Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 5 din 17 octombrie 1980 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 90 din 22 octombrie 1980 -
LEGE nr. 5 din 17 octombrie 1980pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 90 din 22 octombrie 1980

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege: Articolul 1Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următoarea formulare: "Lege privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie". 2. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Cetăţenii au dreptul să aibă în proprietate personală o singura locuinta pentru ei şi familiile lor. Membrii unei familii pot păstra, în proprietate comuna sau în proprietatea unuia dintre ei, o singura locuinta".3. Articolul 9 va avea următorul cuprins: "Art. 9.- Cetăţenii, indiferent de venitul lunar, au dreptul să-şi construiască sau să-şi cumpere, în condiţiile prezentei legi, o locuinta proprietate personală. În municipii şi oraşe cetăţenii pot să-şi construiască locuinţe proprietate personală, cu respectarea normelor de sistematizare, arhitectura şi a regimului de înălţime, potrivit schitelor de sistematizare aprobate, precum şi a dispoziţiilor legale în vigoare privind normarea şi folosirea locuinţelor proprietate personală.De asemenea, construcţiile de locuinţe în comune şi sate trebuie să se încadreze în normele de sistematizare, regimul de înălţime şi perimetrul construibil, stabilite prin schiţele de sistematizare, asigurindu-se folosirea terenurilor în condiţiile prevăzute de lege".4. Articolul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării care nu au locuinta proprietate personală vor beneficia de dreptul de a li se închiria locuinţe din fondul de stat, cu plata chiriei legale, avînd prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării care au un venit mediu lunar pe fiecare membru de familie mai mic de 1.500 lei".5. Articolul 13 alineatul 2 se abroga. 6. Articolul 13 alineatul 4 se înlocuieşte cu doua alineate, avînd următorul cuprins: "Statul sprijină în mod deosebit persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării, care nu au locuinta proprietate personală, să-şi construiască sau să-şi cumpere locuinta.Pentru persoanele cu venituri mici se asigura condiţii avantajoase la construirea sau cumpărarea locuinţelor, în ce priveşte acordarea de credite, dobinda şi durata de rambursare a creditelor, prioritate la contractare, dacă au condiţii grele de locuit."7. Articolul 14, articolul 15 alineatele 2 şi 3 şi articolul 16 alineatul 2 se abroga. 8. Articolul 17 alineatul 2 va avea următorul cuprins: "În cadrul fiecărei categorii se acordă preferinta celor care au condiţii grele de locuit, îndeosebi familiilor cu mai mulţi copii, persoanelor încadrate cu contract de muncă şi pensionarilor care au depus un avans mai mare şi au o vechime mai mare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni".9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20.- Statul sprijină prin credite şi execuţie construirea de locuinţe proprietate personală care se încadrează, în ceea ce priveşte suprafaţa, dotarea şi finisajele, în normele aprobate de Consiliul de Stat".10. Articolul 21 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Acordarea creditelor pentru construirea locuinţelor proprietate personală se va face la propunerea colectivelor de muncă în care solicitanţii îşi desfăşoară activitatea, aprobate de consiliile oamenilor muncii împreună cu organele sindicale, ţinînd seama de aportul solicitanţilor în producţie, de necesitatea asigurării stabilitatii lor în unitate şi de condiţiile lor de locuit, în ordinea de prioritate stabilită la art. 17".11. După articolul 21 se introduce articolul 21.1. cu următorul cuprins: "Art. 21.1.- Cetăţenii care deţin o locuinta construită cu sprijinul statului în credite şi execuţie şi care a devenit neincapatoare sau prea mare, ţinînd seama de numărul membrilor familiei, pot să-şi construiască o noua locuinta cu sprijinul statului în credite şi execuţie, cu condiţia de a instraina locuinta pe care o deţin.Preţul obţinut din vînzarea vechii locuinţe va constitui, în aceste cazuri, avans pentru construirea noii locuinţe, iar termenul pentru restituirea creditului obţinut în scopul acoperirii restului de preţ se va reduce la jumătate faţă de cel stabilit de lege".12. Articolul 25 alineatul 2 şi articolul 26 se abroga. 13. Articolul 37 se completează cu alineatele 2-4, avînd următorul cuprins:"Cetăţenii care îşi executa locuinţe proprietate personală în regie pot folosi numai materiale de construcţii proprii sau achiziţionate la preţurile cu amănuntul de la fondul pieţei, cu respectarea stricta a prevederilor legale.Persoanele prevăzute la alin. 2 sînt obligate să justifice cu acte provenienţă legală a materialelor achiziţionate pentru construcţia locuinţei, precum şi cheltuielile efectuate. Persoanele care nu justifica provenienţă legală a materialelor răspund, după caz, material, civil, contraventional sau penal, potrivit legii".14. Articolul 40 alineatul 4 va avea următorul cuprins: "Pentru locuintele ce se realizează de unităţile prestatoare de servicii sau de către populaţie în regie, materialele de construcţii se livreaza la preţuri cu amănuntul".15. Articolul 43 alineatele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins: "Normele pentru determinarea preţului de vînzare a locuinţelor sînt cele stabilite prin decret al Consiliului de Stat.Evaluarea clădirilor de locuit destinate vinzarii se face de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, la propunerea unor comisii compuse din specialişti, delegaţi ai administraţiei financiare, ai întreprinderilor de administrare a fondului locativ de stat, cetăţeni cu prestigiu şi autoritate domiciliaţi în cartierul în care se afla clădirile puse în vînzare".16. Articolul 43 alineatul 6 va avea următorul cuprins: "La preţurile stabilite, chiriaşii sau alţi cetăţeni pot face contestaţii la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data afişării.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor soluţiona contestaţiile şi vor afişa preţurile definitive în 30 de zile de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor".17. Capitolul V "Construirea de case de odihnă proprietate personală", precum şi orice dispoziţii din cuprinsul legii referitoare la case de odihnă, se abroga, iar titlul capitolul VI va avea următorul cuprins:"Alte dispoziţii cu privire la construirea şi vînzarea de locuinţe proprietate personală".18. Articolul 49 va avea următorul cuprins: "Art. 49.- În cazul în care se construiesc locuinţe proprietate personală în clădiri cu mai multe locuinţe, terenul se atribuie în folosinţă comuna pe durata existenţei clădirii, iar taxa va fi suportată de fiecare proprietar proporţional cu suprafaţa construită a locuinţei.Taxa anuală pentru terenurile atribuite pentru construcţia de locuinţe este de 1 leu/m²."19. Articolul 51 alineatul 2 va avea următorul cuprins: "Odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinţei se transmite, în condiţiile legii, şi dreptul de proprietate sau de folosinţă, pe durata existenţei construcţiei, asupra terenului".20. Articolul 56.1. se abroga.21. Articolul 62 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"În acest scop, proprietarul terenului se poate constitui într-o asociaţie cu alţi cetăţeni în vederea construirii clădirii respective, terenul trecind, pe data constituirii asociaţiei, în proprietatea statului, potrivit legii. Membrii asociaţiei vor primi din partea statului terenul necesar, în folosinţă comuna, pe durata existenţei clădirii, cu plata unei taxe prevăzute de lege; persoana căreia i-a aparţinut terenul este scutită de plată taxei".22. Articolul 62 alineatul 4 se abroga. Articolul 2Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative, referitoare la casele de odihnă proprietate personală, se abroga. Taxele anuale pentru terenurile atribuite în folosinţă rămîn cele în vigoare la data prezentei legi. Articolul 3Legea nr. 4/1973, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, dîndu-se capitolelor şi articolelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 17 octombrie 1980.PREŞEDINTELE MARII ADUNĂRI NAŢIONALE NICOLAE GIOSAN --------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 decembrie 1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 170 din 10 octombrie 2008 privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona "Parcul Bordei"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 26 octombrie 2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • CONSTITUŢIA României din 21 noiembrie 1991
 • LEGE nr. 601 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 36 din 31 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 168 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 78 din 12 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaţia maritima comercială, semnate la Baku la 27 martie 1996
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 23 din 4 martie 1991 pentru ratificarea Acordului dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, pe de altă parte, privind comerţul şi cooperarea comercială şi economică
 • LEGE nr. 169 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 339 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • LEGE nr. 43 din 12 aprilie 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 august 2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 211 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 10 din 7 martie 1994 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Slovaca, încheiat la Bratislava la 24 septembrie 1993
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 39 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 43 din 7 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) a cetăţeniei române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • LEGE nr. 310 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 21 din 15 aprilie 1994 pentru ratificarea Acordului general de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 363 din 18 decembrie 2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
 • LEGE nr. 132 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 664 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 453 din 6 decembrie 2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 59 din 26 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 20 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 155 din 6 aprilie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • LEGE nr. 322 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021