Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005, în valoare de 3,3 milioane euro, denumit în continuare acord-cadru de împrumut. Articolul 2 (1) Aplicarea acordului-cadru de împrumut va fi realizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ca beneficiar al împrumutului, şi de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, ca agenţie de implementare. (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut. Articolul 3Contribuţia României la finanţarea proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", incluzând taxele şi impozitele aferente proiectului, va fi asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi de la bugetele locale. Articolul 4Fondurile în lei necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se vor asigura din sume alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului-cadru de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în descrierea lucrărilor, structura costurilor, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut, convenite cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 19 octombrie 2006.Nr. 388.F/P 1480 Add1 (2005)ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUTîntre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)---------- Notă *) TraducereRomânia, prin Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România (denumită în continuare Împrumutat), pe de o parte,şiBanca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie internaţională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,având în vedere solicitarea transmisă de Guvernul României prin două scrisori datate 5 martie şi 13 martie 2004 şi printr-o scrisoare primită de BDCE în data de 28 februarie 2005,luând în considerare Rezoluţia Consiliului de administraţie al BDCE 1424 (1997), a patra ediţie revizuită,având în vedere cel de-al treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei,ţinând cont de articolele Normelor de împrumut ale BDCE din 6 octombrie 1970,au convenit următoarele: Articolul 1Condiţii generaleAcest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare Acordul), prin anexele acestuia şi scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare). Articolul 2ProiectulBDCE acordă Împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanţarea parţială a F/P 1480 (2004), aprobat de către Consiliul de administraţie al BDCE la 25-26 mai 2004 şi ulterior modificat la 17 iunie 2005 (F/P 1480 Add1), referitor la înfiinţarea a aproximativ 20 de centre care pot oferi adăpost pentru zi şi noapte pentru 300 de copii şi instruirea a aproximativ 150 de asistenţi sociali în activităţi specifice, în special în domeniul prevenirii şi eliminării dependenţei de droguri.Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de Împrumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finanţarea proiectului individual descris în anexa nr. 1 (denumit în continuare Proiectul) şi de a realiza acest Proiect, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), în condiţiile care sunt detaliate în anexa nr. 1.Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform prevederilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE. Articolul 3Împrumutul3.1. Condiţii financiareValoarea împrumutului acordat este de 3.300.000 EUR (trei milioane trei sute de mii euro).În conformitate cu prevederile anexei nr. 1, împrumutul va fi disponibilizat în tranşe.Fiecare tranşă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăşi 15 ani, incluzând o perioadă de graţie de 5 ani.Pentru fiecare tranşă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare şi conturile de remitere ale fiecărei părţi vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către Împrumutat şi BDCE.O scrisoare suplimentară la Acord, precizând condiţiile pentru fiecare tranşă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2.Ca urmare a aprobării F/P 1480 Add1 de către Consiliul de administraţie al BDCE pe data de 17 iunie 2005, la condiţiile de împrumut BDCE se va aplica o subvenţionare a ratei dobânzii din contul selectiv fiduciar, ce nu va depăşi suma de 264.000 euro, echivalentul a 100 p.b. calculate pe baza unui împrumut de 10 ani, cu o perioadă de graţie de 5 ani. Cu toate acestea, rata dobânzii, după scăderea subvenţiei de rată a dobânzii, nu poate niciodată să scadă sub zero.3.2. Trageri şi comisioane de neefectuare a tragerilorTragerea sumelor împrumutului în mai multe tranşe se va efectua în conformitate cu stadiul implementării Proiectului.Prima tragere trebuie să aibă loc în cel mult 18 luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add (2005).Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaraţiilor Împrumutatului, referitoare la stadiul implementării (şi la previziunile privind stadiul lucrărilor în anul curent).BDCE va percepe Împrumutatului un comision de neefectuare a tragerilor de 0,50% (pe an, plătibil în rate trimestriale la sfârşitul trimestrului), aplicat la diferenţa dintre sumele care trebuiau să fie trase (conform plafoanelor valorice minime stabilite mai jos) şi sumele disponibilizate efectiv. Plafoanele valorice menţionate sunt următoarele:(i) dacă tragerile efectuate în termen de 18 luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add1 reprezintă mai puţin de 20% din totalul sumei aprobate a împrumutului;(îi) dacă tragerile efectuate în termen de 24 de luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add1 reprezintă mai puţin de 30% din totalul sumei aprobate a împrumutului;(iii) dacă tragerile efectuate în termen de 36 de luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add1 reprezintă mai puţin de 50% din totalul sumei aprobate a împrumutului.3.3. MobilizareÎn scopul mobilizării tranşelor împrumutului, Împrumutatul va transmite BDCE, înaintea efectuării fiecărei trageri, angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3) pentru fiecare tranşă.Angajamentul de plată este întocmit şi plătibil în valută în care tranşa a fost disponibilizată.3.4. DomiciliuToate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile BDCE în euro, în contul BDCE nr. 92 87 384, deschis la Deutsche Bank, Frankfurt, prin notificare telex, care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către Împrumutat cu efectuarea plăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăţi.3.5. DatePrevederile art. 3 fac obiectul Convenţiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o convenţie prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) funcţionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare. Articolul 4Monitorizarea împrumutului şi Proiectului4.1. Utilizarea împrumutului4.1.1. PerioadaSumele împrumutului pentru fiecare tranşă trebuie să fie utilizate de Împrumutat, prin ANPDC, pentru finanţarea Proiectului, în termen de 12 luni de la disponibilizarea acesteia de către BDCE.4.1.2. Implementarea ProiectuluiPentru implementarea Proiectului, Împrumutatul desemnează ANPDC ca agenţie de implementare.Împrumutatul, prin ANPDC, va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.În mod special, se va asigura, înaintea implementării Proiectului, că toată finanţarea, drepturile de proprietate asupra terenului şi asupra proprietăţilor imobiliare, care sunt necesare pentru aceasta, sunt disponibile şi că toate activele şi instalaţiile sunt permanent asigurate şi întreţinute.În cazul în care costurile Proiectului, după cum sunt descrise în anexa nr. 1, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.În plus, Împrumutatul, prin ANPDC, se va asigura că:- Proiectul corespunde prevederilor convenţiilor Consiliului Europei în materie;- Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit convenţiilor internaţionale în materie;- finanţarea parţială acordată de BDCE nu depăşeşte 69% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda şi comisioanele financiare, aşa cum este definit în anexa nr. 1.4.1.3. AchiziţiiÎnaintea lansării primei licitaţii pentru lucrări şi echipament, lista subproiectelor deja identificate va fi comunicată BDCE în forma prevăzută în anexa nr. 5; subproiectele rămase vor fi comunicate BDCE în forma prevăzută în anexa nr. 5, pe măsură ce sunt identificate pe parcursul implementării Proiectului.BDCE va permite ca toate achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii care sunt finanţate în cadrul Proiectului din sumele împrumutului BDCE să fie achiziţionate în conformitate cu Liniile directoare ale Băncii Mondiale, pentru achiziţii, revizuite în 2004, utilizând documentul de licitaţie standard al Băncii Mondiale (din mai 2004) şi Liniile directoare ale Băncii Mondiale pentru selecţia şi angajarea consultanţilor, revizuite în 2004. Împrumutatul va aplica plafoanele de achiziţii ale BDCE, aşa cum sunt definite în anexa nr. 4.BDCE nu va emite "fără comentarii" pentru aranjamentele de achiziţii propuse de Împrumutat, inclusiv privind gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar îşi va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a aranjamentelor de achiziţii propuse de Împrumutat, inclusiv în ceea ce priveşte gruparea contractelor, procedurile aplicabile şi graficul procesului de achiziţii, pentru a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu Liniile directoare ale Băncii Mondiale şi cu programul de implementare şi graficul de tragere propuse.Împrumutatul va informa prompt BDCE despre orice întârziere sau orice modificare a graficului procesului de achiziţii, care ar putea afecta semnificativ implementarea la timp şi cu succes a contractelor Proiectului, şi va conveni cu BDCE măsurile de remediere.În oricare dintre situaţii, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului şi, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea şi administrarea contractelor în cadrul Proiectului îi revin Împrumutatului.Nicio preferinţă naţională nu poate fi aplicată, în cadrul contractelor LCI, fără aprobarea prealabilă din partea BDCE.4.2. Raportările Împrumutatului4.2.1. Raportările privind stadiul ProiectuluiLa fiecare 6 luni de la tragerea împrumutului până la finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin CTCE, va transmite BDCE un raport ce va respecta substanţial forma prevăzută în anexa nr. 6, care detaliază:- situaţia utilizării împrumutului;- stadiul planului financiar al Proiectului;- stadiul Proiectului;- detalii privind managementul Proiectului.4.2.2. Raportul privind finalizarea ProiectuluiLa finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul va prezenta un raport final, conţinând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale şi privind mediul înconjurător.4.3. Furnizarea de informaţii către BDCEÎmprumutatul, prin ANPDC, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, în conformitate cu standardele internaţionale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului, vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.Împrumutatul, prin ANPDC, se angajează să primească orice misiune de informare efectuată de către salariaţii BDCE sau de consultanţi externi angajaţi de BDCE şi să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la faţa locului un audit al contabilităţii Proiectului, realizat de unul sau mai mulţi consultanţi la alegerea acesteia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorării la scadenţă de către Împrumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.Împrumutatul se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei informaţii solicitate de BDCE şi să furnizeze orice documentaţie pe care BDCE o poate considera necesară şi o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a Acordului, în special în ceea ce priveşte monitorizarea Proiectului şi utilizarea împrumutului.Împrumutatul va informa BDCE imediat despre orice modificare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect şi, în sens general, despre orice eveniment care poate influenţa îndeplinirea obligaţiilor sale asumate în cadrul Acordului. Orice modificare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului. Articolul 5Încetarea obligaţiilor ÎmprumutatuluiPlata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează Împrumutatul de orice obligaţie, după cum este definită în clauza 3.1 de mai sus.După ce întreaga sumă a acestui împrumut, toate dobânzile şi alte costuri care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 şi 7, au fost plătite corespunzător, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţă de BDCE, cu excepţia celor stipulate în art. 4. Articolul 6Dobânda pentru întârziereFără a contraveni oricărui alt posibil recurs al BDCE în cadrul Acordului şi al Normelor de împrumut ale BDCE sau, după caz, dacă Împrumutatul nu plăteşte întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform Acordului, cel mai târziu la data scadenţei specificate, Împrumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată şi neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valută plăţii întârziate la data scadenţei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an calculată de la data scadenţei acestei sume până la data efectuării plăţii.Rata EURIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile. Articolul 7Costuri asociateToate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plătite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea Acordului, în totalitate ori parţial, fie din garantarea sau refinanţarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare şi extrajudiciare care decurg din acest împrumut vor fi suportate de către Împrumutat.Totuşi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj cuprinse în cap. 4 menţionat. Articolul 8GaranţiiÎmprumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut şi nu va fi făcut în viitor, care ar putea da unei terţe părţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plată, o garanţie colaterală sau o garanţie de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terţi (denumită în continuare garanţie).Dacă o astfel de garanţie a fost totuşi acordată unei terţe părţi, Împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garanţie identică în favoarea BDCE sau, când este împiedicat să o facă, să ofere o garanţie echivalentă şi să stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea BDCE.Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpă, după cum este specificat în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE, şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului. Articolul 9Reprezentări şi certificăriÎmprumutatul prezintă şi certifică faptul că:- autorităţile sale competente l-au autorizat să încheie Acordul şi au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele asocierii şi alte texte aplicabile acestuia;- întocmirea şi semnarea Acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor asocierii şi altor texte aplicabile acestuia şi că toate permisele, licenţele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.Orice modificare referitoare la reprezentările şi certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE şi să fie furnizate toate documentele justificative. Articolul 10Relaţii cu terţiiÎmprumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca niciun fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii totale sau parţiale a obligaţiilor sale rezultate din Acord.BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Împrumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către BDCE datorită oricărei dispute, şi în special toate costurile juridice sau de judecată, vor fi pe cheltuiala Împrumutatului. Articolul 11Interpretarea AcorduluiÎmprumutatul declară că a luat cunoştinţă de Normele de împrumut ale BDCE, care sunt considerate parte integrantă a Acordului, şi că a primit o copie a acestora.Atunci când există o contradicţie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE şi orice prevedere a Acordului, vor prevala prevederile Acordului.Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi capitolelor Acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.În nicio situaţie nu se va presupune că BDCE a renunţat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin Acord. Articolul 12Legea aplicabilăAcordul şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în art. 1 paragraful 3 al celui de-al treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei, din data de 2 septembrie 1949, şi, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceză.Diferendele dintre părţi privind Acordul vor face obiectul arbitrajului, în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE. Articolul 13Executarea unei hotărâri de arbitrajPărţile contractante convin să nu facă uz de niciun privilegiu, nicio imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale ori a altei autorităţi, fie ea naţională sau internaţională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE. Articolul 14NotificăriOrice notificări sau alte comunicări care vor fi date sau efectuate în cadrul Acordului către BDCE ori Împrumutat vor fi în scris şi vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par avion sau prin fax de către o parte celeilalte părţi, la acea adresă a părţii specificată mai jos.Pentru Împrumutat:România, prin Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, Bucureşti, RomâniaÎn atenţia: ministrului finanţelor publice, secretarului de stat şi/sau directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice externeFax: +4021 312 67 92Pentru BDCE:Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei55 Avenue Kleber, 75 116 ParisÎn atenţia: guvernatoruluiFax: +33 1 47 55 37 52Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă, vor fi însoţite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză. Articolul 15Intrarea în vigoareAcordul va intra în vigoare după semnarea de către BDCE şi Împrumutat şi aprobarea lui de Guvernul României. Articolul 16Exemplarele AcorduluiAcordul este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părţile contractante.Bucureşti, 22 noiembrie 2005.Pentru România,Claudiu Doltu,secretar de statParis, 5 decembrie 2005.Pentru BDCE,K. J. Ners,viceguvernator Anexa 1 Descrierea Proiectului   ┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐I │F/P │ 1480 Add1 (2005) │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Împrumutat │ România │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Aprobat de Consiliul de │ 25 - 26 mai 2004 │   │Administraţie │ CA/PV/231/2004 │   │ │ 17 iunie 2005 │   │ │ CA/PV/237/2005 │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Suma aprobată │ 3.300.000 EUR │   └───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘   ┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐II │Domenii de intervenţie │Sănătate/Educaţie şi instruire profesională │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Lucrările planificate: │Proiectul va permite înfiinţarea a aproximativ │   │ │20 centre care pot oferi adăpost de zi şi noapte   │ │pentru circa 300 de copii şi instruirea a circa│   │ │150 asistenţi sociali în activităţi specifice, │   │ │în special în domeniul prevenirii şi eliminării│   │ │dependenţei de droguri │   │ │ │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Localizare: │Proiectul se va adresa problemelor copiilor │   │ │străzii acolo unde aceasta este foarte acută, │   │ │cum ar fi: Bucureşti, Constanţa, Timişoara, │   │ │Arad, Cluj, Sibiu, Petroşani, Craiova, Galaţi, │   │ │Oradea şi Braşov, etc. │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Costul total al proiectului│4.872.000 EUR │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Costul distribuit pe │Pregătirea şi elaborarea │   │articole: │subproiectelor: 250.000 - 5% │   │ │Elaborarea studiilor de │   │ │fezabilitate: 250.000 - 5% │   │ │Cumpărarea de teren sau │   │ │clădiri: 480.000 - 10% │   │ │Lucrări civile, bunuri │   │ │şi servicii: 3.185.000 - 67% │   │ │Măsuri pe termen lung │   │ │pentru asigurarea │   │ │sustenabilităţii: 322.000 - 7% │   │ │Monitorizarea şi │   │ │administrarea proiectului: 295.000 - 6% │   │ │ -------- ----- │   │ │ 4.782.000 100% │   │ │ │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Planul de finanţare: │3.300.000 EUR; BDCE 60% │   │ │ 477.000 EUR România prin ANPDC 10% │   │ │ 885.000 EUR Autorităţi locale 18% │   │ │ 120.000 EUR Alţi donatori 3% │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Stadiul lucrărilor la │0% │   │momentul prezentării │ │   │solicitării: │ │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Graficul lucrărilor: │2005 - 2008 │   ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤   │Condiţii specifice: │Condiţii anterioare primei trageri: │   │ │- ANPDC va confirma lista şi responsabilităţile│   │ │personalului care va forma Unitatea de Manage- │   │ │ment a Proiectului; │   │ │- se va transmite BDCE o listă a Consiliilor │   │ │judeţene care vor forma partea proiectului, │   │ │precum şi populaţia ţintă estimativă a acestora│   │ │ │   │ │Condiţii anterioare celei de a doua trageri: │   │ │- se vor detalia liniile directoare principale │   │ │referitoare la cursurile de pregătire privind │   │ │tratarea consumatorilor de droguri care vor fi │   │ │efectuate în cadrul acestui proiect, precum şi │   │ │numărul persoanelor care vor fi instruite; │   │ │- se va transmite BDCE o listă a potenţialelor │   │ │ONG-uri care vor participa la proiect şi con- │   │ │tribuţiile acestora în cadrul proiectului; │   │ │ │   │ │Alte condiţii: │   │ │- Înaintea lansării primei licitaţii pentru │   │ │lucrări şi echipament, lista subproiectelor │   │ │deja identificate va fi comunicată BDCE în │   │ │forma prevăzută în Anexa 5: subproiectele │   │ │rămase vor fi comunicate BDCE în forma prevă- │   │ │zută în Anexa 5 pe măsură ce sunt identificate │   │ │pe parcursul implementării proiectului │   └───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘   ┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐III│Criterii de eligibilitate: │Proiectul intră sub incidenţa criteriilor de │   │(pe domenii de intervenţie)│eligibilitate stabilite în Rezoluţia 1424(1997)│   │ │a 4 revizuire, şi deci contribuie la coeziunea │   │ │socială în ţară. │   └───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘   ┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐IV │Efecte sociale (pe domenii │Proiectul sprijină Autoritatea Naţională pentru│   │de intervenţie): │Protecţia Drepturilor Copiilor (ANPDC) prin │   │ │crearea la nivelul autorităţilor locale (muni- │   │ │cipiu sau judeţ) de subproiecte descentralizate│   │ │la nivelul comunităţii. Se estimează ca numărul│   │ │total al beneficiarilor, în primii trei ani de │   │ │funcţionare să fie de 3000. │   └───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ Anexa 2 F/P 1480 ADD1 - tranşa[număr]BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEISCRISOARE SUPLIMENTARĂ    La Acordul Cadru din data[data]    între    BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI (numită în continuare "BDCE")    şi    ROMÂNIA    (numită în continuare "Împrumutat)    Prezenta Scrisoare Suplimentară şi Acordul Cadru de Împrumut stabilesctermenii şi condiţiile convenite pentru tranşa [număr] aşa cum este specificatîn articolul [număr] din Acordul Cadru menţionat.    Suma împrumutului: EURO [suma]    Maturitate: perioada totală de acordare 15 ani                                    cu 5 ani perioada de graţie    Rata variabilă a dobânzii: EURIBOR la 6 luni plus sau minus                                    [număr] puncte de bază [net] pe an                                    (inclusiv o subvenţie a ratei dobânzii                                    din Contul Selectiv Fiduciar, aşa cum                                    este definit în Articolul 3 din                                    Acordul cadru de Împrumut*1)                                    (Telerate [referinţă] sau Reuters                                    [referinţă])--------    *1) Articolul 3 din Acordul cadru de Împrumut: "Rata dobânzii după scădereasubvenţiei acordate ratei dobânzii nu va scădea, în nici o situaţie, sub zero"    Plata dobânzii: Bi-anual,    Numitorul fracţiei: actual/360 zile, Convenţia privind                                    Ziua Lucrătoare Următoare Modificată    Zi Lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul de Transfer                                    Rapid Automat Trans-European cu privire                                    la decontările brute în timp real,                                    (TARGET) funcţionează,    Data de disponibilizare [data]    Instrucţiuni de plată: Numărul contului [număr] al [nume Bancă                                    şi oraş], CODUL SWIFT: [cifrul] prin                                    [nume banca corespondentă şi oraş], CODUL                                    SWIFT [cifrul]    Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de [număr] luniîncepând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu 2 zilelucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informaÎmprumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii vaavea loc în [ziua, luna] a fiecărui an şi pentru prima dată la [data]. [selistează datele de plată şi ratele de capital datorate pentru fiecare dată]    Toate plăţile vor fi efectuate în contul BDCE conform instrucţiunilor deplată descrise mai sus.    Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii "convenţia privind ZiuaLucrătoare Următoare Modificată", a cărei definiţie se găseşte în art. 3.5 alAcordului Cadru de Împrumut, semnat între Împrumutat şi BDCE la [data].    În vederea mobilizării tranşei împrumutului, Împrumutatul va trimite, întimp util, BDCE, un Angajament de Plată corespunzător acestei tranşe. [Anexa 3]    [Oraşul, data] [Oraşul, data]    Pentru banca de Dezvoltare Pentru România    a Consiliului Europei Anexa 3 F/P 1480 ADD1 - tranşa [număr]ANGAJAMENT DE PLATĂ    [VALUTA][SUMA] [DATA]    Pentru VALOAREA PRIMITĂ, subsemnatul:    prin acest Angajament de plată promite să plătească Băncii de Dezvoltare aConsiliului Europei sau altuia, suma împrumutată de:    [SUMA în litere][VALUTA în litere]    în ratele, şi la o dobândă astfel cum este specificat mai jos    Rate de capital Dobânda    [Data]: [Valuta][Suma] [se înserează dobânda specificată    [Data]: [Valuta][Suma] Scrisoarea Suplimentară]    [Data]: [Valuta][Suma]    [Data]: [Valuta][Suma]    ....//....    Plăţile de mai sus vor fi făcute la:    [BANCA CORESPONDENTĂ A BDCE ŞI CONTUL DE REFERINŢĂ]    în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nici o deduceresau luare în considerare a vreunei taxe, impozite sau alte costuri, prezente sauviitoare, datorate sau percepute, pentru acest angajament sau pentru sumeleacestuia de către sau în cadrul României, sau a oricărei alte subdiviziunipolitice sau fiscale a acesteia.    Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Bancade Dezvoltare a Consiliului Europei Împrumutatului la data [Datadisponibilizării].    În cazul neefectuării plăţii prompte şi în totalitate, a oricărei sumedatorate prin acest angajament, întregul împrumut şi dobânda aferentă conformacestuia până la data plăţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plătite laopţiunea şi la cererea deţinătorului acestuia.    Neexercitarea de către deţinătorul angajamentului a oricărui drept carerezultă din acesta, nu va constitui în nici un caz o renunţare la nici unul dindrepturile sale în aceasta sau în oricare altă circumstanţă.    PENTRU ROMÂNIA    Pentru garantarea plăţii tuturor sumelor datorate în cadrul acestuiAngajament de Plată (fie rate de capital fie dobândă) Anexa 4 Plafoane de achiziţii
Achiziţii de bunuri, lucrări, servicii şi selecţia consultanţilor
Categorie Valoarea contractului (000 EUR) Metoda de achiziţie
Bunuri mai mare de 200 LCI (licitaţie competitivă internaţională)
între 80 şi 200 LCN (licitaţie competitivă naţională)
mai mică de 80 Cumpărare pe baza a trei cotaţii
Lucrări mai mare de 5.000 LCI
între 250 şi 5000 LCN
mai mică de 250 Cumpărare pe baza a trei cotaţii
Consultanţi mai mare de 200 pentru firme Selecţia pe baza calităţii şi a costului
între 50 şi 200 pentru firme Selecţia pe baza calităţii
mai mic de 50 pentru firme Selecţia pe baza costului minim
mai mică de 50 pentru consultanţi individuali pe baza Calificări
Anexa 5 Pagina de identificareSinteza studiului de fezabilitateTitlul Subproiect:Localizare:Beneficiari (capacitate maximă)Matrice operaţională1. Descrierea stadiului existent2. Descrierea stadiului propus3. Personal şi instruire4. Graficul proiectului5. Descrierea bunurilor şi proiectului (descrierea şi cuantificarea bunurilor, echipamentelor şi consumabilelor, numărul şi scopul vehiculelor)6. Cost şi analiză financiarăTabel 1 - Defalcarea costurilor┌──────────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐│ Descrierea │BDCE │GR │Alţi │Total │TVA │Alte │Total ││ │ │ │donatori│(inclu- │ │taxe │(inclusiv││ │ │ │ │zând taxe) │ │taxe) ││ ├────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │EUR │EUR │EUR │EUR │EUR │EUR │EUR │├──────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Pregătirea şi │ │ │ │ │ │ │ ││elaborarea │ │ │ │ │ │ │ ││subproiectelor│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Valoarea │ │ │ │ │ │ │ ││terenului şi │ │ │ │ │ │ │ ││a clădirilor │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Studii de │ │ │ │ │ │ │ ││fezabilitate, │ │ │ │ │ │ │ ││proiect tehnic│ │ │ │ │ │ │ ││proces de │ │ │ │ │ │ │ ││licitaţie, │ │ │ │ │ │ │ ││avize, autori-│ │ │ │ │ │ │ ││zaţii, docu- │ │ │ │ │ │ │ ││mentaţii, │ │ │ │ │ │ │ ││asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││tehnică, taxe │ │ │ │ │ │ │ ││şi alte │ │ │ │ │ │ │ ││comisioane │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Lucrări civile, │ │ │ │ │ │ ││Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ ││construcţii, │ │ │ │ │ │ │ ││furnizări │ │ │ │ │ │ │ ││echipamente │ │ │ │ │ │ │ ││tehnice şi │ │ │ │ │ │ │ ││instalaţii, │ │ │ │ │ │ │ ││lucrări de │ │ │ │ │ │ │ ││exterior, │ │ │ │ │ │ │ ││conectare la │ │ │ │ │ │ │ ││reţea de │ │ │ │ │ │ │ ││utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Achiziţii de │ │ │ │ │ │ │ ││bunuri │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘ Anexa 6 RAPOARTE PRIVIND STADIUL PROIECTULUICOSTURICHELTUIELI EFECTUATEÎN EUR(toate taxele excluse)    ŢARA: ROMÂNIA    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:........┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┐│ DESCRIERE │ CHELTUIELI EFECTUATE │COMEN- │├───┬──────────┬──────────┼────────┬───────┬────────┬───────┬────────┤TARII ││Nr.│Subproiect│Localizare│PERIOA- │PERIOA-│PERIOADA│PERIOA-│ TOTAL │ ││ │ │ │ DA 1 │ DA 2 │ 3 │ DA 4 │ │ ││ │ │ │ ŞASE │ ŞASE │ ŞASE │ ŞASE │ │ ││ │ │ │ LUNI │ LUNI │ LUNI │ LUNI │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴──────────┴──────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘                                 - Tabelul 1 -                                                                   Data:........┌────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┐│ DESCRIERE │ CHELTUIELI EFECTUATE (A) │CHEL- │COST │ % │COMEN-│├──┬───────┬─────┼──────┬───────┬──────┬──────┬─────┤TUIELI│TOTAL │CHEL-│TARII ││N │Sub- │Loca-│PERI- │PERIOA-│PERI- │PERI- │TOTAL│EFEC- │(C) = │TUIT │ ││r.│proiect│li- │OADA 5│ DA 6 │OADA 7│OADA 8│ │TUATE │(A) + │(D) =│ ││ │ │zare │ŞASE │ ŞASE │ŞASE │ŞASE │ │ (B) │(B) │(B) /│ ││ │ │ │LUNI │ LUNI │LUNI │LUNI │ │ │ │(C) │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┴───────┴─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│TOTAL CHELTUIELI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┘                                      - Tabelul 2 -EVALUARE ACHIZIŢII
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:........
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ CATEGORIE │ METODA DE ACHIZIŢIE │ COST ││ CHELTUIELI ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ TOTAL ││ │ LCI │ LCN │ Altele │ NB │ │├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│1. Lucrări │ │ │ │ │ │├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│finanţate de BDCE │ │ │ │ │ │├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│2. Bunuri │ │ │ │ │ │├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│finanţate de BDCE │ │ │ │ │ │├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│3. Servicii │ │ │ │ │ │├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│finanţate de BDCE │ │ │ │ │ │├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│4. Diverse │ │ │ │ │ │├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│finanţate de BDCE │ │ │ │ │ │├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │└──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘                                 - Tabelul 3 -    Acronime    LCI: Licitaţie Competitivă Internaţională    LCN: Licitaţie Competitivă Naţională    NB: Nefinanţat de BancăEVALUARE CONTRACT
*Font 9*
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:.......
Des- NumărDată Încre-Metoda COST Preţ Perioada de Data deModifi-
crierecon- con- dinţat de fix Plătit implementare Recep- cări
con- tracttract achi- Valuta Va- d/n ţie a Comen-
tract ziţie loarea Înce- Fina- Lucră- tarii
pere lizare rii
                                       - Tabelul 4 -
SURSE FINANCIAREÎN EUR (toate taxele excluse)
*Font 9*
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:.........
┌───────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┐│ DESCRIERE │ FINANŢARE PRIMITĂ │ FINANŢARE DE PRIMIT │COMEN-││ ├─────┬────┬───────┬─────┬─────┬───┼─────┬────┬───────┬─────┬─────┬───┤TARII ││ │BDCE │ GR │AUTORI-│ALŢI │TOTAL│ % │BDCE │ GR │AUTORI-│ALŢI │TOTAL│ % │ ││ │ │ │TĂŢI │DONA-│ │ │ │ │ TĂŢI │DONA-│ │ │ ││ │ │ │LOCALE │TORI │ │ │ │ │LOCALE │TORI │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│A. Pregătirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││subproiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ţintă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Pregătirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││subproiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Campanie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Conştientizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a Publicului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│B. Întocmirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││studiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fezabilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locaţiilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││costurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru servi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cii (inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││personal) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Studii geo, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obţinerea cer- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tificatelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││urbanism │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│C. Achiziţio- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││narea de te- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││renuri sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│D. Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││civile, bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi servicii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││specificaţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tehnice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obţinerea auto-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rizaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Licitaţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lucrări civile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Executare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lucrări civile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Achiziţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bunuri (se va │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││furniza o listă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││separată) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│E. Măsuri pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││termen lung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru suste- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nabilitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││proiectului: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Instruirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Personalului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în tratarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││abuzului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││droguri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│Integrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││subproiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în Reţeaua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│F. Administra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rea şi monito- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rizarea proiec-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tului - UMP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(comisioane, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││chiria birou- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rilor, instru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ire, procurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││echipamente, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││transport şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazare, asigu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rări, costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de operare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││birourilor) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴─────┴────┴───────┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴───────┴─────┴─────┴───┴──────┘                                     - Tabelul 5 A -SURSE FINANCIAREÎN EUR (toate taxele excluse)
*Font 9*
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:.........
┌───────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┐│ DESCRIERE │ FINANŢARE PRIMITĂ │ FINANŢARE DE PRIMIT │COMEN-│├──┬─────┬──────┼─────┬────┬───────┬─────┬─────┬───┼─────┬────┬───────┬─────┬─────┬───┤TARII ││N │Sub- │Loca- │BDCE │ GR │AUTORI-│ALŢI │TOTAL│ % │BDCE │ GR │AUTORI-│ALŢI │TOTAL│ % │ ││r.│pro- │lizare│ │ │TĂŢI │DONA-│ │ │ │ │ TĂŢI │DONA-│ │ │ ││ │iect │ │ │ │LOCALE │TORI │ │ │ │ │LOCALE │TORI │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┴─────┴──────┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼───────┼─────┼─────┼───┼──────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴─────┴────┴───────┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴───────┴─────┴─────┴───┴──────┘                                     - Tabelul 5 B -GRAFICUL DE ACTIVITATEDIAGRAMA
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:........
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┐│ DESCRIERE │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │% PRO-│COMEN-││ ├─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤ GRES │TARII ││ │1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│ │ │├───────────────────┬───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Înfiinţarea UIP │Graficul │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(selectarea perso- │Iniţial │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nalului, instruirea├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││găsirea locaţiei) │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Întocmirea Documen-│Graficul │/│/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││telor tehnice ale │Iniţial │/│/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Proiectului (plani-├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ficarea activităţi-│Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lor şi achiziţiilor│Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││manualul de imple- ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││mentare a Proiec- │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tului, modele de │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││documente de lici- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││taţie, modele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││contracte,materiale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de instruire, model│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de structură şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││volum de activitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lansare atelier de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lucru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Pregătire pentru │Graficul │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││selectarea subpro- │Iniţial │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││iectelor ce vor fi ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││finanţate (evalua- │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rea situaţiei, pre-│Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gătirea echipelor ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││locale, identifi- │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││carea posibilelor │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locaţii pentru sub-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││proiecte) - 3 luni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Elaborarea subpro- │Graficul │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││iectelor de auto- │Iniţial │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rităţile locale - ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││- 2 luni │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Selectarea subpro- │Graficul │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││iectelor ce vor fi │Iniţial │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││finanţate, inclusiv├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││vizite la faţa │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locului şi clarifi-│Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cări - 2 luni ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Elaborarea studii- │Graficul │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lor de fezabilitate│Iniţial │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru subproiecte ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││- 3 luni │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Aprobarea studiilor│Graficul │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de fezabilitate - │Iniţial │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1 lună ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Achiziţionarea │Graficul │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││terenului (unde │Iniţial │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││este necesar) ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││pentru subproiecte │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- 1 lună │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Elaborarea proiec- │Graficul │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tului tehnic deta- │Iniţial │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││liat pentru fiecare├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││subproiect şi obţi-│Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nerea autorizaţii- │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lor - 3 luni ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Licitaţie pentru │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lucrările civile │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││aferente proiecte- ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││lor, încredinţarea │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││contractelor şi în-│Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ceperea executării ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││lucrărilor civile -│Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- 3 luni │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Executarea lucră- │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │/│/│/│/│ │ │ │ │ │ ││rilor civile - 12 │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │/│/│/│/│ │ │ │ │ │ ││luni ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Selectarea şi în- │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ ││struirea personalu-│Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ ││lui, organizarea ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││serviciilor-3 luni,│Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe parcursul execu-│Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tării lucrărilor ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││civile │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Începerea selectă- │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ ││rii beneficiarilor │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ ││- 1 lună, pe par- ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││cursul lucrărilor │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││civile │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Licitaţie pentru │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ ││bunuri, încredin- │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ ││ţarea contractelor ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││şi livrarea bunuri-│Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lor - 3 luni, pe │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││parcursul execută- ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││rii lucrărilor │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││civile │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Calificarea │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ ││subproiectelor - │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ ││1 lună ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Integrarea │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ ││subproiectelor │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ ││într-o reţea ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││naţională - 3 luni │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│Monitorizarea │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│/│/│ │ ││funcţionării │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│/│/│ │ ││subproiectelor - ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││9 luni │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴───────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┴──────┘                                - Tabelul 6 A -GRAFICUL DE ACTIVITATE PE SUBPROIECTEDIAGRAMA
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:........
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┐│ DESCRIERE │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │% PRO-│COMEN-│├──┬───────┬────────┬───────────┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤ GRES │TARII ││Nr│ Sub- │Loca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiect│lizare │ │1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────┼────────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┤│ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Graficul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Finalizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴───────┴────────┴───────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┴──────┘                                - Tabelul 6 B -MONITORIZAREA OBIECTIVELOR DE MANAGEMENT
*Font 9*
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:..........
DESCRIERE DE EFECTUAT IMPLEMENTAT
Consiliul Judeţean şi Auto- rităţile Locale Anchete Sociale Orientate spre evaluarea populaţiei ţintă, vor include toate tipurile de acţiuni sociale directe pentru identificarea potenţialilor beneficiari şi a statutului lor legal, precum şi a contextului familiar al acestora. Autorităţile locale vor efectua anchetele sociale.
Criterii de Selecţie Criteriile de selecţie aplicate vor fi stabilite de autorităţile locale, deşi ANPDC va da "fără obiec- ţii" la aceste criterii.
Conştien- tizarea Publicului În Direcţiile Judeţene va fi concentrată o promo- vare la scară mică; aceasta va consta din materiale tipărite, precum pliante şi broşuri. În acest scop Direcţia Judeţeană va angaja o firmă de tipărire.
Manager de Proiect (Pe tot ciclul pro- iectului) Responsabil cu managementul general al proiectului, organizarea graficului de activităţi şi repartizarea acestor activităţi între membrii echipei. Acesta va fi responsabil şi de relaţia cu BDCE, alte Ministere şi autorităţi locale implicate.
Unitatea de Mana- gement al Proiec- tului Numărul angajaţilor şi Descri- erea acestora Specialist în Bunăsta- rea Copilu- lui (Pe tot ciclul pro- iectului) Responsabil de supervizarea pregătirii şi implementării subproiectelor, din punct de vedere social, inclusiv struc- tura personalului, selectarea persona- lului, instruirea şi funcţionarea ser- viciilor. După ce subproiectele devin total operaţionale aceasta poziţie va presupune şi activităţi de monitorizare.
Specialist în Achizi- ţii (Parte a ciclului proiectu- lui) Responsabil de pregătirea şi implementa- rea planurilor de achiziţii, a documen- telor standard de licitaţie, a procedu- rilor de licitaţie, obţinerea de "Fără obiecţii" (când este necesar) şi manage- mentul contractelor. Acest specialist poate fi înlocuit în etapa finală a pro- iectului cu un specialist în monitorizare Specialistul în achiziţii va mai monito- riza şi procesul de achiziţii pentru alte activităţi desfăşurate de autorităţile locale.
Specialist în Monito- rizare (Pe tot ciclul proiectu- lui) Însărcinat cu proiectarea sistemului de monitorizare cerut de proiect, precum şi cu vizitele de monitorizare la locul serviciilor. El/ea va mai deţine respon- sabilităţi în adunarea de date de la alte Ministere şi va superviza elaborarea procedurilor de monitorizare la nivel local
Specialist Lucrări Civile (Parte a ciclului proiectu- lui) Însărcinarea cu supervizarea proiectului tehnic şi a valorii estimate a lucrărilor Va mai avea responsabilităţi şi în ceea ce priveşte verificarea statutului legal şi a documentelor pentru teren şi va efectua vizite periodice pentru a examina calitatea lucrărilor şi a evalua lucră- rile sau situaţiile neprevăzute.
Specialist Financiar (Pe tot ciclul proiectu- lui) Însărcinat cu întocmirea graficului şi procedurilor de trageri, monitorizarea financiară a proiectului şi activităţi de raportare a aspectelor financiare. Aceasta implică estimarea sumelor şi programarea disponibilităţii fondurilor din diferite surse financiare (buget de stat, bugete locale, alţi donatori)
Specialist în Droguri (Pe tot ciclul proiectu- lui) Însărcinat cu pregătirea şi executarea activităţilor legate de dependenţa de droguri a copiilor, inclusiv instruire şi monitorizare.
                               - Tabelul 7 A -
OBIECTIVE FIZICE ŞI SOCIALE PE SUBPROIECTE
*Font 9*
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:...........
┌────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────┐│ │ OBIECTIVE URMĂRITE │ OBIECTIVE REALIZATE │MODI- ││ DESCRIERE ├──────┬──────┬─────────────────┼──────┬──────┬─────────────────┤FICĂRI││ │Centru│Bene- │ Personal │Centru│Bene- │ Personal │COMEN-│├──┬─────┬─────┬─────┼──────┼──────┼─────┬─────┬─────┼──────┼──────┼─────┬─────┬─────┤TARII ││ │ │ │ │Supra-│Capaci│Spe- │Al- │În- │Supra-│Capaci│Spe- │Al- │În- │ ││N │Sub- │Loca-│Ser- │ faţa │tate │cia- │tele │stru-│ faţa │tate │cia- │tele │stru-│ ││r.│pro- │li- │vicii│ │ max. │lizat│ │ire │ │ max. │lizat│ │ire │ ││ │iect │zare │ ├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ mp │Număr │Număr│Număr│ D/N │ mp │Număr │Număr│Număr│ D/N │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┘                                       - Tabelul 7 B -EVALUAREA FINALĂ A OBIECTIVELOR PROGRAMULUI
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1480 (2004) - Iniţiativa Copii Străzii Data:.......
OBIECTIVE URMĂRITE OBIECTIVE REALIZATE
a) Asigurarea unui adăpost sigur pentru copii străzii
b) Integrarea serviciilor locale exis- tente cu noile servicii de Protecţia Copilului
c) Adoptarea de măsuri preventive efective pentru a evita abandonarea copiilor în viitor
d) Reducerea factorilor de risc pentru copii vulnerabili şi familiile acestora
e) O mai bună înţelegere a fenomenului dependenţei de droguri la copii străzii şi măsuri integrate de combatere a acestui fenomen. Ridicarea nivelului personalului profesionist ce va dobândi cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a lucra cu aceste grupuri vulnerabile
f) Sporirea gradului de conştientizare a publicului cu privire la utilizarea drogurilor în România şi consecinţele sale
g) Reducerea numărului de copii ce îşi părăsesc familiile şi rămân pe străzi
h) Reintegrarea unui număr cât mai mare de copii ai străzii în societate
i) Date privind reacţiile şl strategii comune între toate instituţiile impli- cate în proiect
j) Dezvoltarea unei Reţele Naţionale de Informaţii care să lege toate Direcţi- ile Judeţene, în vederea unei identifi- cări mai precise şi mai rapide a copi- ilor străzii
k) Sporirea capacităţii nivelurilor locale ce lucrează pentru protecţia copilului, instituirea unor mecanisme de cooperare între acestea.
l) Strângerea legăturilor între autori- tăţile centrale şi autorităţile locale, Ministere Publice,ONG-uri şi Societatea Civilă, în vederea adoptării unor stra- tegii comune pentru acţiuni de Bunăstare a Copilului şi integrarea capacităţilor şi serviciilor lor într-o politică comună de protecţie a copilului.
                              - Tabelul 7 C -
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 664 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 161 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 241 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 42 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 184 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 20 februarie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 221 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie
 • LEGE nr. 263 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990
 • LEGE nr. 1.216 din 4 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiunii privitoare la înlesnirea traficului de frontieră local Româno-Polon, semnată în Varşovia la 7 Decemvrie 1929
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 110 din 3 iunie 2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 472 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Capu Câmpului prin reorganizarea comunei Valea Moldovei, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 163 din 14 mai 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Bălteni prin reorganizarea comunei Perieţi, judeţul Olt
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 170 din 16 decembrie 2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă
 • LEGE nr. 225 din 7 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 756 din 20 mai 1865 pentru regularea dreptului de intrare de la vitele pastoriloru streini
 • LEGE nr. 187 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Comercială "Aviaţia Utilitara" - S.A. Iaşi din proprietatea statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 20 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 59 din 22 iunie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 27 februarie 1992
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 4 din 22 februarie 2000 pentru declararea municipiului Târgu Mureş Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 34 din 11 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 37 din 11 martie 2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 29 iunie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"- S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 12 din 15 ianuarie 2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 82 din 6 mai 2010 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 289 din 29 octombrie 2007 privind instituirea Zilei Învăţătorului
 • LEGE nr. 400 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 28 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
 • LEGE nr. 203 din 4 decembrie 1997 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 218 din 22 mai 2003 privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021