Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 57 din 17 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006 -
LEGE nr. 57 din 17 martie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice constituie priorităţi naţionale în contextul aplicării programelor de dezvoltare durabilă a societăţii. (2) Activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară cu respectarea principiului dezvoltării durabile şi cu asigurarea protecţiei corespunzătoare a personalului de exploatare, a populaţiei, a proprietăţii şi a mediului."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear în scopuri exclusiv paşnice."4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni sunt definiţi astfel: a) promovare - ansamblul acţiunilor ce contribuie la popularizarea, organizarea, finanţarea, progresul şi legiferarea activităţilor din domeniul nuclear; b) dezvoltare - ansamblul acţiunilor ce vizează extinderea, transformarea şi îmbunătăţirea activităţilor din domeniul nuclear; c) monitorizare - totalitatea acţiunilor sistematice de observare şi informare în scopul prevenirii şi atenţionării activităţilor ce se desfăşoară în domeniul nuclear, care nu fac obiectul activităţii de control."5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Activităţile din domeniul nuclear supuse prevederilor prezentei ordonanţe sunt următoarele: a) cercetarea ştiinţifică şi tehnologică din domeniul nuclear; b) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; c) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de prospectarea, explorarea, exploatarea şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu, precum şi conservarea şi închiderea minelor de uraniu, dezafectarea haldelor şi depozitelor de steril cu conţinut scăzut de uraniu; d) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de producerea, furnizarea, tratarea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea, transportul, tranzitul, importul şi exportul materialelor de interes nuclear şi radioactive, inclusiv combustibilului uzat şi/sau deşeurilor radioactive; e) colectarea, tratarea, condiţionarea, transportul, depozitarea temporară şi definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; f) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de inventarierea materialelor de interes nuclear, inclusiv a combustibilului uzat şi/sau deşeurilor radioactive, şi a instalaţiilor nucleare şi radiologice, protecţia fizică a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice aflate pe teritoriul României; g) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de managementul asigurării calităţii activităţilor nucleare; h) protecţia personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii împotriva radiaţiilor ionizante; i) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de managementul accidentului nuclear şi/sau al urgenţei radiologice în interiorul şi/sau în exteriorul unei instalaţii nucleare ori radiologice, inclusiv instruirea şi specializarea permanentă a personalului implicat; j) informarea şi educarea populaţiei prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă; k) aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială; l) iniţierea actelor normative privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare; m) cooperarea internaţională privind proiectele şi/sau programele nucleare; n) asigurarea pentru incidente şi accidente nucleare şi evaluarea daunelor în caz de accident nuclear şi/sau de urgenţă radiologică."6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIDesfăşurarea activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice"7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Amplasarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare, precum şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat se aprobă prin lege, în baza Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi a autorizaţiilor emise de organul de reglementare. (2) Construcţia, transferul de proprietate şi dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare, precum şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în baza Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, a autorizaţiilor emise de organul de reglementare şi conform prevederilor legale în vigoare privind protecţia mediului."8. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIProgramul nuclear naţional"9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În România activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară conform Programului nuclear naţional, denumit în continuare PNN, elaborat în baza Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, aprobată prin hotărâre a Guvernului."10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În vederea armonizării politicilor în domeniul nuclear, precum şi a monitorizării implementării PNN se înfiinţează Agenţia Nucleară prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării."11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Agenţia Nucleară, denumită în continuare AN, coordonează, în vederea supunerii spre aprobare Guvernului, elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi a PNN, pe baza Strategiei/Politicii energetice naţionale elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului, Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, elaborată de Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, şi a Strategiei naţionale în domeniul securităţii nucleare, elaborată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, şi cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, a agenţilor economici care au responsabilităţi şi activează în domeniul nuclear, precum şi a asociaţiilor profesionale şi patronale din domeniu."12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) PNN este instrumentul prin care Guvernul realizează politica generală pe termen lung în domeniul nuclear, în scopul dezvoltării durabile a societăţii. (2) PNN cuprinde obiectivele şi politicile referitoare la promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear."13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Strategia energetică nucleară naţională este o componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, se elaborează de Ministerul Economiei şi Comerţului şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Strategia naţională în domeniul securităţii nucleare este o componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi se elaborează de CNCAN. (3) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, pe toată durata lor de viaţă utilă, precum şi din dezafectarea acestora este o componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, se elaborează şi se actualizează periodic de ANDRAD, se avizează de AN şi CNCAN şi se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului."14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Implementarea PNN se face pe baza programelor sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung. (2) Programele sectoriale privind desfăşurarea activităţilor din domeniul nuclear sunt elaborate şi administrate de ministerele cu activităţi specifice şi responsabilităţi în acest domeniu."15. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVCoordonarea naţională a activităţilor nucleare şi cooperarea internaţională în domeniu"16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) AN asigură promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România, în concordanţă cu PNN. (2) AN asigură promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea parteneriatului internaţional cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică - Viena, denumită în continuare AIEA, şi cu alte organizaţii internaţionale şi/sau regionale de profil, precum şi încheierea de acorduri în domeniul său de activitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi cu consultarea autorităţilor cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniul nuclear. (3) AN avizează şi monitorizează implementarea programelor de asistenţă tehnică desfăşurate în concordanţă cu acordul-cadru de ţară încheiat cu AIEA. (4) AN promovează participarea instituţiilor şi agenţilor economici care activează în domeniul nuclear la activităţile care se desfăşoară sub egida AIEA."17. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VInstituţii cu competenţe în domeniul nuclear în România"18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) AN este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru. (2) AN are ca principal obiect de activitate acordarea de asistenţă tehnică de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear şi promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România."19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) CNCAN este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru. (2) CNCAN este autoritatea naţională competentă în domeniul reglementării, autorizării şi controlului activităţilor nucleare desfăşurate în România."20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) ANDRAD este persoană juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului. (2) ANDRAD este autoritatea naţională competentă în domeniul coordonării la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora."21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - În îndeplinirea obiectului prezentei ordonanţe, AN are următoarele atribuţii principale: a) coordonează elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear; b) elaborarea PNN; c) monitorizarea implementării Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi a PNN pe componente organizatorice, tehnice şi financiare; d) elaborarea şi monitorizarea implementării politicii de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul nuclear; e) monitorizarea modernizării continue a sistemelor de protecţie fizică a instalaţiilor nucleare şi radiologice; f) analizarea informărilor, prezentate de CNCAN la solicitarea AN, privind problemele legate de securitatea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi suportul tehnic naţional aferent, precum şi cele privind garanţiile nucleare, în scopul reactualizării Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi prezentării rapoartelor către primul-ministru; g) analizarea informărilor, prezentate de ANDRAD la solicitarea AN, privind problemele legate de coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive, în scopul reactualizării Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi prezentării rapoartelor către primul-ministru; h) iniţierea de acte normative şi armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul său de activitate, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu acordurile internaţionale la care România este parte; i) avizarea actelor normative din domeniul nuclear; j) avizarea documentaţiilor de investiţii privind amplasarea şi construcţia reactoarelor nucleare de putere şi cercetare, a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, precum şi a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare; k) aprobarea strategiilor privind pregătirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de intervenţie în caz de accident nuclear şi/sau de urgenţă radiologică; l) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung; m) monitorizarea implementării activităţilor cuprinse în PNN de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială, în scopul dezvoltării durabile a societăţii; n) monitorizarea, pe componentele principale, a producţiei de energie electrică de origine nucleară, de combustibil nuclear, de apă grea şi a activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul energeticii nucleare, precum şi a activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul energeticii nucleare; o) iniţierea, conform legii, de acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu AIEA şi cu alte organizaţii şi organisme din domeniul nuclear şi constituirea de puncte naţionale de contact pentru activităţile din domeniul de responsabilitate; p) promovarea şi monitorizarea activităţilor privind exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a CNE Cernavodă, precum şi a altor instalaţii nucleare în funcţiune; q) promovarea şi monitorizarea investiţiilor din domeniul nuclear; r) consolidarea parteneriatului internaţional pe calea acordurilor şi tratatelor internaţionale, precum şi prin relaţii cu instituţiile şi cu organizaţiile internaţionale, regionale sau naţionale din domeniul său de activitate; s) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor şi tratatelor internaţionale din domeniul său de activitate; t) aprobarea participării României la programele sau proiectele internaţionale în domeniul său de activitate."22. La articolul 18, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) AN este condusă de un consiliu de administraţie, alcătuit din 9 membri, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui AN. Din consiliul de administraţie va face parte obligatoriu şi preşedintele AN, care va fi şi preşedintele consiliului de administraţie. (3) Preşedintele AN are rang de secretar de stat şi este numit şi revocat prin decizie a primului-ministru."23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - AN poate avea în subordinea sau sub autoritatea sa, ca unităţi-suport, institute de cercetare sau dezvoltare, precum şi unităţi economice de profil din domeniul nuclear, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului."24. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIISursele de finanţare privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear"25. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear se pot face pe baza fondurilor de finanţare provenite: a) de la bugetul de stat; b) din activităţi de producţie şi servicii în domeniul nuclear; c) de la agenţi economici cu capital de stat, mixt sau privat; d) din cooperări în cadrul proiectelor şi/sau programelor internaţionale; e) din alte surse, conform legii."26. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Autorităţile, precum şi agenţii economici care au responsabilităţi sau desfăşoară activităţi specifice în domeniu vor prevedea în bugetul anual propriu fonduri privind promovarea şi dezvoltarea activităţilor nucleare."27. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării va cuprinde în bugetul anual al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică fonduri pentru finanţarea programelor de cercetare-dezvoltare privind promovarea şi dezvoltarea activităţilor nucleare în scopuri paşnice." Articolul IIRegulamentul de organizare şi funcţionare al AN se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de a data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 martie 2006.Nr. 57.___________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 100 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 78 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Tarnaveni, judeţul Mureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 620 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 22 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 96 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
 • LEGE nr. 474 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014
 • LEGE nr. 53 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 23 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 84 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 1 din 25 ianuarie 1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 21 iunie 2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 18 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţionala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 123 din 19 septembrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 97 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontărilor în ruble transferabile, precum şi transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 19 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 46/1980 privind extragerea şi valorificarea aurului din nisipurile aluvionare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 395 din 14 iunie 2002 pentru aderarea României la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 465 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • LEGE nr. 57 din 10 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine
 • LEGE nr. 3 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 27 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 159 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 19 martie 2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău
 • LEGE nr. 198 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 241 din 24 noiembrie 2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcţii în afară Ministerului de Interne în organizaţiile internaţionale care acorda asistenţa de specialitate pe teritoriul României
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 244 din 22 iunie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2004
 • LEGEA nr. 9 din 31 iulie 1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 72 din 3 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 1 din 1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021