Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 114 din 4 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006 -
LEGE nr. 114 din 4 mai 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 14 iulie 2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În vederea asigurării eficienţei activităţii instituţiilor publice de cultură şi a continuităţii actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, după caz, denumiţi în continuare conducătorii instituţiilor publice de cultură, din cadrul instituţiilor publice de cultură, se face prin contract de management, pe baza unui concurs de proiecte de management. (2) Contractul de management prevăzut la alin. (1) este asimilat contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi se încheie cu ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea sau sub autoritatea căreia funcţionează instituţia publică de cultură...................................................................... (4) Salarizarea conducătorilor instituţiilor publice de cultură se face la nivelul limitei maxime prevăzute pentru funcţiile publice de execuţie, corespunzătoare fiecărei instituţii publice de cultură, majorată cu 55% pentru directorul general sau, după caz, pentru director."2. La articolul 2, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Procedurile de organizare a concursului prevăzut la art. 1 alin. (1), în vederea angajării conducătorilor instituţiilor publice de cultură, se declanşează de ordonatorii principali de credite în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, în termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea postului de conducere. (2) Organizarea concursului prevăzut la art. 1 alin. (1) se aduce la cunoştinţă publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare în mijloacele de informare în masă şi prin afişare la sediul ori pe pagina de Internet a instituţiei organizatoare. (3) Concursul prevăzut la art. 1 alin. (1) se desfăşoară în termen de minimum 30 de zile şi de maximum 60 de zile de la vacantarea postului de conducere pentru care se organizează concursul. (4) La concursul prevăzut la art. 1 alin. (1) pot participa şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene."3. La articolul 3 alineatul (2), literele a), b) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) modalităţile de asigurare a cunoaşterii şi de satisfacere a nevoilor culturale ale comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură; b) modalităţile de diversificare a ofertei culturale a instituţiei publice de cultură;..................................................................... d) promovarea excelenţei, a experimentului şi a inovaţiei;".4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Evaluarea candidaţilor şi a proiectelor de management prezentate de aceştia se face de comisii organizate la nivelul autorităţilor publice în subordinea sau, după caz, în coordonarea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură. (2) Cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie specialişti sau personalităţi culturale de prestigiu în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de cultură pentru care se organizează concursul. (3) Membrii comisiilor nu trebuie să se afle în raporturi contractuale sau de serviciu cu ordonatorul principal de credite ori cu instituţia publică pentru care se organizează concursul."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea participării la concurs candidaţii vor depune un dosar cuprinzând, pe lângă documentele şi înscrisurile prevăzute de lege, şi proiectul de management prevăzut la art. 3. (2) Dosarele se depun cel mai târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea concursului. (3) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa publică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării acestuia. (4) Contestaţiile se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului concursului şi se soluţionează de către ordonatorul principal de credite în termen de maximum două zile de la data înregistrării contestaţiilor. (5) Decizia de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la alin. (4) poate fi atacată în instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. (6) După rămânerea definitivă a rezultatului concursului, numele câştigătorului este făcut public, de îndată, prin grija ordonatorului principal de credite. (7) Câştigătorul concursului este anunţat în scris de către ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a rezultatului concursului. (8) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a rezultatului concursului, câştigătorul concursului este obligat să se prezinte la ordonatorul principal de credite pentru încheierea contractului de management. (9) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (8) atrage anularea rezultatului concursului şi, implicit, organizarea unui nou concurs în condiţiile prezentei ordonanţe."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură, precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractului de management se face de către comisii special constituite la nivelul autorităţii publice în subordinea sau, după caz, în coordonarea căreia funcţionează instituţiile publice de cultură, astfel: a) după 90 de zile calendaristice, considerate perioadă de probă, de la data încheierii contractului de management; b) după un an calendaristic de la data încheierii contractului de management; c) după 2 ani şi, respectiv, 3 şi 4 ani calendaristici de la data încheierii contractului de management; d) cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei contractuale. (2) În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) sunt negative, contractul de management încetează de drept, iar conducătorul instituţiei publice de cultură asigură conducerea interimară până la ocuparea prin concurs a acestei funcţii, păstrându-şi drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă numai în condiţiile asigurării îndeplinirii tuturor procedurilor de predare-preluare a activităţii instituţiei. (3) În toate situaţiile este interzisă asigurarea conducerii interimare a instituţiei publice de cultură pentru o perioadă mai mare de 60 de zile lucrătoare. (4) Pe durata interimatului, directorul general sau, după caz, directorul are dreptul să efectueze doar cheltuielile necesare achitării drepturilor salariale ale angajaţilor instituţiei publice de cultură, precum şi actele de gestiune curentă, fără a putea angaja noi cheltuieli. (5) Angajarea de noi cheltuieli, altele decât cele prevăzute la alin. (4), se poate face numai cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite. (6) Persoana al cărei contract de management a încetat în urma unui rezultat negativ al evaluării nu mai are dreptul să se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere la aceeaşi instituţie publică de cultură în următorii 5 ani, perioadă calculată de la data încetării contractului de management."7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) este pozitiv, conducătorul instituţiei publice de cultură poate solicita, iar ordonatorul principal de credite poate aproba, prelungirea contractului de management pentru o perioadă cel mult egală cu perioada precedentului contract, după care se poate face o nouă evaluare. (2) Prelungirea duratei contractului de management existent se poate face şi prin modificarea unora dintre clauzele acestuia, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanţe."8. Articolul 7 se abrogă.9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (1) se face pe baza prevederilor contractului de management al conducătorului instituţiei publice de cultură, ţinând seama de criteriile de evaluare a performanţelor manageriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, şi, în toate cazurile, numai în funcţie de nivelul mijloacelor financiare aprobate instituţiei publice de cultură."10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Conducerea instituţiilor publice de cultură poate fi asigurată şi de persoane juridice de drept privat, specializate în management cultural, în temeiul unor contracte de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanţe."11. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Conducătorii instituţiilor publice de cultură care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, nu au încheiat contractul de management sunt obligaţi ca, în termenul stabilit de ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea sau sub autoritatea căreia funcţionează instituţia publică de cultură, să depună un proiect de management în vederea încheierii contractului. (3) Nerespectarea termenului stabilit pentru depunerea proiectului de management atrage destituirea de drept din funcţie a respectivului conducător al instituţiei publice de cultură."12. La articolul 10, alineatele (4)-(6) se abrogă.13. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Evaluarea conducătorilor instituţiilor publice de cultură prevăzuţi la art. 10 alin. (2) va ţine seama atât de valoarea proiectului de management prezentat, cât şi de calitatea şi de eficienţa activităţii anterioare. (2) În cazul în care rezultatul evaluării activităţii unui conducător de instituţie publică de cultură este negativ, acesta este destituit de drept din funcţia de conducere de către ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea ori sub autoritatea căreia funcţionează." Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 56 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; art. 26 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21-23, 25 şi 30 din Legea privind instituţiile publice de spectacole şi concerte nr. 504/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 mai 2006.Nr. 114._________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 103 din 8 martie 2002 privind înfiinţarea comunei Cozmeni, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 334 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 108 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • LEGE nr. 117 din 5 mai 2005 pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 262 din 20 decembrie 2017 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 279 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 66 din 21 aprilie 1997 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori
 • LEGE nr. 158 din 6 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 12 din 26 iulie 1974 privind piscicultura şi pescuitul
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 22 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 165/1982 pentru modificarea articolului 55 alineatul 2 din Legea nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 350 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 382 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 71 din 2 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 10 din 9 mai 1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 5 din 19 ianuarie 1948 pentru modificarea unor dispoziţiuni din codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 277 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 62 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 542 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 29 din 7 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 221 din 22 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 256 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 19 mai 2004 privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 615 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenţilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării şi acordarea permisului de operare
 • LEGE nr. 514 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • LEGE nr. 327 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021