Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 11 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2006 -
LEGE nr. 11 din 11 ianuarie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125 din 8 septembrie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 20 septembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1), literele a), c), d) şi e) ale alineatului (3), precum şi alineatul (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pentru protejarea şi maturarea elementelor anuale de creştere a butucilor de viţă-de-vie din soiuri nobile în toamna anului 2005, statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea sumei de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, pentru achiziţionarea de substanţe anticriptogamice pe bază de cupru...................................................................... a) producătorii agricoli, persoane fizice, care au în proprietate suprafeţe de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile pe care le exploatează;..................................................................... c) societăţile comerciale înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care exploatează direct terenuri cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile; d) arendaşii care exploatează teren cultivat cu viţă-de-vie din soiuri nobile conform prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, care au prevăzută în contract o clauză prin care pot prelua subvenţia acordată de stat sub diferite forme; în lipsa clauzei menţionate anterior, subvenţia se poate acorda arendaşilor cu acordul scris al proprietarului; e) unităţile de cercetare şi dezvoltare, din învăţământul agricol şi alţi beneficiari care deţin şi exploatează suprafeţe viticole. (4) Beneficiarii sprijinului prevăzuţi la alin. (3) primesc bonuri valorice gratuite pentru suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, declarate şi înscrise în Registrul plantaţiilor viticole."2. La articolul 2, alineatele (1), (3), (7), (8) şi (9) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se acordă beneficiarilor prevederilor art. 1 alin. (3), pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut în anexele nr. 2a) şi 2b)...................................................................... (3) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului sau de contractul de arendare ori concesionare a suprafeţelor cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, şi de înscrisurile din Registrul plantaţiilor viticole, se depun, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pe raza cărora se află amplasat terenul...................................................................... (7) În situaţia în care un beneficiar al sprijinului prevăzut la art. 1 alin. (3) are teren cultivat cu viţă-de-vie din soiuri nobile, în suprafaţă de peste 0,1 ha inclusiv, aflat în mai multe localităţi, acesta formulează cerere şi primeşte sprijinul direct al statului de la primăria din localitatea în care este situat terenul. (8) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile se afişează la sediul primăriilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar. (9) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omişi în lista producătorilor care au solicitat sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mică decât cea cuvenită, pot depune contestaţii la sediul primăriilor în termen de 5 zile de la data afişării listei."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În termen de 5 zile de la data afişării, listele producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivat cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se înaintează direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru validare, centralizare şi decontare a cererilor aprobate în vederea acordării sprijinului."4. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sprijinul în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se acordă producătorilor agricoli pe măsura depunerii cererilor, aprobării acestora şi întocmirii listelor. (2) Sprijinul alocat se va distribui beneficiarilor o singură dată, sub formă de bonuri valorice a căror valoare însumată nu poate depăşi 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile."5. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Reprezentanţii sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, ai direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală sau ai centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură verifică suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile pentru care s-a acordat producătorilor agricoli sprijinul direct al statului în valoare de 150 lei (RON), conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiarul sprijinului, şi întocmesc procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire, până la data de 15 decembrie 2005, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4."6. La articolul 8, litera a) a alineatului (5) va avea următorul cuprins:"a) beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. a), precum şi celor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. d), pe baza actului de identitate şi a contractului de arendare;".7. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea registrului de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producătorilor agricoli în valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeţele de teren cultivate cu viţă-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, şi/sau a proceselor-verbale de recepţie, regularizare şi restituire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON)." Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 11 ianuarie 2006.Nr. 11._________

Noutăți

 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 14 iulie 2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 232 din 10 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • LEGE nr. 104 din 8 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 87 din 3 aprilie 2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 7 aprilie 2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 158 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 15 din 2 decembrie 1988 privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • LEGE nr. 344 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 302 din 17 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiţie din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 115 din 24 mai 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 august 2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 29 iunie 2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 361 din 13 decembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 537 din 24 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Dumitriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 228 din 11 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 14 august 2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 514 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 555 din 23 martie 1865 de instituirea perceptorilor
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 422 din 25 octombrie 2004 privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 25 din 24 martie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021