Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 114 din 4 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006 -
LEGE nr. 114 din 4 mai 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 14 iulie 2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În vederea asigurării eficienţei activităţii instituţiilor publice de cultură şi a continuităţii actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, după caz, denumiţi în continuare conducătorii instituţiilor publice de cultură, din cadrul instituţiilor publice de cultură, se face prin contract de management, pe baza unui concurs de proiecte de management. (2) Contractul de management prevăzut la alin. (1) este asimilat contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi se încheie cu ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea sau sub autoritatea căreia funcţionează instituţia publică de cultură...................................................................... (4) Salarizarea conducătorilor instituţiilor publice de cultură se face la nivelul limitei maxime prevăzute pentru funcţiile publice de execuţie, corespunzătoare fiecărei instituţii publice de cultură, majorată cu 55% pentru directorul general sau, după caz, pentru director."2. La articolul 2, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Procedurile de organizare a concursului prevăzut la art. 1 alin. (1), în vederea angajării conducătorilor instituţiilor publice de cultură, se declanşează de ordonatorii principali de credite în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, în termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea postului de conducere. (2) Organizarea concursului prevăzut la art. 1 alin. (1) se aduce la cunoştinţă publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare în mijloacele de informare în masă şi prin afişare la sediul ori pe pagina de Internet a instituţiei organizatoare. (3) Concursul prevăzut la art. 1 alin. (1) se desfăşoară în termen de minimum 30 de zile şi de maximum 60 de zile de la vacantarea postului de conducere pentru care se organizează concursul. (4) La concursul prevăzut la art. 1 alin. (1) pot participa şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene."3. La articolul 3 alineatul (2), literele a), b) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) modalităţile de asigurare a cunoaşterii şi de satisfacere a nevoilor culturale ale comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură; b) modalităţile de diversificare a ofertei culturale a instituţiei publice de cultură;..................................................................... d) promovarea excelenţei, a experimentului şi a inovaţiei;".4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Evaluarea candidaţilor şi a proiectelor de management prezentate de aceştia se face de comisii organizate la nivelul autorităţilor publice în subordinea sau, după caz, în coordonarea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură. (2) Cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie specialişti sau personalităţi culturale de prestigiu în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de cultură pentru care se organizează concursul. (3) Membrii comisiilor nu trebuie să se afle în raporturi contractuale sau de serviciu cu ordonatorul principal de credite ori cu instituţia publică pentru care se organizează concursul."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea participării la concurs candidaţii vor depune un dosar cuprinzând, pe lângă documentele şi înscrisurile prevăzute de lege, şi proiectul de management prevăzut la art. 3. (2) Dosarele se depun cel mai târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea concursului. (3) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa publică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării acestuia. (4) Contestaţiile se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului concursului şi se soluţionează de către ordonatorul principal de credite în termen de maximum două zile de la data înregistrării contestaţiilor. (5) Decizia de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la alin. (4) poate fi atacată în instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. (6) După rămânerea definitivă a rezultatului concursului, numele câştigătorului este făcut public, de îndată, prin grija ordonatorului principal de credite. (7) Câştigătorul concursului este anunţat în scris de către ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a rezultatului concursului. (8) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a rezultatului concursului, câştigătorul concursului este obligat să se prezinte la ordonatorul principal de credite pentru încheierea contractului de management. (9) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (8) atrage anularea rezultatului concursului şi, implicit, organizarea unui nou concurs în condiţiile prezentei ordonanţe."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură, precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractului de management se face de către comisii special constituite la nivelul autorităţii publice în subordinea sau, după caz, în coordonarea căreia funcţionează instituţiile publice de cultură, astfel: a) după 90 de zile calendaristice, considerate perioadă de probă, de la data încheierii contractului de management; b) după un an calendaristic de la data încheierii contractului de management; c) după 2 ani şi, respectiv, 3 şi 4 ani calendaristici de la data încheierii contractului de management; d) cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei contractuale. (2) În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) sunt negative, contractul de management încetează de drept, iar conducătorul instituţiei publice de cultură asigură conducerea interimară până la ocuparea prin concurs a acestei funcţii, păstrându-şi drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă numai în condiţiile asigurării îndeplinirii tuturor procedurilor de predare-preluare a activităţii instituţiei. (3) În toate situaţiile este interzisă asigurarea conducerii interimare a instituţiei publice de cultură pentru o perioadă mai mare de 60 de zile lucrătoare. (4) Pe durata interimatului, directorul general sau, după caz, directorul are dreptul să efectueze doar cheltuielile necesare achitării drepturilor salariale ale angajaţilor instituţiei publice de cultură, precum şi actele de gestiune curentă, fără a putea angaja noi cheltuieli. (5) Angajarea de noi cheltuieli, altele decât cele prevăzute la alin. (4), se poate face numai cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite. (6) Persoana al cărei contract de management a încetat în urma unui rezultat negativ al evaluării nu mai are dreptul să se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere la aceeaşi instituţie publică de cultură în următorii 5 ani, perioadă calculată de la data încetării contractului de management."7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) este pozitiv, conducătorul instituţiei publice de cultură poate solicita, iar ordonatorul principal de credite poate aproba, prelungirea contractului de management pentru o perioadă cel mult egală cu perioada precedentului contract, după care se poate face o nouă evaluare. (2) Prelungirea duratei contractului de management existent se poate face şi prin modificarea unora dintre clauzele acestuia, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanţe."8. Articolul 7 se abrogă.9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (1) se face pe baza prevederilor contractului de management al conducătorului instituţiei publice de cultură, ţinând seama de criteriile de evaluare a performanţelor manageriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, şi, în toate cazurile, numai în funcţie de nivelul mijloacelor financiare aprobate instituţiei publice de cultură."10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Conducerea instituţiilor publice de cultură poate fi asigurată şi de persoane juridice de drept privat, specializate în management cultural, în temeiul unor contracte de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanţe."11. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Conducătorii instituţiilor publice de cultură care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, nu au încheiat contractul de management sunt obligaţi ca, în termenul stabilit de ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea sau sub autoritatea căreia funcţionează instituţia publică de cultură, să depună un proiect de management în vederea încheierii contractului. (3) Nerespectarea termenului stabilit pentru depunerea proiectului de management atrage destituirea de drept din funcţie a respectivului conducător al instituţiei publice de cultură."12. La articolul 10, alineatele (4)-(6) se abrogă.13. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Evaluarea conducătorilor instituţiilor publice de cultură prevăzuţi la art. 10 alin. (2) va ţine seama atât de valoarea proiectului de management prezentat, cât şi de calitatea şi de eficienţa activităţii anterioare. (2) În cazul în care rezultatul evaluării activităţii unui conducător de instituţie publică de cultură este negativ, acesta este destituit de drept din funcţia de conducere de către ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea ori sub autoritatea căreia funcţionează." Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 56 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; art. 26 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21-23, 25 şi 30 din Legea privind instituţiile publice de spectacole şi concerte nr. 504/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 mai 2006.Nr. 114._________

Noutăți

 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 456 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 254 din 14 decembrie 2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 70 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 555 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 29 iunie 2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 48 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 11 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 50/1989 privind unele măsuri referitoare la regimul pietrelor semipretioase naturale
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 51 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • LEGE nr. 267 din 21 septembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 19 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 86 din 23 aprilie 1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 13 din 18 decembrie 1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 96 din 26 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, sportului, tineretului, turismului şi comunicării sociale, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1997
 • LEGE nr. 217 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
 • LEGE nr. 272 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 163 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 214 din 9 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 83 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 376/1971 privind modificarea alineatului 2 al articolului 18 din Decretul nr. 14/1971
 • LEGE nr. 265 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2004 dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGEA nr. 185 din 25 iunie 2013 (*republicată*) privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 267 din 7 decembrie 2000 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 9, semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 244 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 95 din 10 iunie 1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 203 din 15 noiembrie 2000 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediata în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 93 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 381 din 5 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 176 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 480 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021