Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 56 din 17 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006 -
LEGE nr. 56 din 17 martie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 31 martie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin prezenta lege se creează cadrul legislativ necesar dezvoltării pieţei concurenţiale de servicii energetice, în vederea aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice destinate consumatorilor de energie."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) balanţă energetică - analiza ce reprezintă, într-un cadru coerent, toate cantităţile de energie produse, transformate, transportate şi consumate într-o zonă geografică şi într-o perioadă de timp dată; aceste cantităţi de energie sunt exprimate în aceeaşi unitate de măsură, pentru a putea fi comparate şi însumate; b) bilanţ energetic - metodologie de calculare a fluxurilor energetice şi a randamentului energetic, aferente funcţionării unei instalaţii sau unui echipament, pe baza datelor culese cu ajutorul aparatelor de măsură, în scopul verificării conformităţii rezultatelor cu datele de referinţă; c) companie de servicii energetice - societate care prestează servicii energetice şi sau alte măsuri de creştere a eficienţei energetice în cadrul instalaţiei ori al incintei consumatorului şi care acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazată, în întregime sau în parte, pe creşterea eficienţei energetice şi pe alte criterii agreate de cele două părţi; d) finanţare de către terţi - aranjament financiar care implică, suplimentar faţă de furnizorul de energie, alte entităţi care oferă servicii energetice şi/sau finanţează investiţia. Valoarea financiară a economiei de energie generate de îmbunătăţirea eficienţei energetice determină rata de recuperare a costurilor, inclusiv a profitului furnizorului de servicii energetice; e) contract de performanţă - aranjament financiar care garantează că valoarea creşterii eficienţei energetice, acceptată ca rezultat al implementării unui serviciu energetic, va fi efectiv atinsă; f) conservarea energiei - totalitatea activităţilor orientate spre utilizarea eficientă a resurselor energetice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transport, distribuţie şi consum al acestora, precum şi spre atragerea în circuitul economic a resurselor regenerabile de energie; conservarea energiei include 3 componente esenţiale: utilizarea eficientă a energiei, creşterea eficienţei energetice şi înlocuirea combustibililor deficitari; g) consumator de energie - persoana fizică sau juridică care utilizează energie în vederea realizării unei unităţi de produs, bun sau serviciu, pentru terţi, inclusiv pentru scopuri personale; h) creşterea eficienţei energetice - îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei datorită schimbărilor tehnologice, de comportament şi/sau economice; i) economie de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurători şi/sau prin estimarea consumurilor înainte şi după implementarea uneia ori mai multor măsuri de creştere a eficienţei energetice; j) energie - toate formele comerciale de energie disponibile şi de resurse energetice, incluzând energia electrică, gazul natural, inclusiv gazul natural lichefiat şi gazul petrolier lichefiat, şi orice combustibil utilizat pentru încălzire şi răcire, inclusiv pentru încălzirea în sisteme centralizate de alimentare cu energie termică şi aer condiţionat, cărbunii şi lignitul, turba, combustibilul pentru transport, excluzând combustibilul pentru aviaţie şi depozitele străine de combustibil, şi biomasa, aşa cum este definită în Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare; k) lanţ energetic - fluxul de energie de la producţia de energie primară până la utilizarea finală a energiei, una sau mai multe verigi ale lanţului energetic conţinând o conversie a unei forme de energie în alta; l) management energetic - proces de conducere a sectorului energetic al unui consumator de energie, bazat pe sisteme avansate de echipamente şi tehnici de măsurare pentru monitorizarea utilizării energiei, identificarea ineficienţei şi a potenţialelor dificultăţi. Acest sistem permite luarea unor decizii atât pe baza unor informaţii de natură tehnică şi financiară, cât şi a evidenţei în timp a datelor de consum energetic; m) măsuri de creştere a eficienţei energetice - toate acţiunile care, în mod normal, conduc la o creştere a eficienţei energetice ce poate fi verificată, măsurată sau estimată; n) mecanisme de eficienţă energetică - instrumente generale utilizate de Guvern sau de instituţii guvernamentale pentru a crea un cadru vizând sprijinirea ori stimularea actorilor de pe piaţă pentru ca aceştia să furnizeze, să cumpere servicii energetice sau să implementeze măsuri de creştere a eficienţei energetice; o) producţie de energie - obţinerea energiei din resurse naturale şi, prin extensie, producerea unei energii derivate - energie electrică, energie termică şi altele; p) programe de creştere a eficienţei energetice - activităţi concentrate pe grupuri de consumatori de energie care, în mod normal, conduc la o creştere a eficienţei energetice ce poate fi verificată, măsurată sau estimată; r) surse regenerabile de energie - surse de energie nefosile, cum sunt: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, a mareelor, energia hidro, biomasa, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, sau gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz, conform Hotărârii Guvernului nr. 443/2003, cu modificările ulterioare; s) serviciu energetic - beneficiul fizic, serviciul public sau bunul derivat din combinaţia energie şi tehnologie eficientă energetic, ceea ce include operarea, mentenanţa şi controlul necesar pentru a furniza serviciul energetic pe baza unui contract şi care, în mod normal, conduce la o creştere a eficienţei energetice ce poate fi verificată, măsurată sau estimată; t) utilizarea eficientă a energiei - realizarea unei unităţi de produs, bun sau serviciu fără scăderea calităţii ori performanţelor acestuia, concomitent cu reducerea cantităţii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu."3. La articolul 3 alineatul (3), literele c) şi e) vor avea următorul cuprins:"c) introducerea tehnologiilor noi cu eficienţă energetică ridicată a sistemelor moderne de măsură şi control, precum şi a sistemelor proprii asistate de computer, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;.................................................................. e) reducerea impactului asupra mediului al activităţilor de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie, cu respectarea legislaţiei în vigoare;"4. La articolul 3 alineatul (3), după litera e) se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:"f) aplicarea principiilor moderne de management energetic."5. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Programele proprii de eficienţă energetică întocmite conform alin. (1) se transmit Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei prin intermediul filialelor sale teritoriale."6. La articolul 5, litera h) va avea următorul cuprins:"h) reducerea impactului asupra mediului."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Sinteza programelor de eficienţă energetică pe ansamblul economiei naţionale, elaborată anual de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi va sta la baza propunerilor de fundamentare, în cadrul bugetului de stat, a necesarului de fonduri pentru acordarea facilităţilor financiare, de susţinere a implementării programelor naţionale de creştere a eficienţei energetice şi utilizare optimă a surselor regenerabile de energie."8. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Agenţia Română pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate la nivel naţional în domeniul eficienţei energetice, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei se asigură din venituri proprii şi alocaţii acordate de la bugetul de stat."9. La articolul 7 alineatul (2), literele a), e), f), h), j) şi k) vor avea următorul cuprins:"a) participarea la elaborarea politicii naţionale de utilizare eficientă a energiei, la solicitarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi supunerea acesteia spre aprobare Guvernului, odată cu politica energetică naţională, ca parte a acesteia;................................................................... e) asigurarea supravegherii pieţei de echipamente şi aparate pentru care există reglementări specifice privind eficienţa energetică; f) autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să elaboreze bilanţuri energetice;.................................................................... h) evaluarea tehnică şi avizarea proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice, pentru care se cere finanţare de la bugetul de stat şi din alte surse interne şi externe la dispoziţia Guvernului;.................................................................... j) cooperarea cu instituţiile abilitate, în vederea elaborării balanţelor energetice şi formării unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-ofertă în domeniul energiei, a realizării unor scenarii pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienţă energetică la nivel naţional; k) acordarea de consultanţă gratuită în elaborarea şi aplicarea proiectelor de creştere a eficienţei energetice;"10. La articolul 7 alineatul (2), după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:"n) promovarea producerii de energie, utilizând sursele regenerabile de energie, prin acţiuni complementare reglementării pieţei de energie; o) participarea la elaborarea de studii pentru fundamentarea programelor naţionale de eficienţă energetică sau pentru proiecte declarate eligibile, în cadrul programelor de eficienţă energetică şi energii regenerabile, iniţiate de organisme internaţionale."11. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Agenţia Română pentru Conservarea Energiei este condusă de un preşedinte numit prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. Preşedintele este asimilat din punct de vedere al salarizării cu funcţia de secretar de stat."12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Agenţia Română pentru Conservarea Energiei este împuternicită, în condiţiile prezentei legi, ca, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, să asigure supravegherea pieţei pentru respectarea reglementărilor tehnice privind eficienţa energetică. (2) Agenţia Română pentru Conservarea Energiei are dreptul de a solicita informaţii şi documente privind utilizarea şi gestionarea energiei şi a resurselor energetice de la persoanele fizice şi juridice a căror activitate face obiectul aplicării prevederilor prezentei legi. (3) Personalul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei are dreptul de acces, în condiţiile legii, în spaţiile de producţie, încercări, verificare finală şi de depozitare a aparatelor, echipamentelor şi utilajelor cu rol în producere, transport, distribuţie şi consum de energie, precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate. (4) Personalul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei are dreptul de acces, în condiţiile legii, la instalaţiile de măsurare a energiei electrice, gazelor naturale, energiei termice şi a consumurilor de apă caldă şi rece, ale persoanelor juridice."13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Consumatorii de energie, persoane juridice, sunt obligaţi să dispună de un sistem propriu de măsură, evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice şi să pună la dispoziţie Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei şi altor instituţii abilitate, la cerere, informaţii privind consumurile energetice şi indicatorii de eficienţă energetică."14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Consumatorii care folosesc o cantitate de energie cuprinsă între 200 t şi 1.000 t echivalent petrol pe an sunt obligaţi să întocmească la fiecare 2 ani un bilanţ energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile prezentei legi. (2) Consumatorii care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 t echivalent petrol pe an sunt obligaţi: a) să numească un responsabil cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei şi resurselor energetice, atestat de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, în condiţiile legii; b) să efectueze anual un bilanţ energetic elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, în condiţiile legii. (3) În cazul consumatorilor de energie care deţin subunităţi (sucursale, puncte de lucru, precum şi alte sedii secundare) amplasate în mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin funcţionalitate sau reţele energetice, fiecare subunitate situată într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunităţi este considerată din punctul de vedere al obligaţiilor ce îi revin ca unitate independentă. În acest sens, subunităţile vor avea obligaţia de efectuare a bilanţurilor energetice, de numire a unui responsabil cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei, respectiv de elaborare a programelor proprii de eficienţă energetică, în funcţie de consumul total anual de energie, conform prevederilor alin. (1) şi (2). (4) Coordonarea responsabililor în domeniul gestiunii energiei pentru consumatorii de energie care deţin subunităţile menţionate la alin. (3) se va face numai de persoane atestate în domeniul gestiunii energiei."15. La articolul 14 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) în condiţiile convenite cu consumatorii, producătorii şi furnizorii de energie electrică şi termică au obligaţia de a desfăşura activităţi de informare, consultanţă, finanţare, precum şi de a executa lucrări în vederea creşterii eficienţei energetice în instalaţiile ce le deţin."16. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Societăţile de transport, alte societăţi, precum şi unităţile administraţiei publice locale şi centrale, care deţin mai mult de 25 de autovehicule, au obligaţia să dezvolte programe de monitorizare şi gestiune a consumului de carburanţi pentru grupul de vehicule deţinut."17. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:"(3) În cazul entităţilor menţionate la alin. (2), care deţin subunităţi (sucursale, puncte de lucru, precum şi alte sedii secundare) amplasate în mai multe puncte geografice, fiecare subunitate situată într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunităţi este considerată din punctul de vedere al obligaţiilor ce îi revin ca unitate independentă. În acest sens, subunităţile vor avea obligaţia de dezvoltare a unor programe de monitorizare şi gestiune a consumului de carburanţi pentru grupul de vehicule deţinut, conform prevederilor alin. (2)."18. La articolul 15, litera e) va avea următorul cuprins:"e) elaborarea în condiţiile legii, o dată la 5 ani, a unui bilanţ energetic pentru clădirile cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 1.000 mp, dotate cu instalaţii de încălzire şi climatizare aflate în exploatare;".19. La articolul 15, literele c) şi f) se abrogă.20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În termen de 6 luni*) de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaborează Programul de creştere a eficienţei energetice pentru perioada 2006-2010, denumit în continuare Program, asociat cu un mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat şi bugetele locale pentru creşterea eficienţei energetice atât la nivel naţional, cât şi local, gestionat de Ministerul Economiei şi Comerţului.---------- Notă *) Termenul de 6 luni curge de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Programul se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului şi la iniţiativa Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, cu avizul Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi implementării Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice şi a planului de acţiune aferent, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2002. (3) Programul va conţine proiectele prioritare din domeniile economice de bază - industrie, transporturi, comerţ, agricultură, servicii, autorităţi locale şi sectorul rezidenţial. (4) Programele locale se elaborează şi se aprobă de autorităţile locale cu sprijin şi consultanţă din partea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei şi vor conţine proiectele de interes local menite să promoveze creşterea eficienţei energetice. (5) Programul la nivel naţional şi programele locale de creştere a eficienţei energetice vor preciza sursele bugetare de la bugetul de stat şi bugetele locale. (6) Mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat şi bugetele locale prin Program, cuprinzând categoriile de activitate, condiţiile de eligibilitate a beneficiarilor, condiţiile de eligibilitate a proiectelor, precum şi procedura de acordare a sprijinului financiar, inclusiv nivelul de finanţare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, cu avizul Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi implementării Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice şi a planului de acţiune aferent, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2002."21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Pentru finanţarea investiţiilor care au ca obiectiv principal creşterea eficienţei energetice, consumatorii de energie pot beneficia de sprijin financiar din Program de până la 50% din valoarea proiectului. (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale pot finanţa lucrări pentru creşterea eficienţei energetice şi pe baza unui contract de performanţă încheiat cu terţi."22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Acordarea de stimulente financiare pentru promovarea eficienţei energetice se face cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat."23. Articolul 19 se abrogă.24. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea de către operatorul economic, administraţia publică locală şi de către administratorii clădirilor publice a prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 8 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 12-15; b) nerespectarea reglementărilor tehnice privind eficienţa energetică potrivit art. 10 şi 11."25. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 20 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la lit. a); b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi, după caz, oprirea temporară a introducerii pe piaţă a aparatelor, utilajelor şi echipamentelor pentru care sunt în vigoare reglementări tehnice privind eficienţa energetică, până la o dată stabilită de organul de control, cele prevăzute la lit. b). (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), organul de control făcând menţiune în procesul-verbal despre această posibilitate. (3) Actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei."26. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, inclusiv măsura privind oprirea temporară a introducerii pe piaţă a aparatelor, utilajelor şi echipamentelor pentru care sunt în vigoare reglementări tehnice privind eficienţa energetică, se fac de personalul împuternicit de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei. (2) Organele de poliţie acordă sprijin, la cerere, personalului împuternicit de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei."27. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Prevederile art. 20 şi 21 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare." Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei şi Comerţului, la propunerea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IIILegea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 martie 2006.Nr. 56.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 199 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 159 din 6 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 239 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 269 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 33 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României
 • LEGE nr. 427 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 175 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 44 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 693 din 28 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum şi unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor
 • LEGE nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 15 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Arcuş prin reorganizarea comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 110 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 1998
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 23 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 627 din 19 noiembrie 2002 privind producerea şi comercializarea hameiului
 • LEGE nr. 68 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 36 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 545/1969 pentru modificarea Decretului nr. 60/1951 privitor la organizarea Casei de asigurări a avocaţilor
 • LEGE nr. 25 din 6 martie 1991 pentru acceptarea de către România a Statutului Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
 • LEGE nr. 374 din 22 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2002
 • LEGE nr. 206 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 5 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGEA Adopției (273/2004) republicată*
 • LEGE nr. 72 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 42 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 53 din 13 martie 2007 pentru completarea art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 23 din 12 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României
 • LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 85 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal
 • LEGE nr. 358 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 19 mai 2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 424 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanţe de reanimare, tip Volkswagen, LT 35 TD, model 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 331 din 28 iunie 2001 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000*)
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 16 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 51/1969 pentru modificarea Decretului nr. 504/1957 privind producţia, vinzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021