Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 236 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 iunie 2006 -
LEGE nr. 236 din 9 iunie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 iunie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, a spaţiilor organizate ca centre de diagnostic şi tratament sau centre medicale cu personalitate juridică, precum şi a spaţiilor cu destinaţie pentru activităţi medicale sau activităţi conexe actului medical, neutilizate. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin spaţiu medical se înţelege spaţiul în care se desfăşoară efectiv activitate medicală şi activitate medicală conexă, precum şi cota indiviză corespunzătoare din spaţiul comun. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi spaţiilor medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, cu acordul ministerelor de resort."2. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Spaţiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi vândute după definitivarea situaţiei juridice a acestora, potrivit legislaţiei în vigoare."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice/instituţiile de învăţământ superior medical, care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau desfăşoară activităţi de învăţământ superior medical. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spaţiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afişarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau la expirarea termenului prevăzut la alin. (4). (3) Spaţiile medicale care se află în sediile consiliilor locale şi judeţene, regiilor şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, şcolilor şi altor instituţii publice pot fi vândute numai cu acordul expres al proprietarului. (4) Spaţiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu şi-au exprimat intenţia de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de aceştia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul."4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIReguli privind vânzarea spaţiilor medicale"5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spaţiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului şi care se află în administrarea lor, ce urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Listele astfel aprobate vor fi afişate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judeţean şi publicate pe site-ul consiliului judeţean. (2) Instituţiile proprietare ale spaţiilor medicale au obligaţia de a comunică actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul că spaţiul respectiv face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă."6. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în fiecare comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ în care există spaţii ce cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor medicale, denumite în continuare comisie."7. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România şi, după caz, un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentişti din România;".8. La articolul 6, alineatele (5)-(7) vor avea următorul cuprins:"(5) Membrii comisiei îşi desemnează un preşedinte. Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti. (6) Membrii comisiei nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o persoană juridică. Membrii comisiei nu pot solicita cumpărarea de spaţii medicale şi nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spaţiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor. (7) Activitatea desfăşurată de membrii comisiei este atribuţie de serviciu, cu caracter temporar, până la epuizarea tuturor activităţilor pe care le impune aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."9. La articolul 7 alineatul (1), literele c) şi e) se abrogă.10. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Preţul de vânzare al spaţiului medical se stabileşte diferenţiat, pe categorii de localităţi, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi", cu modificările ulterioare, prin stabilirea de preţuri maximale, după cum urmează: a) pentru localităţile de gradul 0, municipiul Bucureşti, 70 euro/mp; b) pentru localităţile de rangul I, 50 euro/mp; c) pentru localităţile de rangul II, 40 euro/mp; d) pentru localităţile de rangul III, 30 euro/mp; e) pentru localităţile de rangul IV, 20 euro/mp; f) pentru localităţile de rangul V, 15 euro/mp. (2) Preţurile stabilite conform prevederilor alin. (1) sunt diminuate de către comisie cu câte 10%, dacă: a) clădirea este mai veche de 30 de ani; b) spaţiul este situat într-o localitate cu deficit de medici."12. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În cazul în care proprietarul spaţiului şi terenului aferent nu deţine întreaga documentaţie necesară vânzării, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte până la maximum 60 de zile."13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Preţul de vânzare al spaţiilor se va plăti de cumpărător la încheierea contractului sau, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în rate. (2) Spaţiile medicale cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi folosite decât pentru activităţi medicale şi/sau pentru activităţi conexe actului medical. (3) Spaţiile dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale, activităţii de învăţământ superior medical şi/sau activităţilor conexe actului medical. (4) La cererea noului proprietar, destinaţia spaţiului medical poate fi schimbată numai cu acordul conform al direcţiei de sănătate publică, al Colegiului Medicilor din România sau al Colegiului Medicilor Dentişti din România, după caz, al consiliului judeţean sau al consiliului local şi al casei de asigurări de sănătate (în cazul în care cabinetul se află în relaţie contractuală cu casa judeţeană de asigurări de sănătate). (5) Spaţiul dobândit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi înstrăinat, cu schimbarea destinaţiei, numai dacă consiliul judeţean sau consiliul local, după caz, nu a optat în scris pentru a redeveni proprietarul spaţiului. În cazul în care consiliul judeţean sau consiliul local optează pentru redobândirea spaţiului, vânzarea se face la preţul iniţial, actualizat cu indicele mediu al inflaţiei, la care se adaugă contravaloarea îmbunătăţirilor aduse spaţiului, pentru care există documente fiscale. (6) Contractele încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (2), (3) şi (5) sunt lovite de nulitate absolută. Aceasta se constată de instanţa competentă, la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate. Acţiunea este scutită de taxa de timbru."14. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Vânzarea spaţiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuţi la art. 3 în următoarele condiţii: a) avans de 15% din preţul de vânzare; b) rate lunare eşalonate pe un termen între 10 ani şi maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obţine acordarea unui termen de graţie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată. (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate succesive, contractul de vânzare-cumpă rare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate."16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Preţul de vânzare al terenului pentru o suprafaţă de maximum 250 mp este de 1 euro/mp, iar pentru restul suprafeţei terenul se vinde la preţul pieţei. (2) Persoanele fizice sau juridice străine care îndeplinesc condiţiile art. 3 alin. (1) pot cumpăra terenurile aferente spaţiului medical numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute de lege."17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului medical, inclusiv publicitatea, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpă rare cheltuielile se deduc din încasările obţinute."18. La articolul 17, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În situaţia existenţei mai multor furnizori de servicii medicale care deţin împreună un spaţiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre aceştia şi-a exprimat intenţia de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codeţinător exprimarea intenţiei de cumpărare sau nu a spaţiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie. (2) În cazul în care nu toţi codeţinătorii cabinetului medical sau ai spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spaţiu deţinut în comun. (3) În situaţia în care doar unul dintre codeţinătorii spaţiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător şi ceilalţi codeţinători se stabilesc potrivit convenţiei dintre aceştia, conform legislaţiei în vigoare."19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Spaţiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile art. 8, altele decât cele aflate în situaţia menţionată la art. 3 alin. (4), se vând prin licitaţie publică cu strigare."20. Articolul 22 se abrogă.21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - În localităţile în care există un singur spaţiu medical cu destinaţia medicină de familie, acesta îşi va menţine destinaţia în cazul înstrăinării."22. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Înstrăinarea spaţiilor şi a terenurilor dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă prin vânzare se poate face prin exercitarea dreptului de preempţiune. (2) Dreptul de preempţiune la înstrăinare a imobilelor prevăzute la alin. (1) revine coproprietarilor, dacă este cazul, şi apoi proprietarilor vecini şi se exercită prin Colegiul Medicilor din România sau prin Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz. (3) Proprietarul spaţiului şi terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoştinţeze Colegiul Medicilor din România sau Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz, iar acesta va comunică în scris persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenţie, în termen de 15 zile de la data când a fost încunoştinţat. (4) Titularii dreptului de preempţiune sunt obligaţi să se pronunţe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării. (5) După îndeplinirea acestui termen, dreptul de preempţiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se consideră stins."23. Articolul 26 se abrogă. Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006, dată la care încetează dispoziţiile art. II din Legea nr. 104/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 5 mai 2006.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 iunie 2006.Nr. 236._________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 25 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 207 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 151 din 20 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 9 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 559 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom"-S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 29 decembrie 1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 12 din 14 mai 1968 cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole
 • LEGE nr. 55 din 14 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 540 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 13 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Amendamentului convenit între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 79 din 20 iulie 1992 cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului
 • LEGE nr. 5 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 11 martie 2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 207 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 73 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de prietenie şi cooperare dintre România şi Regatul Spaniei
 • LEGE nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 9 mai 2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 88 din 1 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 288 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 24 septembrie 1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 16 septembrie 1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 7 noiembrie 2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 aprilie 2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)
 • LEGE nr. 235 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare
 • LEGE nr. 105 din 3 iunie 2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 599 din 22 decembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 27 aprilie 2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 20 noiembrie 2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 51 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 25 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 478/1971 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 331 din 27 mai 2002 privind înfiinţarea comunei Şieu, judeţul Maramureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 13 iunie 2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a)
 • LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 10 din 27 ianuarie 1948 privind situaţia juridică a bunurilor confiscate, intrate în Patrimoniul Statului în temeiul hotărârilor judecătoreşti*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021