Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 129 din 12 mai 2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006 -
LEGE nr. 129 din 12 mai 2006privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1În scopul asigurării personalului calificat care urmează să desfăşoare activitatea pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, se instituie burse acordate de consiliul local. Articolul 2 (1) În localităţile din mediul rural în care există personal angajat necalificat sau cu vârsta de pensionare, consiliul local, în funcţie de resursele financiare existente, poate institui burse acordate de consiliul local unor persoane pentru susţinerea pregătirii de specialitate - educator, învăţător, asistent social, secretar al comunei, asistent medical, precum şi pentru orice alte profesii necesare bunei desfăşurări a vieţii economice şi sociale a comunei. (2) Prin hotărâre a consiliului local pentru acordarea burselor prevăzute la alin. (1) se stabilesc, în cadrul proiectului de buget local pentru anul financiar următor: a) specializările pentru care se acordă bursele; b) categoriile de cheltuieli care se suportă din bursă; c) cuantumul bursei, diferenţiat în funcţie de localitatea şi de instituţia de învăţământ pe care o va urma bursierul; d) fondurile disponibile acordării burselor. (3) Bursierul trebuie să aibă domiciliul în comuna unde îşi va desfăşura activitatea după absolvirea studiilor. (4) Bursa se acordă unei persoane o singură dată şi numai pentru una dintre formele de pregătire în specializările prevăzute la alin. (1). Articolul 3 (1) Fondurile necesare pentru plata burselor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale ale comunelor care sunt beneficiarele contractelor încheiate şi ale activităţilor desfăşurate de absolvenţi. Sursele de finanţare pot fi din: a) impozite; b) taxe; c) alte venituri ale bugetului local, constituite potrivit legii. (2) Consiliul judeţean poate aloca în completare fonduri din bugetul judeţului pentru plata burselor în localităţi aflate în raza teritorială a judeţului. Articolul 4 (1) Relaţia dintre consiliul local şi persoana care beneficiază de bursă se face pe bază de contract, încheiat atât pe durata studiilor, cât şi pe perioada următorilor 8 ani de la absolvire. Acesta va cuprinde obligaţiile părţilor: condiţiile materiale asigurate bursierului în timpul studiilor şi după absolvirea acestora, inclusiv asigurarea unui post corespunzător studiilor absolvite, obligaţiile bursierului în timpul, respectiv după terminarea studiilor, precum şi măsuri ce se pot lua în cazul nerespectării condiţiilor cuprinse în contract. Cuantumul minim al bursei se prevede în contract. Bursa este indexabilă. (2) Bursa se acordă prin hotărâre a consiliului local, după promovarea examenului de admitere la specializările prevăzute la art. 2 alin. (1). (3) Consiliul local va urmări în permanenţă evoluţia şcolară a bursierului, acesta fiind obligat să îşi finalizeze pregătirea în perioada de studii prevăzută în planul de învăţământ. În caz contrar, va restitui integral cheltuielile de şcolarizare în termenul prevăzut în contract, cu excepţia cazului în care nu este posibilă finalizarea studiilor din motive neimputabile bursierului. Articolul 5 (1) Persoanele care beneficiază de bursă au obligaţia ca timp de 8 ani de la absolvirea studiilor să lucreze în localitatea şi în profesia pentru care au fost pregătite profesional. (2) Drepturile şi obligaţiile beneficiarului bursei sunt prevăzute în legislaţia în vigoare şi în contractul de acordare a bursei. Articolul 6 (1) Rezilierea contractului de către consiliul local se poate face doar din motive justificate, pentru incompetenţă profesională şi/sau din motive imputabile bursierului. (2) Rezilierea contractului de către bursier se face în condiţiile în care consiliul local nu îşi respectă obligaţiile contractuale. Articolul 7 (1) Părăsirea postului înainte de expirarea contractului duce la restituirea cheltuielilor actualizate, precum şi a eventualelor penalizări suplimentare care se stabilesc prin contract, proporţional cu timpul lucrat. (2) Cu un an înainte de data expirării contractului se va confirma consiliului local rămânerea pe post. Articolul 8Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 mai 2006.Nr. 129.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 221 din 27 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 118 din 20 iunie 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 179 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 595 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi care se afla în proces de privatizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 poliţiei locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 258 din 7 decembrie 2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare şi a Memorandumului de înţelegere pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontaliera 1996 România-Ungaria, semnate la Bucureşti la 7 mai 1997
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 229 din 25 noiembrie 2010 privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010
 • LEGE nr. 135 din 21 martie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenţilor economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase şi băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile speciale
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 15 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢA URG. nr. 30 din 29 octombrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 martie 2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 168 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 171 din 2 octombrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 46 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 341/1970 privind înfiinţarea compartimentelor de organizare şi control în ministere şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 579 din 14 decembrie 2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 127 din 3 iunie 2015 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 362 din 20 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 406 din 29 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005
 • LEGE nr. 162 din 10 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996
 • LEGE nr. 281 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 15 din 5 februarie 1948 pentru declararea de utilitate publică şi interes cultural şi exproprierea unui teren în folosul şcoalei primare mixte din satul Barzesti comuna Bodeşti, judeţul Valcea*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • LEGE nr. 491 din 10 noiembrie 2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 157 din 12 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 10 octombrie 2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 mai 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 22 noiembrie 2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020