Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.128 din 14 decembrie 2005 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.128 din 14 decembrie 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Secţiunea 1 Scop Articolul 1Prezenta lege are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac al actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă. Secţiunea a 2-a Definiţii Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică; b) autoritate finanţatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, inclusiv autoritatea judecătorească, precum şi orice instituţie publică de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, în condiţiile legii; c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă; e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar; f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local; g) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate ori garantate de către stat sau de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale; h) solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect. Secţiunea a 3-a Domeniu de aplicare Articolul 3 (1) Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii. (2) Prevederile prezentei legi se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice, cu excepţia celor finanţate din fonduri externe nerambursabile. (3) Regimul juridic instituit prin prezenta lege pentru finanţările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale. (4) Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. (5) Potrivit dispoziţiilor prezentei legi, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului. Secţiunea a 4-a Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă Articolul 4Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului. Capitolul II Proceduri de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă Secţiunea 1 Dispoziţii şi reguli generale Articolul 5Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4. Articolul 6Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape: a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; b) publicarea anunţului de participare; c) înscrierea candidaţilor; d) transmiterea documentaţiei; e) prezentarea propunerilor de proiecte; f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; g) evaluarea propunerilor de proiecte; h) comunicarea rezultatelor; i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă. Articolul 7Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror alegere este justificată. Articolul 8Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute în prezenta lege, precum şi cu criteriile specifice de evaluare care vor fi elaborate de fiecare autoritate finanţatoare. Articolul 9Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi, la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. Articolul 10Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare. Articolul 11Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Articolul 12 (1) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal. (2) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective. (3) În vederea participării la o procedură de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte autorităţii finanţatoare o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alin. (1) şi (2). Articolul 13Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului. Articolul 14 (1) Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat. (2) Autoritatea finanţatoare trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant. (3) În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii. Secţiunea a 2-a Transparenţă şi publicitate Articolul 15 (1) Autorităţile finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în condiţiile prezentei legi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare. (2) Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor. (3) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează autorităţii finanţatoare obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie. Articolul 16 (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare. Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul autorităţii finanţatoare locale. (2) În scopul asigurării unei transparenţe maxime, autoritatea finanţatoare va face cunoscut anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale, după caz. Anunţul de participare trebuie să menţioneze numărul şi data apariţiei Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu prevederile alin. (1), şi nu va cuprinde decât informaţiile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. Articolul 17Autoritatea finanţatoare de interes general sau regional are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului. Articolul 18 (1) La finalul exerciţiului bugetar, autoritatea finanţatoare are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului. (2) Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum şi pe site-ul propriu al autorităţii finanţatoare de interes general sau regional. Articolul 19 (1) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, anunţurile şi raportul prevăzute la art. 15-18, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora. (2) În cazul în care, din motive de urgenţă, autoritatea finanţatoare accelerează aplicarea procedurii de selecţie publică de proiecte potrivit prevederilor art. 20 alin. (2), Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publică anunţul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia. Secţiunea a 3-a Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte Articolul 20 (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limită pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie să fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare. (2) În cazul în care, din motive de urgenţă, respectarea termenului prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autorităţii finanţatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 15 zile. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea finanţatoare are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele reducerii termenului prevăzut la alin. (1). (4) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu condiţia comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiect, cu cel puţin 6 zile înainte de expirarea termenului iniţial, către toţi solicitanţii care au primit, în condiţiile prezentei legi, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea proiectului. Secţiunea a 4-a Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică şi capacitate financiară Articolul 21 (1) Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; b) furnizează informaţii false în documentele prezentate; c) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) nu prezintă declaraţia menţionată la art. 12 alin. (3). (2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România. (3) În cazul solicitanţilor persoane fizice având cetăţenia străină sau persoane juridice străine fără scop patrimonial, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a lua în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilităţii în ţara în care solicitantul este rezident. (4) Dispoziţiile privind capacitatea tehnică şi economico-financiară, prevăzute la art. 32 şi 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Secţiunea a 5-a Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect Articolul 22 (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a asigura întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, care trebuie să cuprindă cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea finanţatoare; b) cerinţele minime de calificare solicitate de autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective; c) termenii de referinţă; d) instrucţiuni privind datele limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare; f) informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. (2) Termenii de referinţă conţin caracteristici ale proiectului referitoare la scopul, obiectivele specifice, activităţile care urmează a fi desfăşurate, criteriile de evaluare a rezultatelor. Articolul 23 (1) Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care a obţinut, în condiţiile prezentei legi, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita şi de a primi clarificări din partea autorităţii finanţatoare. (2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect. (3) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect. (4) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificării, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi este obligată să comunice în scris tuturor solicitanţilor orice astfel de completare. Transmiterea comunicării trebuie să respecte intervalul de timp prevăzut la alin. (3). Secţiunea a 6-a Elaborarea, prezentarea şi evaluarea propunerii de proiect Articolul 24 (1) Solicitantul are obligaţia de a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu prevederile documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea proiectului. (2) Propunerea tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în termenii de referinţă, în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea tehnică. (3) Propunerea financiară se elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare în vederea evaluării financiare. Articolul 25 (1) Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă. (2) Solicitantul are obligaţia de a exprima preţul în lei din propunerea financiară. Articolul 26Depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect se face cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 42, 43, 45 şi art. 48-50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 27Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de finanţare nerambursabilă, o comisie de evaluare, în condiţiile art. 51 alin. (1) şi (2), art. 53 şi 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28Evaluarea propunerilor de proiect se face cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. VI secţiunea a 4-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Secţiunea a 7-a Criterii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă Articolul 29 (1) Criteriile de selecţie pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive şi concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza activitatea propusă pentru finanţare. (2) Criteriile de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă trebuie să facă posibilă evaluarea calităţii propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare, urmând să fie publicate în anunţul de participare. Articolul 30Autoritatea finanţatoare are obligaţia să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect criteriile pe baza cărora se atribuie contractul şi care, odată stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă. Articolul 31 (1) Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. (2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin luarea în considerare, alături de buget, a unor variate criterii de evaluare a propunerii, în funcţie de specificul fiecărui contract de finanţare nerambursabilă. Aceste criterii trebuie să fie definite clar de fiecare autoritate finanţatoare, prin elaborarea unor norme specifice care să aibă legătură concretă cu specificul contractului şi care, după ce au fost stabilite, să nu poată fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. (3) Autoritatea finanţatoare este obligată să precizeze în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei criteriile de evaluare a propunerii de proiect prevăzute la alin. (2), în ordinea importanţei lor pentru evaluarea propunerii, precum şi algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat. Secţiunea a 8-a Forme de comunicare Articolul 32 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute în prezenta lege trebuie să se transmită sub formă de document scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. (3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea. (4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: a) scrisoare prin poştă; b) telegramă; c) telex; d) telefax; e) electronică. Articolul 33 (1) Autoritatea finanţatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. b)-d) are obligaţia de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore şi sub formă de scrisoare prin poştă. (2) În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic. Articolul 34Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a nu face nici o discriminare între solicitanţi din punctul de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări. Secţiunea a 9-a Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă Articolul 35Autoritatea finanţatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă în condiţiile prevăzute la cap. VI secţiunea a 7-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul III Încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractului de finanţare nerambursabilă Articolul 36 (1) Încheierea şi îndeplinirea contractului de finanţare nerambursabilă se fac cu respectarea dispoziţiilor art. 71 şi 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate al cărei conţinut este prevăzut în anexă. Articolul 37 (1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului. (2) Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activităţii. (3) Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate şi a raportului financiar. (4) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării celor două rapoarte, în scopul completării dosarului finanţării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). (5) Dispoziţiile art. 75, 76, art. 77 alin. (1), art. 78 şi 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice. Articolul 38 (1) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice. Capitolul IV Căi de atac Articolul 39Actele sau deciziile care determină ori sunt rezultatul încălcării prevederilor prezentei legi pot fi atacate în temeiul dispoziţiilor art. 80-83, art. 85-91 şi ale art. 93-96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul V Contravenţii şi sancţiuni Articolul 40Dispoziţiile art. 98-101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în cazul contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice. Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 41Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 42Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 decembrie 2005.Nr. 350. Anexa DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATEReprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.Numele şi prenumele:Funcţia:Semnătura şi ştampila:____________

Noutăți

 • LEGE nr. 181 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 12 aprilie 2006 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 13 octombrie 2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 195 din 27 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*) privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • LEGE nr. 992 din 31 martie 1931 privind ratificarea Convenţiunii Internaţionale privitoare la statisticile economice
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 451 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 81 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 284 din 23 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetăţenilor statelor lor şi a străinilor aflaţi în situaţie ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la Bucureşti la 19 ianuarie 2004
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 18 din 15 mai 1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 27 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 407 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării prin rectificarea bilanţului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerţ Exterior - S.A. (Bancorex)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 19 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Belarus, semnată la Bucureşti la 7 mai 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 217 din 24 noiembrie 2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 151 din 24 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 182 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 307 din 6 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008
 • LEGE nr. 384 din 31 decembrie 2007 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • LEGE nr. 140 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 10 noiembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • LEGE nr. 140 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport
 • LEGE nr. 126 din 22 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 187 din 9 mai 2003 privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
 • LEGE nr. 328 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021