Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL NR. 24 din 27 martie 1978 -
LEGE Nr. 1 din 1978cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor şi cererilor oamenilor muncii Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 24 din 27 martie 1978

Înfăptuirea Programului Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism face necesară lărgirea participării întregului popor la dezvoltarea, elaborarea şi aplicarea tuturor hotărîrilor privind dezvoltarea economico-socială a tarii.Propunerile şi sesizările adresate organelor de partid, de stat şi obşteşti reprezintă o importanţa forma de participare directa şi efectivă a oamenilor muncii la conducerea treburilor de stat şi obşteşti, o expresie a afirmarii drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, consfinţite de Constituţie, a dezvoltării şi adincirii continue a democraţiei socialiste.Rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii şi buna organizare a audientelor constituie preocupări permanente ale partidului şi statului pentru întărirea continua a legăturii cu masele, pentru consultarea sistematica şi multilaterala a acestora, în vederea soluţionării optime a problemelor edificarii societăţii socialiste şi a perfecţionării cadrului instituţional de realizare a autoconducerii muncitoresti.Conducerile unităţilor socialiste, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, celelalte organe centrale şi locale de stat au obligaţia de a acţiona cu operativitate pentru soluţionarea propunerilor şi înlăturarea lipsurilor semnalate de oamenii muncii, de a dovedi receptivitatea sporită faţă de cerinţele justificate ale acestora, de a manifesta spirit de răspundere faţă de sesizările cetăţenilor şi lichidarea neajunsurilor constatate. Manifestările de taraganare şi formalism sau neglijenţa în soluţionarea propunerilor, sesizarilor şi cererilor oamenilor muncii contravin normelor generale de conducere şi organizare a societăţii noastre socialiste care prin esenta să îşi propune să asigure o mai larga valorificare a experienţei înaintate, a iniţiativei şi a capacităţii creatoare a oamenilor muncii, în toate sectoarele de activitate.Pentru îmbunătăţirea continua a activităţii de examinare şi rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor şi cererilor oamenilor muncii, creşterea răspunderii organelor statului în asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, în conformitate cu hotărîrile partidului şi legile tarii, este necesară perfecţionarea cadrului legislativ al acestei activităţi.În acest scop,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Dreptul de petiţionare, garantat de Constituţie tuturor cetăţenilor, constituie o expresie a democraţiei socialiste, a legăturii directe a partidului şi statului cu masele de oameni ai muncii, o formă importanţa de participare a cetăţenilor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, la dezbaterea şi soluţionarea problemelor vieţii economice şi sociale, în conformitate cu hotărîrile partidului şi legile tarii. Articolul 2Oamenii muncii au dreptul de a se adresa organelor de partid şi de stat, unităţilor socialiste şi organizaţiilor obşteşti cu orice probleme de interes personal, de a solicita lămurirea şi soluţionarea acestora potrivit prevederilor legale.De asemenea, oamenii muncii au dreptul şi îndatorirea de a sesiza organele competente de partid şi de stat, precum şi organizaţiile obşteşti, cu orice probleme de interes general privind perfecţionarea activităţii economico-sociale, apărarea şi dezvoltarea avutului obştesc, întărirea legalităţii, a ordinii şi disciplinei, afirmarea în întreaga viaţa socială a principiilor eticii şi echităţii socialiste, combaterea manifestărilor de birocratism, înlăturarea neajunsurilor şi lipsurilor, a abaterilor şi abuzurilor în munca. Articolul 3Întreaga activitate de examinare şi rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor s cererilor oamenilor muncii se desfăşoară sub conducerea nemijlocită a organelor şi organizaţiilor de partid.Organele de stat, unităţile socialiste şi organizaţiile obşteşti sînt obligate sa examineze şi sa clarifice toate problemele de interes personal sau general sesizate de cetăţeni prin scrisori sau la audiente şi răspund de rezolvarea acestora cu principialitate şi operativitate maxima, potrivit hotărîrilor partidului şi legilor tarii. Articolul 4Organele de conducere colectivă ale ministerelor, celorlalte organe de stat, ale tuturor unităţilor socialiste şi organizaţiilor obşteşti, sînt obligate sa sigure buna organizare şi desfăşurare a întregii activităţi de examinare şi soluţionare a propunerilor, sesizarilor şi cererilor cetăţenilor.Miniştrii, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor, celorlalte unităţi socialiste şi organizaţiilor obşteşti răspund pentru obiectivitatea cercetărilor efectuate, pentru temeinicia şi justetea concluziilor desprinse şi legalitatea măsurilor stabilite, pentru exactitatea şi operativitatea raspunsurilor date cetăţenilor. Articolul 5Scrisorile oamenilor muncii vor fi rezolvate prin cercetare directa, la faţa locului.Organele însărcinate cu soluţionarea sesizarilor şi reclamatiilor vor lua în considerare, de regula, scrisorile semnate, precum şi cererile, sesizările şi reclamaţiile prezentate personal în cadrul audientelor.În toate cazurile este obligatorie ascultarea persoanei la care se referă scrisoarea. Articolul 6Nici o persoană care a adresat, cu buna-credinţa sesizări verbale sau scrise organelor şi organizaţiilor de partid, de stat sau obşteşti, nu poate fi trasa, în nici un fel, la răspundere pentru aceasta. Orice act de persecutie împotriva persoanelor care au făcut asemenea sesizări se sancţionează potrivit legii.Se sancţionează, de asemenea, potrivit legii, defăimarea sau calomnierea unei persoane, prin scrisori şi audiente. Articolul 7Persoanele care manifesta atitudine birocratica faţă de scrisorile oamenilor muncii, taraganeaza rezolvarea lor, incearca sa acopere lipsurile sau accepta soluţii superficiale în rezolvarea sesizarilor şi solicitărilor, care nu respecta obligaţia de a primi cetăţenii în audienta, vor fi puse în discuţia colectivelor de muncă din care fac parte, luindu-se măsurile corespunzătoare. Capitolul 2 Examinarea şi rezolvarea propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor şi cererilor Articolul 8Dreptul de petiţionare se exercită prin propuneri, sesizări, reclamaţii şi cereri adresate organelor puterii de stat, ale administraţiei de stat, organelor judecătoreşti, organelor procuraturii, instituţiilor, unităţilor economice de stat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti. Articolul 9Organele şi organizaţiile de stat şi obşteşti, toate unităţile socialiste sînt obligate sa analizeze cu cea mai mare grija scrisorile adresate de cetăţeni şi să le încredinţeze spre soluţionare unor cadre cu o temeinica pregătire politica şi profesională, experienta în munca şi cu o conduita ireprosabila în societate, care în întreaga lor activitate au dat dovada de principialitate în aplicarea legilor. Articolul 10Sesizările şi reclamaţiile îndreptate împotriva activităţii conducerii unor unităţi socialiste, a unui organ de stat sau obştesc se cercetează şi se rezolva de către organele ierarhic superioare.Este interzisă trimiterea spre cercetare a sesizarilor şi reclamatiilor către organele sau persoanele la a căror activitate se referă acestea. Articolul 11Examinarea şi rezolvarea propunerilor, sesizarilor şi reclamatiilor, precum şi comunicarea raspunsurilor către cetăţeni, trebuie să se facă în cel mai scurt timp, fără a depăşi de la primirea acestora următoarele termene: a) 40 de zile pentru cele adresate organelor centrale de partid, de stat şi organizaţiilor obşteşti; b) 30 de zile pentru cele adresate comitetelor judeţene de partid, Comitetului municipal de partid Bucureşti, consiliilor populare judeţene şi Consiliului popular al municipiului Bucureşti; c) 20 de zile pentru toate celelalte organe de partid, de stat şi organizaţii obşteşti, precum şi pentru unităţile economice şi sociale.În cazurile cînd problemele ridicate intră în competenţa altor organe sau organizaţii, scrisorile vor fi trimise acestora, spre rezolvare, în termen de 5 zile.Pentru scrisorile cu caracter deosebit, care necesita o cercetare mai îndelungată, termenele prevăzute mai sus vor putea fi prelungite cu cel mai mult 30 de zile de către conducătorii organelor care au primit scrisorile spre rezolvare. În mod cu totul excepţional, pentru anumite propuneri, sesizări şi reclamaţii ce nu pot fi rezolvate în cadrul acestui termen se pot aproba prelungiri mai mari.Cererile adresate tuturor organelor de stat se vor soluţiona în termen de 20 de zile. Articolul 12La organele centrale de stat şi obşteşti, în toate unităţile socialiste se vor organiza lunar colective alcătuite din cadre de baza care vor controla modul de soluţionare a propunerilor şi sesizarilor oamenilor muncii, intervenind, totodată, direct pentru adoptarea măsurilor ce se impun. Capitolul 3 Atribuţiile şi răspunderile organelor de conducere din unităţile economico-sociale de stat şi obşteşti, precum şi ale consiliilor populare Articolul 13Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor şi ai tuturor unităţilor socialiste vor asigura cercetarea şi rezolvarea rapida şi temeinica a problemelor ridicate de oamenii muncii, cu respectarea stricta a prevederilor legale.Directorii şi alte cadre cu munci de conducere ale unităţilor socialiste sînt obligaţi sa primească zilnic personalul muncitor care doreşte sa ridice probleme privind activitatea unităţii.Pentru problemele de ordin personal ale oamenilor muncii din unitate, organele de conducere sînt obligate sa stabilească o zi de primire pe saptamina. Articolul 14Directorii întreprinderilor agricole de stat, ai staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii şi ai altor unităţi socialiste vor stabili zile în care se vor deplasa la fermele, secţiile, brigazile ori la alte subunitati componente care se afla la distanţe mari de sediul unităţilor şi vor analiza şi rezolva, la faţa locului, problemele ridicate de personalul acestora. Articolul 15Consiliile oamenilor muncii din centrale, întreprinderi şi din alte unităţi socialiste, organele de conducere ale unităţilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti vor analiza sistematic problemele sesizate prin scrisori şi audiente şi vor pune în dezbaterea adunărilor generale ale oamenilor muncii modul de soluţionare a acestora.Birourile executive ale consiliilor oamenilor muncii vor cerceta şi rezolva scrisorile ce le sînt adresate direct. Articolul 16Primării comunelor vor stabili o zi de audienta pe saptamina la sediul consiliului popular pentru primirea cetăţenilor care au de rezolvat probleme personale şi îşi vor stabili, în acelaşi scop, un program săptămînal de deplasare în satele comunei spre a primi în audienta pe cetăţenii din localităţile respective.Pentru problemele privind activitatea economică, politica şi socială ce se desfăşoară în comuna, primării sînt obligaţi sa primească pe cetăţeni ori de cîte ori se afla la sediul consiliului popular.Biroul executiv al consiliului popular comunal va fi informat lunar asupra scrisorilor primite, a sesizarilor din cadrul audientelor, precum şi a modului de rezolvare a problemelor ridicate de cetăţeni.Consiliul popular comunal va analiza semestrial, în sesiuni, activitatea de cercetare şi soluţionare a problemelor sesizate de cetăţeni prin scrisori sau la audiente, prezentind concluziile cu privire la problemele de interes general în adunările cetăţeneşti din sate sau pe comuna. Articolul 17În comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare orăşeneşti, municipale şi judeţene se vor prezenta lunar informări cu privire la soluţionarea propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor şi cererilor cetăţenilor, precum şi la problemele ridicate în audiente. Semestrial, în cadrul sesiunilor consiliilor populare orăşeneşti, municipale şi judeţene se va analiza, pe baza rapoartelor comitetelor sau birourilor executive, modul de soluţionare a scrisorilor, stabilindu-se măsuri de imbunatatire a activităţii în acest domeniu şi de informare a cetăţenilor asupra rezolvarii problemelor de interes general. Articolul 18Preşedinţii, prim-vicepreşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare vor primi în audienta, fiecare în cîte o zi pe saptamina, pe cetăţenii din unitatea administrativ-teritorială respectiva, asigurind soluţionarea operativă şi legală a problemelor. Articolul 19Scrisorile care se referă la probleme de importanţa deosebită vor fi examinate şi soluţionate sub conducerea şi îndrumarea directa a preşedinţilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene. În acelaşi mod se va proceda şi în cazurile cînd s-au primit mai multe propuneri, sesizări şi reclamaţii cu privire la aceeaşi problema, din acelaşi loc de muncă sau localitate, ori cînd acestea sînt semnate de colective de cetăţeni. Capitolul 4 Atribuţiile şi răspunderile organelor centrale de stat Articolul 20În birourile executive ale consiliilor de conducere ale ministerelor şi celorlalte organe centrale se vor prezenta informări lunare, iar semestrial consiliile de conducere vor analiza activitatea de rezolvare a problemelor ridicate în scrisori şi la audiente în cadrul acestor instituţii şi vor lua măsurile corespunzătoare. Articolul 21Miniştrii şi ceilalţi conducatori ai organelor centrale vor primi în audienta, în cursul fiecărei saptamini, în zilele şi orele programate; miniştrii secretari de stat, prim-adjunctii ministrilor, adjunctii ministrilor, secretarii de stat, celelalte cadre de conducere ale organelor centrale de stat vor primi cetăţeni în audienta în alte zile decît cele stabilite pentru conducătorul instituţiei. Articolul 22Organele centrale ale administraţiei de stat vor informa semestrial Consiliul de Miniştri cu privire la principalele concluzii desprinse din examinarea şi soluţionarea propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor şi cererilor oamenilor muncii, la cauzele care le generează şi la măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii. Articolul 23Consiliul de Miniştri va analiza semestrial, pe baza rapoartelor primite de la organele centrale ale administraţiei de stat, modul de soluţionare a propunerilor, reclamatiilor şi sesizarilor şi va raporta semestrial Consiliului de Stat asupra concluziilor desprinse, asupra măsurilor luate şi a celor ce se impun a fi adoptate în continuare.La guvern se va organiza primirea în audienta a cetăţenilor de doua ori pe luna, de către fiecare prim-viceprim-ministru şi viceprim-ministru. Articolul 24Pe lîngă Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România se organizează o comisie, formată din membri ai Consiliului de Stat, deputaţi, reprezentanţi ai Frontului Unităţii Socialiste, Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale, precum şi ai altor organe centrale de partid şi de stat, care va analiza semestrial activitatea de soluţionare a propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor şi cererilor oamenilor muncii adresate Consiliului de Stat şi va raporta Consiliului de Stat asupra concluziilor desprinse din aceasta analiza. Capitolul 5 Primirea, evidenta şi urmărirea rezolvarii propunerilor, sesizarilor, reclamatiilor şi cererilor Articolul 25Organele şi organizaţiile de stat sau obşteşti vor asigura, prin aparatul lor de specialitate, primirea, evidenta şi urmărirea rezolvarii cererilor ce le sînt adresate, precum şi comunicarea răspunsului către petitionari. Articolul 26Organele şi organizaţiile de stat sau obşteşti sînt obligate sa aducă la cunoştinţa celor interesaţi condiţiile legale pe care trebuie să le îndeplinească cererile a căror rezolvare intră în competenţa lor, indicind şi actele necesare soluţionării. Articolul 27Toate propunerile, sesizările şi reclamaţiile vor fi luate în evidenta de persoanele care răspund de primirea, evidenta şi urmărirea rezolvarii lor. Articolul 28Persoanele care răspund de primirea, evidenta şi urmărirea soluţionării propunerilor, sesizarilor şi reclamatiilor le prezintă conducătorilor organelor şi organizaţiilor de stat sau obşteşti şi, pe baza indicaţiilor date, urmăresc rezolvarea lor corespunzătoare, precum şi comunicarea răspunsului către petitionari, în termenele stabilite prin prezenta lege. Articolul 29Organele şi organizaţiile de stat sau obşteşti sînt obligate sa examineze şi sa rezolve, cu respectarea prevederilor prezentei legi, propunerile, sesizările şi reclamaţiile adresate organelor de presa şi sa comunice redactiilor, în termenele prevăzute de art. 11, rezultatul cercetărilor şi măsurile luate. Articolul 30Organele de presa centrale şi locale, radioul şi televiziunea vor folosi scrisorile şi audientele pentru mobilizarea iniţiativei creatoare a oamenilor muncii în realizarea planului şi a tuturor sarcinilor de producţie, pentru cultivarea grijii faţă de avutul obştesc, pentru promovarea legalităţii şi normelor eticii şi echităţii socialiste. Mijloacele de informare în masa au obligaţia sa urmărească soluţionarea faptelor sesizate, informind publicul asupra modului în care aceste probleme au fost rezolvate de către organele respective. Capitolul 6 Dispoziţii finale Articolul 31Propunerile, sesizările, reclamaţiile şi cererile adresate organelor şi organizaţiilor de stat sau obşteşti se primesc, se examinează şi se rezolva potrivit prevederilor prezentei legi, în măsura în care prin dispoziţii legale speciale nu este stabilită o alta reglementare. Articolul 32Decretul nr. 534/1966 cu privire la primirea, examinarea şi rezolvarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor cetăţenilor, devenit Legea nr. 21/1966, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 414 din 29 decembrie 2005 privind declararea comunei Măgurele, judeţul Ilfov, oraş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 277 din 13 decembrie 2000 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară
 • LEGE nr. 29 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 14 din 25 martie 1993 pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 37/1992 privind protecţia socială a personalului din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 64 din 19 decembrie 1969 aprobarea Decretului nr. 724/1969 privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, precum şi a unor obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită
 • LEGE nr. 568 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 4 din 13 ianuarie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 193 din 27 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 261 din 27 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 564 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
 • LEGE nr. 37 din 14 decembrie 1979 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 407/1979 privind majorarea pensiilor
 • LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 27 mai 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 140 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 123 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croaţia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, şi a Protocolului adiţional nr. 12 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 487 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinaţie
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 9 decembrie 1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 98 din 8 mai 2019 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 11 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 131 din 31 mai 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 237 din 7 iunie 2004 pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
 • LEGE nr. 85 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale
 • LEGE nr. 61 din 21 martie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 57 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 261/1971 pentru modificarea Decretului nr. 1171/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 700/1969
 • LEGE nr. 507 din 28 noiembrie 2003 bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 114 din 16 iunie 2010 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operaţiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 269 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 31 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 453/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală
 • LEGE nr. 223 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 93 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021