Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 18 ianuarie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007privind reglementarea şi administrarea spatiilor verzi din zonele urbane Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 18 ianuarie 2007

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege reglementeaza administrarea spatiilor verzi, obiectiv de interes public, în vederea asigurarii calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a populatiei. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarea semnificaţie: a) spatiu verde - zona verde în cadrul oraşelor şi municipiilor, definita ca o retea mozaicata sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al carei specific este determinat de vegetatie (lemnoasa, arborescenta, arbustiva, floricola şi erbacee); b) parc - spatiul verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzand dotari şi echipari destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populatie; c) scuar - spatiul verde, cu suprafaţa mai mica de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotari publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locatii; d) aliniament plantat - plantatiile pe spatiul verde cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, amplasate în lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa. Articolul 3Spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din zonele urbane: a) parcuri; b) scuaruri; c) aliniamente plantate în lungul bulevardelor şi strazilor; d) terenuri libere, neproductive din intravilan: mlastini, stancarii, pante, terenuri afectate de alunecari, saraturi care pot fi amenajate cu plantatii. Articolul 4Spatiile verzi, în functie de dreptul de proprietate asupra terenului, sunt: a) publice - parcuri, scuaruri, spatii amenajate cu dominantă vegetala şi zone cu vegetatie spontana ce intră în domeniul public; b) private - spatii verzi ce sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice. Articolul 5Nu fac obiectul reglementarii prezentei legi: a) vegetatia din extravilan inclusa în fondul forestier; b) zonele şi fasiile de protecţie a apelor, respectiv raurilor şi bazinelor de apa; c) perdelele de protecţie amplasate pe terenurile cu destinatie agricola; d) ariile naturale protejate; e) zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurii de transport; f) spatiile verzi de pe terenurile aflate în proprietate privată şi care nu sunt utilizate în interes public. Articolul 6Statul recunoaste dreptul fiecarei persoane fizice la un mediu sanatos, accesul liber pentru recreere în spatiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spatiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbusti, în condiţiile respectarii prevederilor legale în vigoare. Articolul 7Pentru protectia şi conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele obligaţii: a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi; b) să respecte regulile de aparare împotriva incendiilor pe spatiile verzi; c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor şi arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adaposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spatiile verzi; d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi. Articolul 8Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, au urmatoarele obligaţii: a) să asigure integritatea, refacerea şi ingrijirea spatiilor verzi aflate în proprietatea lor; b) să contribuie, prin crearea de spatii verzi, la prevenirea alunecarilor de teren, combaterea salinizarii şi inmlastinirii prin lucrari de drenaj şi lucrari de combatere a eroziunii solului pe baza avizelor şi a acordurilor autorităţii centrale pentru protectia mediului şi gospodarirea apelor; c) sa coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protectia mediului, cu cele ale autorităţii centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrarile preconizate în spatiile verzi şi sa faca propuneri pentru îmbunătăţirea amenajarii acestora; d) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca zone verzi. Articolul 9Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective: a) protectia şi conservarea spatiilor verzi pentru menţinerea biodiversitatii lor; b) menţinerea şi dezvoltarea functiilor de protecţie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populatiei, protectiei mediului şi asigurarii calităţii vietii; c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei şi a calităţii spatiilor verzi; d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spatiilor verzi în starea corespunzătoare functiilor lor; e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrari pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetatie; f) extinderea suprafeţelor ocupate de spatii verzi, prin includerea în categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. Articolul 10 (1) Administrarea spatiilor verzi proprietate publică este exercitata de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe imputernicite în acest scop. (2) Administrarea spatiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitata de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Articolul 11 (1) Persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru construcţia şi amplasarea în spatiile verzi a obiectivelor pentru activităţi economice şi socioculturale sunt obligate să obţină avizele, acordurile şi autorizatiile prevăzute de legislatia în vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafaţa terenurilor şi condiţiile de desfăşurare a activităţii ulterioare se determina în baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului şi urbanism, avizate şi aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafaţa spatiului verde respectiv. (2) Constructiile şi amenajarile de orice tip, altele decat cele specificate la alin. (1), sunt interzise. (3) Transplantarea arborilor şi arbustilor se va face numai cu acordul administraţiei publice locale şi al autorităţilor teritoriale pentru protectia mediului. (4) Constructiile neautorizate în spatiile verzi se demoleaza şi terenul se va aduce la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari fiind suportate de proprietarul construcţiei. Articolul 12Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a lua toate masurile pentru crearea spatiilor verzi, care se vor realiza în baza documentatiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri şi a celor eliberate de constructii ori prin aplicarea unor metode alternative, pe baza unor proiecte de specialitate peisagistica şi urbanism. Articolul 13 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să asigure finantarea materialului dendricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor şi regenerarea vegetatiei în spatiile verzi proprietatea acestora. (2) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialisti în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier. (3) Lucrarile de amenajare se executa cu material forestier şi floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere şi alte plantatii de arbusti decorativi, care, prin proprietăţile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetica şi ecologica şi nu afectează sănătatea populatiei şi biosistemele existente deja în zona. Articolul 14 (1) Întreţinerea spatiilor verzi se asigura de către proprietarii şi administratorii acestora. (2) Proprietarii şi administratorii de spatii verzi cu arbori şi arbusti sunt obligati sa realizeze masurile de întreţinere a acestora. (3) Proprietarii şi administratorii de spatii verzi sunt obligati să asigure masurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de imbatranire avansat sau a stării fitosanitare precare. (4) Proprietarii şi administratorii de spatii verzi sunt obligati să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spatiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor pluviale. Articolul 15 (1) Protectia spatiilor verzi, a dotarilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurata de către proprietarii şi administratorii acestora şi prin intermediul instituţiilor de ordine publică abilitate conform legislaţiei în vigoare. (2) Instituţiile de ordine publică sunt obligate sa acorde ajutorul solicitat de proprietarii şi administratorii spatiilor verzi în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor şi vegetatiei din spatiile verzi. Articolul 16 (1) Protectia vegetatiei spatiilor verzi împotriva daunatorilor se efectueaza în baza prognozelor şi avertizarilor facute de unitatea fitosanitara locala cu atribuţii de prevenire, indrumare şi control de specialitate pentru protectia plantelor. (2) Menţinerea stării de sănătate fitosanitara a vegetatiei din spatiile verzi se efectueaza de către proprietarii şi administratorii acestora, prin realizarea masurilor de prevenire a raspandirii şi de combatere a bolilor şi daunatorilor plantelor şi prin măsuri de carantina, sub directa indrumare şi controlul de specialitate al unităţilor fitosanitare pentru protectia plantelor. (3) Protectia spatiilor verzi împotriva bolilor şi daunatorilor se efectueaza, de regula, prin acţiuni preventive, metode biologice şi metodologii integrate. Aplicarea substanţelor fitosanitare pentru combaterea bolilor şi daunatorilor este strict limitata şi se realizează sub coordonarea instituţiilor fitosanitare şi de protectia mediului. Articolul 17Controlul realizării masurilor de protecţie a spatiilor verzi este exercitat de instituţiile abilitate de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului, autoritatea publică centrala pentru administratie şi interne, autorităţile administraţiei publice locale şi de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor. Articolul 18 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative. (2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii şi protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative şi cantitative, asigurarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetatenilor cu informaţii despre spatiile verzi. (3) Autoritatea centrala responsabila pentru amenajarea teritoriului infiinteaza Registrul naţional al spatiilor verzi, iar autorităţile administraţiei publice locale, registrele locale ale spatiilor verzi. (4) Registrul naţional al spatiilor verzi şi registrele locale ale spatiilor verzi se vor constitui pe baza normelor tehnice elaborate de autoritatea publică centrala care raspunde de amenajarea teritoriului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi se vor actualiza anual. Elaborarea registrelor spatiilor verzi se va finaliza până la data de 1 ianuarie 2008. Articolul 19 (1) Obligaţia organizarii şi conducerii registrelor spatiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Registrul naţional al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice ale spatiilor verzi conform indicilor de calitate şi cantitate. (3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi facute publice şi vor putea fi consultate la sediile autorităţilor administraţiei publice locale. Articolul 20 (1) Raspunderea pentru reducerea suprafeţelor spatiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevad în bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea obligaţiilor privind spatiile verzi. (3) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spatii verzi se efectueaza în condiţiile prevăzute de lege, cu pastrarea destinatiei de spatiu verde. (4) Schimbarea destinatiei terenurilor înregistrate în Registrul naţional al spatiilor verzi ca spatiu verde public se poate face conform legii. Articolul 21 (1) Activităţile de administrare şi gospodarire a spatiilor verzi subordonate autorităţilor administraţiei publice locale sunt finantate din bugetul local pentru: a) cheltuielile legate de regenerarea, paza şi protectia spatiilor verzi şi pentru tratamentele fitosanitare recomandate de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor; b) efectuarea lucrărilor de proiectare şi de cercetare stiintifica în domeniul protectiei şi amenajarii durabile a spatiilor verzi; c) investiţiile capitale în domeniul spatiilor verzi; d) crearea şi dezvoltarea spatiilor verzi prin achizitionarea de terenuri disponibile cu potenţial sociocultural sau ecologic, în vederea atingerii şi respectarii normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de spatii verzi; e) alte obligaţii legate de administrarea şi gospodarirea spatiilor verzi. (2) Activităţile de gospodarire a spatiilor verzi proprietate privată sunt finantate de proprietari. (3) Finantarea lucrărilor de regenerare a spatiilor verzi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 105/2006. (4) Sursele de finanţare necesare pentru aplicarea masurilor de administrare şi gospodarire a spatiilor verzi vor fi prevăzute în bugetele locale, începând cu anul 2008. Articolul 22Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala şi penala, după caz. Articolul 23Persoanele fizice şi persoanele juridice raspund contraventional, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru: a) folosirea neautorizata a terenurilor cu spatii verzi; b) nerespectarea cerințelor privind proiectarea, construirea şi darea în exploatare a obiectivelor în spatiile verzi; c) atribuirea terenurilor pentru constructii în spatiile verzi fără coordonarea cu organele teritoriale ale autorităţii centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autorităţii centrale pentru protectia mediului şi fără consultarea populatiei; d) desfăşurarea neautorizata a activităţilor economice, de turism şi agrement în spatiile verzi; e) ocuparea nelegitima a terenurilor cu spatii verzi; f) deteriorarea spatiilor verzi în urma incendiilor sau comportarii iresponsabile cu focul; g) aruncarea pe spatiile verzi de mase plastice, hartii, sticle, resturi animaliere, deseuri menajere şi orice alte deseuri; h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice şi ingineresti din spatiile verzi; i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor şi a ierbii de gazon; j) pasunatul pe spatii verzi; k) decopertarea litierei şi deteriorarea paturii vii şi a stratului de sol fertil; l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spatiului verde; m) plimbarea şi imbaierea cainilor şi a altor animale în afara spatiilor amenajate; n) distrugerea spatiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deseuri de productie, produse petroliere sau alte substante nocive. Articolul 24 (1) Prejudiciile cauzate spatiilor verzi se recupereaza pe baza hotărârii judecătorești definitive. (2) În cazul deteriorării spatiilor verzi în urma incendiilor, se stabileste compensarea nu numai a pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului şi curatarea teritoriului de deseurile provenite în urma acestuia şi refacerea zonei verzi. (3) În cazul poluarii chimice a spatiilor verzi, se stabileste nu numai compensarea pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci şi a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei şi a lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei, precum şi a cheltuielilor medicale evaluate în cazul afectarii populatiei. (4) Producţia lemnoasa şi alte produse dobandite ilicit din exploatarea spatiilor verzi sunt supuse confiscarii şi transmise administratorilor spatiilor verzi. Articolul 25 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă contraventionala, după cum urmeaza: a) de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 7 lit. a), b) şi c), art. 8, 11, ale art. 18 alin. (2) şi (3) şi ale art. 23 lit. a), f), g), h), i), k) şi l); b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 7 lit. d) şi ale art. 23 lit. b), c), d), e), j), m) şi n); c) de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (1), (3) şi (4). (2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele imputernicite în acest scop de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora. Articolul 26Prevederile art. 25 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 27Prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale şi judetene pot fi stabilite şi alte fapte ce constituie contraventii la regimul spatiilor verzi.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 15 ianuarie 2007.Nr. 24.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 277 din 10 octombrie 2007 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile situate pe secţiunile naţionale ale Reţelei rutiere transeuropene
 • LEGE nr. 449 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 octombrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 201 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 9 mai 2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 165 din 9 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc şi de pasare
 • LEGE nr. 110 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 122 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 659 din 20 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 349 din 14 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 202 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 38 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 302 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 360 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 122 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
 • LEGE nr. 267 din 7 decembrie 2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 355 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 152 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 2 aprilie 1999 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 228 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 martie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 668 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere, convenite prin Scrisoarea părţii române din 12 august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 august 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 4 decembrie 2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • LEGE nr. 171 din 5 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Serbauti prin reorganizarea comunei Calafindeşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 26 mai 2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 63 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 110 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare din România şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura privind înfiinţarea Centrului Internaţional de Biodinamica, semnat la Paris la 30 octombrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 69 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 228 din 25 noiembrie 2010 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi României, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
 • LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021