Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 22 din 28 noiembrie 1981 privind obligaţia activistilor de partid, de stat şi ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste, a specialiştilor din agricultura şi din alte domenii de activitate de a locui în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 2 decembrie 1981 -
LEGE nr. 22 din 28 noiembrie 1981privind obligaţia activistilor de partid, de stat şi ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste, a specialiştilor din agricultura şi din alte domenii de activitate de a locui în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 2 decembrie 1981

În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnam şi dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 22 din 28 noiembrie 1981 privind obligaţia activistilor de partid, de stat şi ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste a specialiştilor din agricultura şi din alte domenii de activitate de a locui în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea.NICOLAE CEAUŞESCUPREŞEDINTELEREPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIARealizarea politicii partidului şi statului de dezvoltare multilaterala a tuturor ramurilor şi sectoarelor economiei naţionale, de ridicare a calităţii producţiei agricole şi industriale, de imbunatatire continua a asistenţei medicale şi a celorlalte activităţi sociale impune participarea efectivă şi permanenta a activistilor de partid, de stat şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste, a specialiştilor din agricultura, a medicilor, economistilor, profesorilor şi învăţătorilor la realizarea integrală a sarcinilor ce le revin în sectoarele în care îşi desfăşoară activitatea, integrarea deplina a acestora în viaţa economică şi socială a satelor, comunelor şi celorlalte localităţi în care muncesc.Ţinînd seama de necesitatea de a se asigura prezenta permanenta în sate şi comune a activităţilor de partid şi de stat, din organizaţiile de masa şi obşteşti, a cadrelor de conducere şi a specialiştilor, precum şi pentru creşterea contribuţiei acestora la întărirea economico-organizatorică a unităţilor socialiste,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1Activistii de partid, de stat, ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, directorii, inginerii şefi, contabilii şefi şi alte cadre din conducerea unităţilor socialiste, specialiştii din agricultura, medicii şi medicii veterinari, economistii, profesorii şi invatatorii, care prin natura atribuţiilor de serviciu trebuie să fie prezenţi permanent în unităţile şi localităţile în care lucrează, sînt obligaţi să se mute şi să-şi stabilească domiciliul în localităţile unde îşi desfăşoară activitatea.În termen de 3 luni de la numirea în funcţie, activistii, cadrele de conducere şi specialiştii prevăzuţi la alin. 1 sînt obligaţi să-şi schimbe domiciliul şi să se mute în localitatea unde lucrează.Personalul prevăzut la alin. 1, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decît municipiile şi oraşele unde domiciliază, este obligat ca în termen de cel mult 6 luni să-şi schimbe domiciliul şi să se mute în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.Persoanele care lucrează în municipii sau oraşe şi locuiesc în sate, comune ori oraşe agroindustriale din apropierea acestora îşi păstrează, potrivit legii, domiciliul în localităţile respective. Articolul 2Ministerul de Interne este obligat sa ia măsuri pentru schimbarea, în actele de identitate, a domiciliului persoanelor prevăzute în prezenta lege, în localităţile în care acestea îşi desfăşoară activitatea.Locuintele deţinute cu titlu de chiriaşi de persoanele prevăzute la art. 1 şi de membrii lor de familie, în alte localităţi decît cele în care lucrează, vor fi închiriate altor persoane, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 3Persoanele care îşi stabilesc domiciliul în localitatea în care lucrează şi care deţin în proprietate personală o locuinta situata în alta localitate o pot închiria sau, după caz, o pot vinde şi au dreptul să-şi construiască o noua locuinta, beneficiind, potrivit legii, de credite şi de celelalte forme de sprijin din partea statului. Articolul 4Consiliul de Miniştri va lua măsuri ca organele locale şi unităţile socialiste să asigure persoanelor care doresc să-şi construiască locuinţe în localităţile în care se muta potrivit prezentei legi, materiale de construcţii, credite, atribuirea de terenuri şi alte forme de sprijin, în condiţiile prevăzute de lege. De asemenea, consiliile populare şi unităţile socialiste sînt obligate sa construiască locuinţe de serviciu pentru personalul prevăzut la art. 1 care nu îşi construieste locuinta proprietate personală.Consiliile populare şi unităţile socialiste de stat şi cooperatiste sînt obligate să asigure locuinţe pentru personalul şi membrii de familie ai acestuia care se muta în comune şi sate potrivit prevederilor prezentei legi. În cazul în care nu dispun de locuinţe proprietate de stat sau a organizaţiilor cooperatiste, pînă la construcţia locuinţelor de serviciu, consiliile populare sînt obligate să asigure acestui personal spaţii de locuit în locuintele cetăţenilor din localitatea respectiva, cu plata chiriei legale. Articolul 5Ministerele şi celelalte organe centrale, precum şi consiliile populare şi unităţile socialiste din localităţile în care persoanele prevăzute la art. 1 îşi stabilesc domiciliul, sînt obligate sa sprijine încadrarea în munca a sotiilor sau soţilor acestora, potrivit pregătirii lor profesionale, în localităţile respective sau în localităţi apropiate. Articolul 6Aprovizionarea cu produse agroalimentare a persoanelor prevăzute în prezenta lege se asigura potrivit programului de aprovizionare a populaţiei, în localităţile în care acestea îşi desfăşoară activitatea.Specialiştii agricoli din sate şi comune pot beneficia de loturi în folosinţă din suprafeţele stabilite pentru loturile personale potrivit statutului cooperativei agricole de producţie sau pot primi, după caz, potrivit legii, din partea unităţilor agricole de stat în care lucrează, terenuri în suprafaţa de pînă la 0,10 ha, cu obligaţia de a le cultiva şi de a creşte animale şi păsări, potrivit prevederilor legale.De asemenea, activistii, cadrele de conducere şi specialiştii care lucrează în comune şi sate pot primi în folosinţă de la consiliile populare o suprafaţa de teren, pentru grădini, de pînă la 300 mp, pe care sînt obligaţi sa o lucreze şi să obţină producţii corespunzătoare. Articolul 7Schimbarea domiciliului din alte localităţi, în oraşele declarate oraşe mari, se face potrivit legii. Articolul 8Personalului prevăzut la art. 1, care nu se muta spre a locui efectiv în localităţile în care lucrează, i se desface contractul de muncă potrivit legii, urmînd sa lucreze direct în producţie în specialitatea sa, fără a putea ocupa funcţii de conducere.Persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă în condiţiile alin. 1 nu vor putea ocupa funcţii de specialitate în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, precum şi în municipii. Articolul 9Ministerele şi celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi.Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. 1 atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 28 noiembrie 1981.PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSAN─────────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • LEGE nr. 174 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • LEGE nr. 417 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 164 din 9 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 601 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 640 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 174 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la iniţiativa europeană EUREKA, în condiţiile Declaraţiei de la Hanovra şi ale Memorandumului de înţelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985
 • LEGE nr. 37 din 24 iunie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniile instruirii, tehnicii şi ştiinţei militare
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 îmbunătăţirilor funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2019 privind exonerarea de la plată a unor obligaţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 220 din 27 mai 2004 privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ
 • LEGE nr. 162 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
 • LEGE nr. 196 din 20 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 258 din 29 aprilie 2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României
 • LEGE nr. 31 din 27 martie 2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 162 din 10 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996
 • LEGE nr. 182 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 158 din 20 octombrie 1999 privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă
 • LEGE nr. 221 din 20 noiembrie 2017 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 271 din 1 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 • LEGE nr. 553 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate
 • LEGE nr. 265 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 iunie 2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 594 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 5 din 22 decembrie 1965 cu privire la protecţia muncii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 100 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Armenia, semnată la Bucureşti la 20 aprilie 1994
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 138 din 24 iulie 2000 pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
 • LEGE nr. 278 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 29 iunie 2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 191 din 19 iulie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020