Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 422 din 22 noiembrie 2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 decembrie 2006 -
LEGE nr. 422 din 22 noiembrie 2006privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 decembrie 2006

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează cadrul legal pentru organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri, având ca obiectiv producerea statisticilor privind schimburile de bunuri dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum și schimburile de bunuri ale României cu statele nemembre ale Uniunii Europene, conform Regulamentului Parlamentului și Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile comunitare referitoare la schimbul de bunuri între statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 102 din 7 aprilie 2004, respectiv Regulamentului Consiliului nr. 1.172/1995 privind statisticile referitoare la schimbul de bunuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și statele terțe, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 118 din 25 mai 1995.(2) Sistemul statistic de comerț intracomunitar cu bunuri este denumit în continuare sistemul statistic Intrastat, iar sistemul statistic de comerț cu statele nemembre ale Uniunii Europene este denumit în continuare sistemul statistic Extrastat.(3) Valoarea totală a comerțului internațional cu bunuri este stabilită prin însumarea valorilor comerțului realizat în sistemele Intrastat și Extrastat. Capitolul II Atribuții și organizare Articolul 2Statisticile de comerț internațional cu bunuri se elaborează de Institutul Național de Statistică. Pentru realizarea acestora, Institutul Național de Statistică colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice. Articolul 3Institutul Național de Statistică are următoarele atribuții în realizarea statisticilor de comerț internațional cu bunuri:a) aplică legislația națională și legislația Uniunii Europene în domeniul statisticii comerțului internațional cu bunuri;b) proiectează sistemul național de indicatori și elaborează metodologiile și normele în domeniul statisticilor de comerț internațional cu bunuri, care se aprobă prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică;c) armonizează conceptele, definițiile și metodologia de calcul ale indicatorilor sistemelor Instrastat și Extrastat cu cele utilizate în Sistemul statistic european;d) elaborează și actualizează modelul și conținutul declarației statistice Instrastat și metodele de colectare a informațiilor privind comerțul intracomunitar cu bunuri;e) elaborează normele de completare a declarației Instrastat și le actualizează ori de câte ori este necesar;f) publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de completare a declarației Intrastat, aprobate prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică;g) organizează cercetarea statistică Instrastat pentru obținerea informațiilor privind comerțul intracomunitar cu bunuri;h) creează sistemul de gestiune a Registrului statistic Intrastat al operatorilor economici care sunt înregistrați în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și care au activitate de comerț intracomunitar cu bunuri și asigură actualizarea permanentă a acestuia pe baza informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice;i) stabilește pragurile valorice pentru fiecare flux, introduceri și, respectiv, expedieri de bunuri, în vederea colectării informațiilor de la operatorii economici în cadrul sistemului statistic Intrastat, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene în domeniu;j) publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, și transmite la Eurostat pragurile valorice pentru cercetarea statistică Intrastat, stabilite pe cele două fluxuri, introduceri și, respectiv, expedieri de bunuri;k) asigură asistență tehnică și metodologică operatorilor economici în completarea și transmiterea la Institutul Național de Statistică a declarației statistice Intrastat;l) recepționează lunar declarațiile statistice Intrastat de la furnizorii de date;m) verifică, prelucrează și validează lunar informațiile din declarațiile statistice Intrastat;n) preia lunar de la Ministerul Finanțelor Publice, prelucrează și gestionează datele din declarațiile vamale pentru sistemul Extrastat;o) preia lunar, prelucrează și gestionează informațiile furnizate de Ministerul Finanțelor Publice, la nivel de operator economic cu activitate de comerț intracomunitar cu bunuri, din formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată și trimestrial, din Declarația recapitulativă privind sistemul de schimb de informații cu privire la taxa pe valoarea adăugată;p) efectuează periodic revizuiri ale datelor de comerț internațional cu bunuri, în conformitate cu cerințele regulamentelor Uniunii Europene în domeniu;q) produce lunar și diseminează date statistice de comerț internațional cu bunuri;r) transmite la Eurostat datele de comerț internațional cu bunuri, în structura și la termenele stabilite, conform regulamentelor europene în vigoare;s) asigură calitatea datelor statistice de comerț internațional cu bunuri, în conformitate cu regulamentele europene în domeniu. Articolul 4Ministerul Finanțelor Publice are următoarele atribuții în realizarea statisticilor de comerț internațional cu bunuri:a) asigură cadrul necesar pentru colectarea informațiilor fiscale conform cerințelor legislației Uniunii Europene în domeniul comerțului intracomunitar cu bunuri;b) informează operatorii economici înregistrați în scopuri de taxă pe valoarea adăugată privind obligațiile pe care aceștia le au ca părți responsabile în ceea ce privește furnizarea informațiilor Intrastat;c) transmite lunar Institutului Național de Statistică informații din formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată pentru fiecare operator economic care declară că în timpul perioadei de referință a efectuat schimburi intracomunitare de bunuri;d) transmite lunar Institutului Național de Statistică date detaliate pe bunuri și țări privind statistica sistemului Extrastat și informații din declarațiile vamale pentru fiecare operator economic care realizează în luna de referință exporturi și/sau importuri în alte țări decât statele membre ale Uniunii Europene, precum și date revizuite pentru lunile anterioare;e) transmite trimestrial Institutului Național de Statistică informații din Declarația recapitulativă pentru fiecare operator economic care realizează schimburi intracomunitare de bunuri în trimestrul de referință;f) informează Institutul Național de Statistică cu privire la orice modificare pe care intenționează să o opereze în legislația fiscală în vigoare care se referă la schimburile intracomunitare de bunuri;g) asigură resursele financiare necesare pentru realizarea statisticilor de comerț internațional cu bunuri. Articolul 5(1) Modalitățile de comunicare a informațiilor între Institutul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor Publice se stabilesc prin protocoale.(2) Informațiile comunicate de Ministerul Finanțelor Publice sunt utilizate de Institutul Național de Statistică în conformitate cu regulile de confidențialitate stabilite potrivit prevederilor legale. Capitolul III Obligațiile operatorilor economici pentru furnizarea informațiilor statistice Intrastat Articolul 6(1) Operatorii economici înregistrați în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care expediază bunuri într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau care primesc bunuri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sunt responsabili, conform regulamentelor Uniunii Europene, cu furnizarea informațiilor statistice Intrastat.(2) Obligația furnizării informațiilor statistice Intrastat revine operatorilor economici înregistrați în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care efectuează comerț intracomunitar cu bunuri și realizează o valoare a acestuia ce depășește pragul valoric stabilit anual de Institutul Național de Statistică, separat pentru cele două fluxuri, introduceri și, respectiv, expedieri de bunuri.(3) Operatorii economici înregistrați în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care realizează schimburi intracomunitare cu bunuri au obligația de a cunoaște pragurile valorice stabilite anual de Institutul Național de Statistică pentru furnizarea informațiilor statistice Intrastat pe cele două fluxuri, introduceri și, respectiv, expedieri de bunuri.(4) Operatorii economici, furnizori de informații statistice Intrastat, declară separat introducerile și expedierile de bunuri, conform prevederilor din regulamentele Uniunii Europene referitoare la statisticile de comerț intracomunitar, pe baza declarației statistice Intrastat, elaborată de Institutul Național de Statistică.(5) Declarația statistică Intrastat completată se transmite lunar la Institutul Național de Statistică la termenul stabilit prin normele de completare.(6) Perioada de referință luată în considerare pentru completarea declarației statistice Intrastat este luna calendaristică în care sunt realizate operațiunile de comerț intracomunitar cu bunuri.(7) Declarația statistică Intrastat se depune în format electronic, utilizându-se aplicațiile informatice pentru transmiterea datelor puse la dispoziția operatorilor economici cu titlu gratuit de Institutul Național de Statistică sau fișiere cu date a căror structură trebuie să respecte specificațiile Institutului Național de Statistică. Capitolul IV Confidențialitatea statistică Articolul 7Datele statistice de comerț internațional cu bunuri la nivel de operator economic sunt utilizate numai în scopuri statistice și nu pot constitui probe în instanță sau pentru determinarea obligațiilor privind plata taxei pe valoarea adăugată. Articolul 8Datele statistice privind comerțul internațional al României, detaliate pe bunuri și țări, se diseminează aplicându-se prevederile regulamentelor Uniunii Europene în domeniul statisticii comerțului internațional cu bunuri. Articolul 9(1) Operatorii economici care furnizează date privind comerțul internațional cu bunuri pot solicita Institutului Național de Statistică să asigure ca datele care permit identificarea lor directă sau indirectă să fie diseminate, cu respectarea principiilor confidențialității statistice.(2) Solicitarea operatorilor economici trebuie să specifice perioada de aplicare a acesteia, bunurile pentru care se solicită asigurarea confidențialității, fluxurile aferente tranzacțiilor cu bunuri care solicită asigurarea confidențialității. Capitolul V Sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor privind furnizarea informațiilor statistice Intrastat Articolul 10(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către furnizorii de informații statistice Intrastat:a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;b) întârzieri în transmiterea datelor;c) comunicarea de date incorecte și incomplete;d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Național de Statistică documentele și evidențele necesare verificării datelor statistice;e) neaplicarea măsurilor dispuse de Institutul Național de Statistică prin atenționări sau procese-verbale de constatare a contravenției.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice.(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit pentru aceasta, prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică. Articolul 11Prevederile art. 10 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul VI Dispoziții finale Articolul 12Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 669/2004 privind pregătirea și implementarea sistemului statistic de comerț exterior Intrastat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 13 mai 2004, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 22 noiembrie 2006.Nr. 422.

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 238 din 24 noiembrie 2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 113 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 231 din 7 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 140 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • LEGE nr. 406 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 198 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 188 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • LEGE nr. 316 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 (*republicată*) consorţiilor universitare*)
 • LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 185 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 27 din 11 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 113 din 10 octombrie 1996 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996
 • LEGE nr. 17 din 13 februarie 1991 privind scutirea de plată a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din funcţiune în anii 1983 şi 1985 de către întreprinderile de transport local
 • LEGE nr. 31 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedura penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 197 din 20 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanţare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 468 din 12 noiembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 482 din 25 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 557 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 136 din 1 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 109 din 24 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor
 • LEGE nr. 122 din 22 decembrie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021