţie, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare;57. serviciu de sistem - serviciul asigurat de operatorul de transport şi de sistem pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a sistemului electroenergetic, precum şi a calităţii energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare;58. serviciu tehnologic de sistem - serviciul de sistem asigurat, de regula, de către producători, la cererea operatorului de transport şi de sistem;59. serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport şi de sistem, care consta în asigurarea transmiterii, în condiţii de eficienta şi siguranţa, a energiei electrice între doua sau mai multe puncte ale reţelei de transport, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare;60. sistem electroenergetic - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice;61. sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuţie şi furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul electroenergetic naţional;62. Sistem electroenergetic naţional - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. Sistemul electroenergetic naţional constituie infrastructura de baza utilizata în comun de participanţii la piaţa de energie electrica;63. sistem interconectat - serie de sisteme de transport şi distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor capacităţi de interconexiune;64. standard de performanţă pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare - reglementările emise de autoritatea competentă pentru stabilirea indicatorilor de performanţă în asigurarea serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare;65. transport al energiei electrice - transportul energiei electrice de la capacitatile energetice de producere până la instalaţiile de distribuţie sau la instalaţiile consumatorilor racordati direct la reţelele electrice de transport, dar fără a include furnizarea;66. utilizator de reţea electrica - producător, operator de transport şi de sistem, operator de distribuţie, furnizor, consumator de energie electrica, racordati la o reţea electrica;67. zona de protecţie - zona adiacenta capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor;68. zona de siguranţă - zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restrictii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionarii normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie. Capitolul II Autorităţi şi competente Articolul 4Strategia şi politica energetica (1) Strategia energetica naţionala defineste obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung şi modalităţile optime de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale. Strategia energetica se elaborează de ministerul de resort şi se aproba de Guvern, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri. (2) Politica energetica, urmărind direcţiile stabilite prin strategia energetica, este elaborata de ministerul de resort pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu şi cu considerarea evolutiilor probabile pe termen lung, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri, având în vedere, în principal: a) constituirea cadrului instituţional corespunzător, prin definirea organismelor şi a autorităţilor competente pentru realizarea acestei politici; b) asigurarea securităţii în aprovizionarea cu combustibili; c) asigurarea importurilor şi exporturilor de combustibili şi energie electrica; d) asigurarea protecţiei mediului, reconstructia ecologica a siturilor afectate de activităţi energetice; e) transparenta preţurilor şi tarifelor la combustibili şi energie; f) creşterea eficientei în utilizarea combustibililor şi energiei; g) dezvoltarea surselor regenerabile de energie şi cogenerarii de înaltă eficienta, cu acordarea de prioritati energiei electrice pentru asezarile izolate; h) dezvoltarea cooperării energetice internaţionale. (3) Sursele de finanţare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice naţionale şi politicii Guvernului în sectorul energetic se asigura din sursele proprii ale operatorilor economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile şi nerambursabile. (4) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicării strategiei energetice naţionale şi politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, precum şi cele prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate şi acordate numai în condiţiile legii. Articolul 5Programul energetic (1) Politica energetica se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activităţilor de investiţii, cercetare-dezvoltare etc., aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (1) şi examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia. Articolul 6Atribuţiile ministerului de resortMinisterul de resort elaborează strategia energetica naţionala şi politica energetica şi asigura ducerea la îndeplinire a acesteia, în condiţiile prevederilor prezentei legi, având următoarele atribuţii principale: a) elaborează programe şi planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficienta energetica şi de promovare a surselor regenerabile de energie; b) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice; c) asigura elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite priorităţile privind investiţiile de interes strategic din sectorul energiei electrice; d) elaborează programul de constituire a stocurilor de siguranţă la combustibili şi urmăreşte realizarea prevederilor acestuia de către operatorii economici; e) urmăreşte permanent, prin instituţiile şi autorităţile abilitate în acest sens, performanţele şi calitatea tehnologiilor şi instalaţiilor din sistemul energetic şi iniţiază măsuri în vederea creşterii nivelului acestora; f) are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice; g) ia măsuri pentru realizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice, care permit utilizarea, în condiţiile eficientei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum şi valorificarea unor cantităţi prestabilite de resurse regenerabile şi secundare de energie; h) supraveghează aplicarea şi respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului de către toţi participanţii la activităţile din sectorul energiei electrice; i) elaborează programe privind diversificarea surselor primare de energie, propunand Guvernului măsuri în acest sens; j) implementeaza politica energetica a Guvernului, referitoare la continuarea promovării cogenerarii, ca soluţie eficienta de acoperire a consumului naţional de energie termica, şi la utilizarea surselor regenerabile de energie; k) coordonează acţiunile de cooperare cu instituţii similare din alte tari, precum şi cu organisme internaţionale de profil; l) avizează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, normativele privind protecţia muncii în sectorul energetic; m) elaborează şi fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi cu organizaţiile patronale şi sindicale, propunerile de politica socială specifice sectorului energetic, programele de asistenţa socială şi medicală, de asigurări de risc şi accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale şi a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; n) asigura monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic; o) defineste infrastructura critica a Sistemului electroenergetic naţional; p) monitorizează îndeplinirea măsurilor asumate pentru conformitatea instalaţiilor din sectorul energetic, care au obţinut perioada de tranzitie în urma negocierilor cu Uniunea Europeană, la normele prevăzute în legislaţia de mediu; q) urmăreşte şi propune Guvernului, împreună cu alte instituţii şi autorităţi ale statului competente în domeniu, măsuri în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apa din lacurile de acumulare. Articolul 7Autoritatea competenţa (1) Autoritatea competenţa în sectorul energiei electrice este Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, care îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRE se asigura integral din venituri proprii. (3) ANRE poate să înfiinţeze structuri proprii teritoriale fără personalitate juridică. Articolul 8Finanţarea activităţii ANRE (1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sector sau din fonduri acordate de organismele internaţionale. (2) Nivelul tarifelor şi cel al contribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de ANRE pe o perioadă de minimum 4 ani, fiind actualizate anual cu indicele de inflaţie, în condiţiile legii, fiind date apoi publicităţii. (3) ANRE întocmeşte anual bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice în vigoare. (4) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANRE rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor având aceeaşi destinaţie. Articolul 9Conducerea ANRE (1) ANRE este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de primul-ministru, la propunerea ministrului de resort, pe o perioadă de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRE în relaţiile cu terţii. (2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare, format din preşedinte, vicepreşedinte şi 3 reglementatori. (3) Cei 3 reglementatori din comitetul de reglementare, prevăzuţi la alin. (2), sunt numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, la propunerea ministrului de resort. (4) Comitetul de reglementare îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE. (5) Mandatul unui membru al comitetului de reglementare încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (7); f) prin revocare pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. (6) Revocarea mandatului unui membru al comitetului de reglementare se face de către autoritatea care l-a numit. (7) Calitatea de membru în comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activităţi cu caracter comercial, funcţii sau demnitati publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii. (8) Ordinele şi deciziile ANRE cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor comitetului de reglementare. (9) Reglementările de interes general se aproba prin ordine ale ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (10) Ordinele şi deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate. (11) Ordinele şi deciziile prevăzute la alin. (10) sunt obligatorii pentru părţi până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiţi prin ordin al ministrului de resort, din care: a) un membru - din partea direcţiei de specialitate din ministerul de resort; b) 2 membri - din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei; c) 2 membri - din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din domeniul energiei; d) un membru - din partea asociaţiilor din administraţia publică locală; e) 2 membri - din partea organizaţiilor profesionale; f) 3 membri - din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrica şi termica. (13) Membrii consiliului consultativ au dreptul la decontarea de către ANRE a cheltuielilor de deplasare şi cazare, în cazul în care şedinţa se desfăşoară într-o alta localitate decât în cea de domiciliu a acestora. (14) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor operatorilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica, evalueaza impactul reglementărilor ANRE şi face propuneri de imbunatatire a acestora. Articolul 10Angajarea şi salarizarea personalului ANRE (1) Personalul este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al ANRE, ale contractului colectiv de muncă şi cu reglementările legale în vigoare. Condiţiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (7) sunt aplicabile şi personalului. (2) Salarizarea personalului ANRE se stabileşte prin negociere în cadrul contractului colectiv şi al contractului individual de muncă, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. Articolul 11Atribuţiile ANRE (1) ANRE elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionarii sectorului şi pieţei energiei electrice, în condiţii de eficienta, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor. (2) ANRE este abilitata cu următoarele competente şi atribuţii: a) stabileşte reglementări cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice; b) acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizaţiile şi licentele pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producătorii de energie termica produsă în cogenerare; c) elaborează şi aproba metodologiile de calcul necesare stabilirii preţurilor şi tarifelor reglementate; d) stabileşte tarifele/preţurile aplicabile consumatorilor captivi, precum şi criteriile şi regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultima opţiune; e) aproba preţurile şi tarifele practicate între operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice pe piaţa reglementată de energie electrica, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport şi de distribuţie a energiei electrice, preţurile şi tarifele practicate pentru activităţile şi serviciile aferente producerii energiei termice în cogenerare destinate populaţiei , pe bază de consultări, în scopul asigurării protecţiei consumatorului final; f) stabileşte contractele-cadru de furnizare, pe cele dintre operatorii economici privind vânzarea, achiziţia, transportul, serviciul de sistem şi distribuţia energiei electrice, precum şi pe cele de vânzare a energiei termice produse în cogenerare; g) elaborează regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, care se aproba prin hotărâre a Guvernului; h) aproba reglementări tehnice şi comerciale pentru operatorii economici din sector; i) exercita controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei electrice a reglementărilor emise, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare şi aplica sancţiuni în cazul nerespectării acestora; j) stabileşte procedura de soluţionare a neintelegerilor precontractuale şi soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice şi a contractelor de racordare la reţea; k) stabileşte metodologia proprie de urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife; l) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu; m) elaborează regulamentul pentru autorizarea electricienilor şi atestarea operatorilor economici care proiectează, executa, verifica şi exploatează capacităţi energetice, respectiv instalaţii de utilizare; n) urmăreşte aplicarea reglementărilor specifice în domeniul energiei electrice; o) sesizează ministerul de resort şi Consiliul Concurentei cu privire la abuzul de poziţie dominantă pe piaţa şi la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenta, ori de câte ori constata nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenta şi transparenta; p) creează şi gestionează o baza de date la nivel naţional, necesară desfăşurării activităţii sale şi pentru furnizarea de informaţii altor autorităţi în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum şi în legătură cu activitatea comerţului internaţional cu energie electrica şi cu practicile internaţionale în domeniu, pe baza datelor ce vor fi transmise de operatorii economici implicaţi; q) elaborează regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, regulament care se aproba prin hotărâre a Guvernului; r) publică rapoarte anuale asupra activităţii proprii şi rezultatelor activităţii de monitorizare desfăşurate conform legii; s) organizează, monitorizează şi controlează procedurile prevăzute la art. 24; s) colaborează cu autorităţile de reglementare ale statelor din regiune pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale, inclusiv privind schimburile transfrontaliere de energie electrica şi regulile privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconexiune prin care sistemul este interconectat; t) atesta operatorii economici şi autorizeaza electricienii care proiectează şi executa lucrări în instalaţiile electrice; t) atesta operatorii economici care asigura servicii de măsurare a energiei electrice, conform unui regulament propriu; u) monitorizează piaţa de energie electrica în vederea evaluării nivelului de eficienta, transparenta şi concurenta a acesteia pe bază de reglementări proprii şi prezintă rapoarte trimestriale primului-ministru şi ministrului de resort privind problemele şi soluţiile aplicate; v) elaborează şi aproba regulamentul de desemnare a furnizorului de ultima opţiune. (3) Activitatea de monitorizare realizată de ANRE se referă în principal la: a) regulile de management şi alocare a capacităţii de interconexiune, în cooperare cu autorităţile de reglementare din statele cu care Sistemul electroenergetic naţional este interconectat; b) managementul congestiilor în Sistemul electroenergetic naţional; c) durata de realizare a racordarilor la reţeaua de transport şi distribuţie de către operatorul implicat şi durata de reconectare după reparaţii; d) publicarea de către operatorul de transport şi de sistem şi de către operatorul de distribuţie a informaţiilor adecvate privind capacitatile de interconexiune, utilizarea reţelei şi capacitatea alocata, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor comerciale specifice; e) separarea efectivă a situaţiilor contabile, conform art. 17 alin. (2) lit. b), pentru a asigura evitarea subvenţiilor incrucisate între activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice; f) termenii, condiţiile şi tarifele pentru conectarea unor noi producători de energie electrica, pentru a garanta ca acestea sunt obiective, transparente şi nediscriminatorii, în special având în vedere costurile şi beneficiile diverselor tehnologii privind sursele regenerabile de energie, producţia distribuita şi producerea energiei termice în cogenerare; g) modalităţile în care operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în prezenta lege; h) nivelul de transparenta şi de concurenta privind funcţionarea pieţei de energie electrica. (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ANRE colaborează cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor de energie electrica, cu operatorii economici specializaţi care prestează servicii pentru sector, cu asociaţiile profesionale din domeniul energiei electrice şi termice şi cu asociaţiile patronale şi sindicale. Articolul 12Electrificarea localităţilor (1) Electrificarea localităţilor se realizează cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite. (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele implicate răspund de implementarea proiectelor şi a programelor de electrificare şi extindere a acestora. Capitolul III Autorizaţii, licenţe şi concesiuni Secţiunea 1 Autorizaţii şi licenţe Articolul 13Activităţile supuse regimului autorizării (1) Realizarea de noi capacităţi energetice, precum şi retehnologizarea celor existente se desfăşoară pe bază de autorizaţii de înfiinţare, acordate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Producerea, transportul, serviciul de sistem, distribuţia şi furnizarea energiei electrice, precum şi activităţile de administrare a pieţelor centralizate de energie electrica se desfăşoară pe bază de licenţe acordate în condiţiile prezentei legi. (3) Exercitarea oricărei activităţi fără autorizaţie sau licenta se sancţionează potrivit legii. Articolul 14Regimul autorizării (1) Pentru autorizare, solicitantul va inregistra cererea la autoritatea competentă. (2) Solicitantul va ataşa la cerere actele şi documentele care probează îndeplinirea de către acesta a condiţiilor economice, financiare, tehnice şi profesionale stabilite pe categorii de capacităţi energetice şi de activităţi în domeniu. (3) Nu pot fi autorizaţi solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului şi nici cei care au fost sancţionaţi de autoritatea competentă prin retragerea de autorizaţii sau licenţe într-o perioadă de 5 ani anterior datei de înregistrare a cererii. (4) Procedura de acordare a autorizaţiilor/licenţelor, termenele şi condiţiile de acordare, constând în: criterii, limite de putere, atestări, avize, garanţii şi altele asemenea, diferenţiate pe categorii de capacităţi şi activităţi supuse autorizării, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competentă şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (5) Refuzul acordării unei autorizaţii sau licenţe, lipsa de răspuns înăuntrul termenului şi orice alta soluţie a autorităţii competente, considerate de solicitant ilegale şi prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ, în condiţiile legii. (6) Pentru capacitatile de producere distribuita şi/sau pentru micii producători de energie electrica, criteriile de autorizare vor avea în vedere dimensiunile limitate ale capacităţilor de producere şi impactul asupra funcţionarii reţelelor electrice de distribuţie. Articolul 15Categoriile de autorizaţii şi licenţe (1) Autoritatea competenţa emite:1. autorizaţii de înfiinţare pentru: a) realizarea de noi capacităţi energetice de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare sau retehnologizarea celor existente; b) realizarea şi/sau retehnologizarea de linii şi staţii de transport al energiei electrice; c) realizarea şi/sau retehnologizarea de linii şi staţii de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominală de 110 kV;2. licenţe pentru: a) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare; b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice; c) prestarea serviciului de sistem; d) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice; e) activităţi de administrare a pieţelor centralizate; f) activitatea de furnizare a energiei electrice. (2) Autorizaţiile de înfiinţare pentru realizarea de capacităţi noi, prevăzute la alin. (1) pct. 1, se acordă numai pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, proprietate privată a solicitantului autorizaţiei de înfiinţare ori deţinute cu un alt titlu legal. (3) Licentele pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice noi se acordă în cazul în care capacitatile energetice noi sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, proprietate privată a solicitantului licenţei ori proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, deţinute cu un alt titlu legal. Articolul 16Drepturile şi obligaţiile care decurg din autorizaţia de înfiinţare şi din licenţe (1) Lucrările de realizare şi retehnologizare ale capacităţilor energetice pentru care se acordă autorizaţii, precum şi activităţile şi serviciile pentru care se acordă licenţe sunt de interes public, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizaţiei sau licenţei. (2) Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi titularii licenţelor beneficiază, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de realizare şi retehnologizare, respectiv de funcţionare a capacităţii energetice, de următoarele drepturi: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei; b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare; c) servitutea de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriană pentru instalarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii; d) dreptul de a obţine restrangerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri; e) dreptul de acces la utilitatile publice. (3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conţinutul acestora este prevăzut la art. 19 şi se exercită pe toată durata existenţei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparatiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie. (4) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacitatile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora. (5) Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacitatile energetice, care se vor realiza după intrarea în vigoare a prezentei legi, se face în conformitate cu regulile procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a acestor drepturi, prevăzute într-o convenţie-cadru, precum şi pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora, care se aproba, împreună cu convenţia-cadru, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi autorizaţii pot solicita încheierea de convenţii, conform prevederilor alin. (5). (7) Titularii de licenţe şi autorizaţii sunt obligaţi sa procedeze la încheierea convenţiilor-cadru prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectaţi. (8) Dacă cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizari, reparaţii, revizii sau avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor energetice, titularii de licenţă au obligaţia sa plătească despăgubiri în condiţiile prezentei legi. (9) Proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectaţi de exercitarea de către titularii de licenţă şi autorizaţii a drepturilor prevăzute la alin. (2) vor fi despăgubiţi pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:- suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;- tipurile de culturi şi plantaţii, precum şi amenajările afectate de lucrări;- activităţile restrânse cu ocazia lucrărilor.Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească. (10) Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrangerea sau încetarea unor activităţi prevăzute la alin. (2) se stabileşte şi se exercită cu respectarea principiului echităţii, a dreptului de proprietate şi a minimei afectari a acestuia. (11) Titularii de autorizaţii şi licenţe sunt în drept să efectueze lucrările de defrişare a vegetatiei sau taierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distantei de apropiere faţă de reţelele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare. (12) Titularii de autorizaţii şi licenţe, beneficiari ai drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, sunt scutiţi de plată de taxe, impozite şi alte obligaţii de plată, instituite de autorităţile publice centrale şi locale. Articolul 17Obligaţiile decurgând din autorizaţiile de înfiinţare şi din licenţe (1) Titularul autorizaţiei de înfiinţare are următoarele obligaţii: a) sa stabilească şi să aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului; b) să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat. (2) Pe durata de valabilitate a licenţelor, titularii de licenţe sunt obligaţi: a) să respecte condiţiile care însoţesc licenta; b) sa ţină situaţii contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licenţei acordate de autoritatea competentă, în cazul operatorului economic în domeniul energiei electrice integrat, pe verticala sau pe orizontala, sa procedeze la fel ca în cazul în care activitatea respectiva ar fi efectuată de operatori economici separati şi sa întocmească rapoarte financiare în formatul solicitat de autoritatea competentă; c) sa constituie şi sa menţină garanţii financiare care să le permită desfăşurarea activităţii şi asigurarea continuităţii serviciului; d) sa pună la dispoziţie autorităţii competente informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia. Articolul 18Obligaţiile de serviciu public (1) Titularii de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţe au obligaţia de a-şi desfăşura activităţile cu respectarea obligaţiilor referitoare la siguranţa, calitatea, continuitatea aprovizionarii, eficienta energetica, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi a prevederilor din contractele directe cu consumatorii. (2) Obligaţiile de serviciu public se stabilesc de autoritatea competentă, pentru fiecare activitate din sectorul energiei electrice, prin licenţe sau autorizaţii, precum şi prin reglementări specifice. Articolul 19Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţă asupra proprietăţii terţilor (1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării de capacităţi energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizaţiei de înfiinţare, cu respectarea prevederilor legale, poate: a) sa depoziteze, pe terenurile necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje, instalaţii; b) sa desfiinteze culturi sau plantaţii, construcţii sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizata, în condiţiile legii; c) sa îndepărteze materiale, sa capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; d) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri şi locuinţe de şantier, cu acordul prealabil al proprietarului; e) sa oprească ori sa restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizata, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora şi renunţării la autorizaţii. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului. (3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii energetice se întinde pe toată durata funcţionarii capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de câte opri este necesar pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept, titularul licenţei poate: a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii; b) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea; c) sa desfiinteze sau sa reducă culturi, plantaţii ori alte amenajări existente şi sa restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesare executării operaţiilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (4) Titularul licenţei este obligat sa înştiinţeze în scris proprietarul bunurilor, terenurilor sau activităţilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacitatile energetice, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarii sunt înştiinţaţi în termenul cel mai scurt. (5) Titularul licenţei este obligat sa plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, sa degajeze terenul şi sa-l repuna în situaţia anterioară, în cel mai scurt timp posibil. (6) Servitutea de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriană cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităţilor energetice cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizari, reparaţii, revizii şi avarii. (7) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacităţi energetice, precum şi a operaţiilor de revizie sau reparatie la capacitatea în funcţiune, titularul autorizaţiei sau al licenţei are dreptul de a obţine restrangerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane. În acest caz persoanele afectate vor fi înştiinţate, în scris, despre data începerii, respectiv a finalizarii lucrărilor. (8) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2), titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv titularul licenţei, este obligat să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială. (9) Dreptul de acces la utilitatile publice, prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizaţiei sau al licenţei cu buna-credinţa şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităţi publice. Articolul 20Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă (1) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, se instituie zone de protecţie şi de siguranţă. (2) Zonele de protecţie şi de siguranţă se determina pentru fiecare capacitate, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă. (3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, cuprinse în zonele de protecţie şi de siguranţă, se stabileşte drept de servitute legală. Articolul 21Exproprierea (1) Terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacităţii energetice este fie proprietate privată a unui terţ, fie a titularului autorizaţiei, fie proprietate publică. (2) Dacă terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacităţii energetice este proprietate privată a unui terţ, solicitantul autorizaţiei de înfiinţare are ca prima opţiune cumpărarea terenului de la proprietar sau sa initieze procedura legală de expropriere a terenului pentru cauza de utilitate publică, cu despăgubirea proprietarului, în condiţiile legii, şi să obţină concesiunea acestuia, pe durata existenţei capacităţii energetice. Articolul 22Modificarea autorizaţiilor şi licenţelorAutorizaţiile şi licentele se modifica în cazul schimbării circumstanţelor sau condiţiilor existente la data acordării acestora. Articolul 23Suspendarea şi retragerea autorizaţiilor şi licenţelor (1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv al licenţei, a obligaţiilor sale legale, precum şi în caz de nerespectare a condiţionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizaţie, respectiv prin licenta, constatate de autoritatea competentă din oficiu ori la sesizarea unor terţi sau la notificarea de către titular, autoritatea competentă va proceda după cum urmează: a) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor nu este imputabilă titularului, va dispune:- un termen de conformare, dacă situaţia creata este remediabila;- retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei, dacă situaţia creata este iremediabila; b) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor este imputabilă titularului, va dispune:- suspendarea autorizaţiei, respectiv a licenţei, pe o perioadă fixată pentru remedierea situaţiei create şi pentru conformare cu autorizaţia, respectiv cu licenta, dacă situaţia creata este remediabila;- retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei, dacă situaţia creata este iremediabila. (2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), persoanele prejudiciate îl pot acţiona pe titular în justiţie pentru recuperarea pagubei cauzate. (3) Autoritatea competenţa va suspenda autorizaţia de înfiinţare, respectiv licenta titularului, în caz de deschidere a procedurii generale de insolventa. (4) Autoritatea competenţa va retrage autorizaţia de înfiinţare, respectiv licenta, în cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului, precum şi la încetarea concesiunii ori a locatiunii capacităţii energetice sau la vânzarea capacităţii de către titular. Secţiunea a 2-a Proceduri pentru noi capacităţi energetice de producţie Articolul 24Procedura de licitaţie şi alte proceduri (1) În cazul în care, în urma procedurii de autorizare, capacitatile de producţie care se construiesc sau măsurile luate pe linia managementului eficientei energetice/cererii nu sunt suficiente pentru a garanta siguranţa alimentarii pentru consumul intern, ministerul de resort poate iniţia o procedură de licitaţie sau orice alta procedura similară pentru atribuirea unui contract, în condiţii de transparenta şi nediscriminare, pe baza unor criterii publicate, prin care să invite noi operatori economici sau titulari de licenţă de producere preexistenti sa oferteze pentru realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice. (2) În condiţiile alin. (1) şi în scopul asigurării protecţiei mediului şi al promovării noilor tehnologii, ministerul de resort poate iniţia o procedură de licitaţie privind realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice. Aceasta procedura se poate referi la noi capacităţi sau la resursele de management al eficientei energetice/cererii. (3) Ofertantului declarat câştigător i se va acorda autorizaţie de înfiinţare şi licenţe, potrivit dispoziţiilor secţiunii 1. (4) Procedura de desfăşurare a licitaţiei pentru noi capacităţi de producere, precum şi lista de criterii care stau la baza selecţiei ofertelor şi atribuirea contractului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort şi a autorităţii competente. Secţiunea a 3-a Concesionarea Articolul 25Obiectul concesiunii şi autoritatea contractantă (1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publică sau privată a statului, activităţile şi serviciile publice de interes naţional din domeniul energiei electrice. (2) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort, pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional. (3) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Contractul de concesiune intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Condiţiile de acordare, menţinere, suspendare şi retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune încheiat de autoritatea contractantă şi aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi. Capitolul IV Energia electrica Articolul 26Piaţa de energie electrica (1) Piaţa de energie electrica este compusa din piaţa reglementată şi piaţa concurentiala, iar tranzacţiile cu energie se fac angro sau cu amănuntul. (2) Deschiderea pieţei de energie electrica se realizează prin creşterea progresiva a ponderii pieţei concurentiale, în conformitate cu prevederile strategiei şi politicii energetice, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 27Participanţii la piaţa de energie electrica (1) Participanţii la piaţa de energie electrica trebuie să respecte regulile de funcţionare a acesteia, stabilite de autoritatea competentă, şi să efectueze plăţile pentru energia electrica şi serviciile de care beneficiază, rezultate din tranzacţiile efectuate în conformitate cu aceste reguli. (2) Participanţii la piaţa de energie electrica şi structurile operationale asociate sunt: producătorul, operatorul de transport şi sistem, operatorul pieţei centralizate de energie electrica, operatorul de distribuţie, furnizorul, clientul eligibil şi clientul captiv. Articolul 28Funcţionarea pieţei reglementate de energie electrica (1) Piaţa reglementată de energie electrica şi de servicii asociate funcţionează până la deschiderea completa a pieţei de energie electrica. (2) Pe piaţa reglementată de energie electrica, autoritatea competentă stabileşte preţurile şi cantităţile contractate, aferente tranzacţiilor angro dintre producători şi furnizorii clienţilor captivi. (3) Furnizarea energiei electrice la clienţii captivi se face pe bază de contracte reglementate, la tarife reglementate. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), după deschiderea completa a pieţei de energie electrica, autoritatea competentă poate stabili preţurile şi cantităţile contractate, aferente tranzacţiilor angro dintre producători şi furnizorii consumatorilor casnici. Articolul 29Funcţionarea pieţei concurentiale de energie electrica (1) Piaţa concurentiala de energie electrica funcţionează pe baza reglementărilor emise de autoritatea competentă. (2) În piaţa concurentiala, tranzacţiile cu energie electrica se fac angro sau cu amănuntul. (3) Piaţa concurentiala angro funcţionează pe bază de: a) contracte bilaterale încheiate în urma desfăşurării licitaţiilor pe piaţa centralizata; b) contracte bilaterale negociate ale furnizorilor de energie electrica cu producătorii; c) contracte de import şi de export al energiei electrice; d) tranzacţii prin licitaţie pe piaţa spot; e) tranzacţii de servicii specifice. (4) Pe piaţa concurentiala cu amănuntul, furnizorii vand energie electrica clienţilor eligibili prin contracte bilaterale la preţuri negociate sau prin oferte-tip. Articolul 30Transportul şi distribuţia (1) Deţinătorul de licenţă şi clientul au acces reglementat la reţelele electrice de interes public. Accesul la reţelele electrice de interes public reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiţii reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorul de distribuţie. (2) Accesul la reţea poate fi restrictionat numai dacă racordarea afectează siguranţa Sistemului electroenergetic naţional prin nerespectarea normelor tehnice şi a standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare. (3) Disputele privind accesul la reţeaua electrica se soluţionează de autoritatea competentă. (4) Realizarea de linii electrice directe şi accesul la acestea se reglementează de autoritatea competentă, în mod distinct. (5) Tariful pentru accesul la reţeaua electrica de interes public este reglementat. Articolul 31Contractul de racordare (1) La cererea scrisă a unui utilizator de reţea, nou sau preexistent, operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie, după caz, este obligat sa comunice, în scris, în termen de 30 de zile, condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea şi sa colaboreze cu solicitantul pentru alegerea celei mai avantajoase soluţii de racordare. (2) Contractul de racordare se încheie conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. Articolul 32Producerea de energie electricaProducerea de energie electrica şi de energie termica în cogenerare se realizează de către titularii de licenţă, în condiţiile prezentei legi. Articolul 33Obligaţiile producătorilorProducătorii au, în principal, următoarele obligaţii: a) să asigure livrările de energie electrica, respectiv energia termica produsă în cogenerare, şi serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea condiţiilor impuse prin licenţe, clauze contractuale şi reglementări în vigoare; b) sa oferteze nediscriminatoriu întreaga putere electrica disponibilă, energia electrica şi serviciile tehnologice de sistem; c) sa menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficienta de apa, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continua a energiei electrice, prevăzute de reglementările în vigoare; d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerinţelor operatorului de transport şi de sistem şi sa înfiinţeze, după caz, trepte proprii de conducere operativă. Articolul 34Drepturile producătorilorProducătorii de energie electrica au, în principal, următoarele drepturi: a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public, în condiţiile prezentei legi; b) să obţină, în condiţiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii; c) sa tranzactioneze energia electrica şi serviciile tehnologice de sistem pe piaţa reglementată şi concurentiala; d) sa înfiinţeze şi sa menţină un sistem propriu de telecomunicaţii pentru legătură cu capacitatile sale de producţie, cu clienţii sau cu treptele de conducere operativă; e) sa comercializeze energia termica produsă în cogenerare. Articolul 35Transportul energiei electrice (1) Transportul energiei electrice se realizează de către operatorul de transport şi de sistem, persoana juridică titulara de licenţă. (2) Reţeaua electrica de transport al energiei electrice este proprietatea publică a statului. (3) Terenurile pe care se situeaza reţelele electrice de transport existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt şi rămân în proprietatea publică a statului pe durata de existenta a reţelei. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) terenurile şi componentele de reţea electrica de transport pentru care operatorul de transport şi de sistem a dobândit dreptul de proprietate, în condiţiile legii. Articolul 36Planul de perspectiva (1) Operatorul de transport şi de sistem are obligaţia de a elabora planuri de perspectiva privind transportul, în concordanta cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de energie. Planurile vor conţine modalităţile de finanţare şi realizare a investiţiilor privind instalaţiile de transport, cu luarea în considerare şi a planurilor de amenajare şi sistematizare a teritoriului strabatut de acestea, în condiţiile respectării normelor de protecţie a mediului. (2) Planurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse spre avizare autorităţii competente şi se aproba de ministerul de resort. Articolul 37Operatorul de transport şi de sistem (1) Operatorul de transport şi de sistem prestează serviciul public de transport pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de transport, în condiţii nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele prezentei legi, cu respectarea normelor şi performantelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare. (2) Operatorului de transport şi de sistem nu îi este permis sa participe la tranzacţionarea energiei electrice decât în limita achiziţiei de energie electrica pentru acoperirea consumului propriu tehnologic. (3) Operatorul de transport şi de sistem prestează serviciul de sistem în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii Sistemului electroenergetic naţional, asigurând conducerea operativă, în scopul realizării siguranţei funcţionarii, stabilitatii frecvenţei şi tensiunii, continuităţii în alimentarea consumatorilor şi coordonării schimburilor de energie electrica cu alte sisteme electroenergetice. (4) Operatorul de transport şi de sistem desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a) exploatează, retehnologizeaza, reabiliteaza şi dezvolta: instalaţiile din reţelele electrice de transport, instalaţiile de măsurare şi contorizare a transferului de energie electrica prin reţelele electrice de transport şi la interfata cu utilizatorii reţelelor electrice de transport care îi aparţin, instalaţiile de informatica şi telecomunicaţii din reţelele electrice de transport aferente Sistemului electroenergetic naţional; b) asigura serviciul public de transport şi tranzitul de energie electrica pe teritoriul României, în conformitate cu contractele încheiate; c) analizează şi avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare de către utilizatorii reţelelor electrice de transport, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare; d) asigura transmiterea rezultatelor masurarilor de energie electrica la operatorul pieţei centralizate corespunzătoare şi accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare; e) realizează planificarea operationala şi conducerea operativă a Sistemului electroenergetic naţional la nivel central şi teritorial pe baza prognozei proprii, conform reglementărilor legale în vigoare pe piaţa de energie electrica; f) autorizeaza personalul care realizează conducerea operativă conform reglementărilor în vigoare; g) culege, înregistrează şi arhiveaza datele statistice privind funcţionarea Sistemului electroenergetic naţional; h) realizează schimbul de informaţii cu partenerii de funcţionare interconectati şi cu alţi colaboratori în domeniul energetic, cu respectarea reglementărilor UCTE privind protocoalele de schimb de informaţii, rapoartele, structura şi procedurile de acces la bazele de date; i) califica unităţile furnizoare de servicii de sistem, pe baza procedurii proprii, aprobată de autoritatea competentă; j) elaborează şi supune aprobării autorităţii competente normele tehnice şi reglementările specifice necesare pentru realizarea activităţii de conducere operativă, cu consultarea participanţilor la piaţa de energie electrica; k) elaborează, în condiţiile legii, planul de apărare a Sistemului electroenergetic naţional împotriva perturbatiilor majore; l) elaborează studiile, programele şi lucrările privind dezvoltarea Sistemului electroenergetic naţional. (5) În caz de avarie majoră care periclitează siguranţa funcţionarii Sistemului electroenergetic naţional, operatorul de transport şi de sistem poate dispune folosirea rezervei de apa în afară programelor de exploatare a acumularilor, cu obligaţia anunţării autorităţilor competente în gospodărirea apelor. (6) Operatorul de transport şi de sistem va difuza, în mod nediscriminatoriu, informaţiile referitoare la propriile sale activităţi, necesare utilizatorilor de reţea, nefiindu-i permisă divulgarea informaţiilor comerciale cu caracter confidenţial obţinute pe parcursul activităţii sale. (7) Cheltuielile pentru modificarea instalaţiilor de transport al energiei electrice, ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice iniţiale ale utilizatorilor existenţi, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea, conform reglementărilor în vigoare. Articolul 38Independenta operatorului de transport şi de sistem (1) În cazul în care operatorul de transport şi de sistem face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma sa juridică, organizarea sa şi procesul decizional, în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu transportul energiei electrice. (2) Suplimentar faţă de cerinţele alin. (1), în cazul în care operatorul de transport şi de sistem face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie să fie independent în ceea ce priveşte organizarea sa şi procesul decizional, în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu transportul energiei electrice. În acest scop, trebuie aplicate următoarele criterii minimale: a) persoanele responsabile pentru managementul operatorului de transport şi de sistem nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticala responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnica a activităţilor de producere, distribuţie sau furnizare de energie electrica; b) trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de transport şi de sistem sunt luate în considerare, într-o maniera de natura să asigure independenta de acţiune a acestora; c) operatorul de transport şi de sistem are dreptul de a lua decizii în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la activele necesare pentru operarea, menţinerea sau dezvoltarea reţelei. Aceasta nu trebuie să afecteze existenta unor mecanisme de coordonare corespunzătoare, care trebuie să asigure protejarea drepturilor de supervizare economică şi managerială ale societăţii-mama cu privire la profitul obţinut din active de către filiala. Aceste mecanisme vor permite în mod special societăţii-mama sa aprobe situaţiile financiare anuale sau orice alte instrumente echivalente ale operatorului de transport şi de sistem şi sa stabilească limitele globale de îndatorare a filialei. Nu se va permite însă societăţii-mama sa dea instrucţiuni privind operaţiunile zilnice şi nici privind decizii individuale ce au în vedere construirea sau reabilitarea unor capacităţi de transport care nu depăşesc termenii situaţiilor financiare aprobate ori ai oricărui instrument echivalent; d) operatorul de transport şi de sistem trebuie să stabilească un program de conformare, în care să prezinte măsurile asumate ce asigura excluderea oricărui comportament discriminatoriu şi garantează ca respectarea acestuia este monitorizata în mod adecvat. Acest program trebuie să prezinte şi obligaţiile specifice ale angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul responsabil pentru monitorizarea programului de conformare depune la ANRE, spre publicare, un raport anual cuprinzând măsurile luate. Primul raport trebuie depus la ANRE până la data de 31 decembrie 2007. Articolul 39InterdicţiiPentru protecţia instalaţiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice: a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a instalaţiilor, fără avizul de amplasament al operatorului de transport şi de sistem; b) să efectueze săpături de orice fel sau sa înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţă a reţelelor electrice de transport, fără acordul operatorului de transport şi de sistem; c) sa depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie şi de siguranţă a instalaţiilor, fără acordul operatorului de transport şi de sistem; d) sa arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de transport sau sa intervină în orice alt mod asupra acestora; e) sa deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare aferente instalaţiilor de transport; f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de transport şi de sistem. Articolul 40Operatorul unei pieţe centralizate de energie electrica (1) Operatorul pieţei centralizate de energie electrica este persoana juridică titulara de licenţă care asigura organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrica, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. (2) Operatorului pieţei centralizate de energie electrica nu îi este permisă divulgarea informaţiilor legate de tranzacţiile de energie electrica pe care le deţine, obţinute pe parcursul activităţii sale, altfel decât în condiţiile legii. (3) Participanţii la piaţa de energie electrica au obligaţia sa furnizeze operatorului pieţei centralizate de energie electrica toate informaţiile necesare desfăşurării în condiţii transparente a activităţii, în conformitate cu reglementările în vigoare emise de autoritatea competentă. (4) Preţurile stabilite pe pieţele centralizate de energie electrica se fac publice zilnic, prin grija operatorului pieţei respective. Articolul 41Distribuţia energiei electrice (1) Distribuţia energiei electrice se realizează de către operatorul de distribuţie, persoana juridică, titulara de licenţă. (2) Operatorii de distribuţie prestează servicii pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele prezentei legi, cu respectarea normelor şi standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare. (3) Reţelele electrice de distribuţie se delimiteaza faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale consumatorilor în punctele de delimitare patrimonială. (4) Terenurile pe care se situeaza reţelele electrice de distribuţie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt şi rămân în proprietatea publică a statului. (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (4) terenurile pentru care operatorul de distribuţie, titular de licenţă, a dobândit dreptul de proprietate, în condiţiile legii. (6) Reţelele electrice de distribuţie se dezvolta pe baza principiilor de eficienta economică, cu respectarea planurilor de urbanism, a dreptului de proprietate, a protecţiei mediului, a sănătăţii şi vieţii persoanelor şi cu economisirea energiei, conform normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare. (7) Cheltuielile pentru modificarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice, ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice iniţiale ale utilizatorilor existenţi, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea, conform reglementărilor în vigoare. (8) În cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (7) sunt suportate de către client, capacitatile energetice rezultate pot fi preluate cu justa despăgubire de către operatorul de distribuţie. Articolul 42Operatorul de distribuţie (1) Operatorul de distribuţie are următoarele atribuţii principale: a) exploatează, retehnologizeaza, reabiliteaza şi dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare; b) asigura tranzitarea energiei electrice prin reţelele electrice de distribuţie, la cererea şi cu informarea operatorului de transport şi de sistem, pentru acele zone ale tarii în care nu exista capacitate suficienta prin reţelele de transport, pentru evacuarea puterii din centrale electrice, inclusiv centrale electrice de cogenerare, pentru conectarea la sistemul electroenergetic al unei tari vecine, în condiţiile existenţei unui acord bilateral în acest sens, în cazul incidentelor în Sistemul electroenergetic naţional şi al executării lucrărilor de exploatare şi mentenanta sau al lucrărilor noi în reţelele de transport, care pun în indisponibilitate temporară reţelele de transport din zona; c) realizează lucrări de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie prin programe de dezvoltare optima a acestora, pe baza studiilor de perspectiva, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem şi prin programe specifice de modernizare pentru instalaţii; d) asigura conducerea operativă în conformitate cu licenta de distribuţie; e) difuzează, în mod nediscriminatoriu, informaţiile referitoare la propriile sale activităţi, necesare utilizatorilor de reţea, nefiindu-i permisă divulgarea informaţiilor comerciale cu caracter confidenţial obţinute pe parcursul activităţii sale; f) supune aprobării operatorului de transport şi de sistem programul reparaţiilor şi lucrărilor de întreţinere planificate în instalaţiile cu tensiunea nominală de linie de 110 kV; g) monitorizează siguranţa în funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciului de distribuţie. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuţie poate întrerupe funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar lucrărilor de întreţinere şi reparaţii planificate, cu anunţarea prealabilă a utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie. Articolul 43Retransmiterea energiei (1) Orice persoană care deţine o reţea electrica de distribuţie proprie la data intrării în vigoare a prezentei legi este obligată să asigure accesul la reţea conform reglementărilor autorităţii competente. (2) Racordarea de noi utilizatori la reţeaua proprie de distribuţie a unei persoane se face numai cu acordul operatorului de distribuţie care deţine contract de concesiune exclusiva în zona respectiva. Articolul 44Limitarea sau întreruperea alimentarii (1) Operatorul de distribuţie este îndreptăţit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica în următoarele situaţii: a) când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de reţea electrica sau la nivelul întregului Sistem electroenergetic naţional; c) pentru executarea unor manevre sau lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi. (2) Operatorul de distribuţie este obligat sa anunţe utilizatorii afectaţi de întreruperile planificate, respectiv pe furnizorii acestora, în modul stabilit prin contracte şi sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii. (3) Operatorul de distribuţie răspunde pentru daunele cauzate utilizatorilor din culpa sa. (4) Prin regulamentul de furnizare se stabilesc condiţiile în care, în situaţii excepţionale, se poate limita sau întrerupe alimentarea cu energie electrica a consumatorilor. Articolul 45Separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare (1) În cazul în care operatorul de distribuţie face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma sa juridică, organizarea sa şi procesul decizional, în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia. Aceasta regula nu creează obligaţia separarii proprietăţii asupra activelor aparţinând operatorului de distribuţie faţă de operatorul economic integrat pe verticala. (2) Suplimentar faţă de cerinţele alin. (1), în cazul în care operatorul de distribuţie face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala, acesta trebuie să fie independent în ceea ce priveşte organizarea sa şi procesul decizional, în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia. În acest scop, trebuie aplicate următoarele criterii minimale: a) persoanele responsabile pentru managementul operatorului de distribuţie nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticala responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnica a activităţilor de producere, transport sau furnizare de energie electrica; b) trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuţie sunt luate în considerare, într-o maniera de natura să asigure independenta de acţiune a acestora; c) operatorul de distribuţie are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticala, cu privire la activele necesare pentru operarea, menţinerea sau dezvoltarea reţelei. Aceasta nu trebuie să afecteze existenta unor mecanisme de coordonare corespunzătoare care trebuie să asigure ca sunt protejate drepturile de supervizare economică şi managerială ale societăţii-mama cu privire la profitul obţinut din active de către filiala. Aceste mecanisme vor permite în mod special societăţii-mama sa aprobe situaţiile financiare anuale sau orice alte instrumente echivalente ale operatorului de distribuţie şi sa stabilească limitele globale de îndatorare ale filialei. Nu se va permite însă societăţii-mama sa dea instrucţiuni privind operaţiunile zilnice şi nici privind decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacităţi energetice de distribuţie care nu depăşesc termenii situaţiilor financiare aprobate sau ai oricărui instrument echivalent; d) operatorul de distribuţie trebuie să stabilească un program de conformare, în care să prezinte măsurile asumate ce asigura excluderea oricărui comportament discriminatoriu şi garantează ca respectarea acestuia este monitorizata în mod adecvat. Acest program trebuie să prezinte şi obligaţiile specifice ale angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul responsabil pentru monitorizarea programului de conformare depune la ANRE, spre publicare, un raport anual cuprinzând măsurile luate. Primul raport trebuie depus la ANRE până la data de 31 decembrie 2007. (3) Separarea activităţilor şi obligaţiile aferente acestora, definite la alin. (1) şi (2), vor fi implementate cel târziu până la data de 30 iunie 2007, cu excepţia operatorilor economici integrati pe verticala, ce furnizează servicii pentru mai puţin de 100.000 de clienţi conectati sau care deservesc sisteme mici, izolate, care nu vor avea obligaţia de implementare a măsurilor specificate la alin. (1) şi (2). (4) Operatorul de distribuţie este obligat sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale. (5) Operatorul de distribuţie este obligat sa împiedice divulgarea discriminatorie a informaţiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial. Articolul 46InterdicţiiPentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie se interzice persoanelor fizice şi juridice: a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuţie; b) să efectueze săpături de orice fel sau sa înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără acordul operatorului de distribuţie; c) sa depoziteze materiale pe culoarul de trecere şi în zonele de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor, fără acordul operatorului de distribuţie; d) sa arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de distribuţie sau sa intervină în oricare alt mod asupra acestora; e) sa deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi avertizare aferente reţelelor electrice de distribuţie; f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii sau prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de distribuţie. Articolul 47Sistemele electroenergetice izolate (1) Localităţile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la Sistemul electroenergetic naţional pot fi alimentate cu energie electrica prin sisteme electroenergetice izolate. (2) Consumatorii alimentati din sistemele electroenergetice izolate vor plati pentru energia consumată acelaşi preţ ca şi consumatorii captivi alimentati din Sistemul electroenergetic naţional sau preţul local stabilit conform prevederilor alin. (3). (3) Autoritatea competenţa va stabili preţul local şi condiţiile minime privind continuitatea şi calitatea serviciului de furnizare. (4) În situaţia în care preţul local nu acoperă costurile aferente alimentarii dintr-o reţea electrica de interes public, diferenţa se suporta de la bugetul de stat. Articolul 48Furnizarea energiei electrice (1) Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridică titulara de licenţă comercializează energie electrica clienţilor. Pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Energia electrica furnizată clientului final se factureaza de către furnizor pe baza valorilor înregistrate de grupurile de măsurare. (3) Sunt interzise consumul şi furnizarea de energie electrica fără încheierea contractului de furnizare, cu excepţia situaţiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă. Articolul 49Obligaţia furnizorului implicit privind contractele de furnizareFurnizorul implicit este obligat sa încheie contracte de furnizare cu consumatorii captivi situaţi în zona delimitata de licenţă. Articolul 50Desemnarea furnizorului de ultima opţiune (1) Autoritatea competenţa desemnează, pe baza unui regulament propriu, furnizorul de ultima opţiune pentru o perioadă de la unu la 5 ani, începând cu 1 iulie 2007, şi face publică lista cu furnizorii de ultima opţiune pe pagina web a autorităţii competente şi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Furnizorul de ultima opţiune poate fi furnizorul care furnizează energie electrica majorităţii consumatorilor casnici din zona licentiata a unui operator de distribuţie. (3) În cazul schimbării furnizorului precedent, ca urmare a unei numiri în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), contractele de furnizare încheiate cu clienţii de către furnizorul precedent vor continua să se aplice în termenii, condiţiile şi la tarifele aplicabile la data schimbării. (4) Furnizarea de energie electrica de către furnizorul de ultima opţiune se face la tarife stabilite conform reglementărilor autorităţii competente. Articolul 51Obligaţiile furnizorului de ultima opţiune (1) Furnizorul de ultima opţiune are obligaţia de a furniza energie electrica clienţilor eligibili din zona licentiata, care şi-au exercitat dreptul de a-şi alege furnizorul, dar al căror furnizor se afla în situaţia de a-şi pierde licenta de furnizare în cursul desfăşurării activităţii sau se afla în incapacitatea de a-şi exercită obligaţia de furnizare către clienţii eligibili, aceştia din urma neavând asigurata furnizarea din nicio alta sursa la data întreruperii sau a încetării activităţii furnizorului. (2) Trecerea unui client la furnizorul de ultima opţiune se face conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. Articolul 52Furnizarea energiei electrice consumatorilor casnici şi clienţilor comerciali mici a căror putere maxima aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusivFurnizorii care alimentează, la data deschiderii complete a pieţei de energie electrica, consumatori casnici şi clienţi comerciali mici a căror putere maxima aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv sunt obligaţi să asigure furnizarea de energie electrica atât acestora, cat şi consumatorilor noi care se încadrează în aceeaşi categorie, la tarife reglementate, până când aceştia îşi exercită prima data dreptul de eligibilitate. Articolul 53Obligaţia de contractare (1) La cererea scrisă a unui consumator de energie electrica, furnizorul este obligat sa comunice în scris, într-un interval de cel mult 30 de zile, o ofertă privind condiţiile de furnizare a energiei electrice, care conţine, obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data limita de încheiere a contractului de furnizare elaborat în conformitate cu contractul-cadru aprobat de autoritatea competentă. (2) Contractul de furnizare încheiat în baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioadă nedeterminată sau convenită de părţi. (3) Consumatorul poate rezilia oricând contractul de furnizare cu un preaviz de 7 zile pentru consumatorii captivi, respectiv de 30 de zile pentru consumatorii eligibili. (4) Furnizorul este îndreptăţit sa rezilieze contractul numai în caz de consum fraudulos, neplata repetată a facturilor sau în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. Articolul 54Plata energiei furnizateÎn conformitate cu prevederile contractului, consumatorul este obligat sa plătească contravaloarea energiei electrice consumate. Articolul 55Răspunderile furnizorului (1) Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contractul de furnizare. (2) Furnizorul este îndreptăţit sa recupereze daunele produse consumatorilor, de la operatorul de distribuţie, operatorul de transport şi de sistem sau de la producător, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre aceştia. Articolul 56Obligaţiile consumatorului de energie electrica (1) Consumatorul de energie electrica răspunde pentru daunele cauzate furnizorului din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contractul de furnizare. (2) Nerespectarea de către consumatorul de energie electrica a contractului de furnizare a energiei electrice poate atrage suportarea următoarelor consecinţe, după caz: a) penalizări; b) sistarea temporară a furnizarii energiei electrice; c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice. (3) În cazul consumului fraudulos, consumatorul de energie electrica va fi deconectat de la reţeaua electrica, fiind obligat totodată la plata contravalorii energiei electrice consumate şi a costurilor aferente deconectarii, evaluate conform normelor tehnice în vigoare. (4) Consumatorul de energie electrica cu o putere instalata de cel puţin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. Articolul 57Drepturile consumatoruluiConsumatorii au următoarele drepturi: a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi sa consume energie electrica în conformitate cu prevederile contractului de furnizare; b) să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta sau sa initieze acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când considera necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale; c) să aibă acces la grupurile de măsurare pentru decontare; d) să solicite furnizorului sa ia măsuri pentru remedierea defectiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele electrice; e) să solicite furnizorului despăgubiri, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestuia sau în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei. Articolul 58Dreptul consumatorilor captivi de alegere a tarifelorConsumatorii captivi au dreptul sa opteze, până la deschiderea totală a pieţei de energie electrica, pentru oricare dintre tarifele reglementate, în condiţiile stabilite prin contract. Articolul 59Protecţia clienţilor vulnerabili (1) Categoriile de consumatori consideraţi vulnerabili pot primi compensaţii de la bugetul de stat/bugetele locale, care să le permită plata consumului minim necesar. (2) Categoriile de consumatori vulnerabili, cuantumul consumului minim al acestora şi modul în care aceştia sunt protejati sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 60Măsurarea energiei electrice (1) Energia electrica tranzactionata pe piaţa de energie electrica se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de autoritatea competentă. (2) Transformatoarele de măsura aferente grupurilor de măsurare a energiei electrice în vederea decontării se asigura, după caz, de: a) operatorul de transport şi de sistem; b) producători; c) operatorii de distribuţie; d) consumatori. (3) Operatorii de măsurare pot fi: a) operatorul de transport şi de sistem; b) producătorii; c) operatorul de distribuţie; d) operatorul de măsurare independent. (4) Operatorul de transport şi de sistem, respectiv operatorul de distribuţie, are obligaţia de a presta serviciul de măsurare a energiei electrice pentru utilizatorii reţelelor electrice respective, în mod nemijlocit sau prin intermediul unui operator de măsurare independent desemnat de aceştia, cu condiţia încadrării în costurile recunoscute de autoritatea competentă. (5) În cazuri excepţionale, când operatorii de transport şi de sistem sau de distribuţie nu instaleaza grupuri de măsurare în termenul şi în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare, furnizorii sau clienţii acestora pot opta, pe cheltuiala proprie şi cu notificarea prealabilă a autorităţii competente, pentru un operator de măsurare independent în vederea prestării serviciului de măsurare. Capitolul V Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienta Articolul 61Definirea surselorÎn condiţiile prezentei legi, se definesc ca surse regenerabile de energie: a) energia eoliana; b) energia solara; c) energia valurilor şi a mareelor; d) energia geotermala; e) energia hidroelectrica; f) energia continuta în fracţiunea biodegradabila a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultura (inclusiv substanţe vegetale şi reziduuri de origine animala), silvicultura şi industrii conexe, precum şi fracţiunea biodegradabila a deşeurilor industriale şi comunale, orăşeneşti şi municipale, denumita biomasa; g) energia continuta în gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit; h) energia continuta în gazul de fermentare a namolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate; i) energia continuta în produse secundare gazoase, obţinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos denumita biogaz; j) energia continuta în produse lichide obţinute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid denumita alcool carburant; k) energia obţinută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent. Articolul 62Stabilirea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabilePonderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul naţional brut de energie electrica se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort. Articolul 63Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabileCertificarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie se atesta prin intermediul garanţiilor de origine emise de autoritatea competentă. Articolul 64Reguli de funcţionare şi comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabileAutoritatea competenţa stabileşte regulile de funcţionare a pieţei de energie electrica, preluarea cu prioritate şi comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în măsura în care nu este deteriorat nivelul de siguranţă a Sistemului electroenergetic naţional. Articolul 65Criterii de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabileCriteriile de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie au în vedere următoarele: a) atingerea tintei naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; b) compatibilitatea cu principiile concurentiale de piaţa; c) caracteristicile diferitelor surse regenerabile de energie şi tehnologiile de producere a energiei electrice; d) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în cel mai eficient mod. Articolul 66Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică scheme de sprijin, inclusiv prin măsuri de amortizare accelerata pentru investiţii în surse regenerabile de energie. (2) Sursele regenerabile eligibile, precum şi schemele de sprijin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort. Articolul 67Tehnologii de cogenerareÎn condiţiile prezentei legi, se definesc următoarele tehnologii de cogenerare cu: a) turbine cu gaze în ciclu combinat cu recuperare de căldură şi turbine cu abur; b) turbina cu abur cu contrapresiune; c) turbina cu abur cu condensatie şi prize reglabile; d) turbine cu gaze şi cazane recuperatoare; e) motoare cu ardere interna; f) microturbine; g) motoare Stirling; h) celule de combustie; i) motoare termice; j) cicluri organice Rankine; k) orice alta instalatie sau combinaţie de instalaţii prin care se produce simultan energie termica şi electrica. Articolul 68Cogenerarea de înaltă eficientaÎn scopul promovării producerii energiei electrice în cogenerare, se defineste cogenerarea de înaltă eficienta ca fiind procesul care îndeplineşte unul dintre următoarele criterii: a) realizarea de economie de energie primara la producerea energiei electrice în cogenerare de cel puţin 10% faţă de valorile de referinţa stabilite prin reglementări specifice pentru producerea separată a energiei electrice şi termice - în centrale electrice de cogenerare cu puteri instalate de cel puţin 1 MW; b) realizarea de economie de energie primara la producerea energiei electrice în cogenerare faţă de producerea separată a energiei electrice şi termice - în centrale electrice de cogenerare cu puteri instalate sub 1 MW. Articolul 69Garanţiile de origineCertificarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienta se atesta prin intermediul garanţiilor de origine emise de autoritatea competentă. Articolul 70Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabileAutoritatea competenţa prevede, prin reguli de funcţionare a pieţei de energie electrica, preluarea cu prioritate şi comercializarea energiei electrice produse în instalaţii de cogenerare de înaltă eficienta, în măsura în care nu este deteriorat nivelul de siguranţă a Sistemului electroenergetic naţional. Articolul 71Criterii de promovare a energiei electrice produse în cogenerarea de înaltă eficientaCriteriile de promovare a energiei electrice produse în cogenerarea de înaltă eficienta au în vedere următoarele: a) asigurarea accesului concurential al energiei electrice produse în cogenerare, în condiţiile acoperirii tuturor costurilor justificate aferente cogenerarii de înaltă eficienta; b) caracteristicile diferitelor tehnologii de producere a energiei electrice în cogenerare; c) promovarea utilizării eficiente a combustibililor; d) asigurarea protecţiei mediului prin reducerea emisiilor poluante faţă de producerea separată a energiei electrice şi termice. Articolul 72Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice în cogenerarea de înaltă eficienta (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice în cogenerarea de înaltă eficienta se aplică scheme de sprijin. (2) Schemele de sprijin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort. Articolul 73Reguli de calificare şi comercializare (1) Pentru asigurarea accesului pe piaţa al energiei electrice produse în instalaţiile de cogenerare existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică reguli de calificare şi comercializare stabilite de autoritatea competentă. (2) Termenele, condiţiile şi perioada de aplicare a regulilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort. Capitolul VI Preţuri şi tarife Articolul 74Tipurile de preţuri şi tarife. Fundamentarea acestoraPentru activităţile desfăşurate în sectorul energiei electrice se aplică următoarele preţuri şi tarife: a) preţuri rezultate din mecanismele concurentiale ale pieţei de energie electrica; b) tarife reglementate pentru serviciile de transport, de sistem şi de distribuţie a energiei electrice; c) tarife/preţuri reglementate pentru furnizarea de energie electrica la consumatorii captivi până la deschiderea totală a pieţei de energie electrica, precum şi pentru consumatorii casnici şi consumatorii cu putere maxima aprobată prin avizul de racordare de până la 100 kVA, după deschiderea totală a pieţei de energie electrica; d) preţuri/tarife practicate de furnizorii de ultima opţiune după deschiderea totală a pieţei de energie electrica; e) tarife reglementate pentru achiziţia serviciilor tehnologice de sistem, până la crearea unei pieţe concurentiale de servicii tehnologice de sistem; f) tarife reglementate de racordare la reţea; g) tarife reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate; h) preţuri reglementate pentru activitatea de producere a energiei electrice, conform prevederilor art. 28 alin. (2) şi (4) şi ale art. 52; i) preţuri reglementate pentru energia termica destinată consumului populaţiei, produsă în instalaţiile de cogenerare; j) tarife reglementate pentru activitatea de măsurare. Articolul 75Reglementarea tarifelorPână la deschiderea totală a pieţei de energie electrica tarifele pentru consumatorii casnici sunt aceleaşi pe întregul teritoriu al tarii. Articolul 76Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor (1) Preţurile şi tarifele reglementate se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate şi publicate de autoritatea competentă. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi de producere a energiei termice în cogenerare, cheltuielile pentru dezvoltare şi protecţia mediului, precum şi o cota rezonabila de profit. (2) Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor se aproba de autoritatea competentă, după informarea şi consultarea tuturor părţilor interesate. Articolul 77Evidentierea costurilor şi a veniturilorOperatorii economici, titulari de licenţă din sectorul energiei electrice, care practica preţuri şi tarife reglementate sunt obligaţi să prezinte autorităţii competente: a) costurile şi veniturile realizate separat din activităţile care fac obiectul licenţelor acordate în structura stabilită de autoritatea competentă; b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor şi veniturilor, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. Articolul 78Stabilirea costurilor şi veniturilor reglementate (1) În scopul controlului tarifelor la consumatorii captivi, autoritatea competentă aproba costurile/veniturile reglementate pentru cumpărarea/vânzarea energiei electrice destinate acestor clienţi. (2) Depăşirea costurilor reglementate pentru cumpărarea/vânzarea energiei electrice destinate consumatorilor captivi şi a costurilor reglementate pentru serviciile de transport şi distribuţie se poate face cu aprobarea autorităţii competente, doar în situaţii excepţionale, de forta majoră, sau schimbări legislative. Articolul 79Principiile pentru fundamentarea propunerilor de preţuri şi tarife reglementate (1) Propunerile de preţuri şi tarife reglementate pentru energia electrica şi termica produsă în cogenerare se elaborează de operatorii economici din sectorul energiei electrice, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea competentă, şi se comunică autorităţii împreună cu fundamentarea în formatul stabilit de aceasta. (2) Operatorii economici din sectorul energiei electrice vor transmite autorităţii competente toate datele necesare folosite în procesul de fundamentare a solicitării şi vor asigura accesul la aceste date al reprezentanţilor desemnaţi de autoritatea competentă. (3) Ordinul de aprobare a preţurilor şi tarifelor reglementate pentru energia electrica, aplicabile consumatorilor şi activităţilor cu caracter de monopol natural, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul va conţine şi data intrării lor în vigoare. (4) Principiile care stau la baza stabilirii preţurilor şi tarifelor reglementate pentru energia electrica şi termica produsă în cogenerare au în vedere următoarele: a) preţurile/tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective şi determinate într-o maniera transparenta, pe baza metodologiilor aprobate şi publicate de autoritatea competentă; b) preţurile/tarifele energiei electrice trebuie să acopere costurile justificate economic; c) preţurile/tarifele trebuie să asigure o rata rezonabila a rentabilitatii capitalului investit, stabilită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă; d) tarifele şi preţurile reglementate pentru consumatorii captivi trebuie să permită acestora alegerea tipului de preţ/tarif care le este mai favorabil, dintre cele practicate de furnizor, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă; e) tarifele de racordare trebuie să conţină numai costurile efective de realizare a lucrărilor de racordare a clienţilor la reţeaua electrica. (5) Este interzisă subvenţia incrucisata între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate ale unui operator economic. (6) Furnizorului implicit şi celui de ultima opţiune li se recunosc integral în tarife costurile de achiziţie justificate şi costurile asociate, precum şi o cota rezonabila de profit. Articolul 80Limitarea preţurilor/tarifelor (1) Autoritatea competenţa poate limita preţurile/tarifele prin: a) fixarea unei limite superioare a preţului/tarifului în sine; b) limitarea venitului din activitatea reglementată, în scopul evitării creşterii necontrolate a preţurilor la clienţi. (2) Costurile nerecunoscute, potrivit alin. (1) lit. b), se recuperează integral, în conformitate cu procedura emisă de autoritatea competentă. Articolul 81Recuperarea costurilor (1) În cazul în care este impusa respectarea unor condiţii suplimentare referitoare la siguranţa în furnizare, protecţia mediului, inclusiv dezafectarea unităţilor nucleare sau eficienta energetica, participanţii la piaţa de energie electrica au dreptul de a-şi recupera costurile rezultate din aplicarea acestor condiţii. (2) Recuperarea acestor costuri se va face conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. Articolul 82Interdicţia subventionarii în producerea combinata a energiei electrice şi termiceOperatorii economici care produc combinat energie electrica şi termica şi care comercializează cel puţin una dintre acestea vor repartiza costurile între cele doua forme de energie, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, fiind interzisă subvenţionarea incrucisata între cele doua forme de energie. Articolul 83Serviciile conexeServiciile prestate terţilor de către operatorii economici care produc energie hidroelectrica şi care au în administrare, concesiune sau închiriere baraje, diguri şi lacuri de acumulare se realizează pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii. Capitolul VII Infracţiuni şi contravenţii Articolul 84RaspunderiÎncălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate. Articolul 85Infracţiuni (1) Sustragerea de energie electrica constituie infracţiunea de furt şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal. (2) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionarii echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani. (3) Deteriorarea, modificarea fără drept sau sustragerea componentelor instalaţiilor energetice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare, conform prevederilor Codului penal. (4) Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordarii directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (5) În cazul în care infracţiunile prevăzute la alin. (2)-(4) sunt săvârşite de un salariat al unui titular de licenţă, limita minima şi maxima specială a pedepsei se majorează cu câte un an. (6) Tentativa la infracţiunile prevăzute de alin. (2)-(4) se pedepseşte. Articolul 86Contravenţii (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) încălcarea reglementărilor tehnice şi comerciale stabilite de autoritatea competentă, desfăşurarea activităţii fără obţinerea autorizaţiei, a licenţei, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor şi autorizaţiilor; b) influentarea formării libere a preţurilor pe piaţa energiei electrice; c) refuzul nejustificat al producătorilor de a respecta obligaţiile care le revin potrivit art. 33; d) nerespectarea dispoziţiilor operative ale operatorului de transport şi de sistem; e) refuzul accesului oricărui solicitant la reţelele electrice de transport şi de distribuţie; f) refuzul de a transmite oferta privind condiţiile de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor art. 53 alin. (1); g) refuzul de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă, precum şi obstructionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; h) neprezentarea datelor şi informaţiilor solicitate de autoritatea competentă sau furnizarea incorectă şi incompleta de date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii autorităţii competente, precum şi nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta; i) refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare; j) nerespectarea obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale; k) orice acţiune a operatorului de transport şi de sistem de alterare nejustificată a ordinii de merit a capacităţilor de producere; l) furnizarea unor informaţii incomplete sau eronate utilizatorilor capacităţilor de interconexiune de către operatorul de transport şi de sistem; m) divulgarea de date cu caracter confidenţial privind operaţiunile comerciale de către operatorul de transport şi de sistem sau de operatorul unei pieţe centralizate de energie electrica, altfel decât în condiţiile legii; n) întârzierea nejustificată în racordarea noilor clienţi sau în realimentarea acestora după întrerupere, precum şi propunerea unor soluţii de racordare, altele decât cele optime din punct de vedere tehnic şi cu costuri minime, conform actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autoritatea competentă; o) executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protecţie a instalaţiilor, fără consimţământul prealabil al titularului acestora; p) interzicerea de către persoane fizice sau juridice a accesului operatorului de transport şi de sistem sau de distribuţie pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, reparaţii, revizii, intervenţii la avarii şi pentru defrişare sau a taierilor de modelare pentru crearea şi menţinerea distantei regulamentare faţă de reţelele electrice; q) practicarea de preţuri sau tarife pentru activităţile reglementate, fără aprobarea autorităţii competente; r) nepublicarea şi neactualizarea pe pagina proprie de web a datelor tehnice referitoare la capacitatile de interconexiune de către operatorul de transport şi sistem; s) nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem a procedurilor privind alocarea capacităţilor de interconexiune şi a reglementărilor privind conectarea la reţea a utilizatorilor; s) nerespectarea de către operatorul de distribuţie a reglementărilor privind conectarea la reţea a utilizatorilor; t) utilizarea de către un terţ a componentelor reţelelor electrice de distribuţie/transport în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, fără încheierea unui contract în acest sens cu deţinătorul de drept al acestora; t) proiectarea şi executarea de lucrări în instalaţiile electrice fără atestat sau autorizaţie, precum şi nerespectarea prevederilor acestora. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), g)-l) şi n)-t) se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 25.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), f) şi m) se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţii competente, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-n) şi q)-t); b) reprezentanţii împuterniciţi ai consiliilor locale, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. o) şi p). Articolul 87Regimul juridic al contravenţiilorContravenţiilor prevăzute la art. 86 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 88Constatarea contravenţiilor (1) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 86 alin. (1), agenţii constatatori menţionaţi la art. 86 alin. (4) au acces, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, până la receptoarele de energie, şi au dreptul sa verifice instalatia, precum şi să execute măsurători şi determinări. Proprietarii şi cei care exploatează aceste clădiri, locuri sau instalaţii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie agenţilor constatatori documentele şi actele specifice activităţii lor. (2) Organele de poliţie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agenţilor constatatori. Articolul 89Aplicarea sancţiunii contravenţionaleAplicarea sancţiunii contravenţionale se face prin proces-verbal de constatare şi sancţionare, în urma unei acţiuni de control, întocmit de reprezentantul împuternicit al autorităţii care a dispus acţiunea de control. Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 90Intrarea în vigoare (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003. (3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerul de resort şi autoritatea competentă vor elabora, vor modifica şi vor completa regulamentele prevăzute de prezenta lege.*Prezenta lege transpune art. 2 pct. 3-12, 14, 15, 21, 23, art. 6 paragraful 3, art. 7 paragrafele 1 şi 2, art. 7 paragraful 5 teza I şi art. 23 paragraful 1 din Directiva 2003/54/CE privind regulile comune pentru piaţa interna de energie, care abroga Directiva 96/92/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 176/37 din 15 iulie 2003, şi prevederile art. 4 paragraful 3 din Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de căldură utila pe piaţa interna de energie, care amendeaza Directiva 92/42/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 52/50 din 21 februarie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2007.Nr. 13.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 decembrie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • LEGE nr. 59 din 30 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012
 • LEGE nr. 491 din 10 noiembrie 2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne
 • LEGE nr. 113 din 27 mai 2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 254 din 13 decembrie 2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 10 noiembrie 1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 309 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 1 aprilie 2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 7 din 8 ianuarie 1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 decembrie 2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2012 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • LEGE nr. 92 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGEA nr. 302 din 26 iunie 2004 (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 44 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 60 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 19 iunie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 februarie 2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 26 iunie 2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 140 din 4 iulie 2008 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 259 din 7 decembrie 2011 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
 • LEGE nr. 562 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 293 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 27 din 19 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, Banca Naţionala a României şi Comunitatea Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere suplimentar dintre România şi Comunitatea Europeană, semnate la 10 iulie 1997 la Bucureşti şi la 24 iulie 1997 la Bruxelles
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 279 din 24 iunie 2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 1999 pentru ratificarea Convenţiei privind compensaţiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997
 • LEGE nr. 251 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului "Elias" şi a Complexului Olăneşti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 382 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 41 din 6 martie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • LEGE nr. 1 din 30 ianuarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 122 din 15 iunie 2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României
 • LEGE nr. 386 din 31 decembrie 2007 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 31 mai 2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021