Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 25 din 23 decembrie 1981 privind impozitele şi taxele locale
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 115 din 29 decembrie 1981 -
LEGE nr. 25 din 23 decembrie 1981privind impozitele şi taxele locale Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 115 din 29 decembrie 1981

Marea Adunarea Naţionala adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Impozitele şi taxele locale constituie un mijloc de participare a cetăţenilor, a unităţilor socialiste şi a altor persoane la autogestiunea localităţilor, la formarea fondurilor băneşti necesare finanţării obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială. Articolul 2Fondurile băneşti constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru realizarea unor obiective şi acţiuni de care cetăţenii şi unităţile socialiste beneficiază în mod direct.În calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producţie, producători şi beneficiari ai bunurilor materiale, oamenii muncii participa la înfăptuirea politicii partidului şi statului de dezvoltare multilaterala a tuturor localităţilor, la ridicarea gradului de civilizatie al acestora, la utilizarea cu maximum de eficienta a fondurilor materiale şi băneşti, la cheltuirea cu simt gospodăresc a fondurilor publice, păstrarea integrităţii avutului obştesc şi înlăturarea oricăror forme de risipa.Participarea cetăţenilor, în procesul autoconducerii, la crearea şi utilizare rea fondurilor necesare dezvoltării edilitar-gospodăreşti a localităţii intareste răspunderea cetateneasca faţă de nevoile generale ale societăţii, constituie contribuţia acestora la rambursarea către societate a unei părţi din cheltuielile făcute, de care cetăţenii beneficiază în mod nemijlocit. Articolul 3Impozitele şi taxele locale se utilizează, potrivit legii, pentru creşterea gradului de dotare edilitar-gospodareasca a tuturor localităţilor, extinderea şi modernizarea drumurilor, sporirea numărului de locuinţe şi a numărului de locuri în crese şi grădiniţe de copii, dezvoltarea reţelei de învăţămînt, sănătate, cultura şi arta, asigurindu-se astfel îmbunătăţirea permanenta a condiţiilor de viaţa şi munca ale întregului popor. Articolul 4Impozitele şi taxele locale, cu sursa de venituri ale bugetelor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, stimuleaza răspunderea organelor locale în utilizarea veniturilor proprii, astfel încît aceste venituri să contribuie la dezvoltarea în ritm susţinut a tuturor localităţilor tarii, în concordanta cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socială. Articolul 5Impozitele şi taxele locale care se plătesc de unităţile socialiste de stat şi cooperatiste, precum şi de persoanele fizice şi juridice altele decît unităţile socialiste, sînt cele reglementate prin prezenta lege şi anume: a) impozitul pe clădiri; b) impozitul pe terenuri din municipii şi oraşe; c) taxe asupra mijloacelor de transport; d) taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere; e) taxe pentru eliberarea autorităţilor în domeniul construcţiilor; f) taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj şi reclama; g) taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice; h) taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie; i) taxa pentru deţinerea de cîini. Articolul 6Nivelul cotelor de impozit şi al taxelor locale, termenele de plată, modul de stabilire şi încasare al acestora se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat. Articolul 7Nivelul cotelor de impozit şi al taxelor se revizuieste cel puţin o dată la 5 ani, în raport cu dezvoltarea generală a activităţii edilitar-gospodăreşti, extinderea şi modernizarea reţelei de drumuri, creşterea gradului de urbanizare, diversificarea serviciilor prestate populaţiei şi alte asemenea elemente specifice, precum şi în raport cu creşterea veniturilor băneşti ale populaţiei. Capitolul 2 Impozitul pe clădiri Articolul 8Sînt supuse impozitului pe clădiri, indiferent de locul unde sînt situate şi de destinaţia acestora, clădirile proprietatea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste, precum şi clădirile proprietate de stat aflate în administrarea unităţilor economice de stat, clădirile în folosinţă sau, după caz, în proprietatea organizaţiilor cooperatiste şi a celorlalte organizaţii obşteşti, cu excepţia celor prevăzute de lege. Articolul 9Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unor cote de impozit asupra valorii de asigurare prin efectul legii, determinata potrivit normelor legale în vigoare.Impozitul pe clădirile aparţinînd unităţilor economice de stat, cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti se determina prin aplicarea cotelor de impozit la valoarea de inventar a clădirilor supuse plăţii acestui impozit. Articolul 10Cotele de impozit pe clădiri se stabilesc în mod diferenţiat în funcţie de destinaţia clădirilor, locul unde acestea sînt situate şi de categoria plătitorilor - unităţi socialiste, persoane fizice, persoane juridice altele decît unităţile socialiste. Articolul 11În cazul locuinţelor proprietate personală, situate în mediul urban, pentru camerele care depăşesc numărul membrilor de familie şi se încadrează în limitele prevăzute de legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, se aplică cote de impozit majore.Camerele care depăşesc nevoile de locuit ale proprietarului şi familiei sale, determinate potrivit legii nr. 5/1973, vor fi închiriate de proprietar altor persoane, iar în cazul în care acesta nu le închiriază, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare le pot închiria persoanelor îndreptăţite, prin unităţi specializate pentru administrarea şi închirierea fondului locativ de stat.Veniturile obţinute din închiriere se vor impune potrivit prevederilor legale, neaplicindu-se majorarea cotelor de impozit pentru camerele închiriate. Articolul 12Pentru clădirile situate în localităţile rurale care trec în categoria oraşelor cota de impozit pe clădiri corespunzătoare noii categorii de localitate se aplică începînd cu 1 ianuarie al anului următor acestei modificări. Capitolul 3 Impozitul pe terenuri Articolul 13Terenurile proprietatea persoanelor fizice, terenurile proprietate de stat aflate în administrarea unităţilor economice de stat, terenurile proprietatea organizaţiilor cooperatiste, a celorlalte organizaţii obşteşti şi a persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste, precum şi terenurile date în folosinţă, situate în municipii, oraşe şi în localităţile componente ale acestora sînt supuse impozitului în conformitate cu prevederile prezentei legi.Impozitul se stabileşte în suma fixa pe metru patrat, diferenţiat pe municipii şi oraşe. Articolul 14Terenurile situate în localităţile componente cu caracter agricol ale municipiilor şi oraşelor, stabilite potrivit legii, terenurile situate în satele care aparţin municipiilor şi oraşelor, precum şi terenurile din comunele subordonate, sînt supuse impozitului prevăzut de legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol. Articolul 15Impozitul pe terenurile situate în oraşele care trec în categoria municipiilor sau în comunele care trec în categoria oraşelor, după caz, se modifica corespunzător noii incadrari a localităţii în care sînt terenurile, începînd cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a survenit aceasta modificare. Articolul 16Impozitul pe terenuri prevăzut la art. 13 nu se aplică terenurilor pentru care se plătesc taxele pentru folosirea terenurilor proprietate de stat sau taxele anuale prevăzute de lege. Articolul 17Terenurile improprii a fi constituite sau cultivate, cele folosite pentru recreere sau sport, poligoanelor de trageri, porturile, aeroporturile şi alte asemenea, precum şi terenurile care deservesc clădirile neimpozabile, nu sînt supuse impozitului pe terenuri. Capitolul 4 Taxe asupra mijloacelor de transport Articolul 18Mijloacele de transport cu tracţiune mecanică şi mijloacele de transport pe apa, proprietatea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste, sînt supuse unei taxe anuale în condiţiile prezentei legi. Articolul 19Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului. Pentru mijloacele de transport pe apa taxa se stabileşte diferenţiat, în funcţie de felul mijlocului de transport. Capitolul 5 Taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere Articolul 20Persoanelor fizice, organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, precum şi persoanele juridice altele decît unităţile socialiste de stat, plătesc o taxa zilnica pentru folosirea locurilor publice de desfacere din municipii, oraşe şi comune.Taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere se stabileşte diferenţiat, în raport de gradul de dotare a spaţiilor puse la dispoziţia producătorilor, de natura produselor desfăcute, de vîrsta şi specia animalelor aduse spre vînzare, de serviciile prestate populaţiei şi de suprafaţa ocupată.Pentru ocuparea trotuarelor şi a strazilor în municipii şi oraşe de către persoanele fizice şi persoanele juridice altele decît unităţile socialiste, în vederea depozitarii diverselor materiale, a vinzarii de produse sau prestării de servicii ori pentru executarea unor lucrări de construcţii, după caz, se datorează o taxa zilnica în raport cu suprafaţa ocupată. Articolul 21Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor prestate pentru producători în pieţe, tîrguri şi oboare prin punerea la dispoziţie de halate, cîntare, galantare, bascule, coşuri, carucioare de transport, spaţii de depozitare, de cazare şi alte asemenea, pe bază de tarife, stabilite potrivit legii, care să asigure autofinantarea activităţii respective şi o rentabilitate corespunzătoare. Capitolul 6 Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor Articolul 22Autorizaţiile eliberate, potrivit legii, persoanelor fizice şi persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste, pentru construire, transformarea, modificarea, demolarea, amenajarea şi repararea terenurilor şi construcţiilor sau înstrăinarea construcţiilor, eliberarea de copii de pe planurile de construcţii sau de pe alte planuri, avize tehnice, ridicari topografice, parcelari şi pichetari de terenuri, eliberarea de autorizaţii de prelucrare şi împărţire a terenurilor de către moştenitori, precum şi alte autorizaţii în acest domeniu, sînt supuse unor taxe, diferenţiate în funcţie de valoarea construcţiilor sau instalaţiilor, suprafaţa terenurilor şi natura serviciilor prestate.Pentru prelungirea, în condiţiile legi, a valabilităţii autorizaţiilor, taxa este de 25 la suta din taxa datorată la eliberarea autorizaţiei. Articolul 23Pentru efectuarea unor lucrări care au ca obiect ridicari topografice sau măsurători solicitate de persoanele fizice sau juridice altele decît unităţile socialiste se datorează taxe diferenţiate în funcţie de natura serviciului prestat. Capitolul 7 Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj şi reclama Articolul 24Persoanele fizice şi persoanele juridice altele decît unităţile socialiste, care folosesc mijloacele de publicitate sub forma de afisaj şi reclama, datorează o taxa în suma fixa pentru fiecare exemplar, diferenţiată în funcţie de dimensiunea afiselor, ale reclamelor tipărite, ale vitrinelor şi panourilor de reclama confectionate din orice material.Pentru publicitatea prin presa taxa se percepe în cota procentuală aplicată la suma încasată de organul de presa. Capitolul 8 Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice Articolul 25Pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice pe o durată mai mare de 48 ore persoanele fizice în vîrsta de peste 16 ani datorează o taxa fixa stabilită pentru toată durata şederii în staţiunea respectiva.Pentru elevi şi studenţi taxa se reduce cu 50 la suta. Articolul 26Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice nu se datorează în cazul cazarii la cabanele turistice aflate în afară staţiunilor balneoclimaterice, precum şi de către persoanele care au domiciliul în aceste localităţi, cele aflate în deplasare în interesul serviciului, elevii şi studenţii aflaţi în practica de producţie, în tabere de odihnă sau acţiuni şcolare. Capitolul 9 Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologice. Articolul 27Pentru vizitarea muzeelor, caselor de odihnă, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie, încadrarea ca atare potrivit legii, se stabilesc taxe de vizitare de către Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste.Taxele de vizitare se stabilesc diferenţiat în funcţie de valoarea artistică, istorica şi arhitecturala a obiectivelor respective. Articolul 28Elevii, studenţii şi militarii în termen care viziteaza monumentele istorice, de arhitectura şi arheologie în grupuri organizate de instituţii de învăţămînt sau de unităţi militare, nu datorează taxa pentru vizitarea acestor obiective; pentru vizitarea muzeelor şi caselor memoriale taxa se reduce cu 50 la suta.Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste va putea stabili o zi pe saptamina în care taxele de vizitare a muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologice vor fi reduse cu pînă la 50 la suta. Capitolul 10 Taxa pentru deţinerea de cîini Articolul 29Persoanelor fizice care domiciliază în localităţi rurale sau urbane, care deţin mai mult de un cîine de paza pentru o gospodărie, precum şi persoanele fizice care deţin cîini de agrement şi de vinatoare, plătesc o taxa anuală diferenţiată în raport de numărul cîinilor deţinuţi şi scopul pentru care sînt folosiţi.Deţinerea şi creşterea cîinilor în apartamente situate în blocuri de locuinţe sau în clădiri cu mai multe apartamente se vor putea face numai cu aprobarea asociaţiei de locatari. Capitolul 11 Dispoziţii comune şi finale Articolul 30Unităţile economice de stat, organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, persoanelor fizice, precum şi persoanele juridice altele decît unităţile socialiste, sînt obligate să depună declaraţii de impunere la organele financiare ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, după caz, în termen de 165 zile de la data dobîndirii bunurilor supuse impozitării sau de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau taxei datorate. Articolul 31Pentru stabilirea sau perceperea gresita a impozitelor şi taxelor reglementate prin prezenta lege se pot face intimpinari la organul financiar care a efectuat impunerea sau în contul căruia s-a încasat taxa. Articolul 32Impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta lege, nestabilite la timp, se datorează, în cazul unităţilor socialiste de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti, pe o perioadă anterioară de 18 luni, socotită de la data constatării, iar în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste, pe doi ani anteriori anului în care se constata aceasta situaţie. Articolul 33Pentru neachitarea în termen a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta lege se aplică majorări de întîrziere de 2 la suta pentru fiecare luna sau fracţiune de luna în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice altele decît unităţile socialiste şi 0,05 la suta pentru fiecare zi de întîrziere în cazul unităţilor socialiste de stat, cooperatiste şi obşteşti. Majorarea se calculează de la data cînd impozitele şi taxele erau datorate. Articolul 34Impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta lege se fac venit la bugetele municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, după caz, sau constituie venituri proprii ale unităţilor care le încasează, potrivit legii. Articolul 35Ministerul Finanţelor, administraţiile financiare, circumscripţiile şi serviciile financiare ale comunelor şi birourilor executive ale consiliilor populare au obligaţia de a verifica la unităţile socialiste, la persoanele fizice, precum şi la persoanele juridice, altele decît unităţile socialiste, realitatea declaraţiilor de impunere şi modul de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor prevăzute în prezenta lege.În cazul în care, din controalele efectuate se constata diferenţe de impozite şi taxe, se vor lua măsuri pentru recalcularea şi încasarea acestora potrivit legii sau, după caz, pentru compensarea sau restituirea lor, la cerere. Articolul 36Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi persoanelor fizice şi juridice străine în măsura în care prin convenţii sau alte acorduri internaţionale la care România este parte ori pe bază de reciprocitate nu se stabileşte altfel. Articolul 37Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 38Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1982. Adnotari1. Cu începere de la 1 septembrie 1992, în conformitate cu prevederile de la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 17 august 1992, a fost abrogat art. 33 din Legea nr. 25/1981.2. Potrivit prevederilor de la art. 1 din ordonanţa menţionată "Majorările de întîrziere datorate pentru neplata la termenele stabilite, prin actele normative în vigoare, a impozitelor, taxelor şi a altor venituri cuvenite bugetului statului sau bugetelor locale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii, şi stabilirea de 0,3% pentru fiecare zi de întîrziere.3. În conformitate cu prevederile de la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 19 august 1992, "Nivelul impozitelor şi taxelor locale, după caz, stabilite de actele normative în vigoare la data prezentei ordonanţe, menţionate în anexa, constituie limite minime obligatorii.Aceasta pot fi majorate de către consiliile locale şi judecătoreşti, după caz, corespunzător competentelor pe care acestea le au şi cu încadrarea în limitele maxime de majorare, prevăzute în anexe la prezenta ordonanţă."-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 225 din 30 decembrie 2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 154 din 5 aprilie 1937 pentru autorizarea Casei Şcoalelor şi al Culturii Poporului de a vinde o parte din pădurea Vădeni, jud. Gorj
 • LEGE nr. 148 din 21 octombrie 2014 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007
 • LEGE nr. 348 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 173 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată
 • LEGE nr. 39 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 171 din 31 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 94 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 4 iulie 1995
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 117 din 7 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 94 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind cooperarea tehnică gratuita, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 19 octombrie 2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
 • LEGE nr. 6 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 165 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 407 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării prin rectificarea bilanţului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerţ Exterior - S.A. (Bancorex)
 • LEGE nr. 322 din 22 noiembrie 2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 20% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 393 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 iunie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 206 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 24 iunie 2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 249 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 98 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 21 septembrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 82 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 22 decembrie 2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 24 septembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 79 din 20 iulie 1992 cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • LEGE nr. 82 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 66 din 8 iulie 1992 privind acordarea unor facilităţi pentru atragerea de capital străin în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze
 • LEGE nr. 163 din 14 martie 1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenta funciară, a cărţilor funciare distruse, sustrase sau pierdute
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 81 din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1997 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021