Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 407 din 29 decembrie 2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2006 -
LEGE nr. 407 din 29 decembrie 2005privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice. Articolul 2 (1) Prin prezenta lege se declară de utilitate publică toate lucrările de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, expropriator fiind statul român prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) În sensul prezentei legi, prin lucrări de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice se înţelege: lucrări de construire, dezvoltare, modernizare, reparare ori, după caz, extindere a elementelor infrastructurii feroviare publice. (3) Elementele care compun infrastructura feroviară publică sunt prevăzute la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1999. Articolul 3Expropriatorul întocmeşte o documentaţie tehnico-economică în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lucrare. Documentaţia tehnico-economică va cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţii cadastrale care conţin amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor propuse spre expropriere, cu evidenţierea suprafeţelor şi a construcţiilor rezultate în urma exproprierii şi cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de persoane autorizate în întocmirea documentaţiilor cadastrale, precum şi a ofertelor de despăgubire pe categorii de imobile, stabilite de persoane autorizate în evaluare. Documentaţiile cadastrale ale lucrării se vizează de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară sau de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după caz. Articolul 4 (1) Pe baza documentaţiei tehnico-economice prevăzute la art. 3 Guvernul aprobă prin hotărâre amplasamentul lucrării, declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cuprinse în amplasament, suma globală estimată a despăgubirilor, termenul în care aceasta se virează într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului şi sursa de finanţare. (2) Suma globală a despăgubirilor nu poate fi mai mică decât cuantumul total al ofertelor de despăgubire, determinat de o persoană autorizată în evaluare, şi se virează la dispoziţia expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1). (3) În situaţia în care, ca urmare a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (4) Suplimentarea sumei prevăzute la alin. (2) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la cererea motivată a expropriatorului. Articolul 5În termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara următoarele acţiuni: a) va depune la consiliul local al comunei, oraşului sau municipiului pe al cărui teritoriu sunt situate imobilele ce urmează să fie expropriate planurile cuprinzând terenurile şi construcţiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum şi a ofertelor de despăgubire, în vederea consultării de către cei interesaţi; b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, împreună cu ofertele de despăgubire, şi va fixa data negocierii în maximum 30 de zile de la data notificării. Articolul 6 (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, de comun acord cu proprietarul sau cu titularii altor drepturi reale. (2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii este compusă din 3 reprezentanţi ai expropriatorului, la care se adaugă, în fiecare comună, oraş sau municipiu pe al cărui teritoriu sunt situate imobilele ce urmează să fie expropriate, primarul localităţii şi un proprietar de imobile din localitatea respectivă, ales conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. (3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, constituită în condiţiile prezentei legi, se întruneşte în termen de maximum 30 de zile de la constituire şi analizează documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale. (4) Oferta expropriatorului, pretenţiile proprietarilor şi ale titularilor altor drepturi reale, precum şi susţinerile acestora se vor formula şi se vor depune în scris, consemnându-se într-un proces-verbal. (5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii consemnează în procesul-verbal, dacă este cazul, şi învoiala dintre părţi, sub semnătura acestora. În procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale care nu acceptă oferta expropriatorului şi al celor care nu s-au prezentat la comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii. Articolul 7În termen de 5 zile, dar nu mai târziu de 15 zile de la data întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul părţilor, acesta fiind semnat de ambele părţi, expropriatorul efectuează plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate, în orice mod convenit între părţi. Articolul 8Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii comisiei de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror alte drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, nu s-a ajuns la învoială între părţi asupra cuantumului despăgubirii şi pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adresează instanţelor judecătoreşti, conform prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precădere, iar termenele stabilite în cursul judecăţii, de către instanţele învestite, nu pot fi mai mari de 7 zile. Articolul 9 (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor ce urmează să fie expropriate în condiţiile prezentei legi nu au obţinut înscrisurile care atestă dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/1996 expropriatorul va acţiona pe seama şi în numele posesorilor sau persoanelor îndreptăţite, în vederea obţinerii înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), după obţinerea înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmează să fie expropriate pentru cauză de utilitate publică, procedura de stabilire a cuantumului despăgubirii şi de expropriere se desfăşoară conform prevederilor prezentei legi. Articolul 10 (1) După primirea notificării şi până la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente imobilului supus exproprierii către altă persoană decât expropriatorul este lovit de nulitate absolută, indiferent de forma de proprietate, publică sau privată, a vechiului proprietar. (2) După primirea notificării de către proprietarul ce urmează să fie expropriat, orice construcţie aflată în curs de realizare pe terenul respectiv trebuie să înceteze, dacă expropriatorul nu îşi dă acordul la continuarea construcţiei explicit, în scris. În cazul în care construcţia se realizează de altă persoană decât proprietarul, acesta trebuie să anunţe expropriatorul cu prilejul primirii notificării, dar nu mai târziu de data stabilită pentru negocierile referitoare la cuantumul despăgubirilor şi, pe cheltuiala expropriatorului, să notifice imediat constructorul. Constructorul, atunci când nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdăunare de către expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei acţiuni distincte şi care nu afectează transferul proprietăţii. Nerespectarea acestor dispoziţii îl decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdăunat pentru cheltuielile efectuate pentru continuarea construcţiei, iar demolarea acelei părţi va fi făcută pe cheltuiala sa, răspunzând şi pentru eventualele prejudicii cauzate de întârzieri sau orice alte asemenea probleme apărute din această cauză. Articolul 11 (1) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Pe terenurile expropriate este interzisă începerea ori continuarea construcţiilor şi a instalaţiilor, cu sau fără autorizaţie, de către expropriat. Articolul 12 (1) Ocuparea definitivă sau temporară a terenurilor agricole ori silvice, necesare pentru lucrări de reabilitare sau extindere a infrastructurii feroviare publice, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele echivalente contravalorii pierderii de creştere a arboretului, dacă terenul este acoperit cu pădure, cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, a despăgubirilor datorate pentru terenul scos definitiv din fondul forestier, valorii obiectivelor dezafectate, precum şi sumele echivalente garanţiilor şi chiriilor datorate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol sau silvic, după caz, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Defrişarea de vegetaţie forestieră a terenurilor prevăzute la alin. (1) este permisă, prin derogare de la prevederile Legii nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman, şi în cazul terenurilor forestiere din judeţele care fac obiectul Legii nr. 570/2003. Articolul 13Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului şi în administrarea expropriatorului operează de drept la data plăţii despăgubirilor pentru expropriere. Articolul 14Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează să fie supuse exproprierii, precum şi notarii publici sunt obligaţi să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informaţiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale. Articolul 15 (1) Serviciile privind avizarea şi înregistrarea documentaţiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plată. (2) Nu sunt scutite de la plată taxele pentru activităţile notariale şi activităţile desfăşurate de expropriator atunci când se subrogă în drepturile proprietarului. Aceste din urmă sume vor fi deduse din despăgubirile acordate, fără a putea depăşi cuantumul total al despăgubirii. Articolul 16Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum şi cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu prevăd altfel. Articolul 17În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora şi va supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 decembrie 2005.Nr. 407.__________

Noutăți

 • LEGE nr. 413 din 29 decembrie 2005 pentru declararea comunei Pantelimon, judeţul Ilfov, oraş
 • LEGE nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 57 din 5 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusa, cu reducere de vârsta, a femeilor care lucrează în industria miniera
 • LEGE nr. 308 din 12 decembrie 2018 pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, şi a Rezoluţiei nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură la 12 mai 2017
 • LEGE nr. 36 din 9 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 286 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 364 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 212 din 24 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă
 • LEGE nr. 284 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători
 • LEGE nr. 335 din 11 noiembrie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 59 din 1 aprilie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 90 din 29 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991
 • LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 11 din 11 martie 1993 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 83 din 2 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 31 august 1996 *** Republicat privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • LEGE nr. 239 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 120 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009
 • LEGE nr. 557 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 10 iulie 1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 306 din 11 decembrie 2018 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018
 • LEGE nr. 1 din 30 martie 1988 privind perfecţionarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătăţirea sistemului de formare a preţurilor
 • LEGE nr. 188 din 19 iunie 2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 124 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 619 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 86 din 14 decembrie 1993 pentru ratificarea înţelegerii, prin schimb de scrisori, pentru modificarea anexei nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991
 • LEGE nr. 593 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 30 iunie 2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 622 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului
 • LEGE nr. 323 din 28 noiembrie 2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
 • LEGE nr. 225 din 5 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploieşti
 • LEGE nr. 128 din 14 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66 din 24 august 1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 62 din 22 martie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 28 septembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGE nr. 506 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021