Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 396 din 30 octombrie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006 -
LEGE nr. 396 din 30 octombrie 2006privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege instituie sprijinul financiar la constituirea familiei în care fiecare dintre soţi se află la prima căsătorie şi au domiciliul sau reşedinţa în România, indiferent de cetăţenia soţilor. Articolul 2Beneficiază de prevederile prezentei legi familiile prevăzute la art. 1 care se află în una dintre următoarele situaţii: a) căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale competente de pe teritoriul României; b) căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale competente de pe teritoriul altor ţări; c) căsătoria a fost încheiată la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de carieră ale României sau ale statului celuilalt soţ, în condiţiile legii; d) căsătoria a fost încheiată de către comandanţii de nave. Articolul 3 (1) Sprijinul financiar la constituirea familiei se acordă pe bază de cerere, însoţită de declaraţiile pe propria răspundere ale ambilor soţi că fiecare dintre ei se află la prima căsătorie. (2) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune la: a) sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei unde s-a încheiat căsătoria, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. a); b) sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului sau comunei unde îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre soţi, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. b) şi c); c) sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru familiile prevăzute la art. 2 lit. d). (3) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune în termen de 30 de zile, după cum urmează: a) de la data încheierii căsătoriei, pentru situaţiile prevăzute la art. 2 lit. a); b) de la data înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă a actelor de căsătorie, pentru situaţiile prevăzute la art. 2 lit. b) şi c); c) de la data eliberării certificatului de căsătorie de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru situaţia prevăzută la art. 2 lit. d). (4) Sprijinul financiar se acordă numai în situaţiile în care nu a intervenit desfacerea, desfiinţarea sau încetarea căsătoriei până la data plăţii. Articolul 4Titularul dreptului privind sprijinul financiar este oricare dintre soţii care a depus cererea, iar beneficiarul dreptului este familia. Articolul 5Cuantumul sprijinului financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro. Articolul 6Stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii. Articolul 7Sprijinul financiar se acordă familiei solicitante în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziţiei scrise a primarului, prin casierie, prin mandat poştal, în cont curent personal sau prin cont de card. Articolul 8Sprijinul financiar acordat la constituirea familiei nu se impozitează, nu se ia în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supune executării silite, în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. Articolul 9Fondurile pentru plata sprijinului financiar acordat la constituirea familiei, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se plătesc prin bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Articolul 10 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează şi evaluează aplicarea prevederilor prezentei legi. (2) Primarii au obligaţia să comunice semestrial, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, date privind numărul familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, vârsta şi cetăţenia soţilor şi sumele plătite cu acest titlu. Articolul 11 (1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la titularul dreptului în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare. (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de sprijin financiar se face prin dispoziţie scrisă a primarului unităţii administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat cererea, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere. (3) Dispoziţia privind recuperarea sumelor încasate necuvenit constituie titlu executoriu de la data comunicării. Articolul 12 (1) Dispoziţia scrisă a primarului privind acordarea sau neacordarea sprijinului financiar şi dispoziţia primarului referitoare la recuperarea sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la sprijinul financiar sunt scutite de taxă de timbru. (3) Divergenţele dintre solicitanţii sprijinului financiar şi primari se pot clarifica de către comisiile de mediere socială, conform art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.615/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere socială. Articolul 13În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit instrucţiuni aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului administraţiei şi internelor. Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 şi se aplică pentru familiile constituite începând cu această dată.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 30 octombrie 2006.Nr. 396.----

Noutăți

 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 369 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 302 din 19 noiembrie 2008 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 9 octombrie 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 123 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 179 din 14 octombrie 2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 994 din 31 martie 1931 contra cametei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 107 din 9 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 320 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 3 din 24 ianuarie 1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 3 iunie 2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • LEGE nr. 241 din 12 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 476 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 204 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 434 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 17 martie 1936
 • LEGE nr. 1 din 28 martie 1974 privind modificarea Constituţiei Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 398 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, şi a Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 29 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Piteşti, semnat la Bucureşti la 31 decembrie 2001
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 105 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 10 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1989 privind reglementarea vinzarilor de mărfuri către întreprinderi, instituţii, organizaţii cooperatiste şi obşteşti cu plata prin virament, prin unităţile de desfacere ale comerţului de stat şi cooperatist
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 martie 2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
 • LEGE nr. 60 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 10 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 131 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 13 decembrie 2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 483 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • LEGE nr. 174 din 6 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 353 din 6 iunie 2002 privind declararea ca oraş a comunei Bălceşti, judeţul Valcea
 • LEGE nr. 218 din 22 decembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 157 din 15 iulie 2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 260 din 3 noiembrie 2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • LEGE nr. 74 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 325 din 20 octombrie 2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 8 decembrie 1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, şi anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova
 • LEGE nr. 206 din 9 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021