Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 166 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 19 mai 2006 -
LEGE nr. 166 din 15 mai 2006privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 19 mai 2006

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 129 din 15 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduc şase noi puncte, punctele 1-6, cu următorul cuprins:"1. Articolul 42 va avea următorul cuprins:«ARTICOLUL 42Soluţia fiscală individuală anticipata şi acordul de preţ în avans (1) Soluţia fiscală individuală anticipata este actul administrativ emis de Ministerul Finanţelor Publice şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare. (2) Acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de Ministerul Finanţelor Publice şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează a fi determinate, pe parcursul unei perioade fixe de timp, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Soluţia fiscală individuală anticipata sau acordul de preţ în avans se comunică numai contribuabilului căruia îi sunt destinate. (4) Soluţia fiscală individuală anticipata şi acordul de preţ în avans sunt opozabile şi obligatorii faţă de organele fiscale, numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de către contribuabil. (5) Soluţia fiscală individuală anticipata şi acordul de preţ în avans nu mai sunt valabile dacă prevederile legale de drept material fiscal în baza cărora a fost luată decizia se modifica. Încetarea valabilităţii se constata prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Ordinul se comunică contribuabilului şi se poate contesta la instanţa judecătorească de contencios administrativ competenţa. (6) Procedura referitoare la emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.»2. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:«ARTICOLUL 52^1Furnizarea periodică de informaţii (1) Contribuabilii sunt obligaţi sa furnizeze periodic organelor fiscale informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. (2) Furnizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin completarea unei declaraţii pe proprie răspundere. (3) Natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.»3. Articolul 95 va avea următorul cuprins:«ARTICOLUL 95Proceduri şi metode de control fiscal (1) În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: a) controlul inopinat, care consta în activitatea de verificare faptica şi documentara, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenta unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului; b) controlul incrucisat, care consta în verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelatie cu cele deţinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi şi inopinat. (2) La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se încheie proces-verbal. (3) În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele metode de control: a) controlul prin sondaj, care consta în activitatea de verificare selectiva a documentelor şi operaţiunilor semnificative, în care sunt reflectate modul de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat; b) controlul electronic, care consta în activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiza, evaluare şi testare asistate de instrumente informatice specializate.»4. La articolul 100 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:«c) în cazul controlului inopinat şi al controlului incrucisat.»5. Articolul 107 va avea următorul cuprins:«ARTICOLUL 107Raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale (1) Rezultatul inspecţiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor prezenta constatările inspecţiei din punct de vedere faptic şi legal. (2) Dacă, ca urmare a inspecţiei, se modifica baza de impunere, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. În cazul în care baza de impunere nu se modifica, acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.»6. La articolul 112, alineatul (3) va avea următorul cuprins:«(3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, după caz. Dispoziţiile art. 111 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunzător.»"2. La articolul unic, punctul 1 devine punctul 7.3. La articolul unic punctul 1, devenit punctul 7, alineatul (3) al articolului 133 va avea următorul cuprins:"(3) Creanţele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizeaza şi se utilizează de instituţiile publice, provenite din venituri proprii şi cele rezultate din raporturi juridice contractuale, precum şi creanţele care se încasează, se administrează, se contabilizeaza şi se utilizează de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., provenite din fondurile alocate de la bugetul de stat, se executa prin organe proprii, acestea fiind abilitate sa ducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod."4. La articolul unic, după punctul 1, devenit punctul 7, se introduc patru noi puncte, punctele 8-11, cu următorul cuprins:"8. După articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135^1, cu următorul cuprins:«ARTICOLUL 135^1Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidatImpozitele, taxele, contribuţiile şi orice alte venituri ale bugetului general consolidat nu pot fi urmărite de nici un creditor pentru nici o categorie de creanţe în cadrul procedurii de executare silită.»9. La articolul 179, alineatul (4) va avea următorul cuprins:«(4) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de alte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către aceste autorităţi.»10. La articolul 189, după litera e) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera e^1), cu următorul cuprins:«e^1) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 52^1;».11. La articolul 189 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:«c) cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.500 lei (RON), pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. e) şi e 1 );»."5. La articolul unic, punctul 2 devine punctul 12.6. La articolul unic, punctul 3 devine punctul 13.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 15 mai 2006.Nr. 166.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 148 din 5 iulie 2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 7 noiembrie 2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 235 din 5 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 9 februarie 2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • LEGE nr. 58 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 554 din 14 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 119 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 384 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 334/1970 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Cultelor
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 635 din 7 decembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind înfiinţarea şi funcţionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002
 • LEGE nr. 289 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 octombrie 2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • LEGE nr. 242 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 158 din 25 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 11 mai 2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 187 din 20 octombrie 2016 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 19 martie 2008 privind unele măsuri financiare
 • LEGE nr. 72 din 14 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • LEGE nr. 245 din 2 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 128 din 24 iunie 2008 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 140 din 18 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 398 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE Nr. 59 din 3 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 27 din 28 decembrie 1966 (*republicată*) privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 42 din 20 decembrie 1975 cu privire la producţia bunurilor alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală de către comercianţi, precum şi a autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale
 • LEGE nr. 528 din 9 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Banca Japoneza pentru Cooperare Internaţionala şi România privind Proiectul de reabilitare a caii ferate Bucureşti-Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001*)
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 63 din 30 octombrie 1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 7 din 29 aprilie 1971 privind organizarea şi dezvoltarea activităţilor industriale, de prelucrare a produselor agricole, construcţii şi prestări de servicii în unităţi aparţinînd consiliilor populare, cooperaţiei agricole, meşteşugăreşti şi de consum
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 210 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 2 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • LEGE nr. 677 din 19 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • LEGE nr. 60 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021