Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 100 din 25 aprilie 2006 privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 2 mai 2006 -
LEGE nr. 100 din 25 aprilie 2006privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 2 mai 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal necesar efectuării în anul 2006 a anchetei structurale în agricultură, având ca an de referinţă anul 2005. (2) Scopul acestei cercetări statistice de interes naţional este de a asigura date statistice, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol şi aderarea la Uniunea Europeană, referitoare la utilizarea terenurilor şi a mijloacelor de producţie agricolă, precum şi la efectivele de animale. (3) În anul 2006, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se efectuează în teren, pe întreg teritoriul României, ancheta structurală în agricultură, cercetare statistică selectivă, bazată pe un eşantion reprezentativ format din 10% din numărul exploataţiilor agricole individuale şi cu personalitate juridică, înregistrate la Recensământul general agricol efectuat în anul 2002. Articolul 2Unitatea de observare, în accepţiunea anchetei structurale în agricultură, este exploataţia agricolă, definită ca unitate economică de producţie care, în urma activităţii desfăşurate, obţine produse agricole prin exploatarea pământului şi/sau prin creşterea animalelor, păsărilor şi albinelor. Colectivitatea cercetată este formată atât din exploataţii agricole individuale, cât şi din unităţi cu personalitate juridică. Articolul 3Programul de înregistrare a anchetei structurale în agricultură, denumită în continuare A.S.A., are ca obiectiv asigurarea informaţiilor privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole: statutul juridic, modul de deţinere şi utilizare a terenurilor pe forme de administrare, suprafeţele cultivate, plantaţiile vitipomicole, îngrăşămintele şi irigaţiile, efectivele de animale, maşinile şi echipamentele agricole, construcţiile agricole, personalul care a lucrat în agricultură şi munca prestată de acesta, activităţile neagricole desfăşurate în unităţile cercetate, agricultura ecologică şi dezvoltarea rurală. Concretizarea acestui program se asigură prin chestionarele de înregistrare. Articolul 4 (1) Organizarea şi efectuarea A.S.A. se realizează sub coordonarea şi conducerea unei comisii interministeriale, denumită în continuare comisie, cu sediul la Institutul Naţional de Statistică, formată din reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Institutului Naţional de Statistică, în componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Nominalizarea membrilor comisiei se face de către conducătorul fiecărei instituţii. (3) În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul Naţional de Statistică răspunde de programul general de organizare a A.S.A. şi de programul şi metodologia de înregistrare, de prelucrare a datelor şi publicare a rezultatelor. (4) Comisia răspunde în faţa Guvernului pentru efectuarea în bune condiţii a întregii acţiuni, având următoarele atribuţii principale: a) stabileşte măsurile necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de colectare a datelor; b) monitorizează activitatea de colectare a datelor; c) stabileşte structura informaţiilor şi termenele la care sunt date publicităţii rezultatele. Articolul 5 (1) La nivel teritorial, sarcinile de realizare a lucrărilor revin Institutului Naţional de Statistică prin direcţiile regionale şi judeţene de statistică. (2) Prefecţii şi autorităţile administraţiei publice locale din localităţile selectate sprijină buna desfăşurare a pregătirii, organizării şi efectuării A.S.A., potrivit acţiunilor stabilite de comisie. Articolul 6Pentru organizarea şi desfăşurarea A.S.A., consumul de carburanţi pentru Institutul Naţional de Statistică şi unităţile sale teritoriale se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare, până la data de 31 iulie 2006, cu încadrarea în bugetul aprobat. Articolul 7 (1) Pentru realizarea la nivel judeţean a lucrărilor premergătoare de identificare şi delimitare sectorială a zonelor de cercetare statistică, recrutarea şi instruirea personalului care desfăşoară A.S.A., culegerea datelor în teren şi prelucrarea acestora, Institutul Naţional de Statistică va utiliza în anul 2006 un număr suplimentar de personal faţă de cel aprobat prin bugetul alocat în anul 2006. (2) Pentru colectarea datelor se utilizează agenţi statistici în condiţiile art. 11 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Agenţii statistici vor fi selectaţi din rândul specialiştilor agricoli şi al specialiştilor în economie. Ca agenţi statistici vor fi utilizaţi şi responsabilii teritoriali ai Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (R.I.C.A.). Articolul 8Fondurile pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi serviciile necesare pregătirii, organizării, prelucrării datelor şi publicării rezultatelor A.S.A. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 aprilie 2006.Nr. 100. Anexa COMISIA INTERMINISTERIALĂpentru ancheta structurală în agricultură
     
  Preşedinte- preşedintele Institutului Naţional de Statistică
  Vicepreşedinţi:- secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
    - secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    - vicepreşedinte la Institutul Naţional de Statistică;
  Secretar- secretar general la Institutul Naţional de Statistică;
  Membri:- director general la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
    - director general la Institutul Naţional de Statistică;
    - director general la Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    - director la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
    - director la Institutul Naţional de Statistică;
    - secretar general la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 90 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • CONSTITUŢIA României din 21 noiembrie 1991
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 283 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • LEGE nr. 414 din 18 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 125 din 9 decembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 239 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 360 din 27 decembrie 2018 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 82 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 63 din 21 aprilie 1997 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996
 • LEGE nr. 32 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 10 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 februarie 2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 8 din 10 ianuarie 2002 privind jurământul de credinţa fata de ţara şi popor al senatorilor şi deputaţilor din Parlamentul României
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 81 din 19 iulie 1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc
 • LEGE nr. 260 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 309 din 13 noiembrie 2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 290 din 16 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
 • LEGE nr. 361 din 8 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aflate în dificultate
 • LEGE nr. 222 din 18 noiembrie 2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 162 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 149 din 5 mai 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 9 decembrie 2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021