Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 364 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 22 septembrie 2006 -
LEGE nr. 364 din 21 septembrie 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 22 septembrie 2006

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 26 ianuarie 2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.11 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, literele b), c) şi d) vor avea următorul cuprins:"b) distribuire - vânzarea originalului sau a copiilor, în forma tangibila, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi vândute prin intermediul spaţiilor comerciale către alţi operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire; c) comercializare - vânzarea originalului sau a copiilor, în forma tangibila, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator către utilizatorul final; d) multiplicare autorizata - realizarea de copii, în forma tangibila, ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator a unei înregistrări-matrita de către multiplicatorii autorizaţi potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;".2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Informaţiile de interes public cuprinse în registrele naţionale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor se stabilesc, în condiţiile legii, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public."3. La articolul 9 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:"c) copia faţa-verso a copertei, pe care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscripţia «MOSTRA ORDA»."4. La articolul 9, litera b) a alineatului (4) şi litera b) a alineatului (5) se abroga.5. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2)-(6), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor o adeverinta de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii."6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) La preţul de cost al marcajelor holografice se va adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural naţional."7. La articolul 12, litera b) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"b) au comunicat, cu intenţia de a eluda prevederile prezentei ordonanţe, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;".8. La articolul 14, alineatele (4), (6) şi (8) vor avea următorul cuprins:"(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârşitul fiecărei zile pe un formular special...................................................................................................... (6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au vândut şi care se retrag din circuitul comercial se evidenţiază numeric într-un formular special şi se returnează Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prevăzute la alin. (3)...................................................................................................... (8) Costul marcajelor holografice neutilizate, dacă acestea sunt pe role întregi, se restituie, cu excepţia sumelor aferente Fondului cultural naţional şi a comisionului prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare."9. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Costul marcajelor holografice deteriorate şi al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role întregi, nu se restituie."10. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune în primele 25 de zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna anterioară."11. La articolul 23, litera b) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"b) copia certificatului de clasificare a filmului cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei."12. La articolul 23, litera a) a alineatului (4) se abroga.13. La articolul 23, literele b) şi d) ale alineatului (4) vor avea următorul cuprins:"b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;................................................................................................... d) un exemplar al videogramei, în forma în care aceasta va fi comercializata."14. La articolul 23, litera a) a alineatului (5) se abroga.15. La articolul 23, literele b) şi e) ale alineatului (5) vor avea următorul cuprins:"b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;.................................................................................................... e) copia faţa-verso a copertei, pe care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscripţia «MOSTRA ORDA»."16. La articolul 23, litera a) a alineatului (6) se abroga.17. La articolul 23, litera d) a alineatului (6) va avea următorul cuprins:"d) un exemplar al videogramei, în forma în care aceasta va fi comercializata."18. La articolul 23, alineatul (9) se abroga.19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 23 alin. (2)-(7), o adeverinta de înscriere a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii."20. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) La preţul de cost al marcajelor holografice se va adauga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural naţional."21. La articolul 26, litera b) a alineatului (2) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:"b) au comunicat date incorecte sau incomplete, prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe videograme, cu intenţia de a eluda prevederile prezentei ordonanţe.................................................................................................... (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului videogramei, iar în situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existenţei situaţiei respective."22. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Înregistrarea în Registrul naţional al multiplicatorilor este obligatorie pentru operatorii economici care: a) multiplica fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public; b) intermediaza, în afară României, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public. (4) Operatorii economici care multiplica propriile fonograme, videograme şi programe pentru calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 30^1 , nu au obligaţia să se înregistreze în Registrul naţional al multiplicatorilor."23. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:"Art. 30^1. - (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe următoarele: a) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator ce conţin prezentări ale unor organizaţii ori instituţii; b) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator destinate comunicării comerciale, ce nu fac obiectul comercializării directe ori indirecte, precum: prezentări de operatori economici, de produse sau servicii; c) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator produse de către instituţiile de cult şi cele de învăţământ, comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituţii sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participa; d) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut de muzee, centre de cultura, teatre sau alte instituţii similare acestora ori cele cu caracter promotional specifice activităţii instituţiilor culturale şi comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participa; e) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, în cadrul targurilor, saloanelor şi al altor manifestări expozitionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective; f) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator conţinând instrucţiuni de utilizare, documentaţii, conferinţe, seminarii şi altele asemenea, cu condiţia ca acestea sa nu facă obiectul comercializării prin magazine; g) programe pentru calculator destinate utilizării interne de către instituţii, organizaţii sau operatori economici şi actualizarile acestor programe cu condiţia de a nu fi distribuite prin magazine; h) programele pentru calculator realizate la comanda, ce urmează a fi utilizate de beneficiarul comenzii; i) programele pentru calculator destinate instalării sau funcţionarii unor echipamente, precum şi documentaţiile aferente ce se comercializează împreună cu echipamentele respective; j) copiile de lucru ale fonogramelor prevăzute la art. 16, precum şi copiile autorizate de titularii de drepturi în vederea radiodifuzarii; k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi operatorilor economici care realizează activităţi de comunicare publică sau radiodifuzare. (2) Înscrierea în registrele naţionale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator prevăzute la alin. (1), precum şi înregistrarea operatorilor economici care distribuie sau comercializează astfel de produse sunt facultative."24. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Condiţiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, după consultarea structurilor asociative ale producătorilor şi multiplicatorilor."25. La articolul 32, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Fonogramele şi videogramele fixate pe casete audio şi, respectiv, casete video trebuie să conţină pe suprafaţa acestora următoarele informaţii: a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor; b) titlul fonogramei sau videogramei; c) simbolul (P)*) şi/sau (C)*) însoţit de numele/denumirea ori marca titularului de drepturi, anul şi ţara în care a fost adusă prima data la cunoştinţa publică.--------Nota CTCE Notă *) Simbolurile (P) şi (C) se afla în interiorul unui cerc (2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator fixate pe discuri optice trebuie să conţină informaţii pe ambele fete, atât pe cea imprimata grafic, cat şi pe banda circulara de identificare de pe faţa activa, după cum urmează:A. pe faţa imprimata: a) titlul fonogramei sau videogramei; b) simbolul (P) şi/sau (C) însoţit de numele/denumirea sau marca titularului de drepturi, anul şi ţara în care a fost adusă prima data la cunoştinţa publică;B. pe banda circulara de identificare: a) titlul sau o parte identificabila a acestuia; b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor."26. La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Operatorii economici care tiparesc coperte ale fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator au obligaţia sa organizeze şi sa păstreze evidenta, pe titluri şi pe beneficiari de comenzi, a copertelor tipărite, timp de 3 ani."27. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pot fi comercializate în spaţii publice deschise fonograme, videograme sau programe pentru calculator în cadrul concertelor, festivalurilor, lansarilor, saloanelor, targurilor ocazionale şi al altor manifestări expozitionale, în spaţii special destinate."28. La articolul 39, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) solicitanţilor care au fost sancţionaţi contraventional de cel puţin două ori în ultimul an pentru săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), l), m) şi o), pentru o perioadă de 1-3 ani;".29. La articolul 42, litera p) a alineatului (1) se abroga.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 21 septembrie 2006.Nr. 364.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 289 din 20 noiembrie 2015 pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004
 • LEGE nr. 353 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 72 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea alin. (1^1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 31 octombrie 2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • LEGE nr. 111 din 14 mai 2015 pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 756 din 27 decembrie 2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate
 • LEGE nr. 128 din 18 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 64 din 13 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind recunoaşterea internaţionala a drepturilor asupra aeronavelor, semnată la Geneva la 19 iunie 1948
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 19 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S. A. către Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 250 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 119 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • LEGE nr. 272 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 19 din 4 aprilie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 82 din 15 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 80 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 14 octombrie 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 14 februarie 2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • LEGE nr. 742 din 6 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 42 din 29 iunie 1993 *** Republicată privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 214 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 170 din 25 noiembrie 1999 pentru aprobarea afilierii instituţiei Avocatul Poporului la Asociaţia Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 17 iulie 2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • LEGE nr. 355 din 15 iulie 2004 privind completarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 7 din 3 aprilie 1974 (*republicată*) cu privire la realizarea, exploatarea întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare (republicare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1994 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitatea agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 97 din 8 aprilie 2009 privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 octombrie 2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 98 din 7 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 132 din 4 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 59 din 26 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 18 din 7 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021