Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 432 din 27 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006 -
LEGE nr. 432 din 27 noiembrie 2006privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor constituie şi administrează baza de date naţională integrată privind vehiculele rutiere înmatriculate, care se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, referitoare la vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, denumită în continuare asigurare RCA, vehiculele care au efectuat inspecţia tehnică periodică, denumită în continuare ITP, respectiv la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului au obligaţia de a transmite Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor datele prevăzute la alin. (1) în termen de 20 de zile de la încheierea asigurării RCA, de la efectuarea ITP respective, precum şi de la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit. (3) În vederea realizării obligaţiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ale Registrului Auto Român, prevăzute la alin. (2), societăţile de asigurări şi societăţile autorizate să efectueze inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate să comunice săptămânal acestor instituţii datele prevăzute la alin. (1) privind încheierea asigurării RCA, respectiv a efectuării ITP. (4) Listele cu vehiculele pentru care încheierea asigurării RCA, respectiv efectuarea ITP au fost realizate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi nu au expirat până la data respectivă vor fi înaintate Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv Registrul Auto Român. (5) Modalităţile concrete de interconectare între bazele de date proprii ale instituţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile, modalităţile de comunicare, termenul şi forma datelor necesare se stabilesc pe bază de protocoale încheiate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă între instituţiile respective, precum şi prin normele de aplicare emise de autorităţile corespunzătoare."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor efectuează periodic, cel puţin trimestrial, compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligaţiile referitoare la încheierea asigurării RCA, respectiv la efectuarea ITP, precum şi cu cel de vehicule aparţinând operatorilor economici şi altor persoane juridice, pe baza datelor primite în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2). (2) Prima comparare prevăzută la alin. (1) se efectuează cel mai târziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu această ocazie, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor comunică, tuturor persoanelor ale căror vehicule înmatriculate nu au asigurare RCA sau nu au efectuată ITP, cu privire la consecinţele juridice ale neîndeplinirii, până la data de 31 martie 2006, a obligaţiilor legale corespunzătoare. (3) Comunicările prevăzute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă ori la sediile deţinătorilor de vehicule înmatriculate."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situaţie. Suspendarea se comunică deţinătorului vehiculului de îndată, în scris, de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplică şi vehiculelor înmatriculate ale căror inspecţii tehnice sau asigurări au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006 şi nu au îndeplinit cerinţele respective până la data de 31 martie 2006, conform comunicării trimise. (3) Beneficiază de neaplicarea suspendării în condiţiile prevăzute la alin. (2) persoanele care au primit comunicările prevăzute la art. 2 alin. (2) şi care până la data de 31 martie 2006 prezintă la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condiţiile legii, a asigurării RCA sau/şi, după caz, a efectuării ITP."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Suspendarea certificatului de înmatriculare instituită în condiţiile art. 3 încetează la data la care deţinătorul vehiculului prezintă la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condiţiile legii, a asigurării RCA sau/şi, după caz, a efectuării ITP. (2) Suspendarea certificatului de înmatriculare se revocă de drept în cazul în care deţinătorul vehiculului face dovada că la data instituirii suspendării îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la asigurarea RCA şi ITP."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la radierea unui operator economic sau a altei persoane juridice din evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, dacă deţine vehicule înscrise în circulaţie, certificatele de înmatriculare ale acestora se radiază de drept în condiţiile legii. (2) Vehiculul fără stăpân sau abandonat, care a trecut de drept în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale în condiţiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază de drept din evidenţele Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pe baza dispoziţiei primarului, prin care se constată schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii au obligaţia de a comunică dispoziţiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în termen de 5 zile de la emiterea acestora."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În cazul vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare, eliberate în conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, nu au fost preschimbate până la data de 31 octombrie 2001, înmatricularea se radiază de drept, dacă deţinătorul nu solicită preschimbarea certificatului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."7. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare au fost suspendate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei. (2) Neîndeplinirea de către societăţile de asigurări şi societăţile autorizate să efectueze ITP ale vehiculelor a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) atrage atenţionarea în scris a operatorilor economici şi a altor persoane juridice vinovate. Încălcarea de către acestea în mod repetat a obligaţiilor menţionate se sancţionează cu suspendarea, pe perioade de 1 la 6 luni, a autorizaţiei de a practica asigurările RCA sau de a efectua ITP, după caz."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare." Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 noiembrie 2006.Nr. 432._________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 443 din 27 noiembrie 2006 privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile
 • LEGE nr. 231 din 6 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
 • LEGE nr. 514 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 150 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 437 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • LEGE nr. 366 din 21 decembrie 2007 privind instituirea Premiului "Mehmet Niyazi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2012 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
 • LEGE nr. 316 din 12 iulie 2006 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 123 din 30 iunie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 488 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 3 din 30 martie 1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice
 • LEGE nr. 235 din 6 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 29 iunie 2000 privind declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 35 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA Nr. 6 din 17 septembrie 1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGEA nr. 185 din 25 iunie 2013 (*republicată*) privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • LEGE nr. 58 din 19 iunie 1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome
 • LEGE nr. 42 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 138 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Bucureşti la 16 februarie 1994
 • LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 126 din 22 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 50 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 99/1971 pentru modificarea Decretului nr. 657/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare, aprobat prin Legea nr. 52/1969
 • LEGE nr. 47 din 4 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 108 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 140 din 5 noiembrie 1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021