Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 264 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 3 iulie 2006 -
LEGE nr. 264 din 27 iunie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 3 iulie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 2 martie 2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 9 martie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, care înfiinţează şi/sau exploatează culturile prevăzute în anexa nr. 1, înscrişi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare, beneficiază de sprijin direct al statului, denumit în continuare sprijin direct, pe unitatea de suprafaţă, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare»."2. La articolul 4, alineatul (1), litera a) a alineatului (2) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 1, care au calitatea de: proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi în participaţiune, societăţi agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, societăţi comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările ulterioare, unităţi de învăţământ agricol şi/sau silvic, institute şi staţiuni de cercetare şi producţie agricolă, societăţi naţionale, unităţi de cult şi penitenciare.............................................................................. a) fac dovada utilizării seminţei certificate ca sămânţă prebază, bază, certificată, comercială sau standard, în funcţie de specie, conform legislaţiei în vigoare;............................................................................. (3) Proprietarii fac dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor înscrise în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare."3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Documentele doveditoare ale plăţii arendei/redevenţei sau a altor obligaţii contractuale legate de folosinţa terenurilor sunt: copie de pe borderoul de plată a arendei/adeverinţă de la Agenţia Domeniilor Statului sau alte documente doveditoare, după caz."4. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cererile solicitanţilor sprijinului direct sunt înregistrate de reprezentanţii teritoriali ai sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei în Registrul unic pentru acordarea sprijinului direct, însoţite de documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), (4) şi (5) şi de următoarele documente de identificare:".5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Reprezentanţii teritoriali ai sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei, ai Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole şi ai fabricii de zahăr contractante, după caz, verifică suprafeţele înfiinţate/exploatate, pentru care s-a acordat sprijinul direct, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiar, şi întocmesc în prezenţa beneficiarului «Procesul-verbal de recepţie şi restituire», al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9. (2) La întocmirea proceselor-verbale de recepţie şi restituire, beneficiarii sprijinului direct prezintă o copie a facturii de cumpărare a seminţei certificate sau o copie a avizului de expediţie a seminţei din partea unităţii contractante, după caz, însoţită de certificatul de calitate al furnizorului, conform regulilor şi normelor în vigoare, şi o copie a poliţei de asigurare a culturilor."6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Solicitanţii sprijinului direct care folosesc sămânţă certificată proprie prezintă o copie a buletinului de analiză oficială."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - După aprobarea deschiderii creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei, care virează sumele în conturile solicitanţilor astfel: pentru persoane juridice, la trezorerii sau la bănci comerciale, după caz, iar pentru persoane fizice, în contul deschis de acestea la băncile comerciale, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. sau la Casa Centrală a Cooperativelor de Credit - «CREDITCOOP», după caz."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 iunie 2006.Nr. 264.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 43 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate şi traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 18 din 27 septembrie 1990 (*republicată*) pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 20 aprilie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 352 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • LEGE nr. 210 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor la societăţile comerciale pentru care Fondul Proprietăţii de Stat a dispus dizolvarea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 277 din 13 decembrie 2000 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000 privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 13 octombrie 2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 290 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 11 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 29 iunie 2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 62 din 21 martie 2005 pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziţii comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene
 • LEGE nr. 240 din 15 iulie 2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 344 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii
 • LEGE nr. 72 din 28 aprilie 2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 423 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2000 privind finanţarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate şi din bugetele locale a unor activităţi şi programe în domeniul sănătăţii publice, desfăşurate de organizaţii neguvernamentale
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 237 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 188 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*)
 • LEGE nr. 476 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 41 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte
 • LEGE nr. 227 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 408 din 17 octombrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Roznov, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 134 din 11 mai 2007 pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri
 • LEGE nr. 47 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1996 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 496 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*) privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 297 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021