Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 40 din 1975 (*republicată*) privind creşterea şi ameliorarea animalelor
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 57 din 9 iulie 1980 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 40 din 1975 (*republicată*)privind creşterea şi ameliorarea animalelor Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 57 din 9 iulie 1980

------------- Notă *) Republicare în temeiul art. II din Decretul Consiliului de Stat nr. 184 din 11 iunie 1980, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 46 din 13 iunie 1980, dându-se articolelor o noua numerotare. Legea nr. 40/1975 a fost publicată în Buletinul Oficial nr. 134 din 25 decembrie 1975. În Republica Socialistă România creşterea animalelor reprezintă o activitate de interes naţional, avînd un rol de seama în aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, oua şi alte produse de origine animala şi a industriei cu materii prime necesare sporirii producţiei bunurilor de consum. Edificarea societăţii socialiste multilateral dezvoltate în ţara noastră, creşterea continua a nivelului de trai şi a capacităţii de consum a populaţiei necesita ridicarea ponderii zootehniei în producţia agricolă, prin sporirea efectivelor de animale, îmbunătăţirea potenţialului productiv al acestora şi perfecţionarea tehnologiilor de exploatare şi valorificare eficienta a tuturor resurselor de furaje. Pentru atingerea acestor obiective, statul creează condiţii de dezvoltare continua a creşterii animalelor, atît în unităţile agricole socialiste, cat şi în gospodăriile populaţiei, prin alocarea unor importante fonduri de investiţii în vederea construirii de noi obiective zootehnice, acordarea de credite pentru procurarea de animale, prin încadrarea unităţilor cu personal de specialitate, organizarea unor unităţi specializate în producerea materialului de reproducţie, importul de animale din rase perfectionate şi stabilirea unor preţuri stimulatoare pentru producţia animala şi pentru reproducatorii cu potenţial genetic ridicat. În scopul valorificării depline a condiţiilor pedoclimatice şi social-economice existente în diferite zone ale tarii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare organizează producţia zootehnica în profil teritorial şi răspund de realizarea producţiei animaliere. Pentru dezvoltarea în continuare a creşterii animalelor, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prin unităţile de cercetare de profil şi instituţiile de învăţămînt agronomic superior, participa la activitatea de elaborare şi aplicare a celor mai eficiente metodologii de ameliorare a raselor, la extinderea folosirii în unităţile de producţie a materialului de reproducţie ameliorat şi îmbunătăţirea tehnologiilor de creştere şi răspund de aplicarea şi realizarea acestora pe zonele şi grupele de unităţi ce le sînt repartizate. În vederea îndeplinirii acestor sarcini se impune crearea unui cadru juridic unitar privind creşterea, ameliorarea şi reproductia animalelor.În acest scop, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Capitolul 1 Creşterea animalelor Articolul 1Creşterea animalelor este o activitate de interes naţional şi are ca scop aprovizionarea populaţiei la nivelul cerinţelor crescande de consum şi acoperirea nevoilor de materie prima ale industriei cu produse de origine animaliera. Dezvoltarea creşterii animalelor se realizează potrivit Programului naţional de dezvoltare a zootehniei şi creştere a producţiei animaliere, ale cărui prevederi sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de animale. Articolul 2Pentru dezvoltarea creşterii animalelor, stabilirea ponderii speciilor pe zone geografice şi administrative, alegerea raselor şi a sistemului de creştere şi exploatare, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura valorificarea superioară a pasunilor şi finetelor, îndeosebi a celor din zona de deal şi de munte, precum şi a tuturor resurselor furajere din agricultura, industria alimentara şi din celelalte activităţi ale economiei. Articolul 3În vederea îmbunătăţirii continue a aprovizionarii populaţiei cu produse animaliere şi evitării cheltuielilor determinate de transportul produselor de la distanţe mari, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare vor asigura în fiecare judeţ condiţiile necesare dezvoltării creşterii animalelor, care să acopere nevoile proprii de consum şi sa realizeze disponibilităţile stabilite prin plan. Articolul 4În agricultura socialistă, beneficiind de sprijinul multilateral al statului, dezvoltarea creşterii animalelor va fi orientata în continuare spre concentrarea, specializarea şi integrarea producţiei şi se va realiza prin construirea de noi unităţi, raţional dimensionate, şi modernizarea celor existente. Articolul 5Unităţile agricole socialiste au obligaţia sa întreţină în condiţii optime, în conformitate cu prescripţiile tehnice, adăposturile de animale, construcţiile anexe şi mijloacele tehnice din dotare şi sa menţină în stare permanenta de funcţionare echipamentul tehnic. Schimbarea destinaţiei construcţiilor zootehnice sau a mijloacelor din dotare este permisă numai cu aprobarea organului ierarhic superior. Construcţiile zootehnice cu valoare de peste 200 mii lei nu se pot scoate din circuitul producţiei animaliere decât cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Articolul 6Statul sprijină dezvoltarea creşterii animalelor în gospodăriile populaţiei, asigurând: - reproducatori, prin staţiunile comunale de monta; - material seminal şi asistenţa tehnica pentru insamintarea artificiala la animale, fără plata; - asistenţa tehnica şi mijloace financiare pentru îmbunătăţirea şi amenajarea pajiştilor naturale, în vederea sporirii resurselor furajere; - dreptul de a folosi, în condiţii avantajoase, păşuni şi fîneţe proprietate de stat, precum şi păduri pasunabile, potrivit dispoziţiilor legale; - unele sortimente de furaje pentru animalele şi produsele contractate cu statul, în condiţiile prevăzute de lege; - acordarea de prime pentru fiecare juninca la prima fatare; - îndrumarea tehnica prin cadre cu pregătire de specialitate, asistenţa veterinara şi medicamente de uz veterinar; - credite, în condiţii avantajoase pentru crescatori, în vederea procurării de animale de producţie. Populaţia de la sate şi oraşe poate cumpara sau prelua pe bază de contract, în vederea creşterii şi ingrasarii, animale şi păsări de la unităţile agricole socialiste. Articolul 7Pentru creşterea contribuţiei gospodariilor populaţiei la sporirea producţiei agricole vegetale şi animale şi asigurarea nevoilor proprii de consum cu carne şi alte produse animaliere, toţi locuitorii din mediul rural şi urban care deţin terenuri agricole sînt obligaţi să le cultive şi sa crească animale şi păsări. Terenurile agricole nu pot fi deţinute decât de persoanele fizice care le cultiva şi cresc animale şi păsări, în condiţiile prevăzute de lege. Producţia vegetala şi animala obţinută în gospodăriile populaţiei va fi folosită pentru nevoile de hrana ale producătorilor şi membrilor de familie ai acestora, iar cantităţile disponibile vor putea fi valorificate, în condiţiile prevăzute de lege, la piaţa sau prin contractari şi achiziţii pentru fondul de stat. Articolul 8Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare răspund de folosirea integrală şi eficienta a terenurilor agricole, precum şi de realizarea planului de efective de animale şi păsări la gospodăriile populaţiei, de crearea resurselor de produse animaliere necesare acoperirii nevoilor consumului propriu al populaţiei din raza lor de activitate, precum şi de realizarea sarcinilor de plan de contractare şi livrare la fondul de stat de animale, păsări, lapte, oua şi celelalte produse animaliere. Articolul 9Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor repartiza şi transmite anual birourilor şi comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale indicatorii de plan privind efectivele de animale ce trebuie crescute de gospodăriile populaţiei. Pe baza sarcinilor de plan primite, birourile şi comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale vor întocmi programe de creştere a animalelor şi pasarilor pentru fiecare gospodărie de pe raza administrativ-teritorială, astfel încît fiecare să poată realiza obligaţia de a creşte animale şi păsări. Numărul de animale şi păsări ce pot fi crescute de fiecare gospodar pentru nevoile proprii, vânzare la piaţa sau pentru contractari ori achiziţii este nelimitat. Birourile şi comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale vor cuprinde în programe sarcini concrete pentru fiecare gospodărie, pe baza consultării largi a cetăţenilor, stabilind numărul de animale şi păsări, producţia şi livrările de produse animaliere la fondul de stat, în corelare cu sarcinile de dezvoltare economico-socială ale unităţilor teritorial-administrative. În mod corespunzător se vor stabili şi sarcini de cultivare a tuturor suprafeţelor, de plantare cu pomi şi arbuşti fructiferi, producţia agricolă ce se va obţine şi livrările de legume, cartofi, fructe şi alte produse agricole la fondul de stat. Programele de dezvoltare a efectivelor de animale şi de păsări se supun dezbaterii adunărilor generale ale locuitorilor din comune şi devin obligatorii pentru toţi locuitorii din mediul rural, după adoptarea lor de către consiliile populare. Articolul 10Birourile şi comitetele executive ale consiliilor populare vor acorda gospodariilor populaţiei sprijinul necesar dezvoltării bazei lor de producţie şi vor urmări asigurarea condiţiilor necesare îndeplinirii sarcinilor stabilite acestora, pentru sporirea producţiei agricole vegetale şi animale, pentru realizarea livrărilor la fondul de stat. În acest scop, birourile şi comitetele executive ale consiliilor populare vor lua următoarele măsuri: a) terenurile aflate în proprietatea sau folosinţă locuitorilor şi cele din administrarea birourilor sau comitetelor executive ale consiliilor populare vor fi cultivate în întregime cu legume şi cartofi, plantate cu pomi şi arbuşti fructiferi, cultivate cu plante de nutret sau alte culturi agricole, potrivit programelor stabilite; b) pajistile naturale administrate de birourile şi comitetele executive ale consiliilor populare, precum şi terenurile pasunabile din fondul forestier, vor fi repartizate, potrivit legii, cu prioritate cetăţenilor care contractează livrarea de animale şi produse animaliere la fondul de stat. Membrii cooperativelor agricole de producţie beneficiază, în afară măsurilor prevăzute la alineatul precedent, de înlesniri stabilite de adunarea generală a cooperativei agricole, precum: a) acordarea cu prioritate a furajelor de volum şi suprafeţelor de teren, pentru producerea de furaje în cultura a doua, contractanţilor de animale şi de produse animaliere; b) atribuirea suprafeţelor de fîneţe, pentru recoltarea cu plata în natura, numai contractanţilor de animale ierbivore sau de produse animaliere de la acestea. Articolul 11Pentru unităţile agricole socialiste se vor stabili, în cadrul planului, sarcini distincte pentru creşterea de purcei şi pui, ce urmează să fie vanduti crescatorilor de animale care contractează livrarea de animale, produse animaliere şi păsări la fondul de stat. Unităţile agricole socialiste sînt autorizate sa organizeze, suplimentar faţă de sarcinile lor de plan, producţia de pui, purcei şi iepuri de casa pe care să-i predea, împreună cu unele cantităţi de furaje pentru creştere şi ingrasare, pe bază de contract, unor producători din gospodăriile populaţiei care au condiţii de spaţiu, anumite posibilităţi de furaje şi dispun de forta de muncă necesară. Retribuirea muncii producătorilor se va efectua pe bază de tarife stabilite la greutatea animalelor ingrasate sau crescute, care au fost livrate la fondul de stat în contul unităţii agricole respective, la greutatile prevăzute prin contract. Articolul 12Unităţile cooperaţiei de consum vor participa la realizarea sarcinilor de creştere a efectivelor de animale în gospodăriile populaţiei, prin organizarea unor ferme de reproducţie pentru scroafe şi pui de o zi, în vederea obţinerii de produşi care să fie vanduti crestatorilor de animale. Articolul 13Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie şi Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare vor lua măsurile necesare pentru a asigura gospodăriile cu seminţe şi material săditor, cu îngrăşăminte chimice, cu animale de rasa pentru monta şi cu asistenţa zooveterinară; de asemenea, acestea vor crea posibilităţi pentru închirierea sau cumpărarea, de către gospodăriile populaţiei, a inventarului agricol şi a unor maşini agricole cu tracţiune animala şi vor asigura deservirea cu tractoare şi maşini agricole pentru efectuarea mecanizata a lucrărilor necesare pe terenurile folosite de aceste gospodării. Articolul 14Unităţile socialiste pe lîngă care funcţionează cantine, unităţile de alimentaţie publică, cabanele turistice şi alte asemenea unităţi sînt obligate sa organizeze activităţi anexe pentru creşterea animalelor şi pasarilor, prin valorificarea tuturor resturilor menajere şi a altor resurse disponibile, pentru acoperirea, în cadrul normelor de consum stabilite, a nevoilor la fondul de stat. Articolul 15În vederea asigurării gospodariilor populaţiei cu animale pentru creştere şi ingrasare, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare vor lua măsuri de sporire a efectivelor matca în aceste gospodării. În acelaşi scop, vor sprijini organizarea producerii de purcei, pui, precum şi altor specii şi categorii de animale, atît în cadrul gospodariilor populaţiei, cat şi în cadrul asociaţiilor de creştere a animalelor sau prin cooperativele de consum din localitate. Consiliile populare şi organele agricole vor sprijini înfiinţarea asociaţiilor de creştere a animalelor şi organizarea de către acestea a acţiunilor legate de ameliorarea efectivelor, sporirea producţiei animaliere, îmbunătăţirea şi folosirea pajiştilor, mecanizarea unor lucrări în zootehnie, apărarea sănătăţii animalelor şi protecţia acestora, contractarea şi desfacerea producţiei. Articolul 16În vederea asigurării necesarului de furaje pentru animalele deţinute de unităţile socialiste şi de gospodăriile populaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu consiliile populare vor organiza producţia de furaje, vor asigura dezvoltarea bazei materiale a producţiei de nutreturi combinate şi vor urmări modul de conservare şi folosire a tuturor resurselor furajere, în conformitate cu normele în vigoare. Articolul 17Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va elabora norme tehnice de creştere şi exploatare a animalelor, diferenţiate pe sisteme de creştere, pe zone geografice şi pe forme de proprietate, fundamentate pe rezultatele obţinute de unităţile de cercetare de profil. Aceste norme sînt obligatorii atît pentru unităţile agricole socialiste, cat şi pentru gospodăriile populaţiei. Capitolul 2 Ameliorarea animalelor Articolul 18Ameliorarea efectivelor de animale, în sensul creşterii potenţialului genetic, se realizează pe baza programelor de ameliorare elaborate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Prin aceste programe se stabilesc metodologia de selecţie, tehnologia de creştere. Volumul de activitate şi cadrul organizatoric pentru producerea, controlul calităţii şi folosirea materialului de reproducţie din fiecare specie de animale. Producerea şi folosirea materialului de reproducţie se realizează în cadrul programului de zonare a creşterii animalelor şi are ca scop îndeplinirea planurilor anuale şi de perspectiva. Articolul 19Prin material de reproducţie, în sensul prezentei legi, se înţelege: a) reproducatorii masculini şi tineretul mascul reţinut pentru controlul performantelor proprii; b) tineretul mascul şi femel reţinut pentru testarea părinţilor sau rudelor colaterale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, iepuri de casa şi animale de blana; c) femelele din specia taurine, în totalitatea lor, şi femelele din speciile porcine, ovine, caprine, bubaline, cabaline, iepuri de casa şi animale de blana, cuprinse în evidentele de selecţie şi recunoscute pe bază de certificate de calitate; d) liniile şi nucleele de păsări recunoscute, precum şi ouăle de incubaţie şi puii de o zi, care s-au obţinut din aceste linii sau din combinatii de linii selecţionate pentru producerea de hibrizi; e) nucleele de animale şi păsări utilizate pentru crearea de noi rase, linii sau hibrizi; f) materialul seminal folosit la însămînţări artificiale şi zigotii utilizaţi în lucrările de transplantare. Articolul 20Pentru producerea, controlul calităţii şi folosirea materialului de reproducţie la animale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin organele sale de specialitate, poarta răspunderea şi asigura: a) organizarea şi funcţionarea unităţilor producătoare de material de reproducţie, prin concentrarea permanenta a animalelor de elita în vederea constituirii unor nuclee de cea mai mare valoare zootehnica; b) organizarea şi funcţionarea unităţilor şi punctelor de lucru în care se efectuează testarea după performanţele pentru menţinerea şi perfecţionarea nucleelor de elita şi pentru asigurarea de reproducatori la restul efectivelor; c) producerea sortimentelor de nutreturi necesare unităţilor în care se efectuează lucrări de testare şi selecţie, după retetele cerute de tehnologia acestora, în scopul evidenţierii corecte a potenţialului genetic şi organizarea producţiei de furaje pentru restul efectivelor, la nivelul cerut de potenţialul lor productiv; d) cuprinderea în controlul oficial al producţiei a efectivelor necesare realizării lucrărilor de ameliorare din rândul celor mai bune nuclee de animale existente în unităţile agricole socialiste şi la gospodăriile populaţiei, în scopul cunoaşterii capacităţii productive a animalelor şi identificarii celor mai valoroase exemplare; e) garantarea de către stat a calităţii zootehnice a materialului de reproducţie, consemnată în certificate de calitate eliberate în urma controlului oficial de producţie; f) înscrierea în registrele genealogice de stat a exemplarelor care, prin valoarea performantelor lor, pot contribui la ameliorarea raselor; g) gospodărirea fondului de reproducatori şi a materialului de reproducţie, prin repartizarea dirijata a acestora, pentru satisfacerea cerinţelor din toate zonele şi sistemele de creştere a animalelor; h) importul de animale, păsări, oua şi material seminal din rasele şi tipurile ameliorate care pot fi utilizate în condiţiile climatice şi tehnologice de exploatare ale unităţilor de producţie din ţara noastră, cu garantarea de către exportatori a identităţii acestora pentru bolile transmisibile specifice; i) apărarea sănătăţii efectivelor de animale supuse selecţiei prin asigurarea permanenta a asistenţei sanitar-veterinare preventive şi curative, acordată prin personal veterinar propriu din unităţile care le deţin sau din circumscripţiile sanitar-veterinare. Articolul 21Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prin unităţile de cercetare de profil din subordine, are obligaţia şi poarta răspunderea pentru: a) perfecţionarea permanenta a metodelor de ameliorare şi a programelor sau instrucţiunilor de aplicare a acestora; b) conducerea lucrărilor pentru crearea de noi rase, tipuri, linii sau hibrizi de animale şi păsări; c) îndrumarea lucrărilor de studiere a capacităţii de adaptare a materialului de reproducţie importat şi stabilirea modului de folosire a acestuia în procesul de ameliorare a animalelor; d) elaborarea şi urmărirea aplicării tehnologiilor noi de creştere şi exploatare a animalelor; e) producerea şi livrarea de material de reproducţie cu valoare genetica ridicată, din unităţile proprii deţinătoare de animale. Articolul 22Organizarea, conducerea, coordonarea şi îndrumarea acţiunilor de producere şi folosire a materialului de reproducţie la animale sînt în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi se realizează prin unităţi specializate care au ca obiect: a) producerea, creşterea şi întreţinerea animalelor de reproducţie cu rol în ameliorarea efectivelor; b) testarea materialului de reproducţie după performanţe proprii sau după descendenţi; c) înmulţirea prin creştere în rasa curata sau prin incrucisare a animalelor selecţionate; d) producerea, conservarea şi livrarea materialului seminal pentru însămînţări artificiale sau a zigotilor folosiţi în lucrările de transplantare. Articolul 23În scopul evidenţierii potenţialului productiv al animalelor din unităţile specializate, prevăzute la art. 23, furajarea se va face după norme, ratii şi retete ştiinţific fundamentate, întocmite de unităţile de cercetare de profil şi aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, aplicate numai în unităţile cu acest specific de activitate. Articolul 24Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare organizează, conduce şi îndrumă lucrările de apreciere şi certificare a calităţii materialului de reproducţie la animale, prin unităţile care au ca obiect de activitate efectuarea controlului oficial de producţie. Unităţile de reproducţie şi selecţie au, de asemenea, sarcina de a îndrumă şi controla modul în care se efectuează folosirea în unităţile de producţie a materialului de reproducţie selecţionat, precum şi de a asigura difuzarea şi de a urmări reproducerea acestuia. Pentru asigurarea prelucrării exacte a datelor rezultate din controlul de producţie şi creşterea operativitatii în luarea deciziilor de selecţie, unitatea republicană de reproducţie şi selecţie va organiza sistemul automat de prelucrare a informaţiilor. Controlul oficial de producţie se referă la înregistrarea performantelor animalelor supuse selecţiei, precum şi la respectarea condiţiilor de întreţinere, furajare şi îngrijire din unităţile care produc, testeaza sau primesc în folosinţă material de reproducţie ameliorat. Articolul 25Calitatea de material de reproducţie şi valoarea acestuia se atesta prin certificate de origine şi productivitate, eliberate de unitatea judeteana de reproducţie şi selecţie care efectuează controlul de producţie la animale. Nu se vor elibera certificate decât pentru animalele care sînt înmatriculate prin numere sau coduri aplicate direct pe o parte a corpului sau prin cotalii standardizate. Sistemul de înmatriculare a animalelor şi de marcare a celuilalt material de reproducţie se stabileşte de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Articolul 26Pentru ameliorarea efectivelor de animale se va folosi ca principala metoda creşterea în rasa curata. Înmulţirea animalelor prevăzute la art. 20 lit. a) şi f) se va face numai prin creşterea în rasa curata. Lucrările de metisare şi hibridare, efectuate în scopul creşterii capacităţii productive a animalelor şi pasarilor în unităţile de producţie, se vor realiza dirijat, cu sprijinul tehnic şi sub îndrumarea unităţilor care efectuează controlul oficial de producţie, pe baza unor programe ştiinţifice fundamentale, întocmite prin grija Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, de către unităţile de cercetare de profil şi aprobate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Articolul 27Reproducatorii masculi - tauri, vieri, berbeci şi armasari - folosiţi în unităţile producătoare de material seminal, în staţiunile şi punctele comunale de monta, precum şi întregul efectiv de animale din unităţile cuprinse în prevederile art. 22 lit. a) şi c), se supun anual bonitarii şi clasarii. Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de bonitate, normele tehnice şi metodologia de apreciere a materialului de reproducţie se vor stabili de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Pentru controlul originii reproducatorilor, al calităţii şi salubritatii materialului seminal, precum şi pentru aprecierea producţiei animalelor supuse controlului oficial, unitatea republicană de reproducţie şi selecţie va înfiinţa, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, laboratoare proprii care vor funcţiona şi ca laboratoare de expertiza. Articolul 28Omologarea raselor, tipurilor, liniilor şi hibrizilor noi de animale, păsări, albine şi viermi de mătase, ce se realizează în unităţile de cercetare şi producţie, precum şi de gospodăriile populaţiei, se face de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, pe baza concluziilor desprinse din analiza rezultatelor obţinute în lucrările de verificare avizate de Consiliul zooveterinar. Lucrările de verificare se organizează în centre de omologare a performantelor la animale de către unităţile care efectuează controlul oficial de producţie şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin protocoale de verificare întocmite împreună cu unitatea centrala de cercetare de profil, extinzandu-se asupra a cel puţin două generaţii succesive. În cazul în care se considera necesar, se supun aceleiaşi verificări şi nuclee de animale din rasele importate sau care se intenţionează a se importa. Articolul 29În scopul evidenţierii şi popularizarii unităţilor agricole socialiste şi crescatoriilor care se disting în activitatea de creştere a efectivelor de mare valoare zootehnica, precum şi în folosirea unei tehnologii moderne de exploatare, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor organiza, anual, expoziţii-concurs de animale şi păsări cu stabilirea campionilor rasei pe judeţe, pe zone şi pe ţara şi cu acordarea unor stimulente în bani, în obiecte şi diplome, în limitele fondurilor ce le-au fost alocate în acest scop. Capitolul 3 Organizarea reproductiei animalelor Articolul 30Activitatea de reproducţie a animalelor are ca principal obiectiv folosirea raţională a efectivelor-matca şi a tineretului de prasila, creşterea continua a natalitatii şi obţinerea de produşi mai valorosi care să exprime potenţialul genetic îmbunătăţit ca urmare a lucrărilor de ameliorare efectuate. Articolul 31Pentru realizarea sarcinilor arătate la art. 30, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială se vor stabili indicatori anuali de natalitate pe specii de animale şi pe judeţe. În baza acestor indicatori, conducerea unităţilor socialiste va întocmi, cu asistenţa tehnica a specilistilor din unităţile de reproducţie şi selecţie, planuri de monta şi fatari pentru animalele aparţinînd acestor unităţi. Pentru animalele din gospodăriile populaţiei, planul de monta şi fatari se întocmeşte de către personalul de specialitate local, împreună cu deţinătorii de animale. Articolul 32Reproducatorii masculi se pot folosi numai după autorizare. Autorizarea folosirii reproducatorilor masculi pentru monta naturala se face de către unitatea judeteana, iar pentru insamantarea artificiala, de către unitatea republicană care efectuează controlul oficial de producţie. Reproducatorii ajunsi la vîrsta de monta pentru care nu s-a autorizat folosirea se supun sterilizarii. Articolul 33Producerea materialului de reproducţie se asigura după cum urmează: a) reproducatorii masculi şi tineretul mascul destinat testarii performantelor proprii vor fi produşi de către unităţile prevăzute la art. 22 lit. a), b) şi c), precum şi de către alte unităţi socialiste sau de gospodăriile populaţiei, din animale cuprinse în controlul oficial de producţie, prin imperecheri nominalizate; b) tineretul mascul şi femel necesar pentru testarea părinţilor sau rudelor colaterale se va produce prin imperecheri dirijate, atît în unităţi agricole socialiste cat şi în gospodăriile populaţiei, pe bază de contract încheiat cu unităţile în cadrul cărora sînt organizate lucrări de testare, deţinătorii avînd obligaţia sa îl livreze la data şi în condiţiile convenite; c) materialul de reproducţie femel din specia taurine se va produce în unităţile agricole socialiste şi în gospodăriile individuale din prasila proprie, iar materialul de reproducţie femel din celelalte specii, prevăzute în art. 19 lit. c), se produce în unităţile agricole socialiste sau în gospodăriile populaţiei din animale cuprinse în controlul oficial de producţie; d) vitelele se vor retine în totalitate şi creşte pentru reproducţie. Unităţile zootehnice pentru creşterea vacilor vor lua măsuri pentru asigurarea, în cadrul spaţiilor existente, a unor sectoare pentru creşterea şi îngrijirea separată a vitelelor şi junincilor pînă la monta. Pentru toate junincile se va asigura monta cu rase corespunzătoare, specifice zonei respective, şi numai după fatare în raport de rezultatele obţinute la primul ciclu de producţie se va face selecţia acestora pentru reproducţie ori pentru reforma. În cazuri cu totul excepţionale, datorită unor afecţiuni incurabile, care le fac inapte pentu reproducţie, vitelele vor putea fi sacrificate numai cu aprobarea inspectoratului sanitar-veterinar; e) liniile selecţionate de păsări, ouăle de incubaţie şi puii de o zi se vor produce de către unităţile avicole de selecţie şi de către gospodăriile populaţiei, membri ai asociaţiei de crescatori, cu autorizaţia unităţii care efectuează controlul oficial de producţie; f) nucleele destinate creării de noi rase, tipuri sau linii se constituie în unităţi de cercetare ştiinţifică şi, în mod excepţional, în alte unităţi agricole sau la gospodăriile populaţiei, sub controlul şi îndrumarea unităţii de cercetare de profil din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice; g) materialul seminal pentru însămînţări artificiale se va produce astfel: - materialul seminal congelat şi zigotii pentru transplantare, în unităţile specializate autorizate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; - materialul seminal refrigerat şi brut, pînă la înlocuirea acestuia cu material seminal congelat, în unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie sau în subunitati de însămînţări artificiale; - materialul seminal pentru lucrări experimentale, în unităţi de cercetare, pe baza planului tematic anual. Materialul seminal se livreaza sau se difuzează însoţit de un buletin de expediţie emis de unitatea producătoare, care atesta provenienţă şi calitatea acestuia. Articolul 34Activitatea de reproducţie, prin însămînţări artificiale, se organizează de către unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie sau de către unităţi agricole de stat, care răspund de buna funcţionare a punctelor de însămînţări artificiale din raza lor de activitate. Operaţiunile privind insamantarea artificiala se vor executa de ingineri zootehnisti şi medici veterinari care răspund de rezultatele acestor lucrări. Pînă la asigurarea necesarului de astfel de cadre se poate utiliza şi alt personal, special instruit, pentru efectuarea acestei activităţi, în aceleaşi condiţii de răspundere. Dreptul de a face însămînţări artificiale se acordă în baza unei autorizaţii emise de unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie. În întreprinderile agricole de stat şi în cooperativele agricole de producţie, şeful de ferma răspunde de activitatea de reproducţie şi de însămînţare artificiala. De îndeplinirea planului de monta şi fatari pentru animalele din gospodăriile populaţiei răspund medicii veterinari şi personalul de specialitate care efectuează insamantarea artificiala. Articolul 35În localităţile în care pentru una sau mai multe specii nu se practica insamantarea artificiala a animalelor, birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale, vor organiza staţiuni comunale de monta, sub îndrumarea personalului local cu pregătire zootehnica sau veterinara şi care au în răspunderea lor planul de monta şi fatari pentru animalele din gospodăriile populaţiei. În localităţile în care nu se întruneşte efectivul de bovine, ovine, caprine, cabaline şi porcine pentru organizarea unei staţiuni comunale de monta, inclusiv în localităţile în care sînt organizate cooperative agricole de producţie, atunci cînd situaţia acestora o cere, birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti sau municipale vor înfiinţa puncte de monta, cu reproducatori proprietate de stat sau cu reproducatori autorizaţi care aparţin gospodariilor populaţiei. Articolul 36Folosirea materialului de reproducţie şi înmulţirea acestuia în unităţile de producţie în scopul sporirii efectivelor de animale ameliorate se desfăşoară în conformitate cu programul de reproducţie elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza unei metodologii unitare, corespunzătoare fiecărui sistem de reproducţie şi fiecărei specii de animale. Articolul 37Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi toţi deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura procesul normal de reproducţie, la toate speciile de animale, cu reproducatori de calitate superioară, potrivit normelor stabilite. Repartizarea reproducatorilor pentru producerea de material seminal congelat sau refrigerat şi pentru monta naturala se face anual de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, la propunerea unităţii republicane de reproducţie şi selecţie, pe baza necesarului stabilit cu ocazia lucrărilor de bonitate. Articolul 38Reproducatorii din speciile taurine, ovine, porcine şi cabaline se vor procura exclusiv din rasele prevăzute în harta de zonare şi numai din unităţile supuse controlului oficial de producţie. Livrarea reproducatorilor masculi se face cu asistenţa tehnica a unităţilor judeteme de reproducţie şi selecţie în raza căreia sa afla unitatea furnizoare. Reproducatorii livraţi vor fi însoţiţi de certificate de origine şi productivitate, precum şi de certificate sanitar-veterinare. Articolul 39Mijloacele financiare necesare procurării animalelor de reproducţie se constituie, pentru unităţile agricole de stat, din mijloace circulante proprii, iar la celelalte unităţi specializate şi la consiliile populare, din fondurile de investiţii. În unităţile agricole cooperatiste materialul de reproducţie se procura din fondul propriu de dezvoltare şi din credite pe termen lung, în conformitate cu normele legale în vigoare. Materialul seminal, inclusiv zigotii, produs în unităţile care prelucreaza material seminal congelat, se livreaza contra cost la unităţile beneficiare. Unităţile de reproducţie şi selecţie plătesc materialul seminal din fonduri bugetare în condiţiile şi la preţurile ce se vor stabili de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu avizul Ministerului Finanţelor, şi îl difuzează gratuit cooperativelor agricole de producţie, asociaţiilor economice intercooperatiste şi gospodariilor populaţiei. Articolul 40Reproducatorii masculi testati după descendenţi, din specia taurine, sînt asimilaţi fondurilor fixe şi sînt exceptaţi de la amortizare. De asemenea, nu se amortizeaza celelalte animale de reproducţie asimilate fondurilor fixe, de la unităţile specializate din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de la consiliile populare. Articolul 41Pentru a cunoaşte în orice moment, pe rase, numărul şi calitatea reproducatorilor din unităţile de însămînţări artificiale sau de monta naturala şi din celelalte unităţi socialiste, precum şi dreptul de folosire a acestora, evidenta reproducatorilor se va tine nominal astfel: a) unitatea republicană de reproducţie şi selecţie va tine evidenta taurinelor, a armasarilor şi a berbecilor din import, a celor folosiţi la producerea de material seminal congelat, precum şi a celor din unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie, unităţile deţinătoare fiind obligate sa informeze asupra intrărilor şi iesirilor de reproducatori; b) unităţile judeţene de reproducţie şi selecţie vor tine evidenta reproducatorilor proprietate de stat procurati din fondurile alocale judeţelor, pe care îi au în administrare, şi a celorlalţi reproducatori autorizaţi pentru monta, indiferent de proprietate; c) unităţile agricole socialiste şi birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti şi municipale vor tine evidenta reproducatorilor din dotare sau repartizaţi pentru folosirea temporară. Articolul 42Organele tehnice de specialitate, unităţile agricole socialiste şi gospodăriile sînt obligate sa întreţină, în conformitate cu normativele tehnice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, reproducatorii masculi şi femelele de prasila în condiţii care să asigure o fecunditate şi prolificitate ridicată, prevenirea avorturilor şi pierderilor de animale gestante, a mortalitatii la fatare sau după fatare, precum şi sa înregistreze şi să raporteze corect produsii obţinuţi. Medicii veterinari şi specialiştii din unităţi sînt obligaţi sa ia măsuri pentru prevenirea şi tratarea tulburarilor de reproducţie la animale şi să execute diagnosticarea gestatiei, în conformitate cu regulile stabilite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Articolul 43Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu Ministerul Industriei Chimice şi celelalte organe centrale cu sarcini în asigurarea producerii de preparate şi medicamente de uz veterinar vor lua măsuri pentru a satisface în permanenta, din producţia interna, necesarul de produse biologice şi medicamentoase pentru prevenirea şi combaterea tulburarilor de reproducţie la animale. Tratamentul tulburarilor de reproducţie la bovinele din unităţile agricole cooperatiste şi gospodăriile populaţiei se executa gratuit. Capitolul 4 Raspunderi şi sancţiuni Articolul 44Încălcarea dispoziţiilor din prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 45Constituie infracţiuni: a) producerea de material seminal congelat în afară unităţilor autorizate sau de la reproducatorii pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii; b) difuzarea materialului seminal produs în afară unităţilor autorizate sau de la reproducatorii pentru folosirea cărora nu s-a emis autorizaţii; c) difuzarea din culpa a materialului seminal produs în condiţiile prevăzute la alit. b). Infracţiunile prevăzute la lit. a) şi b) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Infracţiunea prevăzută la lit. c) se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă. Articolul 46Declararea unor date neadevărate privind originea, vîrsta, performanţele productive sau starea de sănătate a materialului de reproducţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Articolul 47Executarea de însămînţări artificiale de persoane neautorizate constituie infracţiune de exercitare fără drept a unei profesii şi se pedepseşte conform art. 281 din Codul penal. Articolul 48Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, constituie infracţiune: a) refuzul îndeplinirii sarcinilor de creştere a animalelor, stabilite de către consiliile populare potrivit art. 9; b) nerespectarea normelor tehnice privind asigurarea numerică a reproducatorilor masculi folosiţi la monta naturala, în funcţie de incarcatura normata de femele; c) nerespectarea planului de imperecheri nominalizate pentru producerea de reproduceri, deprecierea, înstrăinarea neautorizata sau taierea, care nu poate fi justificată prin certificat sanitar-veterinar, a materialului de reproducţie; d) folosirea pentru monta femelelor a masculilor neautorizati; e) schimbarea destinaţiei construcţiilor zootehice cu încălcarea prevederiloe art. 5 alin. 2 şi 3; f) păstrarea materialului seminal sau a oualor de incubaţie în condiţii care determina deprecierea lor; g) neasigurarea individualizarii sau individualizarea care creează dubii asupra identităţii animalelor supuse controlului oficial, a animalelor folosite în lucrările de testare a reproducatorilor masculi, precum şi a materialului seminal sau a oualor de incubaţie; h) înscrierea, din culpa, în evidenta zootehnica, în certificatele privind calitatea materialului de reproducţie sau în cele veterinare a unor date eronate privind originea, vîrsta, performanţele productive, indicii de calitate a materialului seminal sau starea de sănătate a materialului de reproducţie; i) folosirea la monta sau refuzul sterilizarii masculilor neautorizati ca reproducatori. Articolul 49Contravenţiile prevăzute la art. 48 se sancţionează după cum urmează: - contravenţiile prevăzute la lit. a), b), c) şi d), cu amendă de la 300 la 1.500 lei; - contravenţiile prevăzute la lit. e), f), g) şi h), cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei; - contravenţia prevăzută la lit. i), cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei şi confiscarea animalului. Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. Amenzile aplicate persoanelor juridice vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate. Articolul 50Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de împuterniciţi ai ministerului agriculturii şi industriei alimentare, din aparatul central al ministerului, din unităţile de reproducţie şi selecţie şi din aparatul organelor agricole judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi de primari. Articolul 51Dispoziţiile art. 48-50 se intregesc cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 52Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România*). Pe data intrării în vigoare, orice dispoziţii contrare de abroga. ----------- Notă *) Cu excepţia prevederilor art. 7-14 şi ale art. 33 lit. d), care se aplică de la data publicării Decretului Consiliului de Stat nr. 184/1980.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 312 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 154 din 19 iunie 1930 pentru înzestrarea magaziilor cu silozuri din portul Brăila cu instalaţiuni necesare unei curăţătorii de cereale
 • LEGE nr. 96 din 21 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES
 • LEGE nr. 177 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 184 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 201 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 174 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008
 • LEGE nr. 216 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 458 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării şi tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 81 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 448/1972 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 312 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 august 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 273 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 403 din 11 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 454 din 12 noiembrie 2003 privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură
 • LEGE nr. 165 din 15 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 271 din 10 noiembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale
 • LEGE nr. 388 din 13 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2008 privind ratificarea Memorandumului de înţelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007
 • LEGE nr. 142 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind Depozitul legal de documente*)
 • LEGE nr. 30 din 26 ianuarie 1999 pentru sprijinirea exporturilor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 186 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • LEGE nr. 205 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 286 din 19 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 562 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 442 din 18 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • LEGE nr. 44 din 28 aprilie 1992 pentru aderarea României la Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, din 6.11.1925, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 4 din 18 martie 1971 privind extrădarea
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 192 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021