Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 89 din 10 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006 -
LEGE nr. 89 din 10 aprilie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se referă la plantele şi produsele vegetale aflate atât în stare proaspăta, cat şi uscate, prelucrate sau incluse într-un aliment complex, destinate importului, exportului sau consumului intern. (2) Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide nu se aplică în cazul plantelor şi produselor vegetale prevăzute la alin. (1), destinate ţărilor din afară Uniunii Europene, dacă acestora li se aplică un tratament fitosanitar înaintea exportului şi este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:".2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul reducerii unui nivel maxim de reziduuri de pesticide conform alin. (2), Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii comunică de îndată celorlalte state membre şi Comisiei Europene această măsură şi anexează o justificare a acesteia."3. La articolul 8, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Plantele şi produsele vegetale prevăzute la art. 4 alin. (1) nu intra sub incidenţa dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă acestea sunt destinate:".4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Autoritatea competenţa asigura respectarea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, prin efectuarea de controale prin sondaj şi prelevarea de probe de plante şi produse vegetale destinate consumului uman sau animal în vederea efectuării analizelor de laborator, în cadrul programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale."5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1 , cu următorul cuprins:"Art. 9^1 . - (1) Autoritatea competenţa transmite Comisiei Europene, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, programul naţional de monitorizare pe următorul an calendaristic. Acest program cuprinde cel puţin: a) plantele sau produsele vegetale care urmează a fi controlate şi numărul de controale care va fi efectuat; b) reziduurile de pesticide care urmează a fi determinate; c) criteriile aplicate la întocmirea acestui program. (2) Autoritatea competenţa transmite Comisiei Europene, până la data de 31 august a fiecărui an, rezultatele analizelor efectuate la probele prelevate în anul anterior, în cadrul programului naţional de monitorizare."6. După articolul 10 se introduc trei noi articole, articolele 11-13, cu următorul cuprins:"Art. 11. - Producătorii şi comercianţii de produse agricole, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să permită inspectorilor fitosanitari prelevarea de probe din plantele şi produsele vegetale prevăzute la art. 4 alin. (1), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Art. 12. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) comercializarea plantelor şi produselor vegetale prevăzute la art. 4 alin. (1), care au un conţinut de reziduuri de pesticide peste nivelurile maxime admise prin legislaţia în vigoare; b) nerespectarea prevederilor art. 11. (2) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică următoarele sancţiuni: a) pentru fapta prevăzută la lit. a), amenda contravenţională de la 250 lei (RON) la 500 lei (RON) şi confiscarea bunurilor respective, pentru loturi de până la 50 kg; b) pentru fapta prevăzută la lit. a), amenda contravenţională de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) şi confiscarea bunurilor respective, pentru loturi mai mari de 50 kg; c) pentru fapta prevăzută la lit. b), amenda contravenţională de la 250 lei (RON) la 500 lei (RON). (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice. (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către inspectorii fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare. (5) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.Art. 13. - Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare." Articolul II (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Dispozitilie art. 7 alin. (3) şi ale art. 9^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 262/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. Articolul IIIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 262/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Prezenta lege transpune următoarele prevederi: a) art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi art. 9 din Directiva Consiliului 76/895/CEE privind nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în şi pe fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.340 din 9 decembrie 1976 [amendata de Directiva Consiliului 97/41/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.184 din 12 iulie 1997]; b) art. 1 alin. (3) şi (4) art. 4 alin. (4), art. 7 alin. (2) lit. a) şi art. 9 alin. (1) din Directiva Consiliului 86/362/CEE privind nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în şi pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.221 din 7 august 1986 [amendata de Directiva Consiliului 97/41/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.184 din 12 iulie 1997, şi de Directiva Comisiei 1999/65/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.172 din 8 iulie 1999]; c) art. 1 alin. (3) şi (4), art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1) paragraful 1 şi art. 8 alin. (1) din Directiva Consiliului 90/642/CEE privind nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în şi pe anumite produse de origine vegetala incluzând fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.350 din 14 decembrie 1990 [amendata de Directiva Consiliului 97/41/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.184 din 12 iulie 1997, şi de Directiva Comisiei 1999/65/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.172 din 8 iulie 1999].Această lege a fost adoptată de Parlamentului României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 10 aprilie 2006.Nr. 89.----

Noutăți

 • LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 165 din 14 mai 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 272 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 271 din 23 iunie 2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999
 • LEGE nr. 396 din 31 martie 1864 pentru infiintiarea Consiliuriloru judetiane
 • LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 8 iunie 2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 235 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
 • LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 60 din 26 decembrie 1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 491 din 1 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 76 din 17 iulie 1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • LEGE nr. 271 din 29 iunie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 143 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2005 privind susţinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ"
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 263 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 472 din 20 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 207 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 105 din 24 noiembrie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Lima la 16 mai 1994
 • LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 341 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 53 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 64 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 115 din 15 aprilie 2004 privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, judeţul Alba, în Limba
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 285 din 14 august 1947 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţiuni din legea pentru comerţul de devize din 1 Octomvrie 1932 şi a altor legi pentru reglementarea schimburilor cu străinătatea
 • LEGE nr. 234 din 7 iunie 2004 pentru înfiinţarea satului Dămileni prin reorganizarea comunei Cristineşti, judeţul Botoşani
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 300 din 4 iulie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 3 mai 2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană
 • LEGE nr. 26 din 5 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 225 din 5 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 60 din 22 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 341 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 417 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 165 din 15 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 504 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 602 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 25 septembrie 2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2002
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021