Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 174 din 16 mai 2006privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta lege, în baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în etape, până la data de 31 martie 2007. (2) Data efectivă a concedierii este data retrocedării terenurilor forestiere sau, după caz, data formării structurilor proprii de administrare sau a încheierii contractelor de administrare şi pază cu un ocol silvic, dar nu mai mult de 180 de zile de la data punerii în posesie, conform art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Numărul de salariaţi disponibilizaţi prin concedieri colective, conform prezentei legi, este de 7.048. (4) Modificarea termenului prevăzut la alin. (1) şi a numărului de salariaţi disponibilizaţi prevăzut la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Articolul 2 (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la art. 1, ca urmare a predării treptate a pădurilor către proprietari, beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, după cum urmează: a) pe o perioadă de 12 luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă de până la 12 ani; b) pe o perioadă de 16 luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă cuprinsă între 12 şi 16 ani; c) pe o perioadă de 20 de luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă cuprinsă între 16 şi 20 de ani; d) pe o perioadă de 24 de luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă de peste 20 de ani. (3) Nu beneficiază de venit de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj. (4) Venitul lunar de completare acordat personalului disponibilizat, după expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj şi până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (5) Persoanele disponibilizate conform prevederilor alin. (1) beneficiază de plăţi compensatorii. Alte forme de compensaţii, potrivit contractului colectiv de muncă, pot fi acordate dacă Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are posibilitatea să le acorde, în conformitate cu hotărârea consiliului de administraţie. (6) Plăţile compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare la data disponibilizării colective pot fi acordate lunar, indiferent de prevederile din contract, aceste plăţi având acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (7) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (1) beneficiază de plăţi compensatorii sau de alte forme de compensaţii, potrivit contractului colectiv de muncă, conform prevederilor alin. (5), din bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferenţa dintre perioada prevăzută la alin. (2) şi numărul de luni pentru care s-au acordat plăţi compensatorii. (8) În lunile în care se acordă plăţile compensatorii prevăzute la alin. (7), plata indemnizaţiei de şomaj şi a venitului de completare se suspendă şi se reia în lunile în care aceste plăţi compensatorii nu se acordă. (9) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la plata indemnizaţiei pentru şomaj încetează potrivit legii. Articolul 3Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (4) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Articolul 4 (1) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum şi venitul lunar de completare prevăzute la art. 2 sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (3) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizaţia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizaţii. (4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare şi de plăţi compensatorii, potrivit prevederilor prezentei legi, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi. (5) Perioada acordării, potrivit prezentei legi, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. (6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei legi, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit de completare sau de plăţi compensatorii realizează şi venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea drepturilor de asigurări sociale. Articolul 5Persoanele disponibilizate potrivit prevederilor art. 1 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum şi de programele de măsuri active pentru combaterea şomajului ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Articolul 6 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei legi numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la data de 1 ianuarie 2005. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de venit de completare, acordat în condiţiile art. 2. (3) Nu beneficiază de prevederile art. 2 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reîncadrează în muncă în regii autonome de interes naţional, societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi societăţi comerciale la care acestea deţin pachetul majoritar de acţiuni, precum şi în societăţi comerciale şi regii autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de la data reîncadrării. (4) Persoanele care se încadrează în muncă la alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (3) sau se pensionează conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în condiţiile art. 2 alin. (1) lit. b). Articolul 7 (1) În cazul în care, în termen de 9 luni de la data concedierii colective, la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva apare necesitatea reangajării de personal ca urmare a solicitărilor proprietarilor de păduri de a încheia contracte de administrare a pădurilor sau de prestări de servicii silvice cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aceasta este obligată să reangajeze salariaţi din rândul persoanelor disponibilizate prin concediere colectivă, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Reangajarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face fără concurs sau perioadă de probă, dacă salariatul este reangajat la aceeaşi unitate teritorială a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva de unde a fost disponibilizat. Articolul 8 (1) În cazul prevăzut la art. 7 alin. (1), Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are obligaţia de a trimite o comunicare scrisă, în acest sens, persoanelor disponibilizate, în vederea reîncadrării în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2). (2) Persoanele disponibilizate prevăzute la alin. (1) au la dispoziţie maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării, pentru a-şi manifesta expres opţiunea cu privire la locul de muncă oferit. (3) În cazul înregistrării unui număr mai mare de opţiuni pentru acelaşi loc de muncă oferit în condiţiile prevăzute la alin. (1), va fi încadrată persoana care cumulează punctajul superior prin cumularea punctelor corespunzătoare următoarelor criterii de selecţie: a) unic întreţinător de familie care are în îngrijire copii 5 puncte; b) ambii soţi fac parte din personalul disponibilizat - 5 puncte; c) activitatea continuă în unităţile din sistemul de organizare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva:1. peste 10 ani - 3 puncte;2. între 5 şi 10 ani inclusiv - 2 puncte;3. sub 5 ani - 1 punct. (4) În situaţia în care persoanele disponibilizate, care au dreptul de a fi angajate potrivit alin. (1), nu îşi manifestă expres consimţământul în termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de muncă oferit, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate face noi angajări pe locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 mai 2006.Nr. 174.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 25 din 6 martie 1991 pentru acceptarea de către România a Statutului Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 30 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 1998 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 106 din 15 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 263 din 13 iunie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Miercurea Nirajului, judeţul Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 206 din 4 decembrie 2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale
 • LEGE nr. 314 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 141 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare"
 • LEGE nr. 81 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • LEGE nr. 181 din 26 iunie 1930 prin care se autoriza schimbul a doua terenuri între Ministerul de Justiţie, Direcţiunea Generală a Penitenciarelor şi Institutelor de Prevenire, şi Ministerul de Agricultura şi Domenii
 • LEGE nr. 155 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 485 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 25 februarie 2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 374 din 28 decembrie 2007 privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 25 septembrie 2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
 • LEGE nr. 175 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
 • LEGE nr. 136 din 21 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 15 din 5 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • LEGE nr. 202 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 118 din 5 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 193 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 772 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Convenţiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare şi în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 297 din 25 noiembrie 2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • LEGE nr. 665 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, România»", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 7 iunie 2001 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sa vândă acţiunile Oficiului pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, deţinute de acesta la Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa, inclusă în proiectul componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 284 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021